top

Английско-български военен терминологичен речник

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Military Shild
A
вж. Alfa
вж. armament
A-S
вж. Anti-spoofing
A/C
вж. Aircraft
A2C2
вж. Army Airspace Command and Control
AA
вж. Action Aid
вж. Anti-Aircraft
вж. Army Aviation
вж. Assembly Area
вж. Automobile Association
вж. Aruba (стар код)
вж. Avenue of Approach
AAA
вж. Afghan Aid Association
вж. Anti-Aircraft Artillery
AACA
вж. Afghanistan Assistance Coordinating Authority
AAD
вж. Active Air Defence
вж. Active Armour Defence (system)
AADC
вж. Area Air Defense Commander
AADCOM
вж. Army Air Defense Command
AAEA
вж. Afghan Agriculture and Engineering Agency
AAF
вж. Army Airfield
AAFL
вж. Advanced Airship Flying Laboratory
AAGS
вж. Army Air-Ground System
AAH
вж. Action Against Hunger
AAI
вж. Attack-Attack Interface
AAIP
вж. Allied Command Europe Accession and Integration Plan
AAL
вж. Available Airbase List
AAM
вж. Air-to-Air Missile
AAMG
вж. Anti-Aircraft Machine Gun
AAmr
вж. Anti-Armor
AAOC
вж. Army Air Operations Cell
AAP
вж. Allied Administrative Publication
AAPOE
вж. Afghan Aerial Ports of Embarkation
AAR
вж. Action to Aid Refugees
вж. After Action Report
вж. After Action Review
вж. Air to Air Refueling
вж. Automated Aerial Refuelling
AARA
вж. Air to Air Refueling Area
AARB
вж. Advanced Aerial Refueling Boom
AARD
вж. Autonomous Airborne Refuelling Demonstration
AAS UT
вж. Airbase Armament Storage Unit
AASLT
вж. Air Assault
AATA
вж. ACE Automated CCIS Target Architecture
AATFC
вж. Air Assault Task Force Commander
AAV
вж. Assault Amphian Vehicle
вж. Autonomous Air Vehicle
AAW
вж. Anti-Air Warfare
AAWC
вж. Anti-Air Warfare Commander
вж. Anti-Air Warfare Coordinator
AAYPL
вж. Atlantic Association of Young Political Leaders
AB
вж. Air Base
вж. Airborne
ABA
вж. American Bar Association
ABAD
вж. Association for Basic Assistance Development
abandon
напускам, намалявам, отказвам се
~ed – безстопанствен
abatement
намаление
~ of nuisance – намаляване на смущения
Abbreviated Functional Test
съкратена проверка на функциите
Abbreviated Ground Accident Report
съкратен доклад за наземно произшествие
ABC
вж. Afghan Bureau for Consultancy
вж. Airborne Corps
вж. Atomic, Biological and Chemical weapons
ABCC
вж. Advisory Board on Compensation Claims
ABCCC
вж. Airborne Battlefield Command and Control Centre
ABCS
вж. Army Battle Command System
ABDA
вж. Agency for Building and Development of Afghanistan
abdominal
коремен
~ cavity – коремна кухина
~ wound – коремна рана
abduct
отвличам
~ person – отвлечено лице
~ion – отвличане
abeam
траверс, на траверс
abettor
подстрекател
ABFDL
вж. Area Between Forward Defended Localities
abide (by)
оставам верен на
съблюдавам, спазвам
ABiH
вж. Army of Bosnia-Herzegovina
ability
способност
~ to judge – оторизация за решения и присъди
able
способен
be ~ to... - мога да...
ablutions
санитарни помещения (в лагер/кораб)
ABM
вж. Airbursting Munition
вж. Anti-Ballisic Missile
ABMT
вж. Anti-Ballisic Missile Treaty
ABN
вж. Airborne
ABN DIV
вж. Airborne Division
ABNOC
вж. Airborne Operation Center
abnormal
неправилен, необичаен
~ termination – аварийно завършване
ABO
вж. Area BUDFIN Office
abort
прекратявам
~ing take-off - прекратяване на излитането
about
приблизително
above
над
~ clouds - над облаците
~ zero - над нулата
~ ground level - над земното равнище
~ mean sea level - над средното морско равнище
Above Ground Level
над земното равнище
Above Mean Sea Level
над средното морско равнище
Above Mentioned
гореспоменат, гореизложен
ABP
вж. Afghan Border Police
ABPOL UT
вж. Airbase Support POL Unit
Abrams Reactive Armor Tiles
допълнителна танкова броня срещу РПГ (част от TUSK)
abridged
съкратен
~ call sign – съкратена позивна
abroad
чужбина, зад граница
abrogate
отменям, анулирам (заповед, закон)
abrogation
отменяне, анулиране (заповед, закон)
ABSD UT
вж. Airbase Security & Defense Unit
absence
отсъствие
Absence Without Leave
отсъствие без разрешение
Absent Without Leave
отклонил се (от военна служба) без разрешение
absent(ee)
отсъстващ
~ from the troop – отсъстващ от частта си
absolute
абсолютен
неограничен, краен
~ly – безусловно
~ address – абсолютен адрес
~ code – абсолютен код
~ emergency – авариен код при смъртоносни наранявания
~ly nessesary – крайно необходим
absolutism
абсолютизъм, абсолютна власт
abstract
извлечение, резюме
абстрактен, теоретичен
~ of record file – извлечение от досие
abstrain (from)
дистанцирам се, въздържам се
ABT
вж. Air Breathing Threat
ABT UT
вж. Airbase Transportation Unit
abuse
злоупотреба
~ of alcohol – злоупотреба с алкохол
~ of discretion – злоупотреба с свободата на действие
~ of official functions – злоупотреба със служебното положение
ABW
вж. Aruba (нов код)
AC
вж. Active Component
вж. Aircraft
вж. Aircraft Carrier
вж. Aircraft Commander
вж. Alliance Committee
вж. Alternating Current
вж. Antigua and Barbuda (стар код)
AC/135
вж. Allied Committee 135
AC/S
вж. Assistant Chief of Staff
AC1
вж. Air Controlman First Class
ACA
вж. Agile Combat Aircraft
вж. Airspace Control Authority
вж. Allied Command Atlantic
academic
академичен
~ freedom - академична свобода
Academy for Educational Development
ACBAR
вж. Agency Coordinating Body for Afghanistan Relief
ACBAR Resource & Information Center
Ресурсен и информационен център на ACBAR
ACBL
вж. Afghan Campaign to Ban Landmines
ACC
вж. Air Component Command
вж. Air Control Center
вж. Airspace Control Center
вж. Area Coordination Center
вж. Air Combat Command
ACCAP
вж. ACE CIS Contingency Asset Pool
ACCC
вж. Air Communication Control Centre
ACCE
вж. Air Component Coordination Element
accelerate
ускорявам
acceleration
ускорение
accelerator
ускорител, акселератор
педал за газта (на МПС)
accept
приемам, допускам
~able - приемлив, допустим
~able solution – приемливо решение
~ance test – тест, проверка за приемане
access
достъп, допуск
достигам (до), свързвам се
~ card - пропуск
~ control – контрол на достъпа
~ control system – система за контрол на достъпа
~ criteria – критерии за достъп
~ for fire department – подстъп за ППО
~ right – право на достъп
~ route – трасе за достъп
~ time – време за достъп
~ibility – достъпност
Access Poin
КПП
Accession/Integration Task Force
accessories
принадлежности
accessory
съучастник
~ to an escape – съучастник в бягство
accident
инцидент, произшествие
~ analysis section – служба за анализ на произшествията
~ circumstances – съпътстващи произшествието обстоятелства
~ damaged – пострадал, повреден при произшествие
~ damages – щети от произшествие
~ rate – относителен дял на произшествията
~ reporting procedure – процедура за доклад на произшествията
~ scene – местопроизшествие
~al discharge – случаен изстрел
ACCIS
вж. Automated Command and Control Information System
accommodate
настанявам
помирявам
accommodation
настаняване
място за настаняване
accompaniment
придружаване, съпровождане
съпътствуващо обстоятелство
accompanying
~ papers – съпроводителни документи
accomplice
съучастник
~ in theft – съучастник в кражба
accomplish
завършвам, изпълнявам
~ a mission – участвам в мисия
~ment – изпълнение, участие
accord
съгласие
in ~ance with - в съответствие с
according
~ to - в съответствие с, според, съобразно
~ law – според закона
~ly – съответно
account
досие, сметка, регистрация
отчитам
~ book – счетоводна книга
~ability – отговорност, подотчетност
~able – отговорен, подотчетен, ~ant – счетоводител
~ing – отчитане
~s officer – касиер-счетоводител
~trements – снаряжение
~ing, pay and quatermaster section – отдел „Счетоводство, настаняване, тил“
Accounting Processing Codes
Accounting Units
счетоводство
ACCS
вж. Air Command and Control System
вж. Army Command and Control System
ACCS Information Management System
система за управление на информацията на ACCS
accult
налагам своята култура
~uration – възприемане на чужда култура
accumulator
акумулатор
accuracy
прецизност, точност
~ of fire – точност на стрелбата
accurate
точен
~ shooting, ~ counter sniping – точна стрелба
accusation
упрек, обвинение
accuse
упреквам, обвинявам
~er – обвинител, прокурор
ACD
вж. Agriculture Construction & Development
ACDA
вж. Arms Control and Disarmament Agency
ACE
вж. Alied Command Europe
вж. Analysis and Control Element
ACE Automated CCIS Target Architecture
ACE CIS Contingency Asset Pool
ACE Counter Intelligence Unit
ACE Directive
ACE Intelligence Web
ACE Mobile Force (LAND)
ACE Mobility Coordination Centre
ACE Operational Intelligence Requirements
ACE Rapid Reaction Corps
ACE Reaction Force Planning Staff
ACE Reporting
ACEREP
вж. ACE Reporting
ACET
вж. Advisory Council for Elimination of Tuberculosis
ACF
вж. Action Contre La Faim
ACFL
вж. Agreed Cease Fire Line
ACFT
вж. Aircraft
ACG
вж. Amphibious Command Group
ACHE
вж. Air Cargo Handling Equipment
ACI
вж. Ashmore and Cartier Islands (нов код)
acid
кисел, киселинен
~ rain – киселинен дъжд
~ test – киселинен тест
ACINT
вж. Acoustic Intelligence
ACIU
вж. ACE Counter Intelligence Unit
acknowledge
признавам, потвърждавам, приемам
потвърдете приемането! (при радиобмен)
~ a claim – потвърждавам претенция
ACL
вж. Allowable Cabin Load
вж. Airspace Control
ACLS
вж. Advanced Cardiac Life Support
ACLU
вж. Afghan Construction and Logistics Unit
ACM
вж. Air Chief Marshal
вж. Air Combat Maneuvering
вж. Airspace Control Means
вж. Anti-Coalition Militants
ACMA
вж. Airborne Collection Management Authority
ACMI
вж. Air Combat Maneuvering Instrumentation
ACMO
вж. Assistant Chief Military Observer
ACMR
вж. Air Combat Maneuvering Range
вж. Airspace Control Means Request
вж. Airspace Control Measure Request
ACMS
вж. Automated Communications Management System
ACO
вж. Airspace Control Order
вж. Allied Command Operations
ACOC
вж. Air Command Operations Center
ACORD
вж. Afghanistan Country Office Reporting Database
ACOS
вж. Assistant Chief Of Staff
ACOS/LOG
вж. Assistant Chief Of Staff (for) Logistics
acoustic
акустичен, звуков
~ mine – акустична мина
~ warfare – акустично оръжие
Acoustic Intelligence
звуково (акустично) разузнаване
Acoustic Noise Monitor
сонар
ACP
вж. Advanced Command Post
вж. Air Check Point
вж. Airspace Control Plan/Point
вж. Air Control Point
ACPL
вж. Assistant Chief of Personnel and Logistics
acquire
придобивам, сдобивам се
постигам, усвоявам
Acquired Immune Deficiency Syndrome
СПИН
Acquired Immune Deficiency Syndrome Control and Prevention Program
Програма за контрол и превенция на СПИН
Acquis Communautaire
постижения на правото на ЕС
acquisition
придобиване, придобивка
постижение, завоевание
Acquisition and Cross Servicing Agreement
acquit
оправдавам
~ innocent – оправдателна присъда
acquittal
оправдателна присъда
ACR
вж. Armored Cavalry Regiment
вж. Army of the Czech republic
ACS
вж. Aerial Common Sensor (programme)
вж. Airborne COMINT System
вж. Airspace Control System
вж. Assistant Chief of Staff
ACSA
вж. Acquisition and Cross Servicing Agreement
ACSWG
вж. Agile Combat Support Working Group
ACT
постъпка
постъпвам, действам
акт, закон
arbitrary ~ – произволно действие
вж. Active Control Technologies
вж. Advanced Combat Training
вж. Air Combat Training
вж. Air Control Time
вж. Allied Command Transformation
вж. Analysis and Control Team
вж. Authorization Change Time
ACTED
заместник
заместващ
вж. Agence d’Aide a la Cooperation Technique Et au Developpement
action
действие, акция
предмет на риск
~ officer – референт
affirmative ~ – подкрепяща дейност
положителна дискриминация
after ~ critique - разбор след акция (полети)
after ~ review – разбор след акция (полети)
after ~ report - доклад след акция (полети)
braking ~ – спирачен ефект
Action Against Hunger
Action Aid 
Action Contre La Faim
Action to Aid Refugees
Action Transport Logistique Assistance Service
Activation Order
Activation Order For Pre-Deployment Forces
Activation Request
Activation Warning
active
активен, действен
действащ
Active Air Defence
активна противовъздушна отбрана
Active Armour Defence (system)
отбранителна (система) с активна броня
Active Component
Active Control Technologies
Active Electronically Scanned Array
Active Electronically Scanned Array (radar)
(радар с) активна електронна решетка
Active Endeavour
„Активно усилие“ - операция на НАТО в Средиземно море (Ливан)
Active Layerred Theatre Ballistic Missile Defence (system)
(система за) активна защита на силите в театъра на бойните действия от балистични ракети
Active Layerred Theatre Ballistic Missile Defence Steering Committee
Направляващ комитет по активната ешелонирана балистична противоракетна отбрана на театъра на военните действия
Active Protection System
активна система за защита (на бойна машина)
activism
активизъм
activity
активност, дейност, мероприятие
Air Force Commercial ~es Program - програма за търговски дейности на ВВС (US)
ACTORD
вж. Activation Order
ACTPRED
вж. Activation Order For Pre-Deployment Forces
ACTREQ
вж. Activation Request
actual
фактически, действителен, реален
~ time - фактическо време
~ weather - фактически МТО условия
~ly - действително, фактически, реално
Actual Time of Arrival
реално време на пристигане
Actual Time of Departure
реално време на отпътуване
actuate
пускам, задействам
Actuating Unit
пускова установка
ACTWARN
вж. Activation Warning
ACU
вж. Antenna Control Unit
вж. Avalanche Control Unit
ACUS
вж. Army Common User System
Acute Respiratory Infection
остра респираторна (дихателна) инфекция
ACV
вж. Air-Cushion Vehicle
вж. Armoured Combat Vehicle
вж. Armoured Command Vehicle
вж. Aircraft Cockpit Video
вж. hovercraft
AD
вж. ACE Directive
вж. Adaptive Difficulties
вж. Africa Division
вж. Air Defense
вж. Armored Division
вж. Army Depot
ad hoc
за случая
Ad Hoc Working Group
специална експертна работна група
ADA
вж. Afghan Development Association
вж. Air Defense Artillery
ADACG
вж. Arrival/Departure Control Group
ADAMS
вж. Allied Deployment and Movement System
ADAO
вж. Assistant Division Aviation Officer
ADAPI
вж. Afghan Drug Abuse Prevention Initiative
adapt
приспособявам (се), адаптирам (се)
~ability – приспособимост
~able – гъвкав, приспособим
~ation – адаптация, приспособяване
Adaptive Difficulties
трудности при приспособяването
ADatP
вж. Allied Data Processing Publication
вж. Allied Data Publication
вж. Automatic Data Processing
ADATS
вж. Air Defense Anti-Tank System
ADB
вж. Asian Development Bank
ADC
вж. Aide de Camp
вж. Air Defense Commander
ADCC
вж. Air Defense Control Center
ADCIS
вж. Air Defense Command Information System
ADCON
вж. Administrative Control
ADCOORD
вж. Air Defense Coordinator
add
прибавям
~ition - допълнение
in ~ition to - в допълнение на...
~itional – допълнителен
addict
отдавам се, пристрастявам се
~ive – причиняващ зависимост
address
реч, обръщение, адрес
откривам (събитие)
набирам (номер)
absolute ~ - абсолютен адрес
Address Indicator Group
ADDS
вж. Army Data Distribution System
ADEPT
вж. Alcohol and Drug Education and Prevention Team
adequate
подходящ, адекватен
достатъчен
ADEX
вж. Air Defense Exercise
ADF
вж. Australian Defence Force
вж. Automatic Direction Finder
ADFCO
вж. Assistant Deputy Financial Controller Office
adhere
спазвам
придържам се към
полепвам
~nce – вярност, приобщеност
adhesion
прилепване, адхезия
вярност, придържане към
adhesive
лепило
прилепващ, адхезивен
Adiabatic Flame Temperature
адиабатична температура на запалване
ADIZ
вж. Air Defence Identification Zone
adjacent
съседен
adjudication
разглеждане на дело
adjudicator
съдия, арбитър
adjust
нагласявам, настройвам
регулирам
коригирам (стрелба)
adjustable
регулируем
adjutant
адютант
ADL
вж. Advanced Distributed Learning
вж. Allied Disposition List
вж. Allocated Distance Learning
вж. Armistice Demarcation Line
вж. Automated Data Link
ADM
вж. Admiral
ADMIN
вж. Administrative Section
administer
администрирам, управлявам
~ justice – раздавам правосъдие
administration
администрация, управление
Administration Of Justice project
Administration Unit – Established Missions
администрация на изградени вече мисии
Administration Unit – Special Missions
администрация на специалните мисии
administrative
управителен, административен, административно технически
~ aid – административна помощ
~ and disciplinary – военнослужебен ред
~ and legal affairs – управление и право
~ jurisdiction – административен съд
~ law – административно право
~ officer – референт
~ directions, ~ orders – административни разпореждания
~ tasks – управленски задачи
Administrative Control
административно управление
Administrative Officer
администратор
Administrative Section
административна служба, отдел
Administrative Services Branch
административен помощен отдел
Administrative Support Branch
административен помощен отдел
Administrative Support Cell
отделение за административна поддръжка
Administrative Support Unit
административна помощна служба
admiral
адмирал
admissibility
допустимост, приемливост
~ of evidence – допустимост на доказателство
admissible
допустим
admission
допускане, приемане
допуск, достъп
признание, самопризнание
Admission To Hospital
приемане в болница
admit
признавам
допускам във
ADMITREP
вж. Admittance Report
Admittance Report
admonish
напомням, предупреждавам
admonition
забележка, мъмрене
предупреждение
ADOC
вж. Air Defense Operation Centre
adopt
приемам
ADP
вж. Automated/Automatic Data Processing
ADPS
вж. Audtomatic Data Processing System
ADR
вж. Air Defense Region
ADREP
вж. Air Defence Representative
ADRI
вж. Arc Digital Raster Imagery
ADROE
вж. Air Defense ROE
ADS
вж. Air Defense System
вж. Anti-Drugs Squad
ADSI
вж. Air Defense Systems Integrator
ADSIA
вж. Allied Data Systems Interoperability Agency
ADV
вж. advance, advanced
advance
напредък, прогрес
настъпление, придвижване
аванс, предплата
опит за сближаване
~ mission – авангардна мисия
~ party, ~ team – група за рекогносцировка
~ warning - предварително предупреждение
Advance Field Artillery Tactical System
advanced
преден, издаден
напреднал, разширен
напредничав
~ training – квалификация
~ training course – курс за квалификация
~ training school – школа за квалификация
Advanced Echelon/Group
преден ешалон/команда
Advanced Aerial Refueling Boom
лонжерон
Advanced Airship Flying Laboratory
въздушна лаборатория за изпитание на елементи на разузнавателните апарати (САЩ)
Advanced Capability
повишена способност
Advanced Cardiac Life Support
Advanced Combat Training
разширено бойно обучение
Advanced Command Post
преден команден пункт
Advanced Distributed Learning
дистанционно обучение
Advanced Imagery Requirements Exploitation System
Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile
ракета въздух-въздух със среден радиус на действие
Advanced Research Workshop
симпозиум по перспективните изследвания (Научна програма на НАТО)
Advanced Short-Range Air-to-Air Missile
ракета въздух-въздух с малък радиус на действие
Advanced Study Institute
Институт за перспективни изследвания (Научна програма на НАТО)
Advanced Synthetic Aperture Radar System
Advanced Tactical Aerial Reconnaissance System
Advanced Trauma Life Support
advantage
предимство, облага
ADVCAP
вж. Advanced Capability
adversary
противник
противников
adverse
противен, враждебен
вреден, неблагоприятен
~ effect – вредно влияние
~ wind – насрещен вятър
advise
съобщавам
съветвам
advisory
консултативен
~ route - консултативен маршрут
Advisory Board on Compensation Claims
управителен съвет за исканията за разходи в мисия
Advisory Council for Elimination of Tuberculosis
Advisory Group for Aerospace Research and Development
Консултативна група по аерокосмическите изследвания и разработки
Advisory Panels on Physical and Engineering Sciences and Technology
консултативни комисии по инженерно-физичните науки и технологии
advisory visit
работна среща
advocate
защитник, застъпник
застъпвам, проповядвам
ADVON
вж. Advanced Echelon/Group
ADZ
вж. Afghan Development Zones
AE
вж. Aerial Exploitation
вж. Aeromedical Evacuation
AE01
вж. Aviation Electrician's Mate First Class (Naval Rating)
AEB
вж. Aerial Exploitation Battalion
AEC
вж. Atlantic Education Committee
вж. Atomic Energy Commision
AECO
вж. Aeromedical Evaluation Coordination Centre
AED
вж. Academy for Educational Development
AEE
вж. Aerial Exploitation Element
AEF
вж. Afghanistan Eraducation Force
вж. Allied Expeditionary Force
aegis
егида, защита
aerial
антена
въздушен
~ mast - антенна мачта
advanced ~ refueling boom – лонжерон
Aerial Common Sensor (programme)
програма за създаване на нов разузнавателен и наблюдателен ЛА (САЩ)
Aerial Exploitation
Aerial Exploitation Battalion
Aerial Exploitation Element
Aerial Reconnaissance & Surveillance
Команден пунк за разузнаване и наблюдение на въздушното пространство
aerodrome
летище
~ traffic - трафик на летището
alternate ~ - запасно летище
Aerodrome Reference Point
контролна точка на летището
Aerodynamic Flight Test
аеродинамична полетна проверка
Aeromedical Evacuation
евакуация на пациенти с медицински ЛА
Aeromedical Evaluation Coordination Centre
координационен център за евакуация на пациенти с медицински ЛА
Aeromedical Isolation Team
въздушнопреносим медицински екип за изолация
aeronautical
авиационен, летателен
Aeronautical Information Publication
aerospace
въздушно пространство
Aerospace Geographical Location
Aerospace Planning & Execution
Aerostat Programmable Radar
програмируем радар за (разузнавателни) аеростати
AES
вж. Airborne ELINT System
AESA
вж. Active Electronically Scanned Array (radar)
AESS
вж. Allied Environmental Support System
AETF
вж. Afghan Emergency Trust Fund
AEV
вж. Armoured Engineer Vehicle
AEW
вж. Airborne Early Warning
вж. Airborne Electronic Warfare
AEW&C
вж. Airborne Early Warning and Control (aircraft)
AEW&CS
вж. Airborne Early Warning and Control System
AF
вж. Afghanistan (стар код)
вж. Afghanistan Forces
вж. Air Force
вж. Amphibious Force
вж. Armed Forces
вж. Audio Frequency
вж. Augmentation Forces
AFA
вж. Air Force Association
AFAD
вж. Air Force and Air Defense
AFAP
вж. Artilery-Fired Atomic Projectiles
AFAPD
вж. Artilery-Fired Atomic Projectile Device
AFATDS
вж. Advance Field Artillery Tactical System
AFB
вж. Air Force Base
AFC
вж. Automatic Frequency Control
AFCAP
вж. Air Force Commercial Activities Program
AFCEA
вж. Armed Forces Communications and Electronics Association
AFCENT
вж. Allied Forces Central Europe
AFCS
вж. Automatic Flight Control System
affairs
дела, дейности
бойни действия
administrative and legal ~ – управление и право
affect
влияя, оказвам влияние, касая
affidavit
клетвена декларация
affiliate
сдружавам се, присъединявам се
affirm
потвърждавам, разрешавам
~ative - утвърдителен, потвърдителен
~ative action – подкрепяща дейност
положителна дискриминация
affluent
благоденстващ
afford
позволявам си, имам възможност
AFG
вж. Afghanistan (нов код)
вж. Amended Force Goal
Afghan National Army
Афганистанска национална армия
Afghan Aerial Ports of Embarkation
Afghan Agriculture and Engineering Agency
Afghan Aid Association
Afghan Border Police
Афганистанска гранична полиция
Afghan Bureau for Consultancy
Afghan Campaign to Ban Landmines
Afghan Construction and Logistics Unit
Afghan Development Association
Afghan Development Zones
Афганистански зони за развитие
Afghan Drug Abuse Prevention Initiative
Afghan Emergency Trust Fund
Afghan German Doctors Association
Afghan German Help Coordination
Afghan Health and Development Services
Afghan Help and Training Program
Afghan Humanitarian Goals Association
Afghan Interim Administration/Authority
Afghan Media Resource Centre
Afghan Medical Aid
Afghan Military Forces
въоръжени сили на Афганистан
Afghan Mobile Reconstruction Association
Afghan National Army
Афганистанска национална армия
Afghan National Government
правителство на Афганистан
Afghan National Guard
Афганистанска национална гвардия
Afghan National Police
Афганистанска национална полиция
Afghan National Security Forces
Афганистански национални сили за сигурност
Afghan New Beginning Program
Afghan NGOs Coordination Bureau
Afghan Public Welfare Organization
Afghan Reconstruction and Development Unit
Afghan Rehabilitation and Logistical Organization
Afghan Relief and Rehabilitation
Afghan Relief Committee
Afghan Scene
www.afghanscene.com
Afghan Technical Consultants
Afghan Transitional Administration
преходна администрация на Афганистан
Afghan Transitional Autority
преходно управление на Афганистан
Afghan Transitional Government
преходно правителство на Афганистан
Afghan Welfare Organization
Afghan Wireless Communications Company
Afghan Women Development Association
Afghan Women’s Prosperity Association
Afghanistan
Афганистан
Afghanistan Assistance Coordinating Authority
Afghanistan Country Office Reporting Database
Afghanistan Eraducation Force
Afghanistan Food Security
Afghanistan Forces
Афганистанска армия
Afghanistan Foundation for Rehabilitation and Engineering Development
Afghanistan Health and Social Assistance Organization
Afghanistan Information Management Service
Afghanistan Interim Authority/Administration Fund
Afghanistan Joint Operations Area
Afghanistan National Association for Rehabilitation
Afghanistan National Construction Coordination
Afghanistan Operations Coordination Center
Afghanistan Organization of Human Rights and Environmental Protection
Afghanistan Programming Body
Afghanistan Rebuilding/Relief Foundation
Afghanistan Reconstruction and Welfare Organization
Afghanistan Reconstruction Consultants
Afghanistan Reconstruction Council
Afghanistan Reconstruction Engineering Company
Afghanistan Reconstruction Steering Group
Afghanistan Reconstruction Trust Fund
Afghanistan Rehabilitation and Development Center
Afghanistan Rehabilitation and Development Program
Afghanistan Rehabilitation Organization
Afghanistan Rescue Effort
Afghanistan Research and Evaluation Unit
Afghanistan Support Group
Afghanistan Transitional Initiative
Afghans Solidarity Committee for Rehabilitation of Afghanistan
AFID
вж. Anti-Fratricide Identification Device
AFK
вж. Away From Keyboard
AFL
вж. Allied Forces List
Afloat Staging Base
AFM
вж. Air Force Manual
AFN
вж. Allied Forces Northern Europe
вж. Armed Forces Network
AFN Integration and Coordination Group
AFNORTH
вж. Allied Forces Northern Europe
AFNORTH Lessons Learned Team
AFNW
вж. Allied Forces North West Europe
AFOR
вж. Air Forces
aforethought
предумишлен
AFP
вж. Armed Forces of the Philippines
вж. Australian Federal Police
AFPISEC
вж. Air Force Plan for Inteligence Support to Electronic Combat
AFQT
вж. Armed Forces Qualification Test
AFR
вж. Africa Bureau
вж. Africa Region
вж. Air Force Regulation
вж. Areas of Functional Responsibility
вж. Armed Force Reserve
AFRANE
вж. Afghanistan Reconstruction Engineering Company
вж. Amitie France-Afghan Aide Humanitaire et Information
AFRED
вж. Afghanistan Foundation for Rehabilitation and Engineering Development
Africa Bureau
бюро за Африка
Africa Division
отдел за Африка
Africa Integrated Malaria Initiative
Интегриран проект срещу маларията в Африка
Africa Region
Африкански регион
African Peace Facility
African Union
Африкански съюз
AFRL
вж. Air Force Research Laboratory
AFS
вж. Allied Forces Southern Europe
вж. Afghanistan Food Security
AFSATCOM
вж. Air Force Satellite Communications System
AFSB
вж. Afloat Staging Base
AFSC
вж. Air Force Space Command
AFSOC
вж. Air Force Special Operations Command
вж. Air Force Special Operations Component
AFSOUTH
вж. Allied Forces Southern Europe
AFSST
вж. Air Force Space Support Team
AFT
вж. Abbreviated Functional Test
вж. Adiabatic Flame Temperature
вж. Aerodynamic Flight Test
вж. After
вж. Afternoon
вж. Atmospheric Flight Test
after
след
~ action critique, ~ action review - разбор след акция (полети)
~ action report - доклад след акция (полети)
~ care – ресоциализиране на бивши затворници
~noon – следобед
aftermath
in the ~ - след, впоследствие, в следствие на
Afternoon
след обед
AFV
вж. Armoured Fighting Vehicle
AG
вж. Algeria (стар код)
again
пак, отново
go round ~ - минавам на втори кръг при заход на ЛА
say ~ - повторете
against
против, срещу
~ the - противоправен
AGAR
вж. Abbreviated Ground Accident Report
AGARD
вж. Advisory Group for Aerospace Research and Development (реорганизирана в рамките на NATO Research and Technology Organisation (RTO) в Research and Techniology Agency (R&TA)
AGDA
вж. Afghan German Doctors Association
age
възраст
~ class, ~ group – възрастова група, набор
~ limit – пределна възраст
~ of discretion – възраст, подлежаща на наказателна отговорност
~ pension – пенсионна възраст
Agence d’Aide a la Cooperation Technique Et au Developpement
agency
агенция, управление
Agency Coordinating Body for Afghanistan Relief
Agency for Building and Development of Afghanistan
Agency for International Development
Агенция за международно развитие (САЩ)
Agency for Rehabilitation and Energy conservation in Afghanistan
Agency for Rural Development of Afghanistan
Agency Performance Plan
Agency Performance Report
Agency Strategic Plan
стратегически план на USAID
agenda
дневен ред, график
agent
агент
таен сътрудник
~ provocateur – агент-провокатор
aggravate
изострям, влошавам
aggravation
изостряне, влошаване
~ the situation – влошаване, изостряне на ситуацията
aggression
агресия
aggressive
агресивен
~ness – агресивност
aggressor
агресор
AGHCO
вж. Afghan German Help Coordination
Agile Combat Aircraft
програма за създаване на европейски изтребител
Agile Combat Support Working Group
agility
подвижност, пъргавост
agitation
възбуда, вълнение
тревога
агитация
AGL
вж. Above Ground Level
вж. Aerospace Geographical Location
вж. Automatic Grenade Launcher
вж. Auxiliary Group Intelligence
AGM
вж. Air-to-Ground Missile
AGO
преди (за време)
вж. Angola
agrarian
земеделски, аграрен
agree
договарям се, съгласявам се
~d ceiling – договорен таван, горна граница
~ment – споразумение
mutual ~ment – взаимно съгласие
Agreed Cease Fire Line
съгласувана линия за прекратяване на огъня
Agriculture Construction & Development
AGS
вж. Airborne Ground Surveillance
вж. Air-to-Ground Surveillance
вж. Alliance Ground Surveillance
AGS SC
вж. AGS Steering Committee
AGS Steering Committee
Ръководен комитет по наземното радиолокационно наблюдение (НАТО)
AH
вж. Attack Helicopter
AHA
вж. Ammunition Holding Area
AHDS
вж. Afghan Health and Development Services
ahead
напред
пред
go ~ - продължавам
продължавай!, давай!
straight ~ - право напред
AHGA
вж. Afghan Humanitarian Goals Association
AHSAO
вж. Afghanistan Health and Social Assistance Organization
AHTP
вж. Afghan Help and Training Program
AHWG
вж. Ad Hoc Working Group
AI
вж. Air Inteligence
вж. Air Intercept
вж. Air Interdiction
вж. Area of Influence
вж. Area of Interest
вж. Artifical Inteligence
AIA
вж. Afghan Interim Administration/Authority
вж. Air Intelligence Agency
вж. Anguilla (нов код)
AIAF
вж. Afghanistan Interim Authority/Administration Fund
AIB
вж. Allied Intelligence Battalion
AIC
вж. AIRNORTH Intel Conference
вж. Airspace Information Center
AICG
вж. AFN Integration and Coordination Group
AICV
вж. Armored Inteligence Combat Vehicle
aid
помощ
помагам
administrative ~ – административна помощ
~ detachment – сервизна група
first ~ kit – аптечка
вж. Agency for International Development
Aide de Camp
личен помощник на командващия
Aide Medicale Internationale
AIDS
вж. Acquired Immune Deficiency Syndrome
AIDS Prevention and Control
превенция и контрол на СПИН
AIDSCAP
вж. Acquired Immune Deficiency Syndrome Control and Prevention Program
AIFS
вж. Allied Information Flow System
AIFV
вж. Armoured Infantry Fighting Vehicle
AIG
вж. Address Indicator Group
AII
вж. Area of Intelligence Interest
aileron
елерон
AIM
целя (се), прицелвам се
възнамерявам
прицел, цел
~ed fire – прицелна стрелба
archieve the ~ – постигам цел
вж. Air Intercept Missile
AIMI
вж. Africa Integrated Malaria Initiative
AIMS
вж. Automated Information Management System
вж. ACCS Information Management System
вж. Afghanistan Information Management Service
AIntP
вж. Allied Intelligence Publication
AIP
вж. Aeronautical Information Publication
air
въздух
active ~ defence - активна противовъздушна отбрана
~ base – авиобаза
~ brake - въздушна спирачка
~ cargo handling equipment - екипировка за обработка на въздушния товар
~ company – авиокомпания“
~ defense - противовъздушна отбрана
~ field – летателно поле, летище
~ force - военно-въздушни сили
~ speed indicator - указател на въздушната скорост
~ temperature - температура на въздуха
~-to-~ missile - ракета „въздух-въздух“
~ to ~ refueling – дозареждане на ЛА във въздуха
Allied ~ Forces North - Обединени военновъздушни сили „Север
tactical ~ navigation (system) - радионавигационна система с близко действие
true ~ speed - истинска въздушна скорост
вж. Area of Intelligence Responsibility
вж. ATAP International Risks
Air (Operation) Cell
военновъздушна (оперативна) клетка (секция)
air (travel) ticket
самолетен билет
Air Assault
въздушнодесантна атака
Air Assault Task Force
въздушнодесантни войски
Air Assault Task Force Commander
командир на въздушнодесантни войски
Air Base
авиобаза
Air Breathing Threat
Air Cargo Handling Equipment
екипировка за обработка на въздушния товар
Air Check Point
Air Chief Marshal
Командващ ВВС (Пакистан)
Air Combat
въздушна битка
Air Combat Command
Air Combat Maneuvering
маньовър от въздушен бой
Air Combat Maneuvering Instrumentation
инструментариум за маневриране при въздушен бой
Air Combat Maneuvering Range
обхват на маневриране при въздушен бой
Air Combat Training
тренировъчен въздушен бой
Air Command and Control System
Интегрирана система на НАТО за командване и управление на военновъздушните сили и контрол на въздушното пространство
Air Command Operations Center
оперативен център за управление на въздушното пространство
Air Communication Control Centre
Air Component Command
Air Component Coordination Element
air conditioning (system)
климатична инсталация
Air Control Center
районна диспечерска служба
Air Control Point
Air Control Time
Air Controlman First Class
(US Navy Rating)
air crew
екипаж на ЛА
Air Defence Representative
представител на службите за противовъздушна отбрана
Air Defense
противовъздушна отбрана
Air Defense Anti-Tank System
противовъздушна и противотанкова система
Air Defense Artillery
противовъздушна артилерия
Air Defense Command Information System
командно-информационна система на противовъздушната отбрана
Air Defense Commander
командир на противовъздушната отбрана
Air Defense Control Center
център на ПВО за контрол на въздушното пространство
Air Defense Coordinator
координатор на противовъздушната отбрана
Air Defense Exercise
учение по противовъздушна отбрана
Air Defense Identification Zone
отбранителна противовъздушна зона за идентификация
Air Defense Operation Centre
оперативен център на ПВО
Air Defense Region
зона на ПВО
Air Defense ROE
Air Defense System
система на противовъздушната отбрана
Air Defense Systems Integrator
Air Evac Rapid Response Aircraft
Air Exercise
въздушно упражнение, тренировъчен полет
Air Force
военновъздушни сили
Air Force and Air Defense
военновъздушни сили и противовъздушна отбрана
Air Force Association
асоциация на военновъздушните сили
Air Force Base
военновъздушна база
Air Force Commercial Activities Program
Програма за търговски дейности на ВВС (US)
Air Force Manual
наръчник на военновъздушните сили
Air Force Plan for Inteligence Support to Electronic Combat
план на военновъздушните сили за разузнавателна поддръжка на електронната война
Air Force Regulation
правилник на военновъздушните сили
Air Force Research Laboratory
Изследователска лаборатория на военновъздушните сили (САЩ)
Air Force Satellite Communications System
сателитна комуникационна система на военновъздушните сили
Air Force Space Command
подразделение от ВВС, поддържаща сателити и други космически апарати (САЩ)
Air Force Space Support Team
Air Force Special Operations Command
командване „Специални операции“ на военновъздушните сили (САЩ)
Air Force Special Operations Component
Air Inteligence
военновъздушно разузнаване
Air Intelligence Agency
управление на военновъздушно разузнаване
Air Intercept
Air Intercept Missile
Air Interdiction
Air Land Sea Application
Air Launched Anti-Air Missile
противовъздушна ракета, изстреляна от въздуха
Air Launched Cruise Missile
въздушнобазирана крилата ракета
Air Liaison Officer
офицер за връзка по въпросите на ВВС
Air Load Master
Air Logistic Support
въздушна тилово осигуряване
Air Marshal
дежурен по стоянка (ДСЧ)
Air Mission Control Unit
Air Mobility Command
Air Movement Control Center
Air Movement Operation
операция за въздушен транспорт
Air National Guard
военновъздушни сили на Националната гвардия (US)
Air Operation Services Working Group
Работна група по осигуряване на въздушните операции
Air Operations Center
военновъздушен оперативен център
Air Operations Control Center (Land/Navy)
оперативен команден център на ВВС (СВ/ВМС)
Air Operations Coordination Center
координационен център на военновъздушните операции
Air Operations Directive
Air Operations Planning and Tasking System
Air Operations Services Working Group
Air Operations Working Group
Air Order of Battle
бойна заповед за ВВС
Air Point of Debarkation
точка на пристигане, кацане, дебаркиране
Air Point of Disembarkation
точка на пристигане, кацане, дебаркиране
Air Point of Embarkation
точка за товарене на товари и ЛС
Air Policing
наблюдение и охрана на въздушното пространство
Air Port of Debarkation
летище за изпращане на личен състав на театъра на операцията
Air Port of Disembarkation
летище на пристигане, кацане, дебаркиране
Air Port of Embarkation
летище за изтегляне на личен състав от театъра на операцията
Air Power Execution system
Air Publication
Air Reconnaissance
въздушно разузнаване
Air Reconnaissance Request
заявка за въздушно разузнаване
Air Refuelling
зареждане с гориво по време на полет
Air Reporting System
Air Safety Zone
зона на авиационна безопасност
Air Sampling Smoke Detection
откриване на дим чрез взимане на въздушни проби
Air Separation Zone
Air Shed
хангар
Air Sovereignty Operation Center
оперативен център за въздушен суверенитет
Air Space
въздушно пространство
Air Space Control
контрол на въздушното пространство
Air Space Management
управление на въздушното пространство
Air Space Management Coordination Cell
координираща клетка за управление на въздушното пространство
Air Space Plan
План на НАТО за наблюдение на въздушното пространство
Air Staff Target
изисквания на персононала към ЛА
Air Standardization Coordinating Committee
Air Stream
въздушно течение
Air Strike
въздушен удар
Air Superiority
надмощие във въздуха
Air Support List
Air Support Signal Unit
Air Surveillance and Control Status
Air Surveillance and Reconnaissance
Air Tactical Area of Operation
въздушна тактическа зона на операцията
Air Tactical Operations Center
Air Tasking Message
Air Tasking Order
летателен план
Air to Air Refueling Area
зона за зареждане във въздуха
Air to Surface Missile
ракета въздух-земя
Air Tracking Order
Air Traffic Control
ръководство въздушно движение (РВД )
Air Traffic Control Zone
зона на въздушен контрол
Air Traffic Controller
ръководител въздушно движение
Air Traffic Management
управление на въздушното движение
Air Traffic Management Group
група по управление на въздушния трафик
Air Traffic Safety
безопастност на полетите
Air Traffic Services
ръководство въздушно движение (РВД )
Air Transport
въздушен транспорт
Air Transportable Acoustic Communications
Air Transportable Clinic
въздушно-преносима болница (клиника)
Air Weather Service
МТО служба на ВВС
Air Weather Service Regulation
правилник на МТО служба на ВВС
air-conditioner
кондиционер, климатик
Air-Cushion Vehicle
превозно средство на въздушна възглавница, ховър
Air-Ground Communication
двустранна радиовръзка самолет-земя
Air-Launched Demonstrator (firring)
демонстрационни (стрелби) от ЛА
Air-to-Air Missile
ракета „въздух-въздух“
Air-to-Air Refueling
дозареждане на ЛА във въздуха
Air-to-Ground Communication
едностранна радиовръзка ЛА-земя
Air-to-Ground Missile
ракета „въздух-земя“
Air-to-Ground Surveillance
наблюдение от въздуха
Air-to-Surface Missile
ракета „въздух-земя“
Air/Aviation Support Operations Center
оперативен център за въздушна поддръжка
Airbase Armament Storage Unit
подразделение за съхранение на въоръжението (във ВВС)
Airbase Security & Defense Unit
подразделение за охрана на военновъздушна база
Airbase Support POL Unit
подразделение за снабдяване с ГСМ (във ВВС)
Airbase Transportation Unit
транспортно подразделение на военновъздушна база
airborne
военновъздушен
въздушно-преносим
отделил се от земята
~ division – въздушно-преносима дивизия
~ low frequency sonar – военновъздушен нискочестотен локатор
~ tactical information management system – тактическа система за управление на военновъздушната информация
to become ~ - отделям се от земята
Airborne Battlefield Command and Control Centre
Airborne Collection Management Authority
Airborne COMINT System
Airborne Corps
въздушно-преносим корпус
Airborne Division
въздушно-преносима дивизия
Airborne Early Warning
въздушнобазирана (система) за ранно предупреждение
Airborne Early Warning and Control (aircraft)
(ЛА за) ранно предупреждение и управление
Airborne Early Warning and Control System
система за ранно въздушно радиолокационно предупреждение и управление
Airborne Electronic Warfare
Airborne ELINT System
Airborne Ground Surveillance
въздушно-земно наблюдение
Airborne Low Frequency Sonar
Airborne Mission Commander
Airborne Operation Center
оперативен център, разположен на летателно средство (въздушнопреносим)
Airborne Reconnaissance Low
Airborne Tactical Information Management System
Airborne Warning and Control Systems
въздушнобазирана система за ранно предупреждение и управление (АУАКС) (всички самолети са с регистрация в Люксембург)
Airbursting Munition
муниции, взривяващи се във въздуха
aircraft
ЛА
~ activity report – доклад на летателния персонал
~ body – фюзелаж
anti-~ artillery - зенитна артилерия
piston ~ - ЛА с бутален двигател
Aircraft Carrier
самолетоносач
Aircraft Carrier Nuclear
ядрен самолетоносач
aircraft cockpit video
Aircraft Commander
командир на ЛА
Aircraft On Ground
(used as priority for resupply)
Aircraft Utilization Report
Aircrew Synthetic Train Aid
синтетична тренировъчна програма за пилоти
airdrop
парашутен десант
„вертикално снабдяване“ на частите чрез парашутни доставки
AIREP
вж. Air Reporting System
AIRES
вж. Advanced Imagery Requirements Exploitation System
AIREX
вж. Air Exercise
airfield
летище, летателно поле
Airfield Marking, Lighting and Infrastructure Panel
Airfield Services Procedures Panel
airlift
бързо предасяне на части и товари до кризисни райони по въздушен път
Airlift Control Center
контролен център за управление на въздушните доставки
Airlift Liaison Coordination Element
airline
авиолиния
~ company – авиокомпания
domestic ~ - вътрешна авиолиния
international ~ – международна авиолиния
Airmail
въздушна поща
airman
редник (мъж) във ВВС
airmobile troops
въздушно-преносими части
AIRN
вж. Allied Air Forces North
AIRNORTH
вж. Allied Air Forces Northern Europe
AIRNORTH Intel Conference
airplane
самолет
~ body - фюзелаж
airplane crash
катастрофа на ЛА
airport
летище
Airport Inspection Security
летищна служба по сигурността
AIRSOUTH
вж. Allied Air Forces Southern Europe
airspace
въздушно пространство
Airspace Control
Airspace Control Authority
Airspace Control Center
център за контрол на въздушното движение
Airspace Control Means
Airspace Control Means Request
Airspace Control Measure Request
Airspace Control Order
заповед за контрол на въздушното пространство
Airspace Control Plan/Point
план/пункт за контрол на въздушното пространство
Airspace Control System
Airspace Information Center
airway
въздушно трасе
airwoman
редник (жена) във ВВС (САЩ)
AIS
вж. Airport Inspection Security
вж. Area of Intelligence Specialization
вж. Automated Information Systems
вж. Automatic Identification System
AIT
вж. Aeromedical Isolation Team
AITF
вж. Accession/Integration Task Force
AIW
вж. ACE Intelligence Web
AJ
вж. Azerbaiijan (стар код)
AJF
вж. Allied Joint Force
AJOA
вж. Afghanistan Joint Operations Area
AJOD WP
вж. Allied Joint Operations Working Party
AJP
вж. Allied Joint Publication
AJP-9
Доктрина на НАТО по CIMIC
AKA
вж. also knows as
AKSh
вж. Albanian National Army (Armata Kombëtare Shqiptare)
AL
вж. Albania (стар код)
вж. AzurLand
Al Qaida
Ал Кайда
ALARM
аларма, тревога
алармена охранителна система
~ acknolidgement – оповестяване на тревога
~ bell – алармен звънец
~ blocking – блокиране на алармата
~ button, ~ pressure swich, ~ switch-on/off unit – бутон (устройство) за включване/изключване на алармения сигнал
~ cancelation – отбой на алармата
~ circuit – охранителна верига
~ contact – охранителен контакт
~ contact shunt, ~ contact by-pass – блокировка на охранителния контакт
~ delay time – време на забавяне на включването на алармата
~ device, ~ transmitter – алармено устройство
~ evaluation system – система за оценка на алармата
~ indicator – датчик на алармената система
~ localizing, ~ locating – установяване на източника за тревога
~ memory – памет на аларменото устройство
~ organization – организация на действието при тревога
~ plan – план за действие при тревога
~ release, ~ actuation – задействане на аларменото устройство
~ remote transmission – дистанционно предаване на алармения сигнал
~ status – състояние на алармената система
~threshold – праг на задействане на алармата
sound the ~ - алармирам, задействам рекламата
вж. Air Launched Anti-Air Missile
Alaska
вид бетонно укритие
Аляска
ALB
вж. Albania (нов код)
Albania
Албания
Albanian National Army
Албанска национална армия (Armata Kombëtare Shqiptare)
ALCC
вж. Airlift Control Center
ALCE
вж. Airlift Liaison Coordination Element
ALCM
вж. Air Launched Cruise Missile
alcohol
алкохол
abuse of ~ – злоупотреба с алкохол
~ addict – пристрастен към алкохол
~ consumption – консумация на алкохол
~ content in blood – съдържание на алкохол в кръвта
~ test – тест за алкохол
~ism – алкохолизъм
Alcohol and Drug Education and Prevention Team
ALCON
вж. All Concerned
ALD
вж. Air-Launched Demonstrator (firring)
alderman
член на градския съвет
alert
тревога
бдителен
alert forces
сили за вдигане по тревога, „викачи“
alert status
степен на бойна тревога
Alfa
буква A (при радиообмен)
ALFS
вж. Airborne Low Frequency Sonar
Algeria
Алжир
alias
алиас, известен като
псевдоним
alibi
алиби
Alied Command Europe
Обединено командване – Европа
Alied Movement Coordination Centre
alien
чужденец
чужд
~s law – занон за чужденците
~s police (registration) office – полиция за чужденци
aligh
подравнявам (се), равнявам (се)
all
цял
всеки
All Concerned
с участието на всички
All Necessary Means
всички необходими средства
All Powers Necessary
всички необходими сили
All Source Analysis System
система за анализ на информацията от всички източници
All Source Intelligence Cell
All Source Production Section
All Spigots Table
„Таблица на всички кранчета“ - военна и икономическа помощ от САЩ по програми и държави
All Weather
при/за всякакви МТО условия
All Weather Fighter
изстребител за използване при всякакви МТО
allegation
(недоказано) твърдение
allege
твърдя, заявявам (голословно)
~d – набеден, предполагаем
~d accomplice – предполагаем съучастник
~d violation – предполагаемо престъпление
allegiance
задължение за вярност, за лоялност
alleviate
облекчавам
alliance
съюз, алианс
~ obligations – съюзни задължения
Alliance Committee
Комитет на НАТО
Alliance for the Prudent Use of Antibiotics
Alliance Ground Surveillance (programme)
(програма на НАТО за) наземно наблюдение
Alliance Ground Surveillance (system)
(въздушнобазирана система за) наблюдение на наземни и нисколетящи обекти в подкрепа на NRF
Alliance Standardization Requirements
изисквания към стандартизацията на НАТО
allied
обединен, общ
~ Command Europe - Обединено командване – Европа
~ Air Forces North - Обединени военновъздушни сили „Север“
Allied Administrative Publication
съюзна административна публикация (по стандартизацията)
Allied Air Forces North
Обединени военновъздушни сили „Север“
Allied Air Forces Northern Europe
Allied Air Forces Southern Europe
Allied Command Atlantic
вж. Allied Command Transformation
Allied Command Europe
Обединено командване – Европа
Allied Command Europe Accession and Integration Plan
Allied Command Operations
Съюзно командване по операциите (Брунсум, Холандия и SHAPE, Монс, Белгия)
Allied Command Transformation
Съюзно командване по трансформациите (Норфолк, Вирджиния, САЩ)
Allied Committee 135
Комисия 135 по кодификацията (вж. National Directors on Codification Allied Committee 135).
Allied Data Processing Publication
Allied Data Publication
Allied Data Systems Interoperability Agency
Allied Deployment and Movement System
Allied Disposition List
Allied Environmental Support System
Allied Expeditionary Force
Allied Forces Central Europe
Обединени въоръжени сили на НАТО в Централна Европа
Allied Forces List
Allied Forces Maritime Component Command HQ Naples
Главен щаб на съюзното компонентно командване на военоморските сили в Европа (Неапол, Италия)
Allied Forces North West Europe
Обединени въоръжени сили на НАТО в Западна Европа
Allied Forces Northern Europe
Обединени въоръжени сили на НАТО в Северна Европа
Allied Forces Southern Europe
Обединени въоръжени сили на НАТО в Южна Европа
Allied Information Flow System
Allied Intelligence Battalion
Allied Intelligence Publication
Allied Joint Force
Allied Joint Operations Working Party
Allied Joint Publication
съюзна съвместна публикация (по стандартизацията)
Allied Logistic Publication
Съюзна публикация по тиловото обезпечаване (по стандартизацията)
Allied Military Government of Occupied Territory
обединено военно управление на окупираната територия
Allied Military Intelligence Battalion
Allied Mobility/Movement Coordination Centre
Allied Movement Coordination Centre
Allied Movement Publication
Allied Press Information Cell/Centre
съюзен информационен пресцентър
Allied Procedural Publication
Allied Publication
съюзна публикация (по стандартизацията)
Allied Quality Assurance Publication
съюзна публикация по осигуряването на качеството
Allied Radio Frequency Agency
Allied Tactical Air Force
Allied Tactical Area of Operation
съюзническа тактическа зона на операцията
Allied Tactical Publication
съюзна тактическа публикация
allocate
разпределям, предназначавам
Allocated Distance Learning
разпределено дистанционно обучение
allot
разпределям, предназначавам
allow
разрешавам, позволявам, допускам
~ an appeal – давам ход на обжалване
Allowable Cabin Load
allowance
периодично отпускана сума, рента
дажба, порцион
определен период (от време)
търговска отстъпка, сконто
отстъпка, снизхождение
рапределям (храна, пари)
~ and payment officer – касиер
allowed
разрешен, допустим
ALM
вж. Air Load Master
almost
почти
ALO
вж. Air Liaison Officer
aloft
wind ~ - вятър във височина
along
по продължение на
ALP
вж. Allied Logistic Publication
alphanumeric
буквено-цифров
already
вече
ALS
вж. Air Logistic Support
вж. Army Legal Service
ALSA
вж. Air Land Sea Application
also
също така
also knows as
познат, известен като
ALTBMD
вж. Active Layerred Theatre Ballistic Missile Defence (system)
ALTBMD CS
вж. Active Layerred Theatre Ballistic Missile Defence Steering Committee
alteration of sentence
промяна на размера на наказанието
alternate
запасен
алтернативен
~ aerodrome – запасно летище
~ frequency - допълнителна (запасна) честота
~ route – обиколен маршрут
~ weather - МТО условия на запасното летище
Alternate National Military Command Center
алтернативен национален военен команден център
Alternate Network Control Centre
Alternate Supply Route
Alternate War HQ
Alternating Current
променлив ток
ALTHEA
мисия на ЕС в Босна и Херцеговина
although
въпреки че, макар че
altimeter
висотомер
~ setting - настройка на висотомера
altitude
абсолютна височина
transition ~ - преходна височина
вж. QNH
altocumulus
висококупести облаци
altostratus
високослоести облаци
always
винаги
AM
вж. Above Mentioned
вж. Airmail
вж. Air Marshal
вж. Airbursting Munition
вж. Amplitude Modified
вж. Ante Meridiem
вж. Armenia (стар код)
вж. Asset Management
вж. Augmentation Module
вж. Minesweeper
AM 86-1-1
Тактики, техники и процедури на НАТО по CIMIC
AMA
вж. Afghan Medical Aid
AMB
вж. ambulance
ambassador
посланик
ambient temperature
температура на околната среда
ambiguity in previous statement
неяснота в предишно показание
ambiguous
двусмислен
съмнителен, неясен
ambitious
амбициозен, честолюбив
смел
ambulance
линейка (медицински автомобил)
походна болница
ambush
засада
AMC
вж. Airborne Mission Commander
вж. Air Mobility Command
вж. Army Material Command
вж. Army Medical Corps
AMCC
вж. Air Movement Control Center
вж. ACE Mobility Coordination Centre
вж. Allied Mobility/Movement Coordination Centre
AMCU
вж. Air Mission Control Unit
amdt
вж. amendment
AMED
вж. Asia and Middle East Division
amelioration
подобрение, мелиорация
AMEMB
вж. American Embassy
Amended Force Goal
amendment
изменение на закон или договор
~ of an article – допълнителен член
~ of the Constitution – допълнение и изменение на конституцията
amends
обезщетение, отплата
amenities
удобства, удоволствия
american
американец
американски (US)
American Bar Association
Асоциация на американските адвокати
American Embassy
Американско посолство
American Military Institute
Американски военен институт
American Samoa
Американска Самоа
AMF
вж. Afghan Military Forces
AMF(L)
вж. ACE Mobile Force (LAND)
AMGOT
вж. Allied Military Government of Occupied Territory
AMI
вж. Aide Medicale Internationale
вж. American Military Institute
AMIB
вж. Allied Military Intelligence Battalion
AMIS
вж. AU Mission in Sudan/Darfur
AMISOM
вж. AU Mission in Somalia
Amitie France-Afghan Aide Humanitaire et Information
amity
приятелство, другарство, добри чувства, добронамереност
AML
вж. the Air Minded Link
AMLIP
вж. Airfield Marking, Lighting and Infrastructure Panel
ammeter
амперметър
AMMO
вж. Ammunition
Ammunition
амуниции, боеприпаси
~ dump – муниционен склад, позиция
Ammunition Holding Area
Ammunition Point
пункт за снабдяване с боеприпаси
Ammunition Storage Areas
Ammunition Storage Site
Ammunition Supply Activity
Ammunition Supply Point
пункт за снабдяване с боеприпаси
amnesty
амнистия
амнистирам
AMO
вж. Air Movement Operations
among
между (няколко обекта)
amount
сума
количество
възлизам на
cloud ~, ~ of clouds - количество на облачността
AMovP
вж. Allied Movement Publication
AMP
вж. Amplication
вж. Amplifying
ampersand
амперсанд (&)
amph
вж. amphibious
Amph Ops
вж. Amphibious Operation
amphibious
амфибиен
Amphibious Command Group
Amphibious Force
Amphibious Objective Area
Amphibious Operation
амфибийна операция
Amphibious Ready Group
Amphibious Task Force
амфибийни оперативни сили
Amphibious Task Group
амфибийна оперативна група
Amplication
amplifier
усилвател
Amplifying
усилване, засилване
Amplifying Information
засилена информация
Amplitude Modified
AMPN
вж. Amplifying Information
AMR
вж. Antimicrobial Resistance
вж. Approximate Map Reference
AMRAAM
вж. Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile
AMRAN
вж. Afghan Mobile Reconstruction Association
AMRC
вж. Afghan Media Resource Centre
AMS
вж. Army Medical Services
AMSCO
вж. Army Management Structure Code
AMSL
вж. Above Mean Sea Level
AMV
вж. Armoured Modular Vehicle
AN
вж. Andorra (стар код)
вж. Antonov
ANA
вж. Afghan/Afghanistan National Army
analysis
анализ
accident ~ section – служба за анализ на произшествията
Analysis and Control Team
Група за анализ и управление
ANAR
вж. Afghanistan National Association for Rehabilitation
anarchism
анархизъм
anarchy
анархия
ANBACIS
вж. Automated Nuclear, Biological And Chemical Information System
ANBP
вж. Afghan New Beginning Program
ANCB
вж. Afghan NGOs Coordination Bureau
ANCC
вж. Afghanistan National Construction Coordination
вж. Alternate Network Control Centre
AND
и
вж. Andorra (нов код)
вж. Anti-Narcotics Division
Andorra
Андора
ANE
вж. Asia and Near East Bureau
вж. Asia and Near East Region
ANG
вж. Afghan National Guard
вж. Afghan National Government
вж. Angola
вж. Air National Guard
angle
ъгъл
~ of fall – ъгъл на падане
drift ~ - ъгъл на отнасяне
Angle-of-Attack
ъгъл на атака (на ЛА)
Angola
Ангола
Anguilla
animal
животно
животински
animosity
враждебност, неприязън
ANLLT
вж. AFNORTH Lessons Learned Team
ANM
вж. Acoustic Noise Monitor
ANMCC
вж. Alternate National Military Command Center
annex
допълнение, приложение, анекс
пристройка
~ a claim – предевявам претенции
annexation
анексия
announce
обявявам, публикувам, анонсирам
announcement
обява, съобщение, анонс
annual leave
годишен отпуск
Annual Performance Plan
годишен план за дейността
Annual Performance Report
годишен отчет на дейността
Annual Report
годишен отчет
annul
анулирам
another
друг
ANP
вж. Afghan/Afghanistan National Police
Ansar al-Islam
Ансар ал Ислам (фундаменталистка групировка в Северен Ирак)
ANSF
вж. Afghan/Afghanistan National Security Forces
answer
отговор
отговарям
answerable
отговорен
ANT
вж. Netherlands Antilles (нов код)
вж. TU
antagonist
противник, антагонист
Antarctica
Антарктика
Ante Meridiem
преди обед (лат.)
antedated cheque
чек с по-ранна дата
antenna
антена
~ mine – мина с взривателна антена
Antenna Control Unit
устройство за управление на антени
anteroom
антре, предверие
anti
против
Anti Submarine Warfare Exercise
Anti-Air Warfare
противовъздушна отбрана
Anti-Air Warfare Commander
командир на ПВО
Anti-Air Warfare Coordinator
координатор на ПВО
Anti-Aircraft
зенитен
Anti-Aircraft Artillery
зенитна артилерия
Anti-Aircraft Machine Gun
зенитна картечница
Anti-Armor
противоброневи
Anti-Ballisic Missile
антибалистическа ракета
Anti-Ballisic Missile Treaty
договор за ограничаване на антибалистическите ракети (1972 г.)
Anti-Coalition Militants
антикоалиционни милиции
Anti-Drugs Squad
група за борба с наркотиците
Anti-Fratricide Identification Device
Anti-Microbial Resistance
Anti-Narcotics Division
отдел за борба с наркотиците
Anti-Personnel
противопехотен
Anti-Personnel Mine
противопехотна мина
Anti-Radar Missile
противорадарна ракета
Anti-Radiation Missile
Anti-Satelite
противосателитен
Anti-Ship Missile
anti-skid control
антиюзова система
Anti-spoofing
защищаващ от измама (напр. подменена самоличност при комуникация)
Anti-Submarine Warfare
бойни действия (отбрана) срещу подводници
Anti-Surface Force Air Operations
въздушни операции срещу наземни сили
Anti-Surface Ship Missile
противокорабна ракета
Anti-Surface Warfare
въздушни операции срещу наземни обекти
Anti-Taliban Forces
сили, воюващи с талибаните
Anti-Tank
противотанков
~ barrier – противотанкова барикада
~ granade – противотанкова граната
~ guided weapon – противотанково оръжие, насочвано с лазерна или друга система
~ helicopter – противотанков хеликоптер
Anti-Tank Guided Missile
противотанкова управляема ракета
Anti-Tank Guided Weapon
противотанково управляемо оръжие (ракета)
Anti-Tank Mine
противотанкова мина
Anti-Tank Missile
противотанкова (неуправляема) ракета
Anti-Terror Coalition
антитерористична коалиция
Anti-Terrorism
антитероризъм
anticipate
очаквам, предвиждам
изпреварвам, избързвам със събитие
anticipation
предвиждане, очакване
anticipatory self-defense
превантивно използване на сила
anticlericalism
антиклерикализъм
anticommunism
антикомунизъм
antifreeze
антифриз
Antigua and Barbuda
Антигуа и Барбуда
antisemitism
антисемитизъм
Antiterrorism Act
закон за борба с тероризма
antitheft and burglar alarm system
алармена система против кражби и обири
Antitrust Law
закон за защита на конкуренцията
~s – антимонополно законодателство
Antiwar Movement
антивоенно движение
Antonov
марка самолети
anxiety state
състояние на тревога
anxious
разтревожен, обезпокоен
причиняващ грижи
any
всеки, всичко
anybody
всеки
който и да е
anything
нещо
каквото и да е
ANZUS
вж. Australia, New Zealand and US
AO
вж. Administrative Officer
вж. Angola
вж. Area of Operations
AOA
вж. Amphibious Objective Area
вж. Angle-of-Attack
вж. Area Originating Authority
AOAD
вж. Army Organic Air Defense
AOB
вж. Air Order of Battle
AOC
вж. Air Operations Center
AOCC
вж. Afghanistan Operations Coordination Center
вж. Air Operations Control Center (Land/Navy)
вж. Air Operations Coordination Center
AOCF
вж. Area of Current Focus
AOD
вж. Air Operations Directive
вж. Area Of Deployment
AOG
вж. Aircraft On Ground
AOHREP
вж. Afghanistan Organization of Human Rights and Environmental Protection
AOI
вж. Area Of Interest
AOII
вж. Area of Intelligence Interest
AOIR
вж. ACE Operational Intelligence Requirements
вж. Area of Intelligence Responsibility
AOIR/S
вж. Area of Intelligence Responsibility & Specialization
AOJ AID
вж. Administration Of Justice project
AOL
вж. Area Of Limitation in/of armament
AOO
вж. Area Of Operations
AOPTS
вж. Air Operations Planning and Tasking System
AOR
вж. Area of Operational Responsibility
вж. Area Of Responsibility
AOR Security Officer
AOS
вж. Area Of Separation
AOSI
вж. Area Of Strategic Interest
AOSWG
вж. Air Operation Services Working Group
AOT
вж. Area Of Transfer
AOWG
вж. Air Operations Working Group
AP
вж. Access Point
вж. Air Policing
вж. Air Publication
вж. Airport
вж. Allied Publication
вж. Ammunition Point
вж. Anti-Personnel
вж. Armour Piercing Shell
AP projectile
вж. Armour Piercing Projectile
AP Shell
противотанкова граната
APAC
вж. AIDS Prevention and Control
APAG
вж. Atlantic Policy Advisory Group
apart
настрана
отделно
apartment
апартамент
APB
вж. Afghanistan Programming Body
APC
вж. Accounting Processing Codes
вж. Armoured Personnel Carrier
APEX
вж. Aerospace Planning & Execution
вж. Air Power Execution system
APF
вж. African Peace Facility
APFSDS
вж. Armour-Piercing Fin-Stabilised Discarding Sabot (round)
APIC
вж. Allied Press Information Cell/Centre
APIS
вж. Automated Police Information System
APM
вж. Anti-Personnel Mine
APOD
вж. Air Port of Debarkation
вж. Air Port of Disembarkation
APOE
вж. Air Port of Embarkation
apolitical
аполитичен
apologist
апологет
apostrophe
апостроф (')
APP
вж. Agency Performance Plan
вж. Allied Procedural Publication
вж. Annual Performance Plan
вж. Appendices
вж. approach
appalling
ужасен
appeal
жалба, обжалване
подавам жалба, обжалвам
~ in a civil case – обжалване по гражданско дело
~ judgement – присъда на апелативен съд
appear
появявам се
изглеждам
явявам се
appeasement
задоволяване на искане
политика на отстъпване от позиции
Appendices
appendix
приложение, допълнение, притурка
applicability of a law
приложимост на закон
applicable
приложим
applicant
кандидат
жалбоподател
application
приложение, употреба
искане, молба
заявление
приложна програма
~ credentials – документи за кандидатстване
~ of force – прилагане на сила
~ of a law – прилагане на закона
~ of sanction – прилагане на санкции
submit an ~ - подавам молба, жалба
Applied Research for Child Health
apply
прилагам, използвам
подавам молба/жалба
~ cover – използвам прикритие
~ sanction – прилагам санкции
~ the brakes – задействам спирачка
appoint
определям
назначавам
уреждам, уговарям
appointment
уговорена среща
приемен час
назначение, служба, длъжност
нареждане, заповед
apportioned
разпределен, разделен
определен, възложен
apportionment formula
начин, формула на разпределение
appraisal
оценка, преценка
appreciate
ценя (високо)
разбирам
преценявам (правилно), схващам
appreciation of situation
преценка на ситуацията
apprehend
схващам, разбирам
задържам, арестувам, залавям
apprehension
схващане, разбиране, умствени способности
задържане, арестуване
approach
подход, подстъп (към обект, летище)
подхождам
~ lights - подходни светлини
final ~ – последната права при заход за кацане
initial ~ – първоначален заход
long ~ - дълъг подход
straight-in ~ - заход за кацане от права
timed ~ - заход за кацане с определен времеви интервал м/у ЛА
appropriate
подходящ, уместен
предназначавам
конфискувам, присвоявам
appropriation
одобрение, оценка, съгласие
approval
одобрение, оценка, съгласие
approve
одобрявам
утвърждавам
that's ~d – разрешавам, потвърждавам
approx
вж. approximately
approximate
приблизителен
~ly – приблизително
~ value – приблизителна стойност
Approximate Map Reference
приблизително местоположение на картата
APR
вж. Agency Performance Report
вж. Annual Performance Report
April
април
apron
перон, стоянка на ЛА
APS
вж. Active Protection System
APUA
вж. Alliance for the Prudent Use of Antibiotics
APWO
вж. Afghan Public Welfare Organization
AQ
вж. Al Qaida
AQAP
вж. Allied Quality Assurance Publication
aquiescence
мълчаливо съгласие
AR
вж. Air Reconnaissance
вж. Air Refueling
вж. Annual Report
вж. Argentina (стар код)
вж. Army Regulation
Arab League
вж. League of Arab States
ARAT
вж. Abrams Reactive Armor Tiles
arbiter
съдия, арбитър
arbitrariness
произвол
arbitrary
произволен, своеволен
деспотичен, тираничен
условен, случаен
~ act – произволно действие
~ detention – произволен арест
~ use of force – произволно използване на сила
arbitration
решаване на спор чрез арбитраж
решение на арбитража
arbitrator
арбитър, член на трибунал
arc
арка, дъга
~ of observation – район, зона на наблюдение
вж. Afghan Relief Committee
вж. Afghanistan Reconstruction Council
вж. Austrian Relief Committee
Arc Digital Raster Imagery
ARCAR
вж. Ariana Rehabilitation Committee for Afghanistan Reconstruction
ARCH
вж. Applied Research for Child Health
archievable
постижим
~ military mission – изпълнима военна мисия
archieve
постигам
~ a political solution – постигам политическо решение
~ dismissal of the case – постигам отмяна на случая
~ the aim – постигам цел
archive
архив
архивирам
archivist
архиватор
ARCOM
вж. Army Reserve Command
ARCON
вж. Afghanistan Reconstruction Consultants
ARDA
вж. Agency for Rural Development of Afghanistan
ARDC
вж. Afghanistan Rehabilitation and Development Center
ARDP
вж. Afghanistan Rehabilitation and Development Program
ARDU
вж. Afghan Reconstruction and Development Unit
ARE
вж. Afghanistan Rescue Effort
вж. United Arab Emirates (нов код)
area
район, зона
~ defense – отбранителна зона
~ of influence line – линия на зона на влияние
~ of limitation in forces – зона на ограничаване на въоръжените сили
~ of observation – зона на наблюдение
~ surveillance – наблюдение на зоната
~ to be monitored – район на наблюдение
delinquency ~ - район с висок процент на престъпност
parking ~ – стоянка
restricted ~ - ограничена зона
terminal ~ - летищен/пристанищен терминал
вж. Agency for Rehabilitation and Energy conservation in Afghanistan
Area Air Defense Commander
командир на района за ПВО
Area Between Forward Defended Localities
зона между предните отбранителни линии
Area BUDFIN Office
Area Coordination Center
зонален координационен център
Area of Current Focus
зона на повишено внимание, актуална зона
Area Of Deployment
район на разгръщане
Area of Influence
зона на интереси
Area of Intelligence Interest
зона на разузнавателен интерес
Area of Intelligence Responsibility
зона на разузнавателна отговорност
Area of Intelligence Responsibility & Specialization
зона на разузнавателна отговорност и специализация
Area of Intelligence Specialization
зона на разузнавателна специализация
Area Of Interest
зона на интереси
Area Of Limitation in/of armament
зона на ограничаване на въоръжаването
Area of Operational Responsibility
зона на оперативна отговорност
Area Of Operations
район на операциите
Area Of Responsibility
зона на отговорност
Area Of Separation
буферна зона
Area Of Strategic Interest
зона със стратегическо значение
Area Of Transfer
зона за трансфер (прегрупитране)
Area Originating Authority
Area Search
Area Surveillance Radar
радар за наблюдение на въздушното пространство
Areas of Functional Responsibility
зона на функционална отговорност
AREU
вж. Afghanistan Research and Evaluation Unit
ARF
вж. Afghanistan Rebuilding/Relief Foundation
ARFA
вж. Allied Radio Frequency Agency
ARFOR
вж. Army Force
ARFPS
вж. ACE Reaction Force Planning Staff
ARG
вж. Amphibious Ready Group
вж. Argentina (нов код)
Argentina
Аржентина
ARH
вж. Armed Reconnaissance Helicopter
ARHA
вж. Arrived Holding Area
ARI
вж. Acute Respiratory Infection
вж. Area of Responsibility
Ariana Reconstruction Services
Ariana Rehabilitation Committee for Afghanistan Reconstruction
ARIC
вж. ACBAR Resource & Information Center
aristocracy
аристокрация
ARL
вж. Airborne Reconnaissance Low
вж. Army Regulation
ARLO
вж. Afghan Rehabilitation and Logistical Organization
ARM
ръка (от китката до рамото)
(техн.) рамо, лост, ръчка, дръжка, конзола, стрела (на кран), напречна греда, траверса
~s - оръжие, въоръжение
~s depot – оръжеен склад
вж. Anti-Radar Missile
вж. Anti-Radiation Missile
вж. armament
вж. Armenia (нов код)
Arm Control and Disarmament Agency
Armada International
www.armadainternational.com
armament
въоръжение, въоръжаване
armband
лента или емблема на ръкава, обикновено за чин или род войска
armed
въоръжен
~ attack – въоръжено нападение
~ bank robbery – въоръжен банков обир
~ burglary – въоръжен грабеж
~ clash, ~ conflict – въоръжен конфликт
~ confrontation – въоръжен сблъсък
~ elements – въоръжени лица (единици)
~ helicopter – боен хеликоптер
~ raid – въоръжено нападение
~ robber, ~ burglar – въоръжен крадец, обирджия
~ robbery – въоръжен грабеж
~ struggle – въоръжена борба
Armed Force Reserve
резерв на въоръжените сили
Armed Forces
въоръжени сили
Armed Forces Communications and Electronics Association
асоциация на свързочниците
Armed Forces Courier Service
военна куриерска служба
Armed Forces Network
радио-телевизионна мрежа на въоръжените сили
Armed Forces of the Philippines
Филипински въоръжени сили
Armed Forces Qualification Test
военен квалификационен тест
Armed Reconnaissance Helicopter
въоръжен разузнавателен хеликоптер
Armenia
Армения
armistice
примирие
Armistice Demarcation Line
демаркационна линия на примирието
armlet
лента или емблема на ръкава, обикновено за чин или род войска
armor
броня
~ed – брониран
~ed door – бронирана врата
~ed vest – бронежилетка
~y – оръжейна
~ division - бронетанкова дивизия
Armored Cavalry Regiment
бронетанков полк
Armored Division
бронетанкова дивизия
Armored Infantry Fighting Vehicle
бронирана бойна машина на пехотата
Armored Inteligence Combat Vehicle
БМП
Armored Personnel Carrier
бронетранспортьор (БТР)
Armored Reconnaissance Vehicle
бронирана разузнавателна машина
Armored Recovery Vehicle
ремонтно-осигурителен автомобил (брониран)
Armored Security Vehicle
брониран патрулен автомобил
Armored Troop Carrier
бронетранспортьор
Armored Vehicle
бронирана кола
Armored Vehicle Launched Bridge
механизиран мост
armour
броня
бронетанкови войски
Armour Piercing Projectile
бронебоен снаряд
Armour Piercing Shell
противотанкова граната
Armour-Piercing Fin-Stabilised Discarding Sabot (round)
бронебоен (снаряд с) отделящ се стабилизационен пръстен
Armoured Combat Vehicle
бронирана бойна машина
Armoured Command Vehicle
бронирана командно-щабна машина
Armoured Engineer Vehicle
бронирано инженерно транспортно средство
Armoured Fighting Vehicle
бронирана бойна машина
Armoured Infantry Fighting Vehicle
Armoured Modular Vehicle
бронирано модуларно превозно средство
Armoured Personnel Carrier
бронетранспортьор
arms
въоръжение
военно снаряжение
~ cache – оръжеен склад
~ control – контрол над въоръжаването
~ control agreement – споразумение за контрол над въоръжението
~ control measures – мерки за контрол над въоръжаването
~ dealer – търговец на оръжие
~ embargo – оръжейно ембарго
~ imitation – оръжеен макет
~ limitation agreement – споразумение за ограничаване на въоръжаването
Arms Control and Disarmament Agency
агенция за контрол над въоръженията и разоръжаването
Army
сухопътни войски
армия
Army Air Defense Command
Army Air Operations Cell
Army Air-Ground System
Army Airfield
военно летище
Army Airspace Command and Control
командване на военновъздушните сили
Army Aviation
авиация към сухопътни войски
военна авиация
Army Aviation Modernization Plan
план за модернизация на военновъздушните сили
Army Battle Command System
бойна командна система
Army Command and Control System
Система за командване и контрол на СВ (на НАТО)
Army Common User System
army corps
армейски корпус
Army Data Distribution System
система за събиране и разпространение на данни за армията
Army Depot
армейски (военен) склад, депо
Army Force
армейски въоръжени сили
Army Group
група армии
Army Legal Service
военна юридическа служба
Army Management Structure Code
Army Material Command
логистично командване на СВ (USA)
Army Medical Corps
военен медицински корпус
Army Medical Services
военномедицинска служба
Army National Guard
Национална гвардия (USA)
Army of Bosnia-Herzegovina
армия на Босна и Херцеговина
Army of the Czech republic
Чешка армия
Army Organic Air Defense
Army Regulation
устав на СВ
Army Reserve Command
Army Support Air Patrol
въздушен патрул за поддържане на СВ
Army Tactical Command and Control System
армейска система за тактическо командване и контрол
Army Tactical Missile System
пускова установка ТР (СВ)
ARNG
вж. Army National Guard
ARO
вж. Afghanistan Rehabilitation Organization
around
наоколо
около
ARP
вж. Aerodrome Reference Point
вж. Aerostat Programmable Radar
вж. Afghan Relief and Rehabilitation
вж. Air Reconnaissance Request
ARRA
вж. Air Evac Rapid Response Aircraft
arraignment
обвинение, призоваване на съд
arrange
нареждам, организирам
споразумявам се, уреждам
класифицирам, подреждам
~ment – нареждане, организиране
спогодба, споразумение
ARRC
вж. ACE Rapid Reaction Corps
arrears
be in ~ - изоставам с плащане, закъснявам
неизплатен, изостанал
arrest
арест, задържане
~ by mistake – погрешно задържане
~ file – картотека на задържаните
~ power – правомощие за задържане
~ record – протокол за задържане
~ request – искане за заповед за арест
~ team – група за задържане
~ warrant – заповед за арест
~ warrant complainт – обжалване на заповед за задържане
~ee, ~ed person – арестуван, задържан
arrival
пристигане
actual time of ~ - фактическо време на пристигане
estimated time of ~ – разчетно време за пристигане
Arrival Port
дестинация
Arrival/Departure Control Group
група за контрол на пристигането и отлитането
arrive
пристигам
Arrived Holding Area
зона за изчакване на пристигащите
arrow
стрела
Arrow Weapon System
анти-балистична ракетна система (Израел)
ARRP
вж. Arrival Port
ARS
вж. Aerial Reconnaissance & Surveillance
вж. Ariana Reconstruction Services
вж. Artilery Rocket System
ARSG
вж. Afghanistan Reconstruction Steering Group
arson
палеж
~ attack – подпалване, палеж
~ task force – група за разледване на пожари
~ist – подпалвач
Art and Antique Squad
група за разследване на кражби на произведения на изкуството и антики
ARTF
вж. Afghanistan Reconstruction Trust Fund
Artifical Inteligence
изкуствен интелект
artifical respiration
изкуствено дишане
artificer
пиротехник
artificial
изкуствен
~ horizon - авиохоризонт
Artilery Rocket System
артилерийска ракетна система
Artilery-Fired Atomic Projectile Device
оръдие за изстрелване артилерийски снаряди с ядрен заряд
Artilery-Fired Atomic Projectiles
артилерийски снаряд с ядрен заряд
artillery
артилерия
air defense ~ - артилерия от противовъздушната отбрана
anti-aircraft ~ - зенитна артилерия
Artillery Ammunition
артилерийски боеприпаси
Arty
вж. Artillery
Arty Ammo
вж. Artillery Ammunition
Aruba
Аруба
ARV
вж. Armored Recovery Vehicle
ARW
вж. Advanced Research Workshop
ARWO
вж. Afghanistan Reconstruction and Welfare Organization
Aryana Unit Reconstruction Council
AS
както, като
тъй като
вж. Area Search
вж. Area Security
вж. Australia (стар код)
as a last resort
в краен случай
as apportioned
както е разпределено, полагаемо, начислено (пари)
as directed
съгласно указанията
as nessesary
доколкото е необходимо
as soon as possible
при първа възможност
възможно най-бързо
ASA
вж. Ammunition Storage Areas
вж. Ammunition Supply Activity
ASACS
вж. Air Surveillance and Control Status
ASAP
вж. Army Support Air Patrol
вж. As Soon As Possible
ASARS
вж. Advanced Synthetic Aperture Radar System
ASAS
вж. All Source Analysis System
ASAT
вж. Anti-Satelite
ASB
вж. Administrative Support/Services Branch
ASC
вж. Administrative Support Cell
вж. Air Space Control
ASCC
вж. Air Standardization Coordinating Committee
ascending
нарастващ, възходящ
~ order – нарастващ ред
ascertain
установявам, констатирам
уверявам се, убеждавам се
ASCRA
вж. Afghans Solidarity Committee for Rehabilitation of Afghanistan
ASD
вж. Assistant Secretary of Defence
ASDA
вж. Arm Control and Disarmament Agency
ASEAN
вж. Assotciation of Southeast Asian Nations
ASFAO
вж. Anti-Surface Force Air Operations
ASG
вж. Afghanistan Support Group
вж. Alliance Ground Surveillance (system)
вж. ASSAYAF Group (Philippines)
вж. Assistant Secretary General
Ashmore and Cartier Islands
Острови Ашмор и Картие
ASI
вж. Advanced Study Institute
Asia and Near East Bureau
бюро (отдел) за Азия и Близкия Изток
Asia and Near East Division
отдел за Азия и Близкия Изток
Asia and Near East Region
регион на Азия и Близкия Изток
Asian Development Bank
Азиатска банка за развитие
ASIC
вж. All Source Intelligence Cell
aside
настрани, отстрани
ask
питам
ASL
вж. Air Support List
ASM
вж. Air Space Management
вж. Air to Surface Missile
вж. American Samoa (нов код)
вж. Anti-Ship Missile
ASMAN
ASMCC
вж. Air Space Management Coordination Cell
ASO
вж. AOR Security Officer
ASOC
вж. Air Sovereignty Operation Center
вж. Air/Aviation Support Operations Center
ASP
вж. Air Space Plan
вж. Ammunition Supply Point
asphalt
асфалт
asphyxial murder
убийство с удушаване/задушаване
ASPP
вж. Airfield Services Procedures Panel
ASPS
вж. All Source Production Section
ASR
вж. Air Surveillance and Reconnaissance
вж. Alliance Standardization Requirements
вж. Alternate Supply Route
вж. Ammunition Storage Site
вж. Area Surveillance Radar
вж. Available Supply Rate
ASRAAM
вж. Advanced Short-Range Air-to-Air Missile
assailant
нападател, атентатор
assasination
убийство, атентат
~ attemp – опит за убийство, атентат
assassin
убиец (при политически тероризъм)
assault
нападение, атака, щурм
кампания
атентат
атакувам, нападам
air ~ - въздушнодесантна атака
air ~ task force - въздушнодесантни войски
~ battery – нападение с физическо нараняване
~ helicopter – щурмови хеликоптер
~ resistant glazing – бронирани стъкла
~ team – щурмова група
~ weapon – щурмово оръжие
Assault Amphian Vehicle
бойна амфибийна машина (ховъркрафт)
ASSAYAF Group
(Philippines)
assembling of the contingent
събиране/съставяне на контингента
assembly
съсредоточаване
събрание, събиране
сглобяване
Assembly Area
район на съсредоточаване, сборен пункт
склад за готова продукция
assert
твърдя, отстоявам
~ a right/claim – отстоявам право/претенция
assess
оценявам, преценявам
определям
~ the costs – оценям разходите
~ the situation – оценявам ситуацията
assessed contributions
определен (задължителен) членски внос
~ for peacekeeping operation – вноска за мироопазващи операции
assessment
членски внос, налог
преценка
Assessment Report
ASSESSREP
вж. Assessment Report
Asset Management
управление на приходите
assets
сили и средства
авоари
assign
определям, предназначавам
посочвам, възлагам
~ officers – възлагам на служители
~ed sector – определен сектор
~ment – указание
възложена задача, мисия
назначение
assist
помагам, съдействам
~ance - помощ, съдействие
assistance
подкрепа, помощ, съдействие
assistant
помощник, асистент
Assistant Chief Military Observer
помощник на главния военен наблюдател
Assistant Chief of Personnel and Logistics
помощник на началника на личен състав и снабдяването
Assistant Chief Of Staff
помощник началник-щаб
Assistant Chief Of Staff (for) Logistics
помощник началник-щаб по снабдяването
Assistant Chief Of Staff (for) Operations and Plans
помощник началник-щаб по операциите и планирането
Assistant Chief Of Staff (for) Personnel
помощник началник-щаб по личния състав
Assistant Deputy Financial Controller Office
Assistant Division Aviation Officer
Assistant Secretary General
помощник на генералния секретар
Assistant Secretary of Defence
помощник-секретар (зам. министър) на отбраната
asslt
вж. assault
ASSM
вж. Anti-Surface Ship Missile
Assn
вж. Association
associated measures
придружаващи мерки
Association
асоциация
връзка, асоциация
Association for Basic Assistance Development
Association of Southeast Asian Nations
асоциация на нациите от Югоизточна Азия
Association of the United States Army
Асоциация на СВ на САЩ
asst
вж. assistant
ASSU
вж. Air Support Signal Unit
assume
допускам, предполагам
приемам, поемам
~ responsibility for – поемам отговорност за
assumption
приемане, поемане
допускане, презумпция
~ of administrative tasks – поемане на управленски задачи
~ of police power – поемане на полицейски задачи по охрана на реда
~ of power – превземане на властта
proceed of the ~ - изхождам от предпоставката
assurance
уверение, обещание
осигуряване, осигуровка, застраховка
assure
уверявам, убеждавам
осигурявам, гарантирам
assy
вж. assembly
AST
вж. Air Staff Target
ASTA
вж. Aircrew Synthetic Train Aid
astound
поразявам, слисвам, смайвам
astronomical
астрономически
ASU
вж. Administrative Support Unit
ASUW
вж. Anti-Surface Warfare
ASV
вж. Armored Security Vehicle
ASW
вж. Anti-Submarine Warfare
ASWEx
вж. Anti Submarine Warfare Exercise
asylum
приют, убежище
политическо убежище
~ seeker – кандидат за убежище
seek/ask for ~ - моля за убежище
ASZ
вж. Air Safety Zone
вж. Air Separation Zone
AT
при
в
~ close range – в непосредствена близост
~ full cock – със запънат ударник
~ once – изведнъж, веднага, незабавно
едновременно
~ regular interwals – на равни интервали, периодично
~ stake – поставен (заложен) на карта
~ the lowest possible level – на най-ниското възможно равнище
~ the request of – по искане на, по молба на
~ the scene – на място(то)
~ your discretion – по Ваше усмотрение (преценка)
вж. Air Transport
вж. Anti-Tank
вж. Anti-Terrorism
вж. Ashmore and Cartier Islands (стар код)
вж. Augmentation Training
At Easy!
команда „Свободно!“
ATA
вж. Actual Time of Arrival
вж. Afghan Transitional Authority
вж. Afghan Transitional Administration
вж. Antarctica (нов код)
вж. Atlantic Treaty Association
ATAC
вж. Air Transportable Acoustic Communications
atachment
приложение, притурка
ATACMS
вж. Army Tactical Missile System
ATAF
вж. Allied Tactical Air Force
ATAOO
вж. Air Tactical Area of Operation
вж. Allied Tactical Area of Operation
ATAP International Risks
ATARS
вж. Advanced Tactical Aerial Reconnaissance System
ATC
~ clearance - условия за отлитане
вж. Afghan Technical Consultants
вж. Air Traffic Control
вж. Air Transportable Clinic
вж. Anti-Terror Coalition
вж. Armored Troop Carrier
ATCCS
вж. Army Tactical Command and Control System
ATCR
вж. A Titre de Compte Rendu
ATCZ
вж. Air Traffic Control Zone
ATD
вж. Actual Time of Departure
ATF
вж. Amphibious Task Force
вж. Anti-Taliban Forces
ATG
вж. Afghan Transitional Government
вж. Amphibious Task Group
вж. Antigua and Barbuda (нов код)
ATGM
противотанкова машина (на база БТР)
вж. Anti-Tank Guided Missile
ATGW
вж. Anti-Tank Guided Weapon
ATH
вж. Admission To Hospital
ATHENA
Постоянен механизъм за управление на общите финансови разходи във военни операции на ЕС
ATI
вж. Afghanistan Transitional Initiative
ATIMS
вж. Airborne Tactical Information Management System
ATIS
вж. Automatic Terminal Information Service
Atk
вж. Anti-Tank
ATKS
вж. Attack Squadron
Atlantic Association of Young Political Leaders
Атлантическа асоциация на младите политически лидери
Atlantic Education Committee
Атлантически комитет по образованието
Atlantic Policy Advisory Group
консултивна група по въпросите на Атлантическата политика
Atlantic Treaty Association
Асоциация на Атлантическия договор
ATLAS
вж. Action Transport Logistique Assistance Service
ATLS
вж. Advanced Trauma Life Support
ATM
вж. Air Tasking Message
вж. Air Traffic Management
вж. Anti-Tank Mines
вж. Anti-Tank Missile
вж. Automated Teller Machine
ATMG
вж. Air Traffic Management Group
atmosphere
атмосфера
atmospheric
атмосферен
Atmospheric Flight Test
атмосферна полетна проверка
ATO
вж. Air Tasking Order
вж. Air Tracking Order
ATOC
вж. Air Tactical Operations Center
вж. Aviation Tactical Operations Center
ATOL
вж. Automatic Take-Off and Landing
Atomic Energy Act
закон за атомната енергия
Atomic Energy Commision
комисия по атомната енергия
Atomic Nuclear Energy
атомна енергия
Atomic, Biological and Chemical Weapons
атомни, биологични и химически оръжия (ЯХБО)
ATP
вж. Allied Tactical Publication
atrocity
зверство, жестокост
ATS
вж. Air Traffic Services
attach
прилагам (документи)
привличам, прикрепям, временно дислоцирам
~ed – привързан, прикрепен, приложен
attack
атака, щурм, нападение
атентат
атакувам, нападам
~ resistant glazing – бронирани стъкла
Attack Helicopter
щурмови хеликоптер
Attack Squadron
бойна ескадрила
Attack-Attack Interface
attainable
постижим, достижим
attempt
опит
опитвам се
~ a revolution – опит за революция (преврат)
~ at escape – опит за бягство
~ by forceful means – опит с насилствени средства
attendance of withness in court
явяване на свидетел в съда
attendant
съпътстващ, придружаващ
оператор
attention
внимание
грижи, обслужване
команда „Мирно!“
~, to ~ of - на вниманието на (при кореспонденция)
pay ~ to – обръщам внимание на
attentiveness
грижовност, внимание
attitude
стойка, поза
становище, отношение
нагласа
~ of the population – отношение на населението
ATTN
вж. attention
attorney
юридически предствител, довереник
адвокат
~ship advocacy – адвокатура, адвокатска колегия
Attorney General
главен прокурор (в САЩ и министър на правосъдието и юридически съветник на президента)
attract
привличам
~ the attention of – привличам вниманието на
attribute
атрибут, характерен белег
приписвам, отдавам на
attrition
изтъркване, изхабяване, износване, умора (на материал)
AU
вж. Accounting Units
вж. Actuating Unit
вж. African Union
вж. Austria (стар код)
AU Mission in Somalia
мисия на Африканския съюз в Сомалия
AU Mission in Sudan/Darfur
мисия на Африканския съюз в Судан
AU-EM
вж. Administration Unit – Established Missions
AU-SM
вж. Administration Unit – Special Missions
audible
чуваем, доловим
~ alarm device – звуково алармено устройство
Audio Frequency
звукова честота
Audtomatic Data Processing System
augment
засилвам, разширявам, увеличавам
~ the surveillance – засилвам, разширявам външно наблюдение
Augmentation Forces
сили за подкрепление
Augmentation Module
допълнителен, разширен модул
Augmentation Training
допълнителен, разширен тренинг, обучение
August
август
AUR
вж. Aircraft Utilization Report
AURC
вж. Aryana Unit Reconstruction Council
AUS
вж. Australia (нов код)
AUSA
вж. Association of the United States Army
auspices
егида, покровителство
under the ~ of – под егидата на
austere
строг, суров, непреклонен, неприветлив
~ environment – сурова обкръжаваща среда
austerity
суровост, непреклонност
аскетизъм, пуританство
Australia
Австралия
Australia, New Zealand and US
военен съюз между Австралия, Нова Зеландия и САЩ
Australian Defence Force
Австралийски сили за отбрана
Australian Federal Police
Австралийска федерална полиция
Austria
Австрия
Austrian Relief Committee
Австрийски комитет за подпомагане
AUT
вж. Austria (нов код)
autarchy
автархия, политическа, икономическа и културна самоизолация
autenticated
заверен, легализиран, потвърден
autentication
удостоверяване на автентичност, заверка, легализация
~ code – опознавателен код, код за достъп, парола
~ key – опознавателен (цифров или буквен) ключ, парола
AUTH
вж. Authorized
authentic signature
автентичен (саморъчен) подпис
authenticate
заверявам (нотариално), удостоверявам, легализирам
authoritarian government
авторитарна власт
authority
власт
пълномощие, компетентност
~ of regulations – област на действие на служебните предписания
~ of the commander – пълномощия на командира
final ~ - последна инстанция
under the ~ of – под ръководството на, по указания на
authorization
упълномощаване, право, оторизация
Authorization Change Time
authorize
упълномощавам, разрешавам, оторизирам
Authorized
упълномощен
~ parking – паркирането разрешено
~ reprezentative – упълномощен представител
~ strenght – упълномощени сили
auto insurance company
застрахователно дружество за МПС
auto-pilot
автопилот
AUTOCARP
вж. Automatic Computed Air Release Point
autocracy
автокрация
AUTODIN
вж. Automatic Digital Network
Automated Aerial Refuelling (programme)
(програма за създаване на роботизирана) автоматична система за въздушно презареждане
Automated Command and Control Information System
автоматизирана информационна система за управление и командване
Automated Communications Management System
Automated Data Link
Automated Data Processing
автоматизирана обработка на данни
Automated Information Management System
автоматизирана информационна управленска система
Automated Information Systems
автоматизирана информационна система
Automated Nuclear, Biological And Chemical Information System
автоматизирана информационна система за ядрена, биологическа и химическа опастност
Automated Police Information System
автоматизирана полицейска информационна система
Automated Teller Machine
банкомат
automatic
автоматичен
машинален, несъзнателен
~ arm weapon – автоматично (ръчно) оръжие
~ extinguisher system – автоматична система за пожарогасителна система
~ fire detektor – автоматичен пожароизвестителен датчик
~ gas detection system – автоматична система за сигнализиране за наличието на (отровен) газ
~ half-barrier crossing – автоматичен жп прелез
~ open crossing – жп прелез със светлинна сигнализация
~ starter – автоматичен стартер
~ transmission – автоматична скоростна кутия
Automatic Computed Air Release Point
Automatic Data Processing
автоматична обработка на данни
Automatic Digital Network
автоматизирана цифрова мрежа
Automatic Direction Finder
автоматичен радиокомпас (АРК)
Automatic Flight Control System
автоматична система за контрол на полетите
Automatic Frequency Control
автоматичен контрол на честотата
Automatic Grenade Launcher
автоматичен гранатомет
Automatic Identification System
автоматизирана идентификационна система (на всички кораби)
Automatic Take-Off and Landing
автоматична система за излитане и кацане
Automatic Terminal Information Service
радиостанция, излъчваща автоматично информация за МТО условията и състоянието на полосата на летището
automatically
автоматично
Automobile Association
автомобилен клуб
automobile dealer
търговец на коли
automotive paint
боя за автомобили
Autonomous Air Vehicle
безпилотен ЛА
Autonomous Airborne Refuelling Demonstration
демонстрация на автономно въздушно презареждане на самолети, управлявано от комп. система
autonomous system
автономна система
autonomy
автономия
autopsy
аутопсия
autumn
есен
auxiliary
спомагателен
помощник
Auxiliary Group Intelligence
auxiliary service
помощна служба
AV
вж. Anguilla (стар код)
availability
наличност, наличие, съдържание
достъпност
годност
available
наличен
разполагаем
валиден
~ surface - свободно пространство
within ~ resources - в рамките на наличните ресурси
Available Airbase List
Списък с наличните летища за нуждите на НАТО
Available Supply Rate
Avalanche Control Unit
Avenue of Approach
маршрут за подход
average
среден, осреднен
avert
отблъсквам, отбивам, парирам
предотвратявам
~ a crisis – предотвратявам криза
avg
вж. average
aviation
авиация
army ~ - авиация към сухопътни войски
Aviation Electrician's Mate First Class
(Naval Rating)
Aviation Support Operations Center
авиационен център по поддържащите операции
Aviation Tactical Operations Center
авиационен тактически оперативен център
Aviation Test and Evaluation Group
група за авиационни тестове и оценка
Aviation Weather Service
авиометеорологична служба
AVLB
вж. Armored Vehicle Launched Bridge
AVN
вж. Aviation
avoid
избягвам, въздържам се
отхвърлям, отменям, анулирам
~ance – избягване
~ interrogation – избягвам от разпит
AVTEG
вж. Aviation Test and Evaluation Group
AWACS
вж. Airborne Warning and Control Systems
await instructions
изчаквам указания
Awaiting Departure
отложено излитане, изчакване
award a disciplinary punishment
налагам дисциплинарно наказание
aware of
който съзнава, усеща, чувства, долавя, знае
away
далече
на разстояние
right ~ – веднага
Away From Keyboard
отдалечен съм от клавиатурата, не мога да оперирам
AWCC
вж. Afghan Wireless Communications Company
AWD
вж. Awaiting Departure
AWDA
вж. Afghan Women Development Association
AWF
вж. All Weather Fighter
AWHQ
вж. Alternate War HQ
awkward
несръчен, непохватен, тромав, неловък
~ squad - необучени новобранци, (прен.) новаци
AWO
вж. Afghan Welfare Organization
AWOL
вж. Absence Without Leave
вж. Absent Without Leave
AWPA
вж. Afghan Women’s Prosperity Association
AWS
вж. Air Weather Service
вж. Arrow Weapon System
вж. Aviation Weather Service
AWSR
вж. Air Weather Service Regulation
AWX
вж. All Weather
axis
ос
axle
ос (МПС)
AY
вж. Antarctica (стар код)
AZE
вж. Azerbaiijan (нов код)
Azerbaiijan
Азербайджан
azimuth
азимут
AzurLand
B
вж. Bravo
B-52
стратегически бомбандировач с възможност за носене на ракети „въздух – земя“
B/F
вж. boyfriend
B/N
вж. bombandier/navigator
BA
вж. Bahrain (стар код)
вж. Budget Activity
вж. Budget Authority
вж. Federal Employment Agency
Baath Party
партия БААС (Ирак)
BAC
вж. Blue Alliance Council
back
гръб
зад, назад, обратно
подпирам, подкрепям, поддържам
~ alert force – резервни сили за вдигане по тревога
~ beam – обратен лъч
~ light – насрещна светлина
~ wheel – задно колело
~ scattering – разпръскване, разсейване
~track - рулирам в обратно направление
read ~ - повтарям, повторете
~ up – прикривам, запазвам
огнева поддръжка
backache
болки в гърба/кръста
backbone
гръбнак
background
фон, заден план
минало, произход
~ of the conflict – причина за/предистория на конфликта
backing
поддръжка, подкрепа
заден ход
backpack
(военна) раница
backstopping function
отказване на съдействие
bad
лош
~ly - лошо
bad check passer
измамник с чекове
bad company
лоша компания, обкръжение
bad debt
лош дълг, несъбираеми вземания
bad neighborhood
лоша среда, съседи
bad state of affairs
лошо състояние на нещата, лоша ситуация
badge
отличителен знак, емблема
~ identity kard – идентификационна карта, пропуск
~ number – служебен номер
~ terminal – устройство за четене на идентификационни карти
BAF
вж. Bagram Air Field
BAFIA
вж. Bureau for Aliens and Foreign Immigrant Affairs
bag
чанта, торба, кесия
(мор.) отклонявам се от курса
~gage - багаж
~gage hold – багажник
Bagram Air Field
летище Баграм
Bagram Collection Point
Bahamas
Бахами
Bahrain
Бахрейн
BAI
вж. Battlefield Air Interdiction
bail
поръчителство, гаранция
поръчител, гарант
гарантирам, поръчителствам
bailment
депозирам (за съхранение)
balance
баланс, остатък
равновесие
~ of payments – баланс на плащанията
~ of power – баланс на силите, политическо равновесие
~ of terror – баланс на терора
~ of trade – търговски баланс
~ budget – балансиран бюджет
~ sheet – балансов отчет
balanced force reduction
балансирано намаляване на силите
balkanization
балканизация
Ballistic Missile Early Warning System
система за ранно предупреждение за балистични ракети
Ballistic Missile Warning Alert
ранно предупреждение за опасност от балистични ракети
ballistic missille
балистична ракета
ballistic protection
балистична защита
ballistics
балистика
balloon
балон
ballot
избирателна бюлетина
~ box – изборна урна
BALO
вж. Brigade Air Liaison Officer
BALTAR
вж. Baltic Approaches
Baltic Air Policing Coordination Working Group
Работна група за координиране охраната на въздушното пространство на балтийските държави
Baltic Approaches
Балтийски подстъпи (възд. коридори към Балтийско море)
BAMS
вж. Broad Area Maritime Surveillance
ban
забранявам, осъждам
анатемосвам
~ a demonstration – забранявам демонстрацията
~ a public meetings – забранявам публични събирания
~ of the use of force – забрана за употреба на сила
~ on admission into the country – забрана за влизане в страната
BANA
вж. Battalion Afghanistan National Army
band
лента
радиолента, радиоканал
~ width – ширина на радиолентата
BANG
вж. Battalion Afghanistan National Guard
Bangladesh
Бангладеш
bank
бряг (на река)
банка
turn and ~ indicator – указател на завоя и крена
bank account
банкова сметка
bank deposit box
банков сейф
bank robber
извършител на банкови обири
~y - банков обир
bankrupt's estate
маса на несъстоятелността
bankruptcy
банкрут, фалит
~ offence – банкрутно престъпление
banned assembly
нерегламентирано събиране
BAOR
вж. British Army On the Rhine
BAPCWG
вж. Baltic Air Policing Coordination Working Group
bar
бар
резе, мандало
бариера, пречка
лента, ивица, щтрих
преграждам, блокирам
~ association - адвокатска колегия
~ code – бар код
~ fight – кръчмарски бой
~ to extradition – пречка за екстрадиране
Barbados
Барбадос
barbed wire
бодлива тел
barely
едва, само, просто
barometer
барометър
barracks
казарма
бараки
barracks area
казармен район
Barracks Information Management System
казармена информационна система за управление
barrel
цев на оръжие
barricade
барикада
барикада
~d offender - барикадирал се извършител
barricading measures
заградителни мерки
barrier
бариера, преграда
пречка, препятствие
граница
~ pole – бариера при КПП
Barrier Restricted Area
гранична забранена зона
bars
решетка, мрежа
behind ~ - зад решетките, в затвора
barter
бартер
base
база, основа
основен
air ~ - авиобаза
~ camp – базов лагер, основна база
cloud ~, ~ of clouds - долна граница на облачността
~ leg - участъка между 3 и 4 завой по каробката
~ metal – неблагороден метал
~ section – основно отделение (секция)
compactible ~ - съвместима основа
Base Defense Zone
основна отбранителна зона
Base Support Battalion
based on
базиран, основан на
Baseline Capabilities Assessment
Baseline Target Assessment
basement floor
сутерен, мазе
bash
удрям, разбивам
удар
basic
основен, базов, изходен
~ equipment – основна екипировка
~ human needs – основни човешки потребности, екзистенц-минимум
~ intelligence – основен разузнавателен отдел
~ military service – основна военна служба
~ model – базов модел
~ training – основна подготовка
Basic Development Needs
Basic Encyclopedia
Basic Principles for Treatment of Prisoners
основни принципи за третиране на затворници
Basic Principles on the Independence of the Judiary
основни принципи на независимост на съдебната система
Basic Principles on the Role of Lawyers
основни принципи за ролята на адвокатите
Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials
основни принципи за използване на сила и огнестрелно оръжие от правоналагащите служители
Basic Space Law
Закон за въздушното пространство (Япония)
Basic Support for Institutionalizing Child Survival
Basic Training
първоначално (военно) обучение
BASICS
вж. Basic Support for Institutionalizing Child Survival
basis
основа, основание, база
изходен пункт
BAT
вж. Battalion
batch
партида
Bathythermograph
baton
полицейска палка
BATT
вж. Battalion
Battalion
батальон, пехотна дружина
Battalion Afghanistan National Army
батальон на Афганистанската национална армия
Battalion Afghanistan National Guard
батальон на Афганистанската национална гвардия
Battalion Command Post
бойни позиции на батальона
Battalion Commanding Officer
батальонен командир
Battalion Headquarters
батальонен щаб
Battalion Mobile Reserve
батальонен мобилен резерв
Battalion Net
батальонна (радио)мрежа
Battalion Task Force
batter
обстрелвам с артилерия
battery
акумулатор, батерия
батарея
~ housing - гнездо, кутия на батерия или акумулатор
battle
битка
военен конфликт
Battle Captain
капитан от бойна част
Battle Casualties
Battle Command Training Program
Battle Damage Assessment
оценка на бойните загуби
Battle Damage Assessment Team
група за оценка на щетите от битката
Battle Damage Indicators
Battle Dress Overgarment
Battle Dress Uniform
полева униформа
battle for dominance
битка за надмощие
Battle Hand Over
Battle Major
майор от бойна част
Battle Management
управление на боя
Battle Management Center
център за управление на боя
Battle Position
бойна позиция
Battle Staff Director
Battle Staff Information System
Battle Staff Training
Battle Stress
Battle Update Brief
battledress
бойна (полева) униформа
Battlefield Air Interdiction
забрана за използване на ВВС
Battlefield Coordination Detachment
Battlefield Coordination Element
Battlefield Identification Friend or Foe
бойна идентификация „Свой-чужд“
Battlefield Information, Collection and Exploitation System
Система (на НАТО) за обмен на тактическа разузнавателна информация
Battlefield Management/Command, Control and Communications
Battlefield Operating System
Battlefield Video Teleconferencing
Battlefiels Management/Command, Control and Communications
управление на боя/командване, контрол и комуникации
bay
отсек
залив, пристанище
BB
вж. Barbados (стар код)
BBIED
вж. Bicykle Born Improvised Explosive Device
BBL
вж. be back later
BBN
вж. BICES Backbone Network
BC
вж. Battle Casualties
вж. Botswana (стар код)
BCA
вж. Baseline Capabilities Assessment
вж. Border Crossing Authority
BCD
вж. Battlefield Coordination Detachment
BCE
вж. Battlefield Coordination Element
BCI
вж. Behavior Change Interventions
BCP
вж. Bagram Collection Point
вж. Border Crossing Point
BCT
вж. Brigade Combat Team
BCTP
вж. Battle Command Training Program
BCU
вж. Border Control Unit
BCW
вж. Biological and Chemical Warfare
BD
вж. Bermuda (стар код)
BDA
вж. Battle Damage Assessment
вж. Bomb Damage Assessment
BDAT
вж. Battle Damage Assessment Team
BDC
вж. Bomb Data Center
BDE
вж. Brigade
BDI
вж. Battle Damage Indicators
вж. Border Defence Initiative
вж. Burundi (нов код)
BDN
вж. Basic Development Needs
BDO
вж. Battle Dress Overgarment
BDU
вж. Battle Dress Uniform
BDZ
вж. Base Defense Zone
BE
съм, намирам се
вж. Basic Encyclopedia
вж. Belgian
вж. Belgium (стар код)
вж. Beriev
be back later
ще се върна по-късно
be implicated in a case
замесен съм в случай
be in ambush
в засада съм
be liable for
нося отговорност за
be on duty
дежурен съм, в наряд съм
Be Prepared To
готов за, подготвен за
be right back
връщам се веднага
be right there
веднага отивам там
be tried summariy
съден съм по ускорена процедура („бързо производство“)
beacon
приводна радиостанция
hazard ~ – светлинен маяк за ограждане на препятствия
non-directional ~ - приводна радиостанция
beam
лъч
греда, трегер
back ~ – обратен лъч
front ~ – насочена антена
to fly the ~ - летя по уреди
bear
издържам, нося (име), понасям, търпя, поемам (отговорност)
bear in mind
имам предвид
bear the brunt
поемам главната тежест
bearable
поносим
bearing
лагер, лагерно тяло
пеленг
държание, обноски
lose ~ - губя ориентировка
reciprocal ~ - обратен пеленг
take ~ - вземам пеленг
bearing back
отблъсквам, отбранявам
bearing district
патрулен район
bearing line
направление на пеленговане
bearing officer
патрулиращ полицай
bearing up
пребивам, разпръсквам с насилие
because
защото
become worse
влошавам (се)
before
преди
до
begin
започвам
~ning – начало
Beginning of Morning Nautical Twilight
behalf
заради
in ~ of – в полза на
on ~ of – от името на
в полза на, в интерес на
behave
държа се, отнасям се
behavior
поведение, държание
Behavior Change Interventions
behavioral guidelines
насока, ръководен принцип за поведение
behind
зад
behind the scenes
зад кулисите
BEL
вж. Belgium (нов код)
Belarus
Беларус
Belgian
белгийски
Belgium
Белгия
belittle
подценявам, омаловажавам
Belize
Белиз
belligerence
състояние на война
belligerent
участник във въоръжен конфликт
belligerent force
воюваща страна
belly
трюм (на кораб)
„корем“ (на превозно средство)
стомах
издувам се
~ landing - кацане по корем
below
по-долу
под
~ clouds - под облаците
~ zero - под нулата
belt
колан, пояс
ремък
BEN
вж. Benin (нов код)
benchmark
еталон
~ing - сравняване с най-добрите в областта
beneficiary
бенефициент, облагодетелствано лице
benefit
предимство, привилегия
облага
benign
приятен, мил, любезен
доброкачествен (мед.)
benign environment
мирна обстановка, ситуация
Benin
Бенин
bereave
отнемам, лишавам
Beriev
тип съветски самолет
berm
земен насип против танкови атаки
Bermuda
Бермуда
besides
освен
besiege
обграждам, обсаждам
best
най-добър
betray
издавам, предавам (на неприятеля), изменям на кауза
заблуждавам, измамвам
betrayal
предателство, измяна, измама
better
по-добър
between
между (два обекта)
~ clouds - между облаците
~ layers - между облачните слоеве
beverage machine
автомат за топли напитки
beyond
отвъд
отзад
Beyond NATO’s Area of Responsibility
зад (извън) зоната на отговорност на НАТО
Beyond Visual Range Air-to-Air Missile
ракета „въздух-въздух“ за стрелба по обекти извън зоната на видимост
beyong any doubt
извън всяко съмнение
Beyong Visual Range
извън пряката видимост
BF
вж. Bahamas (стар код)
BFA
вж. Burkina Faso (нов код)
BFI
вж. Bulk Fuel Installation
BFPO
вж. British Forces Post Office
BG
вж. Bangladesh (стар код)
BGD
вж. Bangladesh (нов код)
BGEN
вж. Brigadir General
BGF
вж. Border Guard Region
BGH
вж. Bureau for Global Health
BGR
вж. Bulgaria (нов код)
BH
вж. Belize (стар код)
BHO
вж. Battle Hand Over
BHR
вж. Bahrain (нов код)
вж. Bureau for Humanitarian Response
BHS
вж. Bahamas (нов код)
Bhutan
Бутан
Bi-SC
вж. Bi-Strategic Command
Bi-SC 86-3
Оперативни способности по CIMIC
Bi-Strategic Command
bias
пристрастие
предубеденост, предрасъдък
biased
предубеден, пристрастен
bicameral
двукамерен
bicameral government
двукамерено държавно управление
BICC
вж. BICES Initial Core Capability
BICES
вж. Battlefield Information, Collection and Exploitation System
BICES Backbone Network
опорна мрежа на BISEC
BICES Initial Core Capability
базови възможности на BISEC
bicycle
велосипед
~ shed – стоянка за велосипеди
~ thief – крадец на велосипеди
~ path, ~ track – алея за велосипеди
Bicykle Born Improvised Explosive Device
импровизирано експлозивно устройство, монтирано на велосипед
Bidders Price List
BIDS
вж. Biological Integrated Detection System
BIFF
вж. Battlefield Identification Friend or Foe
big
голям
big stick
„Дебела тояга“ - външна политика от позиция на силата
Big Ugly Fat Fellow
„Голям грозен дебелак“ (жарг. B-52)
BIH
вж. Bosnia and Herzegovina (нов код)
bike
велосипед
~ shed – стоянка за велосипеди
~ thief – крадец на велосипеди
~ path, ~ track – алея за велосипеди
BILAT
вж. Bilateral Meeting
bilateral
двустранен
Bilateral Meeting
двустранна среща
bilateralism
двустранност
bill
сметка
Bill of Materials
Bill of Rights
Харта за правата на човека
bill of sale
договор за продажба
billboard
табло, билборд
billeting
квартира (за войници)
разквартируване
~ office – квартирно бюро
BIMS
вж. Barracks Information Management System
binary
двоичен
binding
обвързващ, задължителен
~ ceiling – задължителна горна граница
~ decision – обвързващо решение
Biological and Chemical Warfare
биологично и химическо оръжие
Biological and Toxin Weapons Convention
Конвенция за биологическото и токсинно оръжие
Biological Integrated Detection System
Biological Warfare
биологично оръжие
bipartisan
двупартиен
bipod
двунога опора
bird
птица
birth certificate
акт за раждане
BIT
интегрирана тестваща система
bite tool marks
следи от инструменти
bivouac
бивак
бивакувам
BK
вж. Bosnia and Herzegovina (стар код)
BL
вж. Bolivia (стар код)
black
черен
black market
черен пазар
black powder
черен барут
Black Sea Economic Cooperation Organization
Black Sea Maritime Cooperation Group
оперативно военноморско съединение на черноморските държави
blacklist
черен списък (на заподозрени лица, на такива с отказан достъп и т.н)
blackmail
изнудване, шантаж
изнудвам, шантажирам
принуждавам
BLACKSEAFOR
вж. Black Sea Maritime Cooperation Group
blade
острие
лопата на винта
blame
вина, провинение
виня, обвинявам, порицавам
blandness
благост, кротост
blank ammunition
халостни боеприпаси
blank cartridge
халостен патрон
blanket clause
обща клауза
Blanket Ordering Agreement
общо задължение за поръчка
Blanket Purchase Agreement
общо задължение за покупка
blast
взрив, експлозия
силен порив (на вятър)
взривявам
blasting
взривявам
blind
сляп
необмислен
ослепявам
~ area – сляпа зона
~ spot – радиосянка
blind transmission
предаване без отговор, сляпо предаване (р/вр)
bloc
блок, групировка
block
пречка
блокирам
~ out - подавям (р/вр.)
~ up – блокирам
block diagram
блокова диаграма
blockade
блокада
blow
удар
духам
snow ~ing – снежна виелица
blow open
разбивам, отварям с експлозив
blowback
откат, обратен удар
BLR
вж. Belarus (нов код)
blue
син, синьо
Blue Alliance Council
blue mark
синина (мед.)
Blue Moving Object
човек (жена?) с бурка (в Кабул, Афганистан)
blunt
откровен, прям, недвусмислен
рязък, безцеремонен
~ force – груба сила
blur
замъглявам, разфокусирам
blurred
неясен, замъглен
~ fingerprint trace – неясен пръстов отпечатък
BLZ
вж. Belize (нов код)
BM
вж. Battle Management
вж. Myanmar (стар код)
BM-1
BM-12
BM-21A
BM-22
BM/C3
вж. Battlefield Management/Command, Control and Communications
BMC
вж. Battle Management Center
BMD
BMEWS
вж. Ballistic Missile Early Warning System
BMIC
BMNT
вж. Beginning of Morning Nautical Twilight
BMO
вж. Blue Moving Object
BMP
БМП
BMR
вж. Battalion Mobile Reserve
вж. Bomber
BMU
вж. Bermuda (нов код)
BMWA
вж. Ballistic Missile Warning Alert
BN
вж. Battalion
вж. Benin (стар код)
BNAOR
вж. Beyond NATO’s Area of Responsibility
BO
вж. Belarus (стар код)
BOA
вж. Blanket Ordering Agreement
board
борд
качвам се в самолет
табло
съвет, комисия
advisory ~ on compensation claims - управителен съвет за исканията за разходи в мисия
~ of inquiry – разследваща комисия
~ of survey – инспектираща комисия
persons on ~ - брой на хората на борда
Board of Directors
борд (съвет) на директорите
Board Of Governors
Борд на управителите (на BICES)
Board of Inquiry
BOD
вж. Board of Directors
bodily harm injury
нараняване, поражение, телесни повреди
body
тяло
туловище, труп
корпус
юридическо лице
aircraft/airplane ~ - фюзелаж
~ armor – бронежилетка
~ fluid – телесна течност
~ language – език на тялото
no~ - никой
Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment
сборник от принципи за защита на всички лица в случай на задържане или затвор под каквато и да е форма
BOG
вж. Board Of Governors
bogey
ченге (полицай)
bogus call
лъжливо телефонно обаждане
BOI
вж. Board of Inquiry
BOL
вж. Bolivia (нов код)
bold
смел
силен
получер (за шрифт)
Bolivia
Боливия
bollard
кнехт
указателен знак, табела
bolster
подпирам, подкрепям
повдигам духа
bolt
болт
резе
затвор (на оръжие)
свързвам с болтове
заключвам, залоствам
BOM
вж. Bill of Materials
bomb
бомба, ръчна граната
бомбандирам
bomb attemp – бомбен атентат, заговор за бомбен атентат
~ squad – група за обезвреждане на експлозиви
~ threat – заплаха с бомбен атентат
Bomb Damage Assessment
оценка на щетите от бомбандировка
Bomb Data Center
bombandier/navigator
бомбандировач/навигатор
Bomber
бомбандировач
bombing
бомбандиране, бомбандировка
bomblets
касетъчни мини
bona fide
вж. in good faith
booby trap
мина-капан, маскиран взрив (обикновено играчка, предмет от бита, изоставено МПС или оборудване)
book
книга
дневник
account ~ – счетоводна книга
~ of entries – входяща книга
bookmark
бележка, отметка
boom
стрела (на кран)
advanced aerial refueling ~ – лонжерон
boot
багажник на автомобил
цяла обувка, ботуш
ритник
обувам се
ритам
уволнявам, изритвам
border
граница
ръб, кант
обшивка
~ check point – ГКПП
~ conflict – граничен конфликт
~ control – граничен контрол
~ fortifications – гранични укрепления
~ monitoring – наблюдение на границата
~ patrol – граничен патрул
~ protection – охрана на границата
~ treaty – граничен договор
Border Control Unit
група за контрол (охрана) на границата
Border Crossing
ГККП
Border Crossing Authority
гранични власти, ведомство за контрол на гранично-пропускателния режим
Border Crossing Point
ГККП
Border Crossing Point Team
служители на ГККП
Border Defence Initiative
Border Guard Region
охраняма гранична зона
Border Police
гранична полиция
Border Police Training
тренировка (обучение) на гранична полиция
Border Zone
гранична зона
borderline incident
граничен инцидент
bore
пробивам дупка
отвор с определен размер, калибър, цолаж
~r – свредло
който пробива дупка
boredom
скука
BOS
вж. Battlefield Operating System
Bosnia and Herzegovina
Босна и Херцеговина
Bosnian Peace Agreement
Мирно споразумение за Босна
both
и двете
Botswana
Ботсвана
bottle
бутилка
boulevard
булевард
bound
отправящ се
be ~ for - тръгващ за
~ by law – правно задължен
east~ - в източно направление
boundary
граница
~ mark – граничен знак
bounty hunter
ловец на глави
Bouvet Island
Остров Буве
box
кутия
текстово поле
post office ~ - пощенска кутия
boycott
бойкот
boyfriend
приятел
BP
вж. Border Police
вж. Battle Position
вж. Solomon Islands (стар код)
BPA
вж. Blanket Purchase Agreement
вж. Bosnian Peace Agreement
BPIJ
вж. Basic Principles on the Independence of the Judiary
BPL
вж. Bidders Price List
BPRL
вж. Basic Principles on the Role of Lawyers
BPT
вж. Be Prepared To
вж. Border Police Training
BPTP
вж. Basic Principles for Treatment of Prisoners
BPUFFLEO
вж. Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials
BR
вж. Brazil (стар код)
BRA
вж. Barrier Restricted Area
вж. Brazil (нов код)
brace
фигурна скоба - „{“ или „}“
bracket
(кръгла) скоба - „(“ или „)“
square ~ - квадратна скоба - „[“ или „]“
brain
мозък
brake
спирачка
натискам спирачка, прекъсвам
air ~ - въздушна спирачка
~ failure – отказ на спирачките
~ fluid – спирачна течност
~ fluid reservoir – резервоар за спирачна течност
~ pedal – спирачен педал
~ until blocking the wheels – натискам спирачка до блокиране на колелата
~ warning light – сигнална светлина на спирачките, стоп
disk ~ – дискова спирачка
emergency ~ - аварийна спирачка
braking
спиране
~ action - спирачен ефект
~ chock - столче, клин за блокиране на колело
~ distance – спирачен път
~ marks – спирачни следи
~ moment – спирачен момент
branch
(пожарникарски) разклонител
отрасъл, бранш
филиал
стрък, клонче
administrative services ~, administrative support ~ - административен помощен отдел
brass
месинг, пиринч
(нар.) висши офицери
brassard
лента или емблема на ръкава, обикновено за чин или род войска
Bravo
буква B (при радиообмен)
Brazil
Бразилия
BRB
вж. Barbados (нов код)
вж. be right back
breach
пролом, пробив
нарушаване
правя пробив
нарушавам
~ of a ceasefire – нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня
~ of confidence – нарушаване на тайна
~ of contract – нарушаване на договор
~ of (the) law – нарушаване на закона
~ of minefields – нарушаване, влизане в минно поле
~ of (public) pease – нарушение на обществения ред
~ of trust – злоупотреба с доверие
bread
хляб
break
прекъсване
разбивам, чупя
~ drop – прекъсвам, счупвам, срутвам
~ in – взлизам с взлом
~ of bulk - разпределяне на товара на няколко пункта за разтоварване
~ off – разпръсквам (тълпа)
самоотлъчвам се
срутвам, събарям
вдигам лагер
~ off diplomatic relations – късам дипломатически връзки
~ open – разбивам
~ the circuit – прекъсвам електрическа верига
~ the prison, ~ out – бягам от затвор
~ up – раздробявам
разпръсквам, разгонвам
breakdown
повреда, авария на машина
провал
~ lorry, ~ recovere vehicle – пътна помощ
~ of public order – нарушаване на обществения ред
breakfast
закуска
breakpoint
точка на пречупване, на прекъсване, контролна точка
breath control
техника на дишане
breath sample
дихателна проба, напр. за алкохол
breathing apparatus
дихателен апарат
brevity code
код, осигуряващ скорост, но не и сигурност на предаваната информация
bribe
подкуп, рушвет
подкупвам
bribery
подкупничество
bribing of withness
подкупване на свидетели
brick wall
тухлена стена
bridge
мост
преходник
~ circuit – мостова схема
~ head – предмостово укрепление
bridging jumper
ел. мост, джъмпер
brief
кратък
инструктирам
briefback
инструктаж
~ room – зала за инструктаж
briefing
инструктаж
~ room – зала за инструктаж
Brig
вж. brigade
вж. brigadier
brigade
бригада
сформирам бригада/бригади
~-major - началник-щаб на бригада
Brigade Air Liaison Officer
Brigade Combat Team
Brigade Commandir
командир на бригада
Brigade Staff
щаб на бригада
Brigade Support Area
brigadier
Brigadiеr General
бригаден генерал
brigandage
кражби, разбойничество, бандитизъм
bright
ярък, блестящ
brightness
яркост
bring
нося
довеждам, заварвам
започвам процес
~ a weapon in firing position – прикладвам, насочвам оръжие
~ about – причинявам, предизвиквам
изпълнявам, осъществявам
~ before a magistrate – изправям пред съдия
~ in a verdict – издавам присъда
~ to the attention – обръщам внимание върху
bringmanship
рискована политика, на ръба на войната
British Army On the Rhine
британски окупационни сили в Германия (II св. война)
British Forces Post Office
куриерска служба на Британската армия
British Indian Ocean Territory
Британски територии в Индийски океан
BRN
вж. Brunei Darussalam (нов код)
Broad Area Maritime Surveillance
наблюдение на зоната извън териториалните води
broad faker
измамник при игра на карти
broadcast interference
радиосмущения
broaden
разширявам
broken
счупен, развален
~ clouds – разкъсани облаци
~ line – прекъсната (осева) линия
broker a meeting/an agreement
просреднича при среща/договор
Bronetransporter
бронетранспортьор
brown
кафяв
browse
обхождам
преглеждам
browser
уеб-четец
BRR
вж. Bureau for Rural Rehabilitation
BRT
вж. be right there
brty
вж. battery
bruise
контузия, охлузване
Brunei Darussalam
Бруней
bruno
вид бодлива тел
brutal
брутален
brutality
бруталност
brute force
груба сила
BS
вж. Battle Stress
BSA
вж. Brigade Support Area
BSB
вж. Base Support Battalion
BSD
вж. Battle Staff Director
BSECO
вж. Black Sea Economic Cooperation Organization
BSIS
вж. Battle Staff Information System
BSL
вж. Basic Space Law
BST
вж. Battle Staff Training
BT
вж. Basic Training
вж. Bathythermograph
вж. Bhutan (стар код)
BTA
вж. Baseline Target Assessment
BTF
вж. Battalion Task Force
BTL CPT
вж. Battle Captain
BTL MAJ
вж. Battle Major
BTN
вж. between
вж. Bhutan (нов код)
BTR
вж. Bronetransporter
btw
вж. by the way
BTWC
вж. Biological and Toxin Weapons Convention
bty
вж. battery
BU
вж. Bulgaria (стар код)
вж. bulgarian
BU-A
вж. Bulgarian Army
BUAF
вж. Bulgarian Air Force
BUB
вж. Battle Update Brief
bucket
кофа
бутало на помпа
лопатка на турбина
buddy system organization
система на работа, изискваща взаимодействието на двама или повече души
BUDFIN
вж. Budget and Finance
BUDFOR
вж. Budget and Accounting Program
budget
бюджет
Budget Activity
бюджетна дейност
Budget and Accounting Program
Budget and Finance
бюджет и финанси
Budget Authority
бюджетно ведомство
Budget Officer
финансист
Budget Plan
бюджетен план
Budget Proposal
предложение към бюджетен план
BUFF
вж. Big Ugly Fat Fellow
buffer zone
буферна зона
bug
буболечка
подслушвателно устройство
програмна грешка
~ detector – уред за откриване на подслушвателни устройства
bugging affair
афера, свързана с използване на подслушвателни устройства
building
сграда, постройка
building fire
пожар в сграда
building of confidence
изграждане на доверие
built-up area
застроен район
BUL
вж. Bulgaria
вж. bulgarian
Bulgaria
България
bulgarian
български
Bulgarian Army
Българска армия
bulk
обем, вместимост
маса
~ cargo – насипен товар
Bulk Fuel Installation
вместимости за съхранение на гориво, ГСМ
bullet
куршум
орнамент, знак
~-proof, ~ resistant - непробиваем от куршуми
~ resistant glazing – бронирано стъкло
bump
блъскам
клатя силно
bumper
автомобилна броня
Bundeswehr Operations Command
командване на операциите на немската армия
bundle of records
класьор, комплект документи
bunk
походно легло
BUR
вж. Burundi
burden of evidence
доказателна тежест
Bureau for Aliens and Foreign Immigrant Affairs
Bureau for Global Health
Bureau for Humanitarian Response
Bureau for Rural Rehabilitation
Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms
служба за контрол на алкохола, тютюневите изделия и огнестрелните оръжия
bureaucracy
бюрокрация
bureaucrat
бюрократ
burglar
крадец, взломаджия
~ alarm – аларма за защита от взлом
~ proof – противовзломен
~ resistant door – устойчива на взлом, бронирана врата
~ trap – капан за взломаджии
burglary
взлом, кражба
~ investigation course – обучение за разследване на взломни кражби
~ investigator – следовател по взломни кражби
Burkina Faso
Буркина Фасо
burn
горя
burn out
изгорял, опожарен
burn smell
мирис на изгоряло
burn wound
рана от изгаряне
burqa
бурка (женска дреха от Афганистан)
burst
пръскам се
пукам се
избухвам
~ of fire – огневи откос
Burundi
Бурунди
bus
автобус
информационна шина
~ lane – платно за автобуси
bussines
работа, занятие, бизнес
бизнесцикъл
~ area – търговска площ
~ premises – търговски помещения
~ enterprise, ~ undertaking – търговско начинание, предприятие
busy
активен, деен
зает, заангажиран
копой, ченге
but
но
освен
button
бутон
копче, превключвател
acknowledgement ~ – бутон за потвърждение
buzzer
зумер, звънец
BV
вж. Bouvet Island (нов код)
BVR
вж. Beyong Visual Range
BVRAAM
вж. Beyond Visual Range Air-to-Air Missile
BVT
вж. Bouvet Island (нов код)
BVTC
вж. Battlefield Video Teleconferencing
BW
вж. Biological Warfare
BWA
вж. Botswana (нов код)
BwOpsCmd
вж. Bundeswehr Operations Command
BX
вж. Brunei Darussalam (стар код)
BXP
вж. Border Crossing Point
BXPT
вж. Border Crossing Point Team
BY
stand ~ - чакам в готовност
вж. Burundi (стар код)
by appropriate means
с подходящи средства
by means of
чрез, посредством
by own's own hand
собственоръчно
by the way
между другото
by virtue of office
по силата на служебните задължения
by virtue of rank
от висотата на служебното положение
by-election
частични избори
by-laws
подзаконов нормативен акт
bye
good-~ - довиждане
bypass
обхождане, заобикаляне
обхождам, заобикалям
~ a requirement – заобикалям изискванията, закона
~ road, ~ street – обходен маршрут
bystander
зрител, зяпач
BZ
вж. Border Zone
вж. Buffer Zone
C
вж. Celsius
вж. Charlie
C-1
вж. Coalition Personnel
вж. Coalition Administration
C-2
вж. Coalition Intelligence
C-3
вж. Coalition Operations
C-4
вж. Coalition Logistics
C-5
вж. Coalition Plans
C-6
вж. Coalition Communications
вж. Coalition Information
C-7
вж. Coalition Engineering
C-9
вж. Coalition Civil Military Operations
C-M
вж. Council Memorandum
C-RAM
вж. Counter Rocket And Mortar (system)
C/A
вж. Coarce Aquisition (Code)
C/JIACG
вж. Coalition/Joint Interagency Coordination Group
C/JPOTF
вж. Combined/Joint PSYOP Task Force
C/S
вж. Call Sign
C/S/A
вж. CINC Service and Agency
C&EE
вж. Central and Eastern Europe
C&J
вж. Collection and Jamming
C&RS
вж. Cooperation & Regional Security
C2
вж. Command and Control
C2IW
вж. Command and Control of Information Warfare
C2PC
вж. Command and Control Personal Computer
C2W
вж. Command and Control Warfare
C2WCC
вж. Command and Control Warfare Coordination Centre
C3
вж. Consultation, Command and Control
вж. Command, Control and Communications
C3 Systems
системи за командване, контрол и комуникации
C3, Computers, Intelligence and Interoperability
командване, контрол, комуникации, компютри, разузнаване и взаимодействие (военна информационна мрежа)
C3/Battle Management
командване, контрол и комуникации за управление на боя
C3/BM
вж. C3/Battle Management
C3I
вж. Command, Control, Communications and Information
вж. Command, Control, Communications and Intelligence
C3IS
вж. Command, Control, Communications and Information System
C3S
вж. C3 Systems
C4I
вж. Command, Control, Communications, Computers and Intelligence
вж. Command, Control, Communication, Civilian consultation, Intelligence
C4I Surveillance and Reconnaissance
C4I2
вж. C3, Computers, Intelligence and Interoperability
C4ISR
вж. Command, Control, Communicationm Computers, Inteligence, Surveillance and Reconnaissance (C4I Surveillance and Reconnaissance)
C4ISREW
вж. Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance and Electronic Warfare
CA
вж. Canada (стар код)
вж. Canadian
вж. Ceasefire Agreement
вж. Cherryland Army
вж. Civil Affairs
вж. Combat Assessment
вж. Concentration Area
вж. Consolidated Appeal
вж. Cooperating Agency
вж. Counter Air
CAA
вж. Civil Aviation Autority
вж. Combined Arms Armies
вж. Command Arrangement Agreement
вж. Counter Air Attack
CAAIS
вж. Computer-Assisted Action Information System
CAB
вж. Cavalry Armored Battalion
CABB
вж. Combined Air Bombardment
cabin
кабина
~ intercooler - система за кондициониране на въздуха
passenger ~ – пътнически салон
cabinet
кабинет
шкаф с чекмеджета, комод
~ integrated in wall – вграден гардероб
cable
кабел, проводник
дебело въже
~ break – прекъсване на кабела
~ connection – кабелна връзка, кабелна обувка
~ dust – кабелен канал
~ joint – кабелна връзка
~ reel – макара с кабел
~ sheathing jacket – кабелна изолация, армировка
CABN
вж. Civil Affairs Battalion
CABO
вж. Chief Area BUDFIN Office
CAC
вж. Cavalry Armored Company
вж. Central Asian Cooperation
вж. Contract Awards Committee
CAD
вж. Computer-Assisted Design
CADA
вж. Coordinated Air Defense Area
cadaveric rigidity
вкочанелост на трупа
CADE
вж. Corps Air Defense Element
CADO
вж. Coordinated Air Defense Operations
cadre
кадър, кадри
CAESAR
вж. Coalition Aerial Surveillance and Reconnaissance
CAESAR Ground Picture
CAF
вж. Central African Republic (нов код)
вж. Combined Air Force
CAG
вж. Commander Air Group
CAI
вж. Cooperative Airspace Initiative
CAL
вж. caliber
вж. Critical Asset List
caliber
калибър
calibration
калибровка, градуиране, проверка
calibrator
калибратор, еталонен измервателен уред
caliphate
халифат
call
викам
обаждам се
повикване
acknowledgement of a ~ – приемане на обаждане
~ a meeting – свиквам събрание
~ a withness – призовавам като свидетел
~ back – телефонирам в отговор
~ for – изисквам
минавам да взема (някого от място)
~ for help – зов за помощ
~ for violence – призив за употреба на насилие
~ on final - доложете на финала
~ the attention to – насочвам вниманието към, изтъквам, посочвам
~ the flying squad – викам щурмова команда
~ to attention – командвам „Мирно!“
~ together – свиквам, привиквам
~ up – подканвам, призовавам
~ upon – изисквам, задължавам
full ~ sigh - пълна позивна
on ~ - на повикване
Call Sign
позивна
calm
тих, спокоен
затишиe
успокоявам се
~ down – успокоявам
CALS
вж. Continuous Acquisition and Life Cycle Support
CAM
вж. Camouflage
Cambodia
Камбоджа
CAME
вж. Corps Airspace Management Element
Cameroon
Камерун
Camouflage
маскировка, камуфлаж
~ net, ~ netting – камуфлажна мрежа
camp
лагер
Camp Commander
комендант на лагер
Campaign Coordination Meeting
Campaign Days Of Supplies
Campaign Directive
Campaign Management Cell
Campaign Operational Assessment Brief
campus unrest
студентски вълнения
CAN
мога
консерва
туба, кен
driving ~ - конус за пътна маркировка
вж. Canada (нов код)
вж. Conseil de l’Atlantique Nord
Canada
Канада
Canada Special Operations Forces
канадски сили за специални операции
Canada-United States Regional Planning Group
Регионална кандско-американска група за планиране
Canadian
канадски
Canadian Force
ВС (Канада)
Canadian International Development Agency
канадска агенция за международно развитие
Canadian Relief Foundation
canal
канал (изкуствен)
cancel
отменям, отказвам
анулирам, унищожавам
оттеглям поръчка
~ the registration of a vehicle – отписвам регистрацията на МПС
~lation – отмяна
canister
туба за гориво
cannibalization
използване на части от военни формирования (или техника) за окомплектоване на други
cannon fodder
пушечно месо
canon
оръдие
челен (пожарникарски) струйник
канон, църковен закон
~ law – канонно право
CANSOF
вж. Canada Special Operations Forces
cantonment
временно разквартируване на войска
canvass
щателна проверка
предизборна агитация
официален изборен резултат
CAO
вж. Chief Administration Officer
вж. Chief Administrative Officer
вж. Combined Air Operations
вж. Counter Air Operation
CAOC
вж. Combined Air Operations Centre
CAOC2
вж. Combined Air Operation Command and Control
CAOL
вж. Coalition Air Operation Center
CAP
пробка
тапа
вж. Combat Air Patrol
вж. Crisis Action Planning
Capabilities Coordination Cell
Група за координация на способности
Capabilities Development Plan
План за развитие на способностите (на ЕС)
capability
способност
advanced ~ – повишена способност
Capability Package/Packets
пакет от способности
capable
способен, надарен
умен, опитен, вещ
~ of contracting – дееспособен (юр.)
capacitance
вместимост, капацитет
~ for understanding – способност за разбирателство
fill to full ~ – напълвам догоре
capacitor
кондензатор
capacity
вместимост, капацитет
~ for understanding – способност за разбирателство
fill to full ~ – напълвам догоре
Cape Verde
Острови Зелени нос
capital
столица
главен, основен
capitulation
капитулация
капитулиране
caplain
капелан, военен свещеник
CAPS
вж. Conventional Armaments Planning System
Capt
вж. Captain
captain
капитан
командир
captivity
пленничество, робство, затвор
capture
грабвам, хващам
пленявам, превземам
Captured In Action
пленен при акция
car
автомобил, кола
вж. Cavalry Armored Regiment
вж. Central African Republic
~ diar/log book – книга за техническо обслужване
~ driving course – шофьорски курс
~ dump/graveyard – автогробница
~ engine – двигател на МПС
~ ferry – автомобилен ферибот
~ key – ключ за МПС
~ phone – автомобилен телефон
~ radio – авторадио
~ thief – автокрадец
~-to-~ communication – радиовръзка кола-кола
~ wash – автомивка
follow-me-~ – водеща кола
caravan
каравана
пътувам с каравана
carbon
въглерод
~ dioxide – въглероден двуокис
~ monoxide – въглероден окис
~ copy – резервно копие (на документ)
~ paper – индиго
card
карта
пощенска картичка
access ~ - пропуск
~ index – картотека, класьор
~ reader – четец на карти
visiting/business ~ - визитка
care
грижа
наблюдение, надзор
грижа се
вж. Cooperation for Assistance and Relief Everywhere
after ~ – ресоциализиране на бивши затворници
take ~ – внимание!
career service member
професионален военнослужащ
career status
служебно положение
careful
внимателен предпазлив
старателен, прилежен
~ly – внимателно
предпазливо
cargo
товар, карго
air ~ handling equipment - екипировка за обработка на въздушния товар
~ helicopter – товарен хеликоптер
~ hold, ~ loading space - багажен отсек
~ manifest - ведомост за товара
~ tracking system – система за проследяване на движението на товари
Cargo and Terminal Operations
Cargo Helicopter
товарен хеликоптер
Cargo Movement Request
заявка за превозване на товари
carnage
сеч, клане, масово избиване
CARP
вж. Computed Air Release Point
carpet
килим
carpetbagger
„парашутист“, спуснат „от горе“
carriage
транспорт
каросерия
вагон
Carrier Battle Group
Carrier Task Group
Carrier Variant
палубен вариант на ЛА (излитане с катапулт, кацане със спирачка)
Carrier Vessel Battle Group
Carrier Vessel Group
Carrier Vessel Ship
carring weapons
носене на оръжие
carry
завладявам, завземам, превземам
нося
~ on – продължавам по същия начин
водя разговор
държа се несериозно
~ out – изпълнявам, осъществявам
нося служба
carte blanche
картбланш
разрешение
Carter Doctrine
доктрина „Картър“
cartridge
патрон
~ fuse – винтов бушон, предпазител
cartridge-clip
пълнител
cartrige
гилза
CAS
вж. casualty
вж. Central Asian States
вж. Close Air Support
case
случай, дело, казус
кутия, корпус
archieve dismissal of the ~ – постигам отмяна на случая
~ law – прецедентно право
~-by-~ basis – в отделни случаи
~ of emergency – спешен случай
~ record papers – материали по дело
in any ~ - във всеки случай
in ~ (of) - в случай (на)
make one's ~ - доказвам, че съм прав
CASEVAC
вж. Casualty Evacuation
CASG
вж. CNAD Ammunition Safety Group
cash
пари в брой
~ box – парична каса, сейф
~ier – касиер
CASREP
вж. Casualty Report
CASS
вж. Command Activated Sonobuoy System
cassette
касетка за аудио или видео запис
~ recorder – записващо устройство
cast
изливам, отливам
хвърлям, мятам, запокитвам
вж. Chiefs of Army Staff
~ing – конкурс
~ing of an impression mark – отливане на отпечатък
caste
каста, обособена класа
castration
кастрация
casual
случаен
непринуден, обикновен, всекидневен
~ thief – инцидентен крадец
casualty
авария, нещанстен случай
убит/изчезнал при бойни действия
Casualty Collection Point
пункт за събиране на ранените от бойното поле
Casualty Evacuation
аварийна евакуация
Casualty Report
доклад за авария
Casualty Staging Unit
формирование за оказване на помощ на ранени
casus belli
повод за война
CAT
котка
вж. CCIP Analysis Тeam
вж. Civil Affairs Team
вж. Crisis Action Team
cat burglar
взломаджия-катерач
cat's eye rear-facing reflektor
отражател „котешко око“
Catalogue of Medical Items for Peace-Keeping Operation
каталог на медицинските принадлежности при мироопазваща операция
catalyst
катализатор
catapult
катапулт
catastrophe
катастрофа
catch
хващам
catch question
подвеждащ въпрос
catchword
ключова дума
category
категория, група, разряд
catering
продоволствена служба
catering staff
кухнениски и снабдителски персонал
CATF
вж. Commander Amphibious Task Force
Catholic Relief Services
CATK
вж. Counter Attack
CATO
вж. Cargo and Terminal Operations
вж. Combined Air Terminal Operation
cattle lifter
крадец на добитък
cattle lifting
кражба на добитък
CAU
вж. Civil Affairs Unit
вж. Claims Administration Unit
caucus
организационно събрание на партийна организация
cause
причина
причинявам
~ an abortion – абортирам
~ damage to – нанасям материални щети
~ damage to persons/personnel – причинявам увреждания на лица
~ damage to property – причинявам щети на имущество
~ damage to third persons – причинявам щети на трети лица
~ for a plaint – основание за иск, претенция
~ of an accident – причина за инцедент
~ of death – причина за смъртта
~ of the conflict – причина за конфликта
~ of the fire – причина за пожар
caution
внимание
предупреждение
CAV
вж. Cavalry
Cavalry
моторизиран
Cavalry Armored Battalion
брониран моторизиран батальон
Cavalry Armored Company
бронирана моторизирана рота
Cavalry Armored Regiment
брониран моторизиран полк
cavity
abdominal ~ – коремна кухина
CAVOK
вж. Clouds And Visibility are OK
CAX
вж. Computer Assisted Exercise
Cayman Islands
Кайманови острови
CB
вж. Cambodia (стар код)
вж. Chemical Biological (warfare)
вж. Cumulunimbus
CB/AU
вж. Chief, Budget and Administrative Unit
CBC
вж. Civil Budget Committee
CBIST
вж. Chemical, Biological Intelligence Support Team
CBM
вж. Confidence Building Measures
CBMS
вж. Chief, Buildings Management Section
CBP
вж. Customs and Border Protection
CBR
вж. Chemical, Biological and Radiological (warfare)
вж. Consultant Bureau for Reconstruction
CBRN
вж. Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (weapon, material)
CBRND
вж. Chemical, Bacteriological, Radiological and Nuclear Defence
CBT
вж. Combat
CbTRIF
вж. Combat Terrorism Initiative Fund
CBU
вж. Cluster Bomb Unit
CBW
вж. Chemical Biological Warfare
CC
вж. Chain of Command
вж. CIMIC Centre
вж. Coordination Centre
вж. Command and Control
вж. Command Channel
вж. Communications Component
вж. Component Commander
CC Air
вж. Command and Control Air Forces
CC Nav
вж. Command and Control Navy
CC-MAR Naples
вж. Allied Forces Maritime Component Command HQ Naples
CCA
вж. Cooperation Center for Afghanistan
CCAD
вж. Coordination Council of Afghanistan Development
CCAP
вж. CIS Contingency Assets Pool
CCATF
вж. Commander Combined Amphibious Task Force
CCC
вж. Capabilities Coordination Cell
вж. CIMIC Coordination Centre
вж. Collection Coordination Centre
вж. Communications Control Center
CCEO
вж. Chief Civilian Engineers Officer
CCF
вж. Cease-Fire Commission
вж. Collection Coordination Facility
вж. Conventional Counterforce
CCG
вж. Community Consultative Group
CCH
вж. Community and Child Health
CCI
вж. Command, Control and Intelligence
CCIP Analysis Тeam
CCIR
вж. Commander's Critical Information Requirements
CCIRM
вж. Collection Coordination and Intelligence Requirements Management
CCIS
вж. Command and Control Information Systems
CCIVPOL
вж. Chief, Civilian Police
CCJ
вж. Core Component Jammer (programme)
CCK
вж. Cocos (Keeling) Islands (нов код)
CCLF
вж. Commander Combined Landing Force
CCM
вж. Campaign Coordination Meeting
CCMMAMRM
вж. Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Mariage and Registration of Marriages
CCMS
вж. Committee on the Challenges of Modern Society
CCO
вж. Chief Communications Officer
вж. Civilian Communications Officer
CCOD
вж. Contingent Commander
CCP
вж. Casualty Collection Point
вж. Communication Check Point
вж. Configuration Control Plan
вж. Controlled Crossing Point
CCPC
вж. Civil Communications Planning Committee
CCPO/CPO
вж. Chief Civilian Personnel Officer
CCPS
вж. Chief Civilian Personnel Section
CCSR
вж. Contingency Collection Support Requirement
CCT
вж. Combat Camera Team
вж. Combat Control Team
вж. Commander's Conceptual Training
CCT Office
CCV
вж. Command and Control Vehicle
вж. Configuration Controled Vehicle
CCW
вж. Command and Control Warfare
CD
компактдиск
вж. Campaign Directive
вж. Chad (стар код)
вж. Conference on Disarmament
вж. Control and Dispersion (test)
CD&E
вж. Concept Development and Experimentation
CD&E Management System
CDAP
вж. Comprehensive Disabled Afghans Project
CDC
вж. Centers for Disease Control
CDD
вж. Control of Diarrhoeal Disease
CDE
вж. Chemical Defense Equipment
вж. Concept Development and Experimentation
вж. Conference on Confidence and Security Building Measures and Disarmament in Europe
вж. Conference on Disarmement in Europe
вж. Convention against Discrimination in Education
CDEAO
вж. Communeaute Economique des Etats d'Afrique de l'Ouest
CDEMS
вж. CD&E Management System
CDI
вж. Conventional Defense Improvement
CDIP
вж. Combined Defense Improvement Projects
CDO
вж. Civil Disturbance Operations
вж. Command Duty Officer
вж. Cooperative Development Organization
CDOS
вж. Campaign Days Of Supplies
вж. Combat Days Of Supplies
CDP
вж. Capabilities Development Plan
Cdr
вж. Commander
CDS
вж. Central Demolition Side
вж. Chief of Defence Staff
вж. Civil Disturbance Situations
вж. Containerized Delivery System
CE
вж. Combat Effectiveness
вж. Crisis Establishment
вж. Sri Lanka (стар код)
CEAFDW
вж. Convention on the Elimination of All Forms of Diskrimination against Women
cease
прекратявам, спирам
~ hostilities – прекратявам враждебни действия
Cease Fire Line
линия на прекратяване на огъня
cease-fire
прекратяване на огъня, примирие
~ agreement – споразумение за прекратяване на огъня
~ violation – нарушение на прекратяването на огъня
Cease-Fire Commission
комисия по прекратяване на огъня
Cease-Fire Line
линия на прекратяване на огъня
Cease-Fire Violation
нарушаване на прекратяването на огъня
ceasefire
примирие, прекратяване на огъня
Ceasefire Agreement
споразумение за прекратяване на огъня
CEC
вж. Cooperative Engagement Capability
CECC
вж. Civil Emergency Crisis Cell
CEDPA
вж. Center for Development and Population Activities
CEE
вж. Central and Eastern Europe
CEELI
вж. Central and Eastern European Law Initiative
CEI
вж. Communications Electronic Instructions
ceiling
таван на полет
височина на облаците
agree ~ – договорен таван, горна граница
CELI
вж. Crisis Establishment Lessons Identified
cell
клетка
ядро
Celsius
градуси Целзий
CEM
вж. Collection Emphasis Messages
вж. Combined Effects Munitions
censorship
цензура
длъжност на цензор
цензуриране
census
преброяване на населението
cent
per ~ – процент
CENTAG
вж. Central Army Group (NATO)
CENTCOM
вж. Central Command
center
център
поставям в центъра
~ of gravity – център на тежеста
evacuation handling ~ – център за обработка на евакуирани
flight information ~ - център за полетна информация
Center for Development and Population Activities
Center for Health Services
Center of Gravity
център на тежеста
centerline
ос на полосата
Centers for Disease Control
центрове за контрол на заболеваемостта
centigrade
градуси по Целзий
centimeter
сантиметър
central
централен
Central Administration
централна администрация
Central African Republic
Централноафриканска република
Central Alarm Station Security Control Center
контролен център по сигурността
Central and Eastern Europe
Централна и Източна Европа
Central and Eastern European Law Initiative
инициатива за реформиране на законодателството в Централна и Източна Европа
Central Army Group
група армии „Център“ (НАТО)
Central Asian Cooperation
Централноазиатско сътрудничество
Central Asian States
държави от Централна Азия
Central Command
централно командване
Central Demolition Side
Central Dispatching System
централна разпределителна система
Central Europe Operating Agency
Central Europe Pipeline Management Agency
Агенция по управление на централноевропейските тръбопроводи
Central Europe Pipeline Management Organisation
Организация за управление на централноевропейските тръбопроводи
Central European Pipeline System
Система на централноевропейските тръбопроводи
Central Intelligence Agency
ЦРУ (САЩ)
Central Map Depot
Central Planning Team
Central Processing Unit
ЦПУ, процесор
Central Region
Central Region Automated Command, Control and Information System
Central Region Integrated Air Defense System
centralization
централизация
Centralized Management Point
centre
център
aeromedical evaluation coordination ~ - координационен център за евакуация на пациенти с медицински лагер
separation ~ - демобилизационен пункт
Centre for International Migration and Development
(Afghanistan)
Centre of Excellence
център за повишаване на квалификацията
Centre of Gravity
център на тежестта
centrism
центризъм
CENTRIXS
вж. Combined Enterprise Regional Informational Exchange System
CEO
вж. Chief Executive Officer
CEOA
вж. Central Europe Operating Agency
CEOI
вж. Communications Electronic Operating Instructions
CEP
вж. Civil Emergency Plan
вж. Civil Emergency Planning
CEPMA
вж. Central Europe Pipeline Management Agency
CEPMO
вж. Central Europe Pipeline Management Organisation
CEPS
вж. Central European Pipeline System
ceramic capacitor
керамичен кондензатор
CERD
вж. Committee on the Elimination of Racial Discrimination
certificate
удостоверение, свидетелство, сертификат
атестация
~ of death – смъртен акт
~ of good conduct – свидетелство за добро поведение
~ of insurance – застрахователна полица
~ of parentage – свидетелство за произход (юр.)
certification
сертификация, удостоверяване, потвърждаване
certified
удостоверен, сертифициран
certify
удостоверявам, сертифицирам
CESDP
вж. Common European Security and Defence Policy
cessation of hostilities
прекратяване на враждебни действия
CESU
вж. Complex Emergency Support Unit
CEUMC
вж. Chairman of EUMC
CEV
вж. Combat Engineers Vehicle
CF
вж. Canadian Force
вж. Coalition Force
вж. Congo (стар код)
CFA
вж. Covering Force Area
CFACC
вж. Coalition Forces Air Component Commander
CFAE
вж. Chief Forward Air Element
CFAR
вж. Constant False Alarm Rate
CFB
вж. Corps Forward Boundary
CFC
вж. Combined Forces Command
CFC-A
вж. Combined Forces Command - Afghanistan
CFE
вж. CFE Treaty 1990
CFE
вж. Conventional (Armed) Forces in Europe
CFE Treaty 1990
Договор за конвенционалните въоръжени сили в Европа
CFL
вж. Cease Fire Line
вж. Coordinated Fire Line
вж. Coordinated Fire List
CFLCC
вж. Combined Force Land Component
cfm
вж. confirm
вж. confirmation
CFO
вж. Chief Finance Officer
CFRP
вж. Crash Fire-fighting and Resque Panel
CFSP
вж. Common Foreign and Security Policy
CFT
вж. Conformal Fuel Tank
CFV
вж. Cease-Fire Violation
CFX
вж. Command Field Exercise
CG
вж. Center of Gravity
вж. Coast Guard (US)
вж. Command Group
вж. Commanding General
вж. Congo, The Democratic Republic of the (стар код)
вж. Consultive Group
CG DOS
вж. Command Group Director of Staff
CGAS
вж. Coast Guard Air Station
CGD
вж. Coast Guard District
CGF
изнесен център
cghief witness
основен свидетел
CGHO
вж. Coordination Group for Humanitarian Operations
CGM
вж. Computer Graphics Metafile
CGN
вж. CIMIC Group North
CGO
вж. Coast Guard Officer
вж. Counter Guerrilla Operations
CGS
вж. Chief, General Services
вж. Chief of General Staff
вж. Common Ground Station
CGSSO
вж. Chief, General Services Section Officer
CH
вж. Cargo Helicopter
вж. China (стар код)
вж. Counting House
CH/N
вж. Child Health and Nutrition
CH00
CHA
вж. Coordination for Humanitarian Assistance
Chad
Чад
chain
звено, брънка
Chain of Command
ред на подчинение, командна линия
chain-link fence
телена ограда
chairman
председател, председателстващ
~-in-office – председател (на ротационен принцип)
Chairman Joint Chief of Staff
Chairman of EUMC
Председател на EUMC
Chairman of the Military Committee
председател на Военния комитет (на НАТО)
chalk
креда, тебешир
пиша с тебешир/креда
~ out – скицирам
challenge
предизвикателство
заплаха
проблем, пречка
предизвиквам
поставям под съмнение, оспорвам
~ a cartridge – вкарвам патрон в цевта
~ inspection – инспекция по подозрение
~ of evidence – оспорване на доказателство
meet a ~ - приемам предизвикателство
chamber
камера
патронник
CHAMPUS
вж. Civilian Health and Medical Program of the Uniformed Service
change
смяна, промяна, замяна
смяна на дрехи и бельо
ресто
променям, заменям
преобличам се
~ of operational command – смяна на оперативното командване
~ of ownership – смяна на собствеността
~ gear – превключване на предавка
~ to neutral gear – изключване от скорост
Change of Location of Command
промяна на мястото на командване
channel
канал
command ~ - ред на подчинение, командна линия
chaplain service
военен свещеник
Chapter Item-Sub Item
character
характер, нрав
знак, символ
герой, действащо лице
~ assassination - „убийство на героя“, злонамерена имиджова кампания
~ guidance lessons – обучение за характерните особености на обстановката
Character-Oriented Language
символно-ориентиран език
Character-Oriented Message Catalogue
каталог на символните (пиктограмни) съобщения
characteristic
отличителен белег, особеност
качество, отличителна черта на човек, характеристика
характерен, типичен
charge
заряд
разноски, такса, глоба
обвинение
отговорност
зареждам (оръжие, акумулатор)
възлагам отговорност
насочвам (оръжие)
~ duty room – караулно помещение, дежурна стая
~ sheet – обвинителен акт
~ with – повдигам обвинение за
charger
пълнител
уред за зареждане
charges
такси, налози
обвинения
charging set
уред за зареждане
charging voltave
напрежение за зареждане
charisma
харизма, способност за увличане на последователи
charitable activities
благотворителни дейности
charity committee
благотворителен комитет
Charlie
буква C (при радиообмен)
chart
карта
графика, картинка
диаграма
bar-~ - лентова (бар) диаграма
column-~ - лентова диаграма
line-~ - линейна диаграма
pie-~ - кръгова диаграма
synoptic ~ – синоптична карта
charter
харта
грамота
устав
законник
chartered accountant
дипломиран счетоводител, ревизор, заклет счетоводител
chassis
(автомобилно) шаси
chauvinism
шовинизъм
CHE
вж. Switzerland (нов код)
cheap money
„лесни“ пари
Chechnya
Чечня
check
проверка
чек, фиш
проверявам, контролирам
мъмря
подписвам чек
~ fraud – измама с чекове
~ on final - доложете финала
~ the speed – измервам скоростта
preflight ~ – предполетна проверка
Check Point
КП
checkbox
кутийка за отмятане, обикновено в списък или като незадължителен избор
checking
чекиране, обработка и проверка на багажа
checklist
списък за проверка
checks & balances
проверка и равновесие (разделение на властите)
CHEF
вж. CJTF HQs Element Forward
CHEM
вж. Chemical
CHEM 1
доклад за химически инцидент
Chemical
химикал
химичен, химически
~ incident report - доклад за химически инцидент
~ irritant – химически дразнител
Chemical & Biological Intelligence Support Team
група за подпомагане на химичното и биологичното разузнаване
Chemical Biological
химично и биологично (оръжие, заразяване)
Chemical Biological Warfare
химична и биологична война
Chemical Biological Weapon
химично и биологично оръжие (ХБО)
Chemical Defense Equipment
оборудване за противохимическа защита
Chemical Warfare
химическо оръжие
Chemical Warfare Agent
Chemical Weapons Convention
Конвенция за забрана на химическите оръжия (1993 г.)
Chemical Weapons Conversion
Chemical, Bacteriological, Radiological and Nuclear Defence
ЯХБЗ
Chemical, Biological and Radiological (warfare)
химично, биологично и радиоактивно (оръжие)
Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (weapon, material)
химическо, биологично, радиоактивно и атомно (оръжие, материал)
Chemical, Biological, Radiological, or Nuclear
химично, биологично и радиоактивно (оръжие, заразяване)
cheque
чек, фиш
~ fraud – измама с чекове
CherryLand
Cherryland Army
CHHAPP
вж. Composite Hull High Altitude Powered Platform
chicane
шикан, „змейка“
Chicken Street
chief
началник (щаб)
главен
Chief Administrative Officer
началник на гражданската администрация
Chief Area BUDFIN Office
Chief Budget & Administrative Unit
началник на бюджетния и административен отдел
Chief Buildings Management Section
началник на секция за управление на строителната дейност
Chief Civilian Engineers Officer
главен инженер (цивилен служител)
Chief Civilian Personnel Officer
началник на цивилния „Личен състав“, кадровик
Chief Civilian Personnel Section
началник на цивилна секция „Личен състав“, кадровик
Chief Civilian Police
шеф на (цивилната) полиция
Chief Communications Officer
главен (цивилен) служител по комуникациите
Chief Engineering Officer
главен инженер (цивилен служител)
Chief Executive Officer
главен изпълнителен директор
Chief Finance Officer
главен финансист
Chief Forward Air Element
началник на изнесения ВВС елемент
Chief General Services
началник на секция „Общо обслужване“
Chief General Services Section Officer
главен служител в секция „Общо обслужване“
Chief Humanitarian Officer
началник на хуманитарните дейности
Chief Information Coordinating Officer
(цивилен) началник на секция за координация на информацията
Chief Integrated Support Services
началник „Тил“ по обслужването
Chief Logistics Officer
началник “Тил“ по снабдяването
Chief Medical Officer
главен лекар
Chief Military Administrative Officer
началник на военния „Личен състав“
Chief Military Liaison Officer
главен офицер за връзка
Chief Military Observer
главен военен наблюдател, ръководител на военна наблюдателна мисия
Chief Military Personnel (Administrative) Officer
Chief Military Personnel Officer
началник на военния „Личен състав“
Chief Military Press Information Officer
главен военен служител за връзки с обществеността и пресата
Chief Military Public Information Officer
главен военен служител за връзки с обществеността и пресата
Chief Military Transport Officer
началник секция „Транспорт“
Chief Movement Control Officer
началник на секция по контрол на движението
Chief of Air Force Staff
началник-щаб на ВВС
Chief of Army Staff
началник-щаб на СВ
Chief of Contracting Office
началник на секция „Договори“
Chief of Defence Staff
Началник на Щаба на отбраната (България, Канада)
Chief of Defense
Началник на Щаба на отбраната (България, Канада)
Chief of General Staff
Началник на Щаба на отбраната (България, Канада)
Chief Of Mission
началник на мисия
Chief of Navy Staff
началник-щаб на ВМС
Chief of Police
началник на полицията
Chief of Staff
началник-щаб
Chief Press Information Office
началник на пресслужба
Chief Public Information Office
началник на пресслужба
Chief Public Processor
главен прокурор
Chief Signals Officer
началник „Свръзки“
Chiefs of European Navis
Организация на командващите на ВМС на европейските страни
CHIENS
вж. Chiefs of European Navis
child
дете, рожба
~ abuse – злоупотреба с деца
~ destruction – умъртвяване на деца
~ molester – педофил
~ murderer – убиец на деца
~ restraint seat – (автомобилна) седалка за деца
~ stearling – кражба на деца
Child Health and Nutrition
детско здраве и хранене
Child Survival
оцеляване на децата
Child Survival and Disease
оцеляване на децата и борба с детските болести
Child Survival and Disease Programs Fund
фонд за подпомагане на оцеляването на децата и борбата с детските болести
Children In Crisis
деца в беда
Chile
Чили
chimney
комин
China
Китай
CHINOOKS
chip
чип, жетон
интегрална схема
тресчица, стружка
CHL
вж. Chile (нов код)
CHLC
вж. Civil Humanitarian Liaison Cell
chlorine
хлор
CHN
вж. Chechnya
вж. China (нов код)
CHO
вж. Chief Humanitarian Officer
chock
клин, подложка
амортисьор
запирам, подпирам
наблъсквам, натъпквам
нагъсто, натъпкано, един до друг
braking ~ – столче, клин за блокиране на колело
CHOD
вж. Chief of Defense
choke
душа, удушвам
~ point – проход, пролом
„тясно място“
chopper
къса секира, сатър
хеликоптер
картечница
мотоциклет с дълга предна вилка
Christian Democrats
християн-демократи (партия)
Christmas Island
CHS
вж. Center for Health Services
church & state
църквата и държавата (разделение между църквата и държавата)
CI
вж. Chile (стар код)
вж. Civilian Internees
вж. Counter Intelligence
CI/SY
вж. Counter Intelligence/Security
CIA
вж. Captured In Action
вж. Central Intelligence Agency
CIB
вж. Controlled Image Base
CIC
вж. Children In Crisis
вж. Combat Information Center
CICA
вж. Counter Intelligence Coordinating Authority
CICO
вж. Chief Information Coordinating Officer
CICOM
вж. CIMIC Coordination Meeting
вж. Counter Intelligence Communication
CID
вж. Counter Intelligence Division
вж. Criminal Investigation Department
вж. Criminal Investigation Division
CIDA
вж. Canadian International Development Agency
CIE
вж. Commission Internationale de l’Eclairage
CIF
вж. CINC In-Extremis Force
CIFS
вж. Close-in Fire Support
cigarette end
фас от цигара
CIM
вж. Centre for International Migration and Development
CIMCOORD
вж. Civil Military Coordination
CIMIC
вж. Civil Military Cooperation
CIMIC Centre
CIMIC Coordination Centre
CIMIC Coordination Meeting
CIMIC Group North
CIMIC Support Unit
CIMICREP
вж. Civil Military Cooperation Report
CIN
вж. Command Intelligence Notes
CINC
вж. Commander-In-Chief
CINC In-Extremis Force
CINC Service and Agency
CINCEASTLANT
вж. Commander-In-Chief Eastern Atlantic Area
CINCENT
вж. Commander-In Chief Allied Forces Central Europe
CINCNORTH
вж. Commander in Chief Northern Region
CINCSOUTH
вж. Commander-in-Chief Southern Europe
CINCUSNAVEUR
вж. Commander-in-Chief US Naval Forces, Europe
CIO
вж. Civil Information Office
CIOMR
вж. Confédération Interalliée des Officiers Médicaux de Réserve
CIOR
вж. Confédération Interalliée des Officiers de Réserve
CIP
вж. Captured In Action
вж. Combat Identification Panel
CIPACE
вж. Counter Intelligence Policy in ACE
cipher
шифър, код
cipherer
шифровчик
CIR
вж. Critical Information Report
circ
вж. circulate
вж. circulation
circle
кръг
летя по кръга
circuit
обиколка
окръжност
електрическа верига
обикалям
~ diagram – схема на електрическа верига
enter the traffic ~ – влизам в коробката
traffic ~ – схема на движението по кръга
circular
циркулярно писмо
кръгъл, обиколен
circulate
обикалям, движа се в кръг, циркулирам
разпространявам се, в обръщение съм
circulation
разпространение, тираж
кръвообръщание
circumstance
обстоятелство, подробност, факт
официалност, церемониалност
accident ~s – съпътстващи произшествието обстоятелства, улики
circumvent
нарушавам, заобикалям (закон)
~ an agreement – нарушавам споразумение
circumvention
нарушаване, заобикаляне (закон)
cirro-cumulus
пересто-купести облаци
cirro-stratus
пересто-слоести облаци
cirrus
перести облаци
CIS
вж. Combat Identification System
вж. Communications and Information Systems
вж. Commonwealth of Independent States
CIS Contingency Assets Pool
CISCC
вж. Communications and Information System Control Center
CISD
вж. Communication and Information System Division
CISI
вж. Chapter Item-Sub Item
вж. Communications Information Systems Instructions
CISS
вж. Chief Integrated Support Services
CISSITREP
вж. Communications Information System Situation Report
CISY
вж. Counter Intelligence And Security
cite
цитирам, позовавам се
призовавам на съд
отличавам
citizen
гражданин, поданик
city
град
централна градска част
~ council – градски съвет
~ council member – градски съветник
~ map – карта на града
~ police – градска полиция
CIV
вж. Ivory Coast (Cote d'Ivoire) (нов код)
civil
граждански
~ action – граждански иск
~ authorities – граждански служби
~ court – граждански съд
~ defense – гражданска отбрана
~ disobedience – гражданско неподчинение
~ disturbance – граждански вълнения
~ dress driver – шофьор с цивилно облекло
~ employee – държавен служител
~ jurisdiction – гражданско правосъдие
~ law – гражданско право
~ liberties – граждански свободи
~ police adviser – цивилен полицейски съветник
~ population – цивилно население
~ proceedings – гражданско производство
~ prosecution authority – гражданска прокуратура
~ relief agency – гражданска организация за оказване на помощ
~ rights – граждански права
~ rights violation
нарушаване на гражданските права
~ service – държавна служба
~ strife – граждански борби, размирици
~ tortuous act – неразрешено действие (юр.)
~ war – гражданска война
~ wrong act – неразрешено действие (юр.)
Civil Affairs
граждански отношения
Civil Affairs Battalion
Civil Affairs Team
Civil Affairs Unit
Civil Aviation Autority
Civil Budget Committee
цивилен комитет по бюджета
Civil Communications Planning Committee
Комитет по планирането на гражданските комуникации
Civil Disturbance Operations
операции при граждански вълнения
Civil Disturbance Situations
ситуация на граждански вълнения
Civil Division of the Court of Appeal
гражданско отделение на Апелативния съд
Civil Emergency Crisis Cell
Civil Emergency Plan
План за действие на гражданското население при бедствени ситуации
Civil Emergency Planning
Гражданско планиране при извънредни ситуации
Civil Humanitarian Liaison Cell
Civil Information Office
Civil Military Cooperation
гражданско-военно сътрудничество
Civil Military Cooperation Report
доклад за цивилно-военното коопериране
Civil Military Coordination
цивилно-военно координиране
Civil Military Information Program
цивилно-военна информационна програма
Civil Military Operation
цивилно-военна операция
Civil Military Operation Center
цивилно-военен оперативен център
Civil Military Operations Estimate
Civil Protection Committee
комитет по гражданска защита
Civil-Military Task Force
военно-гражданска целева група
civilian
цивилно лице, гражданин
граждански, цивилен, невоенен
специалист по гражданско право
Civilian Communications Officer
главен (цивилен) служител по комуникациите
Civilian Health and Medical Program of the Uniformed Service
цивилна програма за здравеопазване и медицински грижи за военнослужещите
Civilian Internees
Civilian Personnel Officer
служител за цивилния персонал
Civilian Personnel Section
отдел за цивилния персонал
Civilian Police
цивилна (гражданска) полиция
Civilian Police Monitor
цивилен полицейски (оперативен) наблюдател
civitas
гражданство, поданство
CIVPOL
вж. Civilian Police
CIVPOL Monitor
вж. Civilian Police Monitor
CJ
вж. Cayman Islands (стар код)
вж. Combined Joint
CJ CBRN TF
вж. Combined Joint CBRN Defense Task Force
CJ3
вж. Combined Joint Staff for Operations
CJACC
вж. Combined Joint Airforce Component Command
CJAO
вж. Combined Joint Area of Operations
CJCCC
вж. Combined Joint Communications Control Centre
CJCMOTF
вж. Coalition Joint Civil Military Operations Task Force
CJCMTF
вж. Combined Joint CIMIC Task Force
CJCPD
вж. Criminal Justice and Crime Prevention Division
CJCS
вж. Chairman Joint Chief of Staff
CJFAC
вж. Combined Joint Forces Air Component
CJFACC
вж. Combined Joint Forces Air Component Command
CJFCC
вж. Combined Joint Force Component Command
CJFF Mtu
вж. Coalition Joint Task Force Mountain
CJFLCC
вж. Combined Joint Forces Land Component Commander
CJFMCC
вж. Combined Joint Forces Maritime Component
CJFRACC
вж. Combined Joint Force Rear Area Component Command
CJMAO
вж. Combined Joint Medical Advisors Office
CJOA
вж. Coalition Joint Operational Area
CJOC
вж. Combined Joint Operations Centre
CJOTF
вж. Combined Joint Operations Task Force
CJPLA
вж. Crisis Action Planning Section
CJPLB
вж. Combined Joint Planning Branch
CJPLE
вж. Combined Joint Exercise Planning Section
CJPLO
вж. Contingency Operation Planning Section
CJPOTF
вж. Combined Joint Psychological Operations Task Force
CJPS
вж. Combined Joint Planning Staff
CJPSB
вж. Combined Joint Planning Support Branch
CJPSS
вж. Combined Joint Planning Support Section
CJPSX
вж. Combined Joint Executive Group
CJPXA
вж. Central Administration
CJSOR
вж. Combined Joint Statement of Requirement
CJSOTF
вж. Combined Joint Special Operations Task Force
CJTF
вж. Combined Joint Task Force
CJTF HQs Element Forward
CJTFCICA
вж. Combined Joint Task Force Counterintelligence Coordinating Authority
CK
вж. Cocos (Keeling) Islands (стар код)
CL
вж. CherryLand
вж. class
вж. classification
вж. Confrontation Line
вж. Coordination Level
claim
изисквам, предявявам искане
искане, иск, претенция
acknowledge a ~ – потвърждавам претенция
advisory board on compensation ~s - управителен съвет за исканията за разходи в мисия
~ for damages – иск за възстановяване на нанесени щети
~ responsibility – поемам отговорността
~ settlements – уреждане ба претенциите за възстановяване на нанесените щети
~ment – потвърждение
~ment button – бутон за потвърждение
~ment of a call – приемане на обаждане
claimament
предявяващ претенция
Claims Administration Unit
секция по исковете
clan
клан
социално обвързана група на основата на роднински връзки
clandestine
таен, скрит, нелегален
~ laboratory – нелегална лаборатория
~ meeting – тайна сбирка, тайна среща
clarification
разясняване
разкриване
clarify
изяснявам, избистрям
пречиствам, рафинирам
разяснявам
clarity
яснота, чистота, прозрачност
clash
сблъсък
~ between political groups – сблъсък между политически групи
class
клас
класа
категория
age ~ – възрастова група, набор
classification
класификация
класифициране
~ of fingerprints – класификация на пръстови отпечатъци
~ of single fingerprints – класификация на единични пръстови отпечатъци
classify
класифицирам, систематизирам
classless society
безкласово общество
clause of the Constitution
член на Конституцията
Claymore mine
противопехотна мина „Клеймър“
CLC
вж. Combined Logistics Center
вж. Combined Logistics Conference
CLD
вж. Communications Logistics Depot
clean
почиствам
~er - почистващо средство
cleaning equipment
уред за почистване
cleaning personnel
почистващ персонал
cleaning rod
шомпол
cleanse
чистя, почиствам
прочиствам
clear
чист, ясен, разбираем (за звук)
чист
разрешавам, освобождавам
освобождавам, разчиствам
изяснявам, разгадавам
разпродавам залежали стоки
изплащам задължения
~-air turbulence – турбулентност в безоблачно небе
~ and practicable mandate – ясна и изпълнима задача
~ mandate – еднозначен мандат
~ the mines – почиствам минно поле
~ the innocent – оправдавам невинния
reading you loud and ~ - чувам ви високо и ясно
sky ~ – небето е ясно
the runway is ~ - пистата е свободна
clear the runway-in-use
освободете полосата
Clear Weather Interceptor
clearance
разрешение, одобрение
изчистване
просека
разрешително, лиценз
ATC ~ - разрешение за отлитане
~ certificate – удостоверение за благонадеждност
~ rate – процент на разкриваемост
obstacle ~ limit – минимална безопасна височина над летището
cleared as filed
разрешено в съответствие с летателния план
clearing-up of a crime
разкриване на престъпление
clemency
милосърдие, снизходителност, милост
clerk of court
съдебен протоколист
CLF
вж. Commander Landing Force
CLG
вж. Collaborative Lincage Grants
click
щракване
щраквам
climate
климат
политическа атмосфера
~ monitoring system – система за наблюдение на климата
climb
набирам
катеря се
rate of ~ – скорост на изкачване
climp-over protection barrier
защитни мерки срещу покатерване
CLIMS
вж. Liaison Committee of Social Military Organization
clip
пълнител
clipp
клещи, щипци, мех. ножица
CLJ
вж. Commander Landjut
вж. Constitutional Loya Jirga
CLM
вж. Contraceptives Logistics Management
CLO
вж. Chief Logistics Officer
clock
часовник
~ fuse - бомбен часовников механизъм
CLOS
вж. Command Line of Sight
close
край, завършек
затварям
близък
внимателен
приближавам се
~ fire report – доклад от огневата линия
~ prisoner – строго охраняван затворник
~ proximity – непосредствена близост
Close Air Support
непосредствена въздушна поддръжка
Close Of Business
Close Protection
охрана против непосредствена опасност
Close Support
близка подкрепа
Close-in Fire Support
непосредствена огнева подкрепа
closed
ограничен
запушен, затворен
~ TV circuit – система за наблюдение
~ hunting season – забранен за ловуване сезон
~ session – закрито заседание
~ shop – предприятие, в което всички работници са длъжни да членуват в профсъюз
~ street – затворена, сляпа улица
closely
близко
closing
приключване
уреждане
приключен
~ hour – полицейски час
~ of access road – затваряне на пътищата за достъп
~ of streets – затваряне на улици
~ time – край на работното време
Closing Operating Capability
closure
прекратяване на дебатите и преминаване към гласуване
cloud
облак
above ~s - над облаците
~ amount, amount of ~s - количество на облачността
base of ~s, ~ base - долна граница на облачността
below ~s - под облаците
between ~s – между облаците
broken ~s – разкъсани облаци
~less - безоблачен, ясен
~y – облачен
continuous ~s - плътна облачност
high ~s - висока облачност
in ~s - в облаци
in and out of ~s - в променлива облачност
scattered ~s – разкъсана облачност
top of the ~ - горния край на облаците
Clouds And Visibility are OK
без облаци под 1500 м и видимост над 10 км
clout
власт, политическо влияние
ударна сила
club
клуб
тояга, полицейска палка
Cluster Bomb Unit
осколъчна бомба
clutch
автомобилен съединител
~ fluid resevoir – резервоар за течността на съединителя
~ pedal – педал на съединителя
CM
вж. Cameroon (стар код)
вж. Collection Management
вж. Configuration Management
вж. Crisis Management
CM Ops
вж. Counter Mine Operations
CM&D
вж. Collection Management and Dissemination
CMA
вж. Cooperative Medical Assistance
CMAT
вж. Consequence Management Advisory Team
CMC
вж. Campaign Management Cell
вж. Chairman of the Military Committee
вж. Commission Mixte de Cessez-le-feu
CMCC
вж. Corps Movement Control Center
вж. Combined Movement Coordination Center
CMCO
вж. Chief Movement Control Officer
CMD
вж. Central Map Depot
вж. Command
CME
вж. Combined Meteorological Element
вж. Crisis Management and Exercise
CMetO
вж. Combined Meteorological Officer
CMF
вж. Combat Mission Folder
CMFWC
вж. Combined Meteorological and Fleet Weather Centre
CMG
вж. Crisis Management Group
CMIP
вж. Civil-Military Information Program
CMIS
вж. Crisis Management Information System
CMIWG
вж. Current Maritime Intelligence Working Group
CMLO
вж. Chief Military Liaison Officer
CMM
вж. Crisis Management Manual
CMO
вж. Chief Military Observer
вж. Civil Military Operations
вж. Crisis Manamegent Organization
CMO/CmedO
вж. Chief Medical Ofiicer
CMOC
вж. Civil-Military Operations Center
CMOE
вж. Civil-Military Operations Estimate
CMP
вж. Crisis Management Procedures
вж. Centralized Management Point
CMPAO
вж. Chief Military Personnel (Administrative) Officer
CMPIO
вж. Chief Military Press Information Officer
вж. Chief Military Public Information Officer
CMPO
вж. Chief Military Personnel Officer
CMR
вж. Cameroon (нов код)
вж. Cargo Movement Request
CMRB
вж. Crisis Management Resources Board
CMS
вж. Commercial Market Services
вж. Crisis Management Section
CMSS
вж. Collection Management Support Messenger
CMT
вж. Crisis Management Team
CMTF
вж. Civil-Military Task Force
CMTO
вж. Chief Military Transport Officer
CMU
вж. Combined METOC Unit
CMWG
вж. Crisis Management Working Group
CMX
вж. Crisis Management Exercise
CN
вж. Comoros (стар код)
вж. Congressional Notification
вж. Contributing Nation
CNA
вж. Computer Network Attack
CNAD
вж. Conference of National Armaments Directors
CNAD Ammunition Safety Group
Група по обезпечаване на безопасността на боеприпасите при Конференцията на националните директори по въоръженията
CNASLWCCH
вж. Convention on Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against Humanity
CNE
вж. Computer Network Exploitation
CNIS
Обобщена военна оценка
вж. Communication, Navigation and Identification Systems
CNO
вж. Computer Network Operations
CNR
вж. Combat Net Radio
CNS
вж. Communications, Navigation and Surveillance Group
CO
вж. Colombia (стар код)
вж. Commanding Officer
вж. Company
co-pilot
втори пилот
COA
вж. Course Of Action
COAB
вж. Campaign Operational Assessment Brief
coalition
коалиция, обединение
Coalition Joint Operational Area
Coalition Administration
Coalition Aerial Surveillance and Reconnaissance
Coalition Air Operation Center
Coalition Civil Military Operations
Coalition Communications
Coalition Engineering
Coalition Forces
Coalition Forces Air Component Commander
Coalition Information
Coalition Intelligence
Coalition Joint Civil Military Operations Task Force
Coalition Joint Task Force Mountain
Coalition Logistics
Coalition Operations
Coalition Personnel
Coalition Plans
Coalition Special Forces
Coalition Support Team
Coalition/Joint Interagency Coordination Group
COAR
вж. Coordination Of Afghan Relief
Coarce Aquisition (Code)
coast
бряг
Coast Guard
брегова охрана (US)
Coast Guard Air Station
въздушна база на бреговата охрана (US)
Coast Guard District
окръг на бреговата охрана (US)
Coast Guard Officer
служител на бреговата охрана (US)
COB
вж. Close Of Business
вж. Cobaltland
вж. Contingency Operating Base
Cobaltland
COC
вж. Chain of Command
вж. Closing Operating Capability
вж. Committee of Contributors
cocaine
кокаин
cock
ветропоказател
кран
клапан
drain ~ - изпускателен кран
cockpit
пилотска кабина
Cockpit Voice Recorder
записващо устройство на разговорите в пилотската кабина на ЛА
COCO
вж. Chief of Contracting Office
Cocos (Keeling) Islands
COD
вж. Congo, The Democratic Republic of the (нов код)
CODAG
вж. Combined Diesel And Gas Turbine
code
код, шифър
кодекс
absolute ~ - абсолютен код
~ key – кодов ключ
~ mark – кодово обозначение
~ number – кодов номер
~ of conduct – устав, ръководство за поведение
~ of criminal procedure – наказателно-процесуален кодекс
~ word – псевдоним
Morse ~ - Морзова азбука
Code of Conduct for Law Enforcement Officials
устав за поведение на правоналагащите служители
coded message
кодирано съобщение
codification
кодифициране, подреждане, систематизиране
coding
кодиране
CODLAG
вж. Combined Diesel Electric And Gas Turbine
COE
вж. Centre of Excellence
вж. Contingent Owned Equipment
COEA
вж. Cost and Economic Analysis
COEC
вж. Council Operations and Exercise Committee
coercion
принуда
насилие, принуждение
coercive measures
принудителни мерки
coexistence
съвместно съществуване
COFS
вж. Chief of Staff
COG
вж. Centre of Gravity
вж. Congo (нов код)
cogent evidence
убедително доказателство
Cognizant Technical Officer
cohort
кохорта
войскова част, отряд
помощник, колега, другар, сподвижник, съучастник
COIC
вж. Combat Operations Intelligence Centre
coil spring
спирална пружина (на оръжие)
COIN
монета
вж. counterinsurgency
~ forger - фалшификатор на монети
coincide
съвпадам, срещам се (във времето и/или пространството)
COINS
вж. Communications and Information Systems
COK
вж. Cook Islands (нов код)
COL
вж. Character-Oriented Language
вж. Colombia (нов код)
вж. Colonel
COLASREP
вж. Collection Asset Status Report
cold
студ
студен
~ front - студен фронт
~ storage room - хладилник, хладилен склад
Cold War
„Студената война“
COLISEUM
вж. Community On-Line Intelligence System for End Users and Managers
collaboration
сътрудничество с неприятеля
Collaborative Lincage Grants
фондове за установяване на връзки
collapse
провал, разпадане, гибел, крах
срутвам се, сгромолясвам се, рухвам, падам
~ of law and order – безредици, разпадане на обществения ред
collate
сверявам подробно, съпоставям с оригинала
комплектовам в книжно тяло
collateral damage
непреки щети и загуби
collect information (on)
събирам информация (за)
collecting of physical evidence
осигуряване на веществени доказателства
Collection and Jamming
Collection Asset Status Report
Collection Coordination and Intelligence Requirements Management
планиране и управление на разузнавателния процес
Collection Coordination and Intelligence Requirements Management
Collection Coordination Centre
Collection Coordination Facility
Collection Emphasis Messages
Collection Management
Collection Management and Dissemination
Collection Management Support Messenger
Collection Operations Management
Collection Requirements Management
Collection Requirements Management Application
Collection Support Document
collective
колективен, общ
колектив, група
~ bargaining – колективно договаряне
~ measures – колективни мерки
~ message – послание, апел
~ report – общ доклад
~ responsibility – колективна отговорност
~ security – колективна сигурност
~ training – съвместно обучение/учение
collide frontal
сблъсквам се, удрям се челно
collision
сблъсък, сблъскване, колизия
~ hazard - опасност от сблъскване
Collocated War Headquarters Security Office
colloncate
настанявам, разполагам
съчетавам се
COLOC
вж. Change of Location of Command
Colombia
Колумбия
colon
двоеточие (:)
Colonel
полковник
colonialism
колониализъм
colonization
колонизация
colony
колония
colour
цвят
COLT
вж. Combat Observation and Lasing Team
column
колона от превозни средства
колона, подпора
колона от таблица
control ~ - щурвал
COM
вж. Chief Of Mission
вж. Commander
вж. Collection Operations Management
вж. Comoros (нов код)
COM COMMZ
вж. Commander Communications Zone
COMAIRSOUTH
вж. Commander Allied Air Forces, Southern Europe
COMAJF
вж. Commander Allied Joint Force
COMAO
вж. Composite Air Operations
COMARRC
вж. Commander ACE Rapid Reaction Corps
COMASSESSREP
вж. Commanders Assessment Report
COMBALTAP
вж. Commander Allied Forces Baltic Approaches
combat
бойна акция, сражение, битка
сражавам се, боен
air ~ - въздушна битка
air ~ maneuvering instrumentation - инструментариум за маневриране при въздушен бой
air ~ maneuvering range - обхват на маневриране при въздушен бой
air ~ training – тренировъчен въздушен бой
armored inteligence ~ vehicle – БМП
~ action – бойни действия, акция
~ hazards – овладявам опасността
~ mission – бойна операция, мисия
~ objective – бойна цел
~ ration, ~ field ration – полеви пакет храна
~ shooting – бойна стрелба
~ terrorism – водя борба с тероризма
~ zone – зона на бойни действия
Combat Air Patrol
боен военновъздушен патрул
Combat Assessment
Combat Camera
Combat Camera Team
Combat Control Team
Combat Days Of Supplies
Combat Effectiveness
Combat Engineers Vehicle
бойно инженерно транспортно средство
Combat Identification Panel
Combat Identification System
бойна идентификационна система
Combat Information Center
боен информационен център
Combat Mission Folder
Combat Net Radio
бойна радиомрежа
Combat Observation and Lasing Team
Combat Operations Intelligence Centre
Combat Psychological Operations
Combat Readiness Evaluation
оценка на готовността за бойно използване
Combat Search and Rescue
издирване и спасяване на пилоти
Combat Search And Rescue Task Force
Combat Service Hospital
Combat Service Support
бойно осигуряване
Combat Support
бойна подкрепа
Combat Terrorism Initiative Fund
Combat Training
combination lock
ключалка с шифър
Combined Joint Area of Operations
Combined Air Bombardment
Combined Air Force
Combined Air Operation Command and Control
Combined Air Operations
Съвместни военновъздушени операции
Combined Air Operations Centre
Съвместен оперативен център за управление на въздушното пространство
Combined Arms Armies
многонационални, общи въоръжени сили
Combined Defense Improvement Projects
комбинирани проекти за подобрение на отбраната
Combined Diesel And Gas Turbine
комбинирана турбина на дизел и газ
Combined Diesel Electric And Gas Turbine
комбинирана турбина на дизел, електричество и газ
Combined Effects Munitions
муниции с комбиниран ефект
Combined Enterprise Regional Informational Exchange System
Combined Force Land Component
Combined Forces Command
Combined Forces Command - Afghanistan
Combined Joint
Combined Joint Airforce Component Command
Combined Joint CBRN Defense Task Force
Многонационални съвместни оперативни сили на НАТО по ядрена, химическа и биологическа защита
Combined Joint CIMIC Task Force
Combined Joint Communications Control Centre
Combined Joint Executive Group
Combined Joint Exercise Planning Section
Combined Joint Force Component Command
Combined Joint Force Rear Area Component Command
Combined Joint Forces Air Component
Combined Joint Forces Air Component Command
Combined Joint Forces Land Component Commander
Combined Joint Forces Maritime Component
Combined Joint Medical Advisors Office
съвместна служба на медицинските съветници (Афганистан)
Combined Joint Operations Centre
Combined Joint Operations Task Force
Combined Joint Planning Branch
Combined Joint Planning Staff
Combined Joint Planning Support Branch
Combined Joint Planning Support Section
Combined Joint Psychological Operations Task Force
Combined Joint Special Operations Task Force
Combined Joint Staff for Operations
Combined Joint Statement of Requirement
Combined Joint Task Force
многонационална обединено оперативно-тактическа група
Combined Joint Task Force Counterintelligence Coordinating Authority
Combined Logistics Center
Combined Logistics Conference
Combined Meteorological and Fleet Weather Centre
Combined Meteorological Element
Combined Meteorological Officer
Combined METOC Unit
Combined Movement Coordination Center
Combined Nuclear & Gas Turbine
Combined Nuclear & Steam Turbine
Combined Nuclear And Gas Turbine
комбинирана ядрена и газова турбина
Combined Nuclear And Steam Turbine
комбинирана ядрена и парна турбина
Combined Press Information Centre
Combined Rescue Coordination Centre
Combined Security Transition Command – Afghanistan
Съвместно командване за преход в областта на сигурността (US)
Combined Strike Force
комбинирана ударна сила
Combined Task Force
комбинирано армейско подразделение за изпълнение на конкретна задача
Combined Training Assistance Group
съвместна група за помощ при тренировките (Афганистан)
Combined Visitors Bureau
Combined/Joint PSYOP Task Force
combustibility
горимост, възпламеняемост
~ category – категория на горимост
combustible
горим, лесно възпламеним
сприхав
combustibles
горивни материали, гориво, топливо
combustion process
процес на горене
COMCAM
вж. Combat Camera
COMCAT
вж. Character Oriented Message Catalogue
COMCEN
вж. Communications Centre
COMCJTF
вж. Commander Combined Joint Task Force
COMCMOTF
вж. Commander, Civil-Military Operations Task Force
Comd
вж. Command
Comdt
вж. Commandant
come
идвам
пристигам
~ back - връщам се
~ in – влизам
~ out of - излизам от
how ~ - как така
come into force
придобивам валидност, влизам в сила
come to an agreement
споразумявам се
come to the attention of the police
попадам в полезрението на полицията
COMEDS
вж. Committee of the Chiefs of Military Medical Services in NATO
COMEDS-WG
Работна група на Комитета на старшите медици на НАТО
comfortable
комфортен
удобен
COMINT
вж. Communications Intelligence
COMISAF
вж. Commander ISAF
comity
вежливост, учтивост, любезност
COMJCC
вж. Commander, JHQ Centre
COMJRACC
вж. Commander JRACC
COMJSRC
вж. Commander Joint Sub-Regional Command
COMJSRC NE
вж. Commander Joint Sub-Regional Command / North-East
COMJSRC NW
вж. Commander Joint Sub-Regional Command / North-West
COMJSRC SW
вж. Commander Joint Sub-Regional Command / South-West
COMKFOR
вж. Commander KFOR
COMKMNB
вж. Commander KMNB
COMLANDJUT
вж. Commander Allied Land Forces Jutland
comm
вж. commision
вж. communications
comma
запетая (,)
Command
команда, заповед
командване, ръководство
air defense ~ information system - командно-информационна система на противовъздушната отбрана
Allied ~ Europe - Обединено командване – Европа
chain of ~, ~ channel – ред на подчинение, командна линия
~ authority – власт на командването
~ center - команден център, командна централа
~ for personnel administration – под ръководството на „Личен състав“
~ level - управленско ниво
~ principlies – основни принципи на ръководство и контрол
~ relationship – структура на командването
~ support – помощ, подкрепа за ръководство и контрол
~ vehicle – командна кола
pilot in ~ - командир на ЛА
Command Activated Sonobuoy System
Command and Control
командване (ръководство) и контрол
Command and Control Air Forces
Command and Control Information Systems
информационна система за командване и контрол
Command and Control Navy
Command and Control of Information Warfare
Command and Control of Warfare
командване и контрол на бойните действия
Command and Control Personal Computer
Command and Control Vehicle
транспортно средство за командване и контрол
Command and Control Warfare Coordination Centre
Command and Staff Component
Command Arrangement Agreement
Command Channel
ред на подчинение, командна линия
Command Duty Officer
оперативен дежурен
Command Field Exercise
Command Group
Command Group Director of Staff
Command Intelligence Notes
Command Line of Sight
Command Post
команден пункт
Command Post Exercise
командно-щабно учение
Command Post Vehicle
командно-щабна кола
Command Sergeant Major
щабен сержант (САЩ)
Command Vehicle
командна машина (на база БТР)
Command, Control and Communications
командване, контрол и комуникации
Command, Control and Communications Directorate
Управление „КИС“
Command, Control and Intelligence
командване, контрол и разузнаване
Command, Control Information Systems
Command, Control, Communication, Civilian consultation, Intelligence
Command, Control, Communicationm Computers, Inteligence, Surveillance and Reconnaissance
Command, Control, Communications and Information
командване, контрол, комуникации и информация
Command, Control, Communications and Information System
Command, Control, Communications and Intelligence
командване, контрол, комуникации и разузнаване
Command, Control, Communications, Computers and Intelligence
командване, контрол, комуникации, компютри, разузнаване и взаимодействие (военна информационна мрежа)
Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance and Electronic Warfare
Commandant
комендант
Commander
командир, началник, главнокомандващ
капитан III ранг, командир на флотилия
air defense ~ – командир на противовъздушната отбрана
~ in the field – местен командир, боен командир
~ on the spot – старши командир на полесражението
~'s intent – намерение на командира, цел на операцията
Commander ACE Rapid Reaction Corps
Commander Air Group
командир на военновъздушна група
Commander Allied Air Forces, Southern Europe
Commander Allied Forces Baltic Approaches
Commander Allied Joint Force
Commander Allied Land Forces Jutland
Commander Allied Naval Forces Southern Europe
Commander Amphibious Task Force
Commander Combined Amphibious Task Force
Commander Combined Joint Task Force
Commander Combined Landing Force
Commander Communications Zone
Commander ISAF
командир на ISAF
Commander Joint Sub-Regional Command
Commander Joint Sub-Regional Command / North-East
Commander Joint Sub-Regional Command / North-West
Commander Joint Sub-Regional Command / South-West
Commander JRACC
Commander KFOR
командир на KFOR
Commander KMNB
Commander Landing Force
Commander Landjut
Commander NATO Airborne Early Warning Forces
Commander Naval Striking and Support Forces, Southern Europe
командващ на ВМС ударни и резервни сили в Южна Европа
Commander Strike Force Southern Command
Commander Striking and Support Forces, Southern Europe
командващ на ударните и резервни сили в Южна Европа
Commander Task Force
Commander Task Group
Commander Task Unit
Commander-In Chief Allied Forces Central Europe
Commander-In-Chief
командващ, главнокомандващ
Commander-In-Chief Eastern Atlantic Area
командващ на източноатлантическата групировка на НАТО
Commander-in-Chief Northern Region
командващ на северната групировка на НАТО
Commander-in-Chief Southern Europe
командващ на южноевропейската групировка на НАТО
Commander-in-Chief US Naval Forces, Europe
командващ на ВМС на САЩ в Европа
Commander, Civil-Military Operations Task Force
командир на гражданско-военно многонационално обеденено командване за изпълнение на определена оперативна задача
Commander, JHQ Centre
Commander's Assessment Report
Commander's Conceptual Training
Commander's Critical Information Requirements
Commander's Required Date
Commander's Tactical Terminal
Commander's Update Briefing
Commander’s Planning Guidance
указания на командира по планирането
Commanding General
командващ, командир с ранг „генерал“
Commanding Officer
командир, командващ офицер
commando
бойна команда, група
commence
започвам
commencement of cover
начална дата на застрахователния срок
commensurate (with)
съответен, сравним (със)
comment on
коментирам
commercial
търговски, комерсиален
Air Force ~ Activities Program - програма за търговски дейности на ВВС (US)
~ code – търговски закон
~ crime, economic crime, white collar crime – икономическо престъпление
~ espionage – икономически шпионаж
~ intelligence and analysis bureau – група за разследване и анализ на икономически престъпления
~ law – търговско право
Commercial Market Services
Commercial of the Shelf
Commercial Sex Workers
Commercial Utility Cargo Vehicle
commercialism
комерсиалност, комерчески дух
COMMEX
вж. Communication Exercise
commision
поръчение, заповед
пълномощие
комисионна
упълномощавам
произвеждам в офицерски чин
възлагам
commisioned officer
военнослужещ със звание „лейтенант“ и по-висше
Commission Internationale de l’Eclairage
Commission Mixte de Cessez-le-feu
commit
извършвам (престъпление)
заделям, определям
въдворявам
задължавам се, включвам се
предавам на
~ a crime – извършвам престъпление
~ a criminal act – извършвам криминално деяние
~ for a trial – предавам на съд
~ suicide – самоубивам се
~ to custody – поставям под стража
~ to jail – вкарвам в затвор
commitment
задължение, ангажимент, отговорност
заповед за въдворяване
committee
комитет, комисия
~ of investigation – комисия за разследване
Committee for Policy and Security
Комитет по отбранителна политика и сигурност (КОПС)
Committee of Contributors
Committee of Senior Officials
Комитет на висшите служители (ОССЕ)
Committee of State Security
Комитет за държавна сигурност на СССР (КГБ)
Committee of the Chiefs of Military Medical Services in NATO
комитет на началниците на военномедицинските служби на страните от НАТО
Committee on Public Diplomacy
комитет по публична дипломация
Committee on the Challenges of Modern Society
Комитет по предизвикателствата на съвременното общество
Committee on the Elimination of Racial Discrimination
Комитет за премахване на расовата дискриминация (ООН)
committer
извършител, престъпник
common
обикновен, обичаен
общ, съвместен
прост, обикновен
~ action – общи действия
~ law – неписано право, обичайно право
~ Market – Общ пазар (ЕС)
~ purpose – обща цел, с обичайно предназначение
~ sence – здрав разум, смисъл
~ understanding – взаиморазбирателство
~ values – общи ценности
Common European Security and Defence Policy
обща европейска политика в областта на сигурността и отбраната
Common Foreign and Security Policy
обща външна политика и политика по безопасността
Common Ground Station
Common Operational Picture
обща операционна ситуация („картина“)
commonwealth
благополучие, благосъстояние
Commonwealth of Independent States
Съюз на независимите държави (пост-СССР)
COMMPLAN
вж. Communications Plan
COMMS
вж. Communications
communal violence
насилствени действия сред местната общност
commune
комуна
Communeaute Economique des Etats d'Afrique de l'Ouest
communicate
комуникирам
communication
връзка, съобщение
общуване, комуникиране
~ zone forward – предна свързочна линия
one way ~ – еднопосочна връзка
two-way ~ - двустранна радиовръзка
Communication Check Point
Communication Exercise
Communication Support Element
Communication Zone
зона на комуникациите
Communication, Navigation and Identification Systems
системи за връзка, навигация и опознаване
Communications
комуникации, съобщителни пътища
Communications & Electronic Instructions
инструкции за комуникациите и електрониката
Communications & Electronic Operating Instructions
инструкции за опериране с комуникациите и електрониката
Communications & Information System Control Center
контролен център за комуникационната и информационна система
Communications & Information System Division
отдел за поддръжка на комуникационната и информационна система
Communications & Information System Situation Report
доклад за състоянието на комуникационната и информационната система
Communications & Information Systems
комуникационни и информационни системи
Communications & Information Systems Instructions
инструкции за комуникациионната и информационната система
Communications and Information Systems
комуникационни и информационни системи
Communications Centre
комуникационен център
Communications Component
комуникационен компонент
Communications Control Center
комуникационен контролен център
Communications Intelligence
радиоразузнаване
Communications Logistics Depot
временен склад за свързочно оборудване
Communications Plan
комуникационен план
Communications Security
сигурност на комуникациите
Communications Situation Report
доклад за състоянието на комуникациите
Communications Spot Report
Communications Zone
Communications, Navigation and Surveillance Group
група по връзките, навигацията и наблюдението
Communist Party Philippines/National Peoples Army
Community and Child Health
обществено и детско здраве
Community Consultative Group
общински консултативни групи
community of values
общност на (духовните) ценности
Community On-Line Intelligence System for End Users and Managers
commuter
приходящ, временен работник
COMMZ
вж. Communication Zone
COMNAEWF
вж. Commander NATO Airborne Early Warning Forces
COMNAVSOUTH
вж. Commander Allied Naval Forces Southern Europe
Comoros
Коморски острови
companion
придружаващо лице, компаньон
company
рота
фирма, компания
air ~ - авиокомпания
~-grade officer – младши офицер
ship's ~ - екипаж на кораб
comparative
сравнителен, относителен
~ examination – сравнително изследване
~ law – сравнително право
comparison
сравнение
~ of evidence – сравнение на доказателства
~ of traces – сравнение на следи
compartment
кабина, купе
отсек, отделение
rear ~ - заден отсек
compass
компас
compatible (with)
съвместим (с)
подходящ, годен за съвместно използване/съществуване
compel
принуждавам, заставям
compensate
компенсирам, отплащам (се)
compensation
компенсация, обезщетение
възнаграждение, заплащане
балансиране
advisory board on ~ claims - управителен съвет за исканията за разходи в мисия
compensatory time off
„компенсации“, допълнителни почивни дни за извънредно положен труд
competent
компетентен, отговарящ за
~ agency, ~ authority – компетентно ведомство
competition
конкурс, състезание, надпревара
конкуренция
competitiveness
конкурентоспособност
compile
събирам, съчетавам, съставям
complain
оплаквам се
подавам оплакване
complaint
жалба, оплакване
~ over the telephone – оплакване, заявителски материал по телефона
complement
допълвам
complementary
допълнителен, добавъчен
complete
завършвам
попълвам
пълен, цялостен
~ overhaul – пълна проверка, ревизия
 основен ремонт
~ protection – пълна охрана
completeness
цялостност, завършеност, пълнота
completion
estimated time of ~ - разчетно време за комплектоване, завършване
Complex Emergency
комплексна извънредна ситуация, хуманитарна криза
Complex Emergency Support Unit
комплексна секция за подкрепа при бедствия (ООН)
compliance
отстъпване, съгласяване, съгласие
отстъпчивост, угодничество
съблюдаване
~ with a ceasefire – спазване на споразумението за прекратяване на огъня
complicity of an offense
съучастничество, съизвършителство на престъпно деяние
comply
изпълнявам, спазвам
съгласявам се
подчинявам се
отговор „Слушам!“
~ with the law – спазвам закона
COMPO
вж. Composite Unit Force
component
компонент
съставна част
Component Commander
composite
смес, съчетание
съставен, сложен
комбиниран
~ safety glass – комбинирано бронирано стъкло
~ supply unit – комбинирана тилова част
~ transport unit – комбинирана транспортна част
Composite Air Operations
комбинирани въздушни операции
Composite Hull High Altitude Powered Platform (programme)
(програма за създаване на) стратосферна разузнавателна платформа с композитен корпус (САЩ)
Composite Solid Propellant
композитно твърдо (ракетно) гориво
Composite Unit Force
комбинирано военно съединение
composition
съставяне, състав, съединяване
учредяване, устройство
композиция
сплав, смес
compound
двор, оградено място, прилежащ терен
смес
сложен, съставен
comprehensive
всестранен, всеобхватен
~ political settlement – всеобхватно политическо решение
~ regime to monitor – всеобхватен режим за наблюдение
~ settlement of a conflict – всеобхватно разрешаване на конфликт
Comprehensive Disabled Afghans Project
всеобщ проект за помощ на инвалидите в Афганистан
Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty
Договор за абсолютната забрана на изпитанията на атомно оръжие
Comprehensive Political Guidance
общи политически насоки
Comprehensive Postpartum Centers
compress
сгъстявам
~ed – сгъстен
compromise
компромис, спогодба
compulsion
принуда, насилване
compulsory labor
принудителен труд
compulsory registration
задължително регистриране
COMPUSEC
вж. Computer Security
Computed Air Release Point
изчислена въздушна референтна точка
computer
компютър
~-controlled – управляван с компютър
~ databank security breach – нарушаване на Закона за защита на личните данни
~ graphics – компютърна графика
~ viruses – компютърни вируси
Computer Assisted Action Information System
поддържана с помощта на компютър информационна система на операцията
Computer Assisted Design
конструиране с помощта на компютър
Computer Assisted Exercise
компютърно подпомагано учение
Computer Command Supervisory Statistics Message
Computer Graphics Metafile
файл с метаданни на компютърна графика
Computer Network Attack
атака на компютърна мрежа
Computer Network Exploitation
„превземане“ на компютърна мрежа
Computer Network Operations
мрежови атаки
Computer Security
компютърна (информационна) сигурност
COMSEC
вж. Communications Security
COMSFS
вж. Commander Naval Striking and Support Forces Southern Europe
COMSITREP
вж. Communications Situation Report
COMSPOT
вж. Communications Spot Report
COMSTRIKFOR
вж. Commander Strike Force Southern Command
COMSTRIKFORSOUTH
вж. Commander Striking and Support Forces, Southern Europe
COMZ
вж. Communications Zone
CON
вж. Contingent
вж. Control
вж. convoy
CONAG
вж. Combined Nuclear & Gas Turbine
CONAS
вж. Combined Nuclear & Steam Turbine
conceal
крия, прикривам, замаскирам, укривам
concealed
таен, скрит
~ wiring – скрито полагане на кабели
concealment
маскировка, скриване
укриване, укривателство
conceivable
мислим, въобразим
възможен
Concentration Area
Concept Development and Experimentation
Concept of Operations
концепция на операциите
Concept of Requirements
Concept Plan
concern
грижа
работа, занимание
отношение, интерес
безпокойство, загриженост
концерн
~ed - имащ отношение, засегнат, заинтересован
~ed party, ~ed state – засегната страна
concerted action
общи, съвместни действия
concertina
ролка бодлива тел
concession
отстъпване, отстъпка
концесия
conciliation
омилостивяване, помирение
помиряване
conciliator
помирител
concise
сбит, стегнат, кратък
conclude
заключавам, правя заключение
завършвам
concluding conference
заключително съвещание
conclusion
заключение, извод
край, завършек
conclusive evidence
обоснован доказателствен материал
concrete
конкретен, реален
бетон
бетонирам
concrete wall
бетонна стена
concurrent jurisdiction
конкурентно правосъдие
concussion (of brain)
(мозъчно) сътресение
condemn
осъждам, укорявам, порицавам
condemnation
осъждане, укоряване, порицание
конфискация
condition
състояние, условие, положение
hazard ~s – опасни МТО явления
landing ~s – условия за кацане
meteorological ~s – МТО условия
runway ~s - състояние на полосата
visual meteorological ~s - визуални МТО условия
conditional
условен
~ reliease – условно освобождаване, условна присъда
conditioning
air ~ (system) - климатична инсталация
condone
опрощавам, намирам извинение за
изкупвам
conducive (to)
допринасящ, съдействащ (за)
conduct
ръководство, ръководене
държание, поведение
ескорт, конвой
ръководя
дирижирам
провеждам
~ an investigation – провеждам разследване
~ an operation – провеждам (ръководя) операция
~ befitting international status – подходящо за международния статус поведение (държание)
~ in build-up areas – поведение в застроени райони
~ negotiations – водя преговори
~ patrols – провеждам патрули
~ towards a crowd – поведение спрямо тълпа
~ towards the media – държание спрямо медиите
~ unbecoming a service member – несъответно държание на професионален военнослужащ
conductivity
проводимост
conductor
проводник
conduit
тръбопровод
кабел-канал
CONF
вж. Confinement
confederation
конфедерация
Confédération Interalliée des Officiers de Réserve
Междусъюзна конфедерация на офицерите от резерва (запаса)
Confédération Interalliée des Officiers Médicaux de Réserve
Междусъюзна конфедерация на военните лекари от резерва (запаса)
Conference of National Armaments Directors
Съвет на националните директори по въоръжението (на страните от НАТО)
Conference on Confidence and Security Building Measures and Disarmament in Europe
Конференция за мерките по изграждането на доверие, сигурност и разоръжаване в Европа
Conference on Disarmament
Конференция по разоръжаването (ООН)
Conference on Disarmement in Europe
Конференция по разоръжаването в Европа
Conference on Security and Cooperation in Europe
Конференция за сигурност и сътрудничество в Европа (от януари 1995 г. - Организация за сигурност и сътрудничество в Европа)
confess
правя признание, признавам
~ a crime – признавам извършването на престъпление
confession
самопризнание, признание
изповед
признавам
изповядвам (се)
confidence
доверие, вяра
~ building – изграждане на доверие
Confidence and Security-Building Measures
мерки по изграждането на доверие и сигурност
Confidence Building Measures
мерки за повишаване на доверието
confidential
поверителен, конфеденциален, таен
~ approach – неофициален разговор 9подход)
~ informant – доверено лице
confidentiality
конфиденциалност
~ must be preserved – трябва да бъде запазена конфиденциалност
configuration
конфигурация
настройка
Configuration Control Plan
Configuration Controled Vehicle
Configuration Management
configure
конфигурирам
настройвам
confined
затворен, интерниран
живеещ натясно
confinement
затвор, арест
плен
~ ending extradition – задържане преди екстрадиране
~ without authority – неправомерно лишаване от свобода
confirm
потвърждавам, засилвам
укрепвам, заздравявам
одобрявам, санкционирам
confirmation
потвърждаване, потвърждение
утвърждаване на власт
ратификация
първо причастие (при католиците)
confiscate
конфискувам, изземвам
confiscation
конфискация, изземване
conflagration
голям пожар, клада
конфликт, противоречие
conflict
конфликт, противоречие
противостоя, боря се
~ attenuation – отслабване, смегчаване на конфликт
~ containment – политика на потушаване на конфликти
~ of interest – конфликт на интереси
~ resolution – резолюция във връзка с конфликт
~ settlement – разрешаване, уреждане на конфликт
Conflict Prevention
превенция на конфликти
Conflict Prevention Centre
център за предотвратяване на конфликти
conflicting parties
страни, участнички в конфликт
Conformal Fuel Tank
съвместим резервоар за гориво
conformity
съответствие
in ~ with - в съответствие със, съобразно
Confrontation Line
линия на конфронтация, на сблъсък
congestion
наплив на кръв, конгестия
натрупване, задръстванe
Congo
Конго
Congo, The Democratic Republic of the
Демократична република Конго
congress
конгрес, законодателно тяло, общо събрание
Congressional Notification
conjugal rights
брачни права
conjunction
~ with, in ~ - заедно със, в съгласие със
CONLOG
вж. Contract for Logistic Support
connect
свързвам (се), съединявам (се)
асоциирам
установявам връзка
~ in parallel – свързвам паралелно
connecting road
свързващ път
connecting route
свързващ път
connecting train
влак, с който се прави връзка
connection
връзка, присъединяване
свръзка, комуникация
съединение
~ diagram – схема на връзката
~ element – свързващ елемент
CONOPS
вж. Contingency Operations
вж. Continous Operations
вж. Concept of Operations
CONPLAN
вж. Concept Plan
conquest
завоевание, завладяване на територия
conraband
контрабанда
conscience
съвест
conscientious objector
донаборник, който отказва военна служба по религиозни или морални причини
consciousness
съзнание, чувство, усещане
conscript
войник на задължителна военна служба
повикан на редовна военна служба, редовен
conscription
военна повинност
Conseil de l’Atlantique Nord
consensus
консенсус, съгласие, единодушие
consent
съгласие, приемане
съгласявам се, приемам
~ mandate – мандат със съгласието на страните в конфликта
~ of the governed – съгласие на управляваните
~ of the parties to the conflict – съгласие на страните в конфликта
consequence
последствие, последица
извод, заключение
Consequence Management Advisory Team
conservationist
природозащитник
conservatism
консерватизъм
conservative
консерватор
консервативен
~ parties – консервативни партии
consider
обмислям, разглеждам, помислям
consist (of)
състоя се, съставен съм (от), заключавам се (във)
consistent
последователен, верен на принципите си
последователен, логичен (за действие)
~ with – съвместим, в съгласие
console
конзола, пулт за управление
consolidate
затвърдявам (се), заздравявам (се), укрепвам
консолидирам, обединявам
Consolidated Appeal
Consolidated Planning Staff
Consolidation of Peace
укрепване на мира
Consolidation Point
consortium
консорциум
~ grant – консорционно дарение, вноска
conspiracy
съзаклятие, заговор
конспирация
~ theory, theory of ~ - теория на конспирацията
~ to commit a crime – заговор за извършване на престъпление
~ to commit murder – заговор за извършване на убийство
conspire
заговорнича, конспирирам
сговарям се
conspript
наборник
CONST
вж. Construction
constabulary function
полицейски функции
Constant False Alarm Rate
постоянен относителен дял (честота) на фалшивите тревоги
CONSTANT GUARDIAN
constitucional government
конституционно управление
constitucional law
конституционно право
constitucional monarchy
конституционна монархия
constitucional order
конституционен ред
constitucional right(s)
конституционно прав(о/а)
constitucionalism
конституционализъм
constitute
учредявам, основавам
съставлявам, представлявам
устроен съм
издавам (закон), въвеждам в сила
constitution
учредяване
конституция
Constitutional Loya Jirga
Велико народно събрание в Афганистан
constraint
принуда, насилване
ограничение
притеснение, стеснителност
~ of law – законово ограничение
construction
построяване, изграждане
строителство
постройка, конструкция
~ machine – строителна машина
~ material – строителен материал
~ site – строителна площадка
~ work - строителни работи
construe
превеждам дума по дума
тълкувам, обяснявам
consul
консул
consult
съветвам (се), консултирам (се)
имам предвид
consultant
консултант, съветник
Consultant Bureau for Reconstruction
consultation
справка, консултация, обсъждане
съвещание
in ~ with – съгласувано със
Consultation, Command and Control
консултации, командване и управление
Consultive Group
консултативна група
consumable items
консумативи, разходни материали
consumables
консумативи, разходни материали
consumer
потребител, консуматор
~ union – съюз за защита на потребителите
consumption
потребление
разход
cont
вж. contents
вж. continent
вж. continental, вж. continued
contact
допир, контакт
ел. контакт
установявам контакт със
свързвам се
~ mine – контактна мина
~ person – лице за връзка
~ pin – контактна клема
~ plate – контактна пластина
~ shot – изстрел от упор
contain
съдържам, имам
сдържам
задържам неприятел
удържам
~er – контейнер
~er accomodation – настаняване в контейнери
Container Release System
Containerized Delivery System
containment
сдържане (вид политика)
contaminate
заразявам, замърсявам, развалям, разлагам
осквернявам
~d food – развалена, отровена храна
contaminated
отровен
облъчен
заразен, замърсен
развален, разложен
осквернен
contamination
заразяване, замърсяване
~ meter – гайгеров брояч
radioaktive ~ - радиоактивно замърсяване
contempt of court
неуважение към съда
contentious
спорен
contents
съдържание
contested area
оспорван район
context
контест
contiguous
последователен, близък, граничещ
continent
континент
continental
континентален
Continental US
континентална територия на САЩ
Contingency Collection Support Requirement
Contingency Operating Base
оперативна база на контингента
Contingency Operation Plan
оперативен план за действия при извънредни обстоятелства
Contingency Operation Planning Section
отдел за планиране на оперативни действия при извънредни обстоятелства
Contingency Operations
Contingency Plan
план за действия при извънредни обстоятелства
Contingency Planning
планиране на действия при извънредни обстоятелства
Contingency Real Estate Support Team
Contingency Response Option
Contingency Response Options List
Contingency Theatre Air Planning System
Contingent
контингент
условен, зависим от
~ base camp – базов лагер на контингента
Contingent Commander
командир на контингента
Contingent Owned Equipment
собствена екипировка на контингента
Continous Operations
continual reeducation
постоянна квалификация
continuation
продължение
continue
продължавам
въобновявам
~d - продължен, в продължение
continuous
непрекъснат, неспирен, без прекъсване, постоянен
прав, постоянен (ел. ток)
~ clouds - плътна облачност
~ monitoring – непрекъснато наблюдение
~ offence – продължаващо престъпление
~ operations – продължаващи операции
~ rain - непрекъснат дъжд
~ tone – непрекъснат звук
~ly – непрекъснато
Continuous Acquisition and Life Cycle Support
непрекъсната доставка на продукция и поддръжка през жизнения й цикъл
Contraceptive Prevalence Rate
Contraceptive Social Marketing
Contraceptive Technology Research
Contraceptives Logistics Management
contract
договор, контракт, пакт, съглашение, споразумение
сключвам договор, уговарям
свивам (се), съкращавам
~ killer – професионален убиец
~ law – договорно право
~ maintenance – поддръжка по договор
Contract Awards Committee
Contract for Logistic Support
договор за логистична поддръжка
contracting party
договаряща се страна
contracts & claims section
секция за договори и претенции
contractual services
услуги по силата на договор
contradict
опровергавам
противореча на
contradiction
опровергаване, опровержение
противоречие, непоследователност
contradictory
противоречив, непоследователен, несъвместим
contravention
нарушение (на закон)
оспорване, възражение
in ~ of the agreement – в нарушение на споразумението
contribute (to)
допринасям, спомагам, съдействам, способствам
давам (принос), участвам
сътруднича (на периодично издание)
Contributing Nation
contributing state
участваща държава
contribution
съдействие, участие
принос, дял
пожертвование, помощ
статия, дописка
военно обезщетение, контрибуция
contributor to the mission
участник в мисията
control
управление, власт, ръководство, ръководене
авторитет, влияние
надзор, контрол
владея
контролирам
access ~ – контрол на достъпа
access ~ system – система за контрол на достъпа
administrative ~ - административен контрол
~ an area – контролирам район
~ column – щурвал
~ function – контролна (управленска) функция
~ of buffer zones – контрол на буферните зони
~ point – управленска централа
~ the access to an area – контролирам достъпа до определен район
~ the flow of traffic – контролирам потока на движението
~ unit for danger detection – контролна централа за ранно откриване на опасност
~ unit for gas detection systems – контролна централа за разкриване на наличието на газ
~ unit for intrusion detection system – контролна централа за разкриване на проникване
~ valve – контролен вентил, клапан
~ voltage – контролно напрежение
~ler – диспечер
контрольор
регулатор, контролер
~s - кормила, механизми за управление
Control & Reporting Centre
Control and Dispersion (test)
(тест на) управлението и точността (на ракета)
Control of Diarrhoeal Disease
Control Reporting Centre
controlled area
контролирана (защитена) зона
Controlled Crossing Point
контролирано кръстовище
контролиран граничен пункт
Controlled Image Base
Controlling and Reporting Post
contuance
продължителност, времетраене
продължение
CONUS
вж. Continental US
Convencional Defence Improvements
convene
свиквам (събрание)
призовавам (в съд)
convenience
удобство
изгода
целесъобразност
тоалетна
convenient
удобен
подходящ
Convention agains Torture & Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
Конвенция против мъченията и друго жестоко, антихуманно или унижаващо третиране или наказване
Convention against Discrimination in Education
Конвенция против дискриминацията в образованието
Convention for the Suppression of the Traffic of Persons & of the Exploitation of the Prostitution by Others
Конвенция за намаляване на трафика на лица и експлоатацията на проститутки от други лица
Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Mariage and Registration of Marriages
Конвенция за необходимостта от съгласие, минимална възраст и регистрация на женитба
Convention on Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against Humanity
Конвенция за неприложимост на срока за давност за военни престъпления и престъпления против човечеството
Convention on the Elimination of All Forms of Diskrimination against Women
Конвенция за премахване на всички форми на дискриминация на жените
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide
Конвенция за превенция и наказване на геноцида
Convention on the Reduction of Statelessness
Конвенция за намаляване на броя на лицата без гражданство
Convention on the Rights of the Child
Конвенция за правата на детето
Convention relating to the Status of Refugees
Конвенция за статута на бежанците
Convention relating to the Status of Stateless Persons
Конвенция за статута на лицата без гражданство
Conventional (Armed) Forces in Europe
Договор за конвенционалните ВС в Европа (1990 г.)
Conventional Armaments Planning System
система на планиране на разработката на конвенционални (обикновени) оръжия
Conventional Counterforce
конвенционални военни сили за отбрана
Conventional Defense Improvement
конвенционални подобрения в отбраната
Conventional Forces in Europe
конвенционални военни сили в Европа
Conventional Stability Talks
преговори по поддържането на постоянно ниво на личния състав и въоръжението на обикновените въоръжени сили
Conventional Take-Off & Landing
ЛА с класическо излитане и кацане
converge
приближавам се, срещам се, събирам се, съсредоточавам се в една точка
convergence
срещане, събиране, съсредоточаване, приближаване, конвергенция, сходство
convice
убеждавам (във), карам някого да повярва
convict
затворник
следствен в затвора
обявяване за виновен
conviction
обвиняване, доказване на вина
~ rate – процент на осъдителните присъди
convoke
свиквам (събрание)
convoy
(авто)колона
конвой
Cook Islands
Кукови острови
cool
хладен, свеж
~ down – охлаждам
cooperate
сътруднича
съдействам
Cooperating Agency
Cooperation & Regional Security
Cooperation Center for Afghanistan
Cooperation for Assistance and Relief Everywhere
Cooperative Airspace Initiative
Съвместна инициатива на НАТО и Русия за наблюдение на въздушното пространство
Cooperative Development Organization
сътрудничеща (частна) организация за развитие
Cooperative Engagement Capability
способност за сътрудничество
Cooperative Medical Assistance
COORD
вж. Coordination
coordinate
координирам
Coordinated Air Defense Area
координирана зона на ПВО
Coordinated Air Defense Operations
координирана операция на ПВО
Coordinated Fire Line
Coordinated Fire List
таблица за огъня
Coordinated Universal Time
coordination
aeromedical evaluation ~ centre - координационен център за евакуация на пациенти с медицински ЛА
Coordination Centre
координационен център
Coordination Council of Afghanistan Development
Coordination for Humanitarian Assistance
Coordination Group for Humanitarian Operations
Coordination Level
ниво на координация
Coordination Of Afghan Relief
Coordination of Reconstruction of Afghanistan
coordinator
air defense ~ - координатор на противовъздушната отбрана
COP
вж. Chief of Police
вж. Common Operational Picture
вж. Contingency Operation Plan
вж. Current Operating Picture
COP Synchronization Tool
copy
копие, копиран екземпляр
копирам, правя копие
записвам
~ that – потвърждавам (при радиовръзка)
COR
вж. Concept of Requirements
Coral Sea Islands
Coral Unification Front
core
ядро
Core Component Jammer
базово заглушаващо устройство (на B-52 Stratofortress)
Core Component Jammer (programme)
програма за създаване на базов заглушител за B-52 (САЩ)
Core Planning Staff
основен планиращ състав
Core Planning Team
основна планираща група
corp
(армейски) корпус
Corporal
ефрейтор, капрал
ship's ~ - флотски полицай
corporate
фирмен, корпоративен
общ
~ armed forces – армия от срочнослужещи
~ in basic military service – войник по време на оснoвното обучение
~ in extended voluntary service – срочнослужещ, останал на кадрова военна служба
~ law – фирмено право
corporation
корпорация
Corps Air Defense Element
Corps Airspace Management Element
Corps Forward Boundary
Corps Movement Control Center
Corps Rear Area
Corps Rescue Coordination Centre
Corps Storage Area
Corps Support Battalion
correct
поправям
правилен
~ time - точно време
correction
поправка
corridor
(въздушен/наземен) коридор
писта
COS
вж. Chief of Staff
Cosmic Top Secret
Cosmic Top Secret ATOMAL
cosmopolitan
космополит
Cost & Economic Analysis
икономически анализ на разходите
Costa Rica
Коста Рика
cot
походно легло, койка
Cote d'Ivoire
Бряг на слоновата кост
COTS
вж. Commercial of the Shelf
cough
кашлям
кашлица, изкашляне, покашляне
признание, признаване
признавам (си), издавам
whooping ~ – давеща кашлица
Council for Security and Cooperation in Europe
Council Memorandum
меморандум на Съвета на НАТО
Council Operations and Exercise Committee
комитет на Съвета на НАТО по операциите и ученията
counsel
съветвам, напътствам
count
броене
броя
counter
тезгях, щанд, гише
жетон, пул, чип
брояч, тахиметър
форт (на обувка)
париране
насрещен, обратен, противодействащ
противопоставям (се), посрещам
парирам, отблъсквам
accurate ~ sniping – точна стрелба
Counter Air
противовъздушен
Counter Air Attack
противовъздушна атака
Counter Air Operation
противовъздушна операция
Counter Attack
контраатака
Counter Guerrilla Operations
операции, насочени против партизаните
Counter Intelligence
контраразузнаване
Counter Intelligence & Security
контраразузнаване и сигурност
Counter Intelligence Communication
свързочно контраразузнаване
Counter Intelligence Coordinating Authority
служба за координация на контраразузнаването
Counter Intelligence Division
контраразузнавателен отдел
Counter Intelligence Policy in ACE
Counter Intelligence/Security
контраразузнаване и сигурност
Counter Mine Operations
разминиращи операции
Counter Rocket And Mortar (system)
система за защита от непряк огън (ракети и миномети)
Counter Terrorism
антитероризъм
counter-revolution
контрареволюция
Counter-Sniper/Anti-Material Mount
защитена монтажна рама за 12,7 мм М2 картечница в/у 120 мм М1 танково оръдие (част от TUSK)
counterinsurgency
противодействие
Counterterrorist Joint Task Force
обединени антитерористични сили
Counting House
country
държава, страна
отечество, родина
провинция, село
природа
coup d'etat
преврат
course
курс
advanced training ~ – курс за квалификация
~ of the trial – протичане, ход на (съдебен) процес
opposite ~ – насрещен курс
reciprocal ~ - обратен курс
Course Of Action
курс на действие, дейност
court martial
военен съд
courtesy
учтивост, вежливост, любезност, благовъзпитаност, (акт на) внимание
благосклонно съгласие, благоволение, съдействие, разрешение
редакционна (статия)
with scant ~ - неучтиво, нелюбезно
covenant
конвенция, споразумение
нотариално заверен договор
обвързващо споразумение
завет (библейски)
cover
покритие, чохъл, капак
покривам, обезопасявам
tyre ~ – протектор
Covering Force Area
cowl
обтекател
кожух
COY
вж. Company
CP
вж. Capability Package
вж. Check Point
вж. Close Protection
вж. Command Post
вж. Conflict Prevention
вж. Consolidation Point
CPC
вж. Civil Protection Committee
вж. Conflict Prevention Centre
CPD
вж. Committee on Public Diplomacy
CPG
вж. CAESAR Ground Picture
вж. Commander’s Planning Guidance
вж. Comprehensive Political Guidance
CPIC
вж. Combined Press Information Centre
CPIO
вж. Chief Press/Public Information Office
Cpl
вж. Corporal
CPO
вж. Civilian Personnel Officer
вж. Combat Psychological Operations
CPP
вж. Comprehensive Postpartum Centers
CPP/NPA
вж. Communist Party Philippines/National Peoples Army
CPPCG
вж. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide
CPR
вж. Contraceptive Prevalence Rate
CPS
вж. Capability Packets
вж. Civilian Personnel Section
вж. Consolidated Planning Staff
вж. Committee for Policy and Security
вж. Core Planning Staff
CPT
вж. Central Planning Team
вж. Core Planning Team
CPV
вж. Cape Verde (нов код)
вж. Command Post Vehicle
CPX
вж. Command Post Exercise
CQ
вж. Northern Mariana Islands (стар код)
CR
вж. Central Region
вж. Coral Sea Islands (стар код)
CRA
вж. Corps Rear Area
вж. Cultural, Religious Advisor
вж. Coordination of Reconstruction of Afghanistan
CRACCIS
вж. Central Region Automated Command, Control and Information System
cramp
схващане
скоба
затягам със скоби
crash
авария, катастрофа
разбивам
Crash Fire-fighting and Rescue Panel
crashnet
аварийна (телефонна) мрежа
CRC
вж. Control Reporting Centre
вж. Convention on the Rights of the Child
CRCB
вж. Crisis Resources Coordination Board
CRCC
вж. Corps Rescue Coordination Centre
вж. Combined Rescue Coordination Centre
CRD
вж. Commanders Required Date
CRE
вж. Crisis Response Element
CRECA
credibility
правдеподобност, кредит на доверие
CRESP
вж. Crisis Response Prototype
CREST
вж. Contingency Real Estate Support Team
CREVAL
вж. Combat Readiness Evaluation
crew
екипаж
air ~ - екипаж на ЛА
~ member - член на екипажа
CRF
вж. Canadian Relief Foundation
CRI
вж. Costa Rica (нов код)
CRIADS
вж. Central Region Integrated Air Defense System
Criminal Investigation Department
отдел за разследване на криминални престъпления (Афганистан)
Criminal Investigation Division
отдел за разследване на криминални престъпления
Criminal Justice & Crime Prevention Division
отдел за наказателно правосъдие и профилактика на престъпността
criminology
криминология
Crisis Action Planning
планиране в отговор на криза
Crisis Action Planning Section
Crisis Action Team
Crisis Establishment
Crisis Establishment Lessons Identified
Crisis Management
Crisis Management and Exercise
Crisis Management Exercise
учение по отработване на задачите по управлението на кризи
Crisis Management Group
Crisis Management Information System
Crisis Management Manual
ръководство за управление на кризи
Crisis Management Organization
Crisis Management Procedures
Crisis Management Resources Board
Crisis Management Section
Crisis Management Team
Crisis Management Working Group
Crisis Resources Coordination Board
Crisis Response Element
Crisis Response Operation
операция в отговор на криза
Crisis Response Operations in NATO Operating Systems
Crisis Response Option
Crisis Response Prototype
Crisis Response Psychological Operations
criterion
критерий
access ~ – критерии за достъп
critical
критичен
Critical Asset List
Critical Information Report
critique
критика, разбор
критикувам
after action ~ - разбор след акция (полети)
CRM
вж. Collection Requirements Management
CRMA
вж. Collection Requirements Management Application
CRO
вж. Contingency Response Option
вж. Crisis Response Operation
вж. Crisis Response Option
Croatia
Хърватска
CROL
вж. Contingency Response Options List
CRONOS
вж. Crisis Response Operations in NATO Open/Operating Systems
cross
пресичане
пресичам
напречен, страничен
~ wind - страничен вятър
~ wind leg - участъка м / у 1 и 2 завой по коробката
Crossed Release Point
Crossing Point
преход, място на пресичане
граничен пункт
CRP
вж. Controlling and Reporting Post
вж. Crossed Release Point
CRPO
вж. Crisis Response Psychological Operations
CRS
вж. Catholic Relief Services
вж. Container Release System
вж. Control & Reporting Centre
вж. Convention on the Reduction of Statelessness
cruise
летя с крейсерска скорост
cruising
крейсерски
~ level – крейсерски ешелон
~ speed – крейсерска скорост
crumbling
трошене, ронене
CRYPTO
вж. Cryptographic Material
Cryptographic Material
Cryptologic Support Plan
CS
вж. Child Survival
вж. Close Support
вж. Combat Support
вж. Costa Rica (стар код)
CSA
вж. Current Situation Assessment
вж. Corps Storage Area
вж. Czeck Airlines
CSAMM
вж. Counter-Sniper/Anti-Material Mount
CSAR
вж. Combat Search and Rescue
CSARTF
вж. Combat Search And Rescue Task Force
CSB
вж. Corps Support Battalion
CSBM
вж. Confidence and Security-Building Measures
CSC
вж. Command and Staff Component
CSCE
вж. Conference on Security and Cooperation in Europe
вж. Council for Security and Cooperation in Europe
CSD
вж. Child Survival and Disease
вж. Collection Support Document
CSE
вж. Communication Support Element
CSF
вж. Combined Strike Force
CSFS
вж. COMSTRIKFORSOUTH
CSH
вж. Combat Service Hospital
CSI
вж. Coral Sea Islands (нов код)
CSM
вж. Command Sergeant Major
вж. Contraceptive Social Marketing
CSOF
вж. Coalition Special Forces
CSP
вж. Cryptologic Support Plan
CSR
вж. Senior Civilian Representive
вж. Convention relating to the Status of Refugees
CSS
вж. Combat Service Support
вж. Committee of State Security
CSSM
вж. Computer Command Supervisory Statistics Message
CSSP
вж. Convention relating to the Status of Stateless Persons
CST
вж. Coalition Support Team
вж. Conventional Stability Talks
вж. COP Synchronization Tool
CSTC-A
вж. Combined Security Transition Command – Afghanistan
CSTPEPO
вж. Convention for the Suppression of the Traffic of Persons & of the Exploitation of the Prostitution by Others
CSU
вж. Casualty Staging Unit
вж. CIMIC Support Unit
CSW
вж. Commercial Sex Workers
CT
вж. Central African Republic (стар код)
вж. Combat Training
вж. Counter Terrorism
CTAG
вж. Combined Training Assistance Group
CTAPS
вж. Contingency Theatre Air Planning System
CTBT
вж. Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty
CTF
вж. Combined Task Force
вж. Commander Task Force
CTG
вж. Carrier Task Group
вж. Commander Task Group
CTJTF
вж. Counterterrorist Joint Task Force
CTO
вж. Cognizant Technical Officer
CTOCIDTP
вж. Convention agains Torture & Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
CTOL
вж. Convetional Take-Off & Landing
CTR
вж. Contraceptive Technology Research
вж. Control
CTS
вж. Cosmic Top Secret
CTSA
вж. Cosmic Top Secret ATOMAL
CTT
вж. Commanders Tactical Terminal
CTU
вж. Commander Task Unit
CTY
вж. Country
CU
вж. Cuba (стар код)
CUB
вж. Commander's Update Briefing
вж. Cuba (нов код)
Cuba
Куба
CUCV
вж. Commercial Utility Cargo Vehicle
CUF
вж. Coral Unification Front
cuff
маншет, ръкавел
hand~s – белезници
cult of personality
култ към личността
Cultural, Religious Advisor
cumulonimbus
купесто-дъждовни облаци
cumulus
купести облаци
curfew
полицейски, вечерен час
currency
валута, валутна единица
~ convertibility – конвертируемост на валутата
current
текущ
струя
ел. ток
Current Maritime Intelligence Working Group
Current Operating Picture
Current Situation Assessment
оценка на текущата обстановка
cursor
показалец, курсор, маркер
curve
крива
завой
CUSRPG
вж. Canada-United States Regional Planning Group
custody
задържане, арестуване
customize
персонализирам, настройвам според предпочитанията си
customs
митница
Customs and Border Protection
гранична полиция и митническа служба (САЩ)
cut
режа, нарязвам
отделям
~ off - изключване, прекъсване
cutter
катер
CV
вж. Cape Verde (стар код)
вж. Carrier Variant
вж. Command Vehicle
CVB
вж. Combined Visitors Bureau
CVBG
вж. Carrier Vessel Battle Group
CVF
вж. Aircraft Carrier
CVG
вж. Carrier Vessel Group
CVN
вж. Aircraft Carrier Nuclear
CVR
вж. Cockpit Voice Recorder
CVS
вж. Carrier Vessel Ship
CW
вж. Chemical Warfare
вж. Cook Islands (стар код)
CWA
вж. Chemical Warfare Agent
CWC
wv. Chemical Weapons Convention
вж. Chemical Weapons Conversion
CWHQSO
вж. Collocated War Headquarters Security Office
CWI
вж. Clear Weather Interceptor
CXR
вж. Christmas Island (нов код)
CY
вж. Cyprus (стар код)
cyclone
циклон
CYM
вж. Cayman Islands (нов код)
CYP
вж. Cyprus (нов код)
Cyprus
Кипър
CZ
вж. Czech Republic (стар код)
вж. czech (стар код)
CZE
вж. Czech Republic (нов код)
вж. czech (нов код)
czech
чех
чешки
Czech Airlines
Чешки авиолинии
Czech Republic
Чешка република (Чехия)
D
вж. Delta
вж. displacement
D-JFLCC
вж. Deployable-Joint Forces Land Component Command
D-PASS
вж. Dynamic Planning and Assessment Support System
D/L
вж. Demarcation Line
D&G
вж. Direction and Guidance
DA
вж. Damage Assessment
вж. Denmark (стар код)
вж. Direct Action
вж. Distribution Account
DAB
вж. Danish Afghanistan Bank
DAC
вж. Dangerous Air Cargo
вж. Danish Afghanistan Committee
вж. Development Assistance Committee
DACAAR
вж. Danish Committee for Aid to Afghan Refugees
DACAN
вж. Distribution and Accounting Agency
DACO
вж. Departure Airfield Control Officer
DACOS
вж. Deputy Assistant Chief of Staff
dactyloscopy
дактилоскопия
DAD
вж. Donor Assistance Database
DAF
вж. Directorate of Administration and Finance
DAFA
вж. Demining Agency For Afghanistan
dagger
кама, кинжал
daily
ежедневен
ежедневно
Daily Allowance to Troops
дневна дажба (парична сума) на частите
Daily Asset Reconnaissance Board
Daily Intelligence Summary
дневен обобщен доклад от разузнаването
Daily Meal Allowance
дневни пари за храна
Daily Record Book
дневник
Daily Subsistence Allowance
командировъчни пари за храна и квартира
DAL
вж. Defended Asset List
DALO
вж. Division Air Liaison Officer
DALY
вж. Disability Adjusted Life Year
DAM
вж. Department of Administration & Management
DAMA
вж. Demand Assigned Multiple Access
damage
вреда, щета, повреда
увреждам, ощетявам
accident ~d – пострадал, повреден при произшествие
accident ~s – разходи от произшествие
~ by explosion – щети от експлозия
~ by fire – щети от пожар
~ control – ограничаване на щетите
~ limiting – ограничаващ щетите
~ on the way – транспортни щети
~ removal – отстраняване на щетите
~ report – протокол за щети
~ to road surface – щети по пътната настилка
~d - пострадал, повреден
~s - обезщетения, вреди и загуби, разходи
Damage Assessment
оценка на пораженията
Damage Control Centre
център за контрол на поражениятащ
damaging
нанасящ щети
увреждащ
damned
прокълнат
damper
заглушител
демпфер, амортисьор
регулатор на въздушната струя
danger
опасност, заплаха
~ area – опасен район
~ detection system – система за откриване на опасност
~ detector - детектор за откриване на опасност, датчик за опасност
~ level – степен на опасност
~ report – доклад за опасност
~ to life – заплаха за живота
~ous – опасен
Dangerous Air Cargo
опасен авиотовар
Danish Afghanistan Bank
Датско-Афганистанска банка
Danish Afghanistan Committee
Датско-Афганистански комитет
Danish Committee for Aid to Afghan Refugees
Датски комитет за помощ на афганските бежанци
Danish Defense Intelligence Agency
Разузнавателна агенция към МО на Дания
Danish Demining Group
Датска разминираща (сапьорна) група
DAO
вж. Defense Attaché Officer
DAP
вж. Department of the Army Publication
вж. Departure and Arrival Point
вж. Direct Action Penetrator
DAPP
вж. Downed Aviator Pickup Plan
DAR
вж. Designated Area for Recovery
DARB
вж. Daily Asset Reconnaissance Board
dare
смея
рискувам
Darfur Integrated Task Force
DARIC
вж. Development And Reconstruction Intelligence/Information Cell
dark
тъмен
DARPA
вж. Defense Advanced Research Projects Agency
DARS
преносим команден пунк за наблюдение на въздушното пространство
DASC
вж. Direct Air Support Centre
DASG
вж. Deputy Assistant Secretary General
dash
тире (-)
dashboard
табло (на МПС, ЛА)
DASR
вж. Department of the Army Sensitive Roster
DASS
система за ранно предупреждение на пилота
DAT
вж. Daily Allowance to Troops
data
данни, факти
~ bank, ~ base – база данни
~ distribution center – център за разпространение на данни
~ flow – информационен поток
~ input – въвеждане на данни
~ manipulation – манипулиране на данни
~ output – получаване на данни
~ processing – обработка на данни
~ processing system – система за обработка на данни
~ protection – защита на данните
~ security – сигурнист на данните
~ storage – хранилище на данни
 съхраняване на данни
~ storage medium – носител на данни
~ transfer module – модул за предаване на данни
~ transmission – предаване на данни
external ~ storage – съхраняване на данните на външен носител
mission-related ~ - свързани с мисията данни
Data Distribution Center
Data Link
Data Link Reference Point
Data Link Working Group
Data Operating System
Data Systems Interoperability Team
Data Transfer Module
Database Collection Unit
служба за събиране и обработка на информацията
Database Management System
система за управление на база данни
DATDES
вж. Date Desired
date
дата, време
срок
среща
фурма
датирам, поставям дата
~ of arrival – дата на пристигане
~ of birth – дата на раждане
~ of receipt – дата на получаване
~ plan – план-график
~ stamp – входящ печат, датиране
up-to-~ - (о)съвременен, обновен
Date Desired
Date of Arrival
дата (време) на пристигане (кацане)
Date Time Group
група за датата и часа (при предаване на съобщения)
DATEC
вж. Directorate of ANA Training and Equipment Support
DATM
вж. Deployable Air Traffic Management (capability)
day
ден
~ after tomorrow – вдругиден
per ~ – дневно
week ~ - делничен ден
day book
касова книга
day of court hearing
ден на съдебното заседание, изслушване
day-night safe system
система за денонощно съхраняване в трезор
day-to-day work
ежедневна работа
day's taking
дневен доход
Days of Supplies
дни на доставка
Dayton Peace Agreement/Accords
Дейтънското мирно споразумение
DB
вж. Database
DBMS
вж. Database Management System
DBP
вж. Deutsche Bundespost
DBPJVCAP
вж. Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power
DC
вж. Decision Cycle
вж. Deployable Capability
вж. Displaced Civilian
вж. District Centre
DCA
вж. Defense Communication Agency
вж. Defensive Counter Air
вж. Department of Civil Aviation
вж. Deutsch Committee for Afghanistan
вж. Director of Civil Affairs
вж. Dual-Capable Aircraft
DCAA
вж. Defense Contract Audit Agency
DCAOC
вж. Deployable Combined Air Operations Centre
DCC
вж. Damage Control Centre
DCCAP
вж. Deployable CIS Contingency Assets Pool
DCCP
вж. Dislocated Civilians Control Point
DCHIV/AIDS
вж. Declaration of Commitment on HIV/AIDS
DCI
вж. Defense Capability Initiative
вж. Director of Central Intelligence
DCINC
вж. Deputy Commander-in-Chief
DCJS
вж. Director Combined Joint Staff
DCM
вж. Deployable Communications Module
вж. Deputy Chief of Mission
DCMC
вж. Deputy Chairman of Military Committee
DCNO
вж. Deputy Chief of Naval Operations
DCOM
вж. Deputy Commander
DCOMAIR
вж. Deputy Commander Air Operations
DCOS
вж. Deputy Chief of Staff
DCP
вж. Death Collecting Point
вж. Deployable Command Post
DCPI
вж. Deputy Chief, Press & Information
DCS
вж. Defense Courier Service
вж. Defense Communications System
вж. Deputy Chief of Staff
DCSINT
вж. Deputy Chief of Staff for Intelligence
DCSOPS
вж. Deputy Chief of Staff for Operations & Plans
DCT
вж. Depth Charge Thrower
DCW
вж. Digital Chart of the World
DD
вж. Destroyer
вж. Diarrhoeal Disease
DD/EFT
вж. Direct Deposit/Electronic Funds Transfer
DD/FF
вж. Destroyer/Frigate
DDC
вж. Data Distribution Center
DDCA
вж. Deputy Director Civil Affairs
DDE
вж. Destroyer Escort
DDG
вж. Danish Demining Group
DDN
вж. Defense Data Network
DDO
вж. Deputy Director of Operations
DDP
вж. Detailed Deployment Plan
DDR
вж. Disarmament, Demobilization and Reintegration
DDR 07
Преглед на отбранителните изисквания 07
DDRR
вж. Disarmament, Demobilisation, Rehabilitation and Reintegration (programme)
DDRRR
вж. Desarmement Demobilisation Reintegration Rapatriement & Reinstallation Programme
DE
вж. Directed Energy
de facto
(лат.) де факто, всъщност, наистина, на практика
de jure
(лат.) де юре, по закон, по право
de-escalate
намалявам, отслабвам
de-facto forces
de-ice
размразявам
~r – антиобледенител
de-icing
размразяване
~ liquid – антиобледенителна течност
DEA
вж. Development Enterprise for Afghanistan
вж. Drug Enforcement Administration
dead end
улица без изход
Dead Reckoning
deadline
краен срок
deadlock
застой, мъртва точка, задънена улица, безизходно положение
~ed - стигнал до застой, изпаднал в безизходно положение
deadly force
използване на прицелен огън (напр. срещу терористи със заложници)
DEAFIDBRB
вж. Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief
deal
сделка, споразумение
дял, пой
раздавам, разпределям
занимавам (се)
търгувам
~ with an issue – справям се с проблем
~ with the media – контактувам с медиите
dealer
търговец
наркопласьор
death
смърт, смъртен случай
край
~ by drowning – смърт при удавяне
~ by electricity – смърт вследствие токов удар
~ by freezing, ~ from exposure – смърт от измръзване
~ by hanging – смърт чрез обесване
~ by hunger – гладна смърт
~ by poison – смърт вследствие отравяне
~ from suffocation – смърт от задушаване
~ from violence – насилствена смърт
~ investigation – разследване на убийство
~ rate – процент на смъртност
~ toll – брой на загиналите жертви
~ warrant – заповед за екзекуция
die a hero's ~ - загивам като герой
Death Collecting Point
debate
обсъждане, дебат, дискусия
debility
дебилност
debris
остатъци, късове, парчета, отломки
debtor
длъжник
decay
разруха, упадък, гниене
влошавам (се), западам, гния
decease
покоен, починал
December
декември
decent
приличен, благоприличен
сносен, поносим, търпим, добър, чудесен, любезен
decentralization
децентрализация
deception
измама, заблуда, подвеждане
Deception ECM
лъжливи електронни контрамерки
Deception Working Group
deceptive alarm
лъжлива тревога
decide
решавам
произнасям се по дело в съда
decimal
десетичен
десетична точка
decipher
декодирам, разшифровам
decision
решение (и съдебно)
~ for fixed penalty – решение (постановление) за парична глоба
Decision Cycle
Decision Point
Decision Support Matrix
Decision Support Template
клише, модел за взимане на решения
decision-maker
този, който носи отговорност за взимането на решение
decision-making process
процес на взимане на решения
decisive
решителен, решаващ, критичен
убедителен
~ force – решаваща сила
~ point – решаваща точка
Decisive Point
DECL
вж. Declassify
declaration
декларация, изявление
клетвена декларация
Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power
Декларация за основните принципи на правосъдие на жертви на престъпления и злоупотреба с власт
Declaration of Commitment on HIV/AIDS
Декларация за поямане на задължения по лечението на болните от СПИН
Declaration of the Rights of Disabled Persons
Декларация за правата на лица с недъзи
Declaration of the Rights to Development
Декларация за правото на развитие
declaration on intent
декларация за намерения
Declaration on Race and Racial Prejudice
Декларация за расите и расовите предрасъдъци
Declaration on Social Progress & Development
Декларация за социален прогрес и развитие
Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief
Декларация за премахване на всички форми на нетолерантност и дискриминация на основата на религия или религиозни вярвания
Declaration on the Elimination of Violence against Women
Декларация за премахване на насилието срещу жени
Declaration on the Human Rights of Individuals Who are not Nationals of the Country in which They Live
Декларация за правата на хората, които не произхождат от националността, в чиято държава живеят
Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
Декларация за защита на всички лица, подложени на мъчения и друго жестоко, нехуманно или унижаващо третиране или наказване
Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disapperance
Декларация за защита на всички лица от насилствено отвличане
Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict
Декларация за защита на жените и децата в случаи на бедствия и въоръжени конфликти
Declaration on the Rights and Responsibility of Individuals, Groups & Organs of Society to Promote & Protect Universally Recognized Human Rights & Fundamental Freedoms
Декларация за правото и отговорността на лица, групи и органи на обществото за популяризиране и защита на универсално признатите човешки права и основни свободи
Declaration on the Rights of Mentally Retarded Persons
Декларация за правата на лица със забавено умствено развитие
Declaration on the Rights of Peoples to Peace
Декларация за правото на народите на мир
Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious & Linguistic Minorities
Декларация за правата на лицата, принадлежащи към национални, етнически, религиозни или езикови малцинства
Declaration on the Use of Scientific & Technological Progress in the Interests of Peace & for the Benefit of Mankind
Декларация за използването на научния и техническия прогрес за интересите на мира и в полза на човечеството
declare
обявявам, декларирам, провъзгласявам
обявявам, заявявам
~ s.o. guilty – обявям някого за виновен
declassify
декласифицирам, снемам секретността на документ или информация
decline
влошавам се, западам
отхвърлям, отказвам
DECM
вж. Deception ECM
decode
декодирам, разшифровам
~r – декодер
decoding
декодиране, дешифриране
decommissioning of weapons
събиране на оръжие от населението с цел последващо унищожаване
decompression
загуба на налягане, разхерметизация, декомпресия
decontaminate
обеззаразявам
decontamination
обеззаразяване
decoy
защитна ракета, „ловушка“
decrease
намалявам
decryption
дешифриране
DED
вж. German Development Service
dedication
посвещение, преданост, самотверженост
deem appropriate
смятам за подходящ, уместен
Deep Operations Coordination Cell
звено за координация на дълбочинните операции
Deep Submergence Rescue Vehicle
дълбочинни спасителни апарати
Deep Water Mine
дълбоководна мина
deeply concerned
сериозно загрижен
Def
вж. defense
defamation
клевета, злословие, лъжливо обвинение
defame
оклеветявам
default
неизпълнение на задължение, забавяне, просрочване
обичаен, подразбиращ се, стандартен
by ~ - по подразбиране
~ in paying – просрочване на плащане
in ~ of – по (при) липса на
DEFCON
вж. Defense Condition
defeat an attack
отблъсквам атака
defect
дефект, недостатък, слабост
избягвам, дезертирам
~ive - непълен, погрешен, дефектен
~or - дезертьор, беглец
Defence Investment Division
Отдел за инвестиции в отбраната
Defence Materiel Organisation
Комисия за стоките с двойно предназначение (Австралия)
Defence Planning Committee
Defence Procurement Agency
Агенция за военни доставки (Франция)
Defence Reform Commision
(B&H)
Defence SERE Training Organisation
oрганизация за SERE тренировки към министерството на отбраната (Великобритания)
defend
защитавам, отбранявам
отстоявам
defendand
подсъдим, ответник
защитник
Defended Asset List
defense
отбрана, защита
active air ~ - активна противовъздушна отбрана
air ~ - противовъздушна отбрана
air ~ artillery - артилерия от противовъздушната отбрана
air ~ command information system - командно-информационна система на противовъздушната отбрана
air ~ commander – командир на противовъздушната отбрана
air ~ coordinator - координатор на противовъздушната отбрана
air ~ identification zone - отбранителна противовъздушна зона за идентификация
air ~ system - система на противовъздушната отбрана
Chemical, Bacteriological, Radiological and Nuclear ~ - ЯХБЗ
Defense Advanced Research Projects Agency
Defense Attaché Officer
Defense Capability Initiative
Инициатива за отбранителния потенциал
Defense Communication Agency
Defense Communications System
Defense Condition
състояние на самоотбрана
Defense Contract Audit Agency
Defense Courier Service
Defense Data Network
Defense General Supply Center
главен отбранителен център по снабдяването
Defense Information System
Defense Information Systems Agency
Defense Intelligence Agency
Разузнавателна агенция на МО
Defense Intelligence Agency Manual
Устав на Разузнавателна агенция на МО
Defense Intelligence Agency Online System
Defense Intelligence Agency-Underground Facility Analysis Center
Defense Investigative Service
Разузнавателна служба на МО
Defense Logistics Agency
агенция по снабдяването при МО („Тил“)
Defense Mapping Agency
Картографска служба към МО
Defense Nuclear Agency
Агенция за атомни изследвания към МО
Defense Planning Committee
Комитет по отбранителното планиране (NATO HQ)
Defense Planning Questionnaire
Въпросник за отбранително планиране
Defense Policy Advisory Committee on Trade
Комитет по отбранителна политика и международна търговия
Defense Policy and Planning (Division)
(дирекция) Отбранителна политика и планиране
Defense Production Act
Закон за стоките с двойна употреба
Defense Requirements Review
Преглед на отбранителните изисквания
Defense Research Agency
Агенция за изследване в областта на отбраната
Defense Research Group
Група за военни изследвания (влязла в състава на Организацията на НАТО за изследвания и технологии)
Defense Review Committee
Комитет за анализи на въпросите по отбраната
Defense Satellite Communications System
отбранителна сателитна комуникационна система
Defense Secure Speech System
Defense Special Weapons Agency
Defense Switched Network
Defense Technology Security Administration
административно звено по обезпечаването на сигурността на отбранителната технология
Defense Threat Reduction Agency
defensive
положение на отбрана
отбранителен, предохранителен
~ driving course – обучение за управление на МПС в рискови ситуации
~ self-defense techniques – отбранителни техники за самоотбрана
~ shooting – отбранителна стрелба
~ tactics – отбранителна тактика
Defensive Counter Air
Defensively Equipped Merchand Ship
оборудван със средства за самоотбрана търговски кораб
defiance
предизвикване
незачитане, открито неподчинение
deficiency
недостиг, недоимък
deficient evidence
недостатъчно доказателство
deficit
недостиг, дефицит
~ financing – финансиране на дефицита
define
определям, дефинирам
обозначавам
definite
определен
точен
ясен
definition
определение
дефиниция
definitive
определен
окончателен, дефинитивен
deflagration
буйно горене, изгаряне
deflation
изпразване, спадане на гума, балон
финансова дефлация
defloration
дефлорация
deflower
дефлориране
defray costs
поемам разходите
defuse
обезвреждам (бомба)
намалявам (напрежение)
defy
предизвиквам
не се подчинявам
degradation
понижаване в звание или длъжност
деградация
degrade
деградирам
разжалвам
~ s.o.'s ability or efficiency – саботирам, ограничавам възможностите на военна единица
degrading treatment
унизително отношение
degree
градус
степен
~ of priority – степен на приоритет
~ of readiness – степен на готовност
dehydrator
влагоотделител
delay
забавяне
задържам, забавям
~ period - време на задръжка
delegate
делегат, пратеник
изпращам
делегирам, упълномощавам
~d functions - делегирани функции
delegation
делегация
делегиране
изпращане
Délegation Générale Pour L'armament
(фр.) Държавна комисия по въоръженията (Франция)
deliberate attack
преднамерена, обмислена атака
delimit
определям границите на
delineate
очертавам
delineation
очертаване, очертание
скициране, скица
обрисуване
delinquency area
район с висок процент на престъпност
deliver
доставям
~ a blow/strike – нанасям удар
~ a lecture – изнасям лекция
~ a speech – произнасям реч
~ mail – доставям поща
~y – снабдяване, връчване, предаване, доставка, нагнетяване
~y of a judgment – обявяване на присъда
Delta
буква D (при радиообмен)
взвод (рота) № 4
delusion
заблуждаване, грешка, илюзия
demamgogue
демагог
demand
искане, търсене (на стока), изискване
изисквам, претендирам, предевявам претенции
Demand Assigned Multiple Access
demarcate
разграничавам
прекарвам демаркационна линия
demarcation
разграничаване
демаркация
~ of boundary line – гранична маркировка
~ line/~line of ~ - демаркационна линия
demeanor
държане, поведение, маниер
Demilitarized Zone
демилитаризирана зона
demining
разминиране
Demining Agency For Afghanistan
Агенция за разминирането на Афганистан
demise
смърт
прехвърляне на имот
demobilization
демобилизация
democracy
демокрация
Democratic Party of Albanians
Демократична партия на Албания
Democratic Popular Front Army
Армия на Демократичния народен фронт (Судан)
Democratic Republic of Congo
Демократична република Конго
Democratische Oppositie van Servie
Демократична опозиция на Сърбия
Democratische Partij van Socialisten
Демократична социалистическа партия (Косово)
Demographic and Health Survey
demolish
разрушавам, срутвам
~ed – срутен, съборен, унищожен
demolition
срутване, събаряне
унищожаване с експлозиви
~ contractor – фирма за разчистване на терени
~ squad – група за взривяване
~s – ескплозиви
demonstrate
доказвам
показвам нагледно
демонстрирам
demonstration
демонстриране
демонстрация
(заблуждаващо) демонстриране на сила
~ equipment – уред (оборудване) за демонстриране
demonstrative troop deployment
демонстративно дислоциране на военни части
demonstrator shouting in chorus
хорово скандиране от демонстранти
Demountable Rack Offloading Platform System
DEMS
вж. Defensively Equipped Merchand Ship
demurrage
забавяне (на кораб, самолет, вагон)
такса за забавяне
denial
отказ
отрицание, опровержение
Denmark
Дания
denounce
осъждам, отричам, денонсирам
~ treaty – осъждам, обявявам за невалиден (договор)
dense
плътен, гъст
densely inhabited
гъсто населен
dental chart
схема на зъбите (при опознаване)
deny
опровергавам, отричам
~ a charge – отхвърлям обвинение
~ acces to – забранявам достъп
~ flights – забранявам полети
dep
вж. deputy
depart
заминавам
~ure - заминаване
actual time of ~ure - фактическо време на заминаване
point of ~ure - летище на излитане
department
отдел, служба
ведомство
access for fire ~ – подстъп за ППО
Department for International Development
Департамент за международно развитие (САЩ)
Department of Administration & Management
Департамент за управление и административни услуги (САЩ)
Department of Civil Aviation
Департамент за гражданско въздухоплаване (САЩ)
Department of Defence
Министерство на отбраната (Австралия, САЩ, Южна Африка)
Department Of Defense Budget
бюджет на Департамента (министерството) на отбраната (САЩ)
Department of Energy
Министерство на енергетиката (САЩ)
Department of Foreign Affairs & International Trade
Департамент (министерство) на външните работи и международната търговия
Department of Homeland Security
министерство на националната сигурност (САЩ)
Department of Humanitarian Affairs
Департамент за хуманитарните въпроси (САЩ)
Department of Justice
Министерство на правосъдието (САЩ)
Department of National Defense
Министерство на отбраната (Канада)
Department of Peace Keeping Operations 
(UN)
Department of Peacekeeping Operations
Департамент за операции по поддържане на мира (на ООН)
Department of Political Affairs
Департамент по политическите въпроси (САЩ)
Department of Public Health
Департамент (министерство) на здравеопазването (САЩ)
Department of State
Department of State Bureau of International Narcotics & Law Enforcement
Бюро към Държавния департамент за засилване на международната борба и законодателство срещу разпространението на наркотици (САЩ)
Department of State Bureau of International Organizations
Бюро към Държавния департамент за международните организации (САЩ)
Department of the Army Publication
Департамент за публикации на армейска тематика (САЩ)
Department of the Army Sensitive Roster
Department Of the Navy
Департамент (министерство) на военноморския флот (САЩ)
Department of Transportation
Министерство на транспорта (и съобщенията) (САЩ)
departmental head
началник-отдел
departure
отпътуване, тръгване, заминаване
actual time of ~ - точно време на отпътуване
estimated time of ~ - разчетно време за заминаване
Departure Airfield Control Officer
летищен служител по контрола на заминаващите
Departure and Arrival Point
depend (on/upon)
завися (от)
~ent – зависещ, зависим
пристрастен (наркоман)
~ents – членове на семейството
DEPENDREP
вж. Deployment End Report
DEPEX
вж. Deployment Exercise
depict
рисувам, изобразявам, онагледявам
deplete
изпразвам, изчерпвам, изтощавам
deplore
осъждам, не одобрявам
разкайвам се
deploy
разгръщам (фронт), разгръщам се (колона)
~ forces – разполагам военни сили
~ment - разгръщане, развръщане
~ment constraint – ограничение, ограниченост, ограничаващо условие на разгръщането
~ment decision – решение за провеждане на акция
~ment of forces – разполагане на силите по време на акция
~ment phase – фаза на разгръщане, развръщане
~ment procedures – мерки за провеждане на акция
Deployable Air Traffic Management (capability)
(Инициатива за осигуряване на способности за) управление на въздушния транспорт при инцидентни операции или в страни, които нямат собствено управление на полетите
Deployable Capability
способност за развръщане
Deployable CIS Contingency Assets Pool
Deployable Combined Air Operations Centre
мобилен комбиниран оперативен център на ВВС
Deployable Command Post
Deployable Communications Module
Deployable HQ Task Force
Deployable Intelligence Support Element
Deployable Joint Forces Land Component Command
Deployable Medical Systems
Deployed Joint Force HQ
Deployed Operating Base
развърната оперативна база
Deployed SIGINT Sections
Deployment End Report
Deployment Exercise
Deployment Report
Deployment Site Director
Deployment Start Report
DEPMEDS
вж. Deployable Medical Systems
depopulated
обезлюден (с унищожено или изгонено население)
depopulation
намаляване (унищожаване или изгоненване) на населението, обезлюдяване
deport
депортирам, изгонвам от страната, изселвам
~ undesireable aliens – депортирам нежелани чужденци
~ation – депортиране
~ation order – заповед за изгонване
~ee – лице, подлежащо на депортиранe
deportment
държание, поведение
стойка, походка
(хим.) начин на реагиране
deposition
детрониране
депозиране, представяне
депониране
отлагане
опазване
~ on oath – писмени свидетелски показания под клетва
depot
склад, депо
arms ~ - оръжеен склад
army ~ - армейски (военен) склад, депо
~ ship - снабдителен кораб
запасна част, учебен батальон
DEPREP
вж. Deployment Report
depressant
успокоително лекарствено средство
deprivation
лишаване, отнемане
лишение, загуба
нищета, бедност, недоимък
~ of a right – отнемане, лишаване от право
DEPSTARTREP
вж. Deployment Start Report
dept
вж. Department
depth
дълбочина
Depth Charge Thrower
deputy
заместник, заместващ
представител
~ chief of mission – заместник-началник на мисия
~ chief of naval operations – заместник-началник по морските операции
~ chief of staff – заместник-началник на щаба
~ Chief of staff for intelligence – заместник-началник на щаба по разузнаването
~ chief of staff for operations & plans – заместник-началник на щаба по операциите и планирането
~ chief, press & information – заместник-началник по връзките с пресата и информацията
~ commander, ~ commander officer – заместник-командир
~ director civil affairs – заместник-директор на гражданските служби
~ director of operations – заместник-директор по оперативната част
~ force commander – заместник-командващ на въоръжените сили
~ head of delegation – заместник-ръководител на делегация
~ police commissioner – полицейски заместник-комисар
~ secretary-general – заместник на Генералния секретар (на ООН)
~ section leader - заместник-началник на секция
~ special representive – заместник на специалния представител
Deputy Assistant Chief of Staff
Deputy Assistant Secretary General
Deputy Chairman of Military Committee
заместник-председател на Военния комитет
Deputy Commander Air Operations
заместник-командир по възд. операции
Deputy Commander-in-Chief
Deputy Force Commander
Deputy National Security Sector Coordination
Deputy Police Commissioner
Deputy SACEUR
Заместник-върховен командващ на Съюзните сили на НАТО в Европа
Deputy Secretary General
Заместник генерален секретар (NATO)
Deputy Supreme Allied Commander Europe
Заместник на върховният главнокомандващ на силите на НАТО в Европа
derail
дерайлирам
~ment – дераилиране
deride
осмивам, иронизирам
derive (from)
произхождам, произлизам
извличам, добивам
~ advantage – извличам предимство
derogatory
пренебрежителен, подценяващ
нарушаваш права
DES
вж. destroyer
Desarmement Demobilisation Reintegration Rapatriement & Reinstallation Programme
descend
произхождам
снижавам
final ~ – снижение на финала
rate of ~ – скорост на снижение
descent
произход
снижение
description
описание
~ of tasks – описание на задачите
descriptive feature
описателен белег
desert
пустиня
напускам, изоставям
~er – дезертьор
~ion – изоставяне
дезертиране, дезертьорство
deserve
заслужавам, достоен съм за, претендирам за
design
конструкция
предназначавам
~er – конструктор
designate
определям, предназначавам
обозначавам, отбелязвам, посочвам
назначавам на длъжност
титулувам
Designated Area for Recovery
Designated Permanent Storage Site
Designated Person
designation
обозначаване, посочване
предназначение
име, заглавие, титла
desire
желание
искане
желая, жадувам
моля
Desired Ground Zero
Desired Main Points of Impact
Desired Order of Arrival
желан ред на пристигане
Desired Order of Release
desist (from)
преставам, спирам, въздържам се
desk officer
политически отговорен за мироопазващата операция офицер
despair
отчаяние, безнадеждност
desperate
отчаян, безнадежден, ужасен
despise
презирам
despot
деспот
~ism – деспотизъм
DEST
вж. Domestic Emergency Support Team
destabilize
дестабилизирам
destination
назначение, предназначение
дестинация, цел, крайна точка
краен, целеви
destitute
бедстващ, мизерстващ
напуснат
destroy
разрушавам, унищожавам
~er – разрушител, унищожител, рушител
ескадрен миноносец
~er escort – ескорт от ескадрени миноносци
~ing of evidence – унищожаване на доказателства
Destroyer/Frigate
destruction
разбиване, разрушаване
destructive
разбиващ, разрушаващ
~ fire – разрушаващ огън
desunity
липса на единство, разногласие, раздор
DET
вж. Detachment
вж. Detainee Collection Point
detach
отделям, откъсвам
откомандировам
detachment
отделяне, откъсване
изолация
незаинтересованост, непредубеденост
откомандироване
aid ~ – сервизна група
Detachment Left-in-Contact
detail
подробност, детайл
наряд, команда
изброявам подробно
възлагам наряд, поставям задача
~ed – откомандировам
Detailed Deployment Plan
подробен план на разгръщането
detain
забавям, задържам
задържам/присвоявам незаконно
задържам, арестувам
спирам, преча на (движение и пр.)
~ee, ~ed person – задържано лице
~ees and prisoners – задържани и затворници
Detainee Collection Point
пункт за задържани лица
detect
откривам, установявам
~ violations – откривам, установявам нарушение (на договор)
~ing and tracking system – система за опознаване и класификация
~ion - откриване, разпознаване
explosive ~ dog - куче за откриване на експлозиви
~ive – детектив
разузнавателен, детективски
~ive agency – детективско бюро
~or – индикатор, детектор, сензор
~or sensitivity – чувствителност на детектора
~or van – пеленгаторен автомобил
Detecting, Ranging and Tracking System
система за откриване, класифициране и проследяване
détente
разведряване на международните отношения
detention
задържане, арест
arbitrary ~ – произволен арест
~ cell – арестантска килия
~ for deportation – задържане с цел депортиране
~ on remand – предварителен арест
deter
възпирам
сплашвам
задържам
разубеждавам
~ hostile acts – възпирам враждебни действия
deteriorate
влошавам (се), развалям (се), израждам (се), корумпирам (се)
deterioration
влошаване, израждане, корумпиране
determinant
решаващ, детерминант
определящ
determination
определяне, установяване
изчисляване
решителност, твърдост
юридическо решение
determine
определям
установявам
determined
определен
решителен, непоколебим
deterrence
(политика на) възпиране
deterrent effect
възпиращо действие
detonator
детонатор
detour
обиколка
обход
заобикалям
detrimental
вреден, пагубен
DEU
вж. Germany (нов код)
Deutsch Committee for Afghanistan
Германски комитет за Афганистан
Deutsche Bundespost
Германска федерална поща
devalvation
девалвация, обезценяване
devastate
опустошавам, разорявам, опропастявам
develop
развивам (се), разгръщам (се)
раста, израствам
разработвам
усъвършенствам
проявявам
~ fingerprints – проявявам следи от пръство отпечатъци
development
развитие
разработване
Agency for International ~ - Агенция за международно развитие (САЩ)
~ assistance – помощ за развитие
~ loan – заем за развитие
Development And Reconstruction Intelligence/Information Cell
Development Assistance Committee
Комитет за подпомагане на развитието
Development Enterprise for Afghanistan
Development Fund for Africa
Фонд за развитие на Африка
Development Program Grant
дарение по програмата за развитие
deviant behavior
неприемливо поведение
deviate
отклонявам (се)
отстъпвам
~ from planned route – отклонявам се от планирания маршрут
deviation
отклонение
девиация
уклон, грешка
device
устройство
приспособление
средство, начин, план
хитрост, хитрина
devolution
предаване, прехвърляне, делегиране на власт
преминаване към самоуправление, децентрализация
DEVTA
вж. Deworming and Enhanced Vitamin A
DEVW
вж. Declaration on the Elimination of Violence against Women
dew
роса
вж. Distant Early Warning
~ point - точка на оросяване
Deworming and Enhanced Vitamin A
DF
вж. Direction Finder
вж. Direction Finding
DFA
вж. Development Fund for Africa
DFAC
вж. Dining Facility
DFAIT
вж. Department of Foreign Affairs and International Trade
DFC
вж. Deputy Force Commander
DFF
вж. de-facto forces
DFID
вж. Department For International Development
DFS
вж. Direction Finding Station
DGA
вж. Defence Procurement Agency
вж. Délegation Générale Pour L'armament
DGI
вж. Digital Geographic Information
DGP
вж. Senior Defence Group on Proliferation
DGSC
вж. Defense General Supply Center
DGZ
вж. Desired Ground Zero
DHA
вж. Department of Humanitarian Affairs
DHCP
вж. Dinamic Host Configuration Program
DHOD
вж. Deputy Head Of Delegation
~s – Група на заместник-ръководителите на делегации
DHQTF
вж. Deployable HQ Task Force
DHRIWNCTL
вж. Declaration on the Human Rights of Individuals Who are not Nationals of the Country in which They Live
DHS
вж. Demographic and Health Survey
вж. Department of Homeland Security
DI
вж. Defence Investment Division
вж. Drill Instructor
DIA
вж. Defense Intelligence Agency
DIA-UFAC
вж. Defense Intelligence Agency – Underground Facility Analysis Center
DIAG
вж. Disbandment of Illegal Armed Groups
Diagnosis
диагноза
класификация
diagnostic detection technology
технология за установяване на диагнозата
diagonal
диагонал
dial-up service provider
доставчик на връзка по телефонна линия
dialing code
телефонен код за набиране
DIAM
вж. Defense Intelligence Agency Manual
diameter
диаметър
DIAOLS
вж. Defense Intelligence Agency Online System
Diarrhoeal Disease
DICASS
вж. Directional Command Activated Sonobuoy System
dice
зарове
~ box – кутия (чаша) за зарове
~ fraud – измама при игра на зарове
dick
ченге, копой
dictatorship
диктатура
DIDIR
вж. Directing Staff Directive
die cast(ing)
леене под налягане
die of poison
умирам от отрова, отровен
Died Of (battle) Wound(s)
загинал от нараняване по време на битка (акция)
Died of Non-Battle Wound
загинал от болест или нараняване без участие в акция
died of wounds received in action
загинал от нараняване по време на акция
diehard
твърдоглавец, консерватор
Diesel Powered Attack Submarine
бойна подводница с дизелов двигател
diet pill
хапче за отслабване
difference
разлика
~ of opinion – различие на мненията
different
различен
~ial amplifier – диференциален усилвател
difficult
труден, мъчен, тежък
adaptive ~ies - трудности при приспособяването
~ living conditions – тежки условия на живот
~ situation – трудна, сложна ситуация
~y - трудност, затруднение
dig
копая
~ging works - изкопни работи
digital
на пръстите, свързан с пръстите
цифров, дигитален
~ display – цифров дисплей
~ moving target indicator – дигитален индикатор за подвижни мишени
~ plotter map – триизмерна карта на местността
~ simultaneous voice and data – дигитална връзка за едновременно предаване на глас и данни
~ subscriber line – дигитална комуникационна линия
Digital Chart of the World
Digital Geographic Information
географска информация в цифров вид
Digital Line of Sight
Digital Moving Target Indicator
Digital Non-secure Voice Telephone
Digital Plotter Map
Digital Simultaneous Voice and Data
Digital Terrain Elevation Data
dignitary
сановник
dignity
достойнство, издигнатост, възвишеност
почетно звание, сан
dilapidated
разнебитен, порутен, овехтял
dim
слаб, блед
затъмнявам
dimension
измерение
дименсия, размер
мащаб, размах
аспект
dimmed
затъмнен, замъглен
DIMS
вж. Director International Military Staff
вж. Divisional functional area IMS
Dinamic Host Configuration Program
Dining Facility
столова
dinner
вечеря
dioxin
диоксин
Diphtheria, Pertussis and Tetanus
diplomacy
дипломация
diplomatic
дипломатически
~ actions – дипломатически действия
~ immunity – дипломатически имунитет
~ mission/representation office – дипломатическо представителство
DIR
вж. Directive
direct
направо
направлявам, режисирам, инструктирам
ръковода, управлявам
~ action – пряко действие
~ cause – непосредствена причина
~ delivery/supply – директна доставка
~ evidence – директно доказателство
~ force – непосредствена принуда
~ superior – пряк началник
~ support – непосредствена поддръжка
~ threat – непосредствена заплаха
Direct Action Penetrator
Direct Air Support Centre
Direct Deposit/Electronic Funds Transfer
Direct Intelligence Support Element
Direct Liaison Authority
Direct NICS Subscriber
Direct Support Operations Team
Direct Support Unit
Directed Energy
Directing Staff
управляващ персонал, управително тяло/борд
Directing Staff Directive
вж. Directional Frequency Analysis and Recording
direction
насоки, указания, разпореждания
посока, направление
administrative ~ – административни разпореждания
~aerial/antenna – пеленгаторна антена
~ finder, ~ finding station – пеленгаторна станция
~ finding – пеленговане
~ receiver – пеленгаторен приемник
~ of traffic – посока на движение
~al marker – пътепоказател
non-~al beacon - приводна радиостанция
Direction and Guidance
насоки и указания
Direction of Arrival
посока (направление) на кацане (пристигане)
Directional Command Activated Sonobuoy System
Directional Frequency Analysis and Recording
Directive
директива, указание
Directly Observed Therapy
director
ръководител, директор
режисьор
~ of administration – (цивилен) директор по административните въпроси
Director Combined Joint Staff
Director International Military Staff
директор на Международния военен секретариат
Director Of Administration
Director of Central Intelligence
директор на централното разузнване
Director of Civil Affairs
директор на гражданските служби
Director of IMS
директор на IMS
Director of Op(eration)s
директор по оперативните въпроси
Director of Operations Management
директор по оперативното ръководство
Director of Operations Support
директор по оперативната поддръжка
Director of Staff
директор по персонала
Directorate of Administration and Finance
административен и икономически оттдел
Directorate of ANA Training and Equipment Support
(ISAF)
Directorate of Logistics
дирекция по снабдяването („Тил“)
Directorate of Military Intelligence
Главно разузнавателно управление (ГРУ) при ГЩ (СССР)
directory
директория
директорат
Directory of Plans, Training and Mobilization
дирекция за планиране, ообучение и мобилизация
Directory/Directorate of Plans, Training and Mobilization
DIRLAUTH
вж. Direct Liaison Authority
dirty linen
„кирливи ризи“
DIS
вж. Defense Information System
вж. Defense Investigative Service
DISA
вж. Defense Information Systems Agency
Disability Adjusted Life Year
disappear
изчезвам
disarm
обезвреждам, обезоръжавам
разоръжавам
disarmament
разоръжаване
~ agreement – споразумение за разоръжаване
Disarmament, Demobilisation, Rehabilitation and Reintegration (programme)
(програма за) разоръжаване, демобилизация, реабилитиране и реинтеграция (на бунтовници)
Disarmament, Demobilization and Reintegration
разоръжаване, демобилизиране и интеграция (обикновено на бунтовнически сили)
disarmed
незаредено (оръжие)
обезоръжен
disarming
обезоръжаване
~ method – метод за обезоръжаване
~ of warring faction – разоръжаване на воюващите страни (фракции)
disassemble
разглобявам, демонтирам
disaster
бедствие, нещастие, беда
~ area – област, засегната от бедствие
~ relief – помощ при катастрофи и природни бедствия
~ response – защита от бедствия и катастрофи
~ site – място на бедствието
~ squad – спасителен отряд при бедствия и катасрофи
Disaster Preparation Point
Disaster Relief
disavantage
неудобство, пречка
неудобно положение
недостатък
disband
разпускам, разформировам
разпръсквам се
disbanded assembly
разпуснато събрание
Disbandment of Illegal Armed Groups
disbar
изключвам (адвокат от колегията)
disbursement
изплащане, плащане на стока или услуга
discard
отменям, отказвам (се от), отхвърлям
discernible
видим
различим
discharge
разтоварване
разреждане
уволнение, освобождаване от наряд
отпадане на обвинение
освобождавам (от длъжност, от ареста)
оправдавам (обвиняем)
стрелям, изстрелвам
accidental ~ – случаен изстрел
~ duties – изпълнявам задължения
~ from office – освобождавам от (цивилна) длъжност
~ of responsibilities – изпълнение на задачи, отговорности
disciplinary
дисциплинарен
administrative and ~ – военнослужебен ред
~ actions/proceedings – дисциплинарна мярка (производство)
~ authority – дисциплинарен орган
~ powers – дисциплинарна власт (правомощия)
~ punishment – дисциплинарно наказание
discipline
дисциплинираност, дисциплина
учебен предмет, дисциплина
~ regulations – дисциплинарен ред
disconception
объркване, смут, неудобство
disconnect
изключвам (се), прекъсвам (тел. връзка)
discontinue
прекратявам (и дело), прекъсвам, преустановявам, спирам, преставам, преустановявам издаването (на вестник и пр.)
~ a suit/trial – прекъсвам процес
discord
несъгласие, разногласие, раздор
civil ~ - граждански бунтове, безредици
discourage
обезсърчавам, обезкуражавам
разубеждавам, отблъсквам, спирам
discourse
лекция, беседа, разговор
discourtesy
неучтивост
discovery
откриване, изследване
откритие
discretion
благоразумие, предпазливост
свобода на действие, усмотрение
abuse of ~ – злоупотреба с свободата на действие
age of ~ – възраст, подлежаща на наказателна отговорност
discretionary
неограничен, оставен на нечие усмотрение
~ clause – клауза по усмотрение
~ decision – решение по усмотрение
~ powers – генерално пълномощно
дискриционна власт
discriminate
различавам, разграничавам
дискриминирам, отнасям се зле (несправедливо)
discrimination
дискриминация
Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (№ 111)
Конвенция против дискриминацията при назначаване на работа от 1958 г. (№ 111)
discussion
разискване, обсъждане, дискусия
disdain
презрение, пренебрежение, надменност
презирам
DISE
полева инструментална система за Европа
вж. Deployable Intelligence Support Element
вж. Direct Intelligence Support Element
disease
болеcт, заболяване, неразположение
Disease and Non-Battle Injury
болни и ранени без участие в бойни действия
~ casualty – случаи на болест и нараняване без участие в бойни действия
~ rate – дял случаите на болест и нараняване без участие в бойни действия
disembark
разтоварвам
disengage
освобождавам, свалям
~ the safety lock – свалям предпазителя (на оръжие)
~ the clutch – освобождавам съединителя (на автомобил)
disengagement
освобождение, освобождаване, свобода от задължения
~ agreement – споразумение за оттегляне на враждуващи войски
dishonest
нечестен, безчестен, непочтен
~ty acquired – нечестно придобит
disinformation
едезинформация, умишлено подаване на фалшива информация
disingenuous
неискрен, хитър, лукав, прикрит
disinherit
лишавам от наследство
~ance – лишаване от наследство
disintegrate
разделям, раздробявам
разлагам (се)
disintegration
разпадане, раздробяване, разлагане
disk
диск
~ brake – дискова спирачка
Dislocated Civilians Control Point
контролен пункт за прогонени цивилни бежанци
dislodge
изтиквам, изкарвам, измествам
~ the enemy – изтиквам (отблъсквам) противника
dismantle
развалям, разглобявам
демонтирам
свалям отбранителни съоръжения
dismiss
отпращам
уволнявам
разпускам (войски)
освобождавам от строя
команда „Свободно!“
~ a claim – отхвърлям претенция
~ an appeal – отхвърлям обжалването като неоснователно
~ with costs – отхвърлям (отменям) с присъждане на разноски
dismissal
уволнение, разжалване
отхвърляне (на иск), прекратяване (на дело), оправдаване (на обвиняем), разпускане, разтурване (на парламент)
archieve ~ of the case – постигам отмяна на случая
Dismounted
демонтиран (оръжие), разоръжен
DISMTD
вж. Dismounted
DISN
вж. Defense Information System Network
disobedience
непослушание, неподчинение, непокорство
~ to superior's orders – неподчинение на заповедите на вишестоящия
disobedient
неподчиняващ се, непокорен, непослушен
disorder
безредици, смутове, вълнения
всявам/внасям смут (в)
~ly public assembly – размирно събрание
disparade
говоря с пренебрежение, омаловажавам, очерням
disparity
несъответствие
несъразмерност
неравенство
dispatch
телеграма, официално съобщение
изпращам
изпращане
убивам
очиствам
~ a courier – изпращам куриер
~ a train/bus – обработвам/експедирам влак/автобус
~ a mission – изпращам мисия
~ing – диспечерска служба
dispense
раздавам, разпределям
освобождавам, уволнявам
бракувам
приготвям и раздавам лекарства
dispersal
разсейване, разпръскване, разпиляване
disperse
разпилявам (се), разпръсквам (се), разсейвам (се)
разтурям (събрание), принуждавам да си отидат
~ a crowd – разпръсквам тълпа
~ rioters – разпръсквам участници в безредици
Dispersed Operating Base
разсредоточена оперативна база
dispersion
разсейване на попаденията (на оръжие)
разпръскване, дисперсия
Displaced Civilian
изселени граждански лица в рамките на страната, интернирани
Displaced Persons
изселени лица в рамките на страната, интернирани
Displaced Persons and Refugees
изселени лица и бежанци
displacement
преместване, изместване, отместване
водоизместимост
display
екран, дисплей
показвам, излагам
~ one's firearm – открито носене на оръжие
disposable
наличен, разполагаем, свободен
за еднократна употреба
disposal
разположение, разпореждане
разположение, разполагане, диспозиция, разгъване, строй, продаване, пласиране, прехвърляне
~ of the (dead) body – отстраняване на труп
the means at my ~ - средствата, с които разполагам
to be at the ~ of - на разположение/в помощ/услуга съм на
dispose
разполагам, разпореждам
предразполагам
отървавам се, ликвидирам
disposition
разполагане, диспозиция
~ of forces – разположение, диспозиция на въоръжени сили
disproportionate
несъразмерен, непропорционален
прекомерен
~ use of force – прекомерно използване на сила
disprove
опровергавам, оборвам
dispute
диспут, дебати
кавга
~ resolution – разрешаване на спорен случай
disqualification
дисквалификация, лишаване от права (from)
не(при)годност (for), неправоспособност, причина за лишаване от право, пречка
~ from driving – отнемане на свидетелство за правоуправление
disregard
пренебрежение
незачитане, игнориране, игнориране, равнодушие
не обръщам внимание
игнорирам, пренебрегвам
dissemination
разхвърляне, разпръскване
разпространяване, разнасяне
~ of information – разпространение на информация
dissent
не се съгласявам, не съм съгласен (from), отклонявам се
несъгласие, разногласие
~ing opinion – особено мнение (при гласуване)
~ing vote – глас против (при гласуване)
dissention
разногласие, несъгласие, спор
dissident
дисидент
dissolve
топя (се)
изпарявам
изчезвам
разпускам събрание
dissuade (from)
разубеждавам, раздумвам
DISTAFF
вж. Directing Staff
distance
разстояние, дистанция
~ measuring equipment – далекомер
Distance Measuring Equipment
далекомер
Distant Early Warning
дистанционна ранно предупреждение
distinct
отчетлив, ясен
~ly - отчетливо, ясно
явно, видимо
чувствително, доста
~ive point of identification – характерен (отличителен) белег
distinguish
различавам, отличавам, правя разлика (между), разграничавам, разпознавам
отличавам, правя да изпъкне, изтъквам
~ ing characteristic – отличителен белег
Distinguished Visitor
важен (високопоставен) посетител (гост)
distort
изкривявам, усуквам
изопачавам
~ion – смущение
изкривяване, деформация
изопачаване
извращение
distress
бедствие, беда, нещастие, страдание
нужда, нищета, изтощение, умора
опечалявам, натъжавам, наскърбявам, причинявам страдание/скръб на, озлочестявам
изтощавам, изморявам
~ committee - благотворителен комитет
~ signal - сигнал за помощ (SOS)
~ warrant – съдебно решение за изпълнение на присъда
ship in ~ - кораб в опасност
distribute
разпространявам, разпределям
~ counterfeit money – пласирам фалшифицирани пари
distribution
разпределение, разпределяне, раздаване, разделяне
разпространение
~ point/site – място на разпределение/раздаване
~ system – система за разпределяне/раздаване на материалната част
Distribution Account
опис на доставките
Distribution and Accounting Agency
Агенция за дистрибуция и финанси
Distribution Point
distributor
дистрибутор
пласьор
district
област, район, околия
избирателен район
~ attorney/prosecutor – окръжен прокурор
~ court – окръжен съд
~ centre - окръжен център
~ crime squad – окръжна следствена група
~ government – провинциално (местно) управление
~ office – окръжна служба
distrustful
недоверчив, подозрителен
disturbance
безредие, смут, смущение
безпокойство
~ of public worship – смущаване на богослужението
~ variables – степени на смущение/неизправност/нередност
disturber
нарушител
~ of the peace – нарушител на реда, размирник
DISUM
вж. Daily Intelligence Summary
ditch
окоп
~, ~ing – принудително кацане (приводняване)
DITF
вж. Darfur Integrated Task Force
DIV
вж. Division
DIVAD
вж. Division Air Defence System
diver
гмуркач, водолаз
smoke ~ - боец (пожарникар)
diverge
отклонявам се
diversion
диверсия
divert
отклонявам, заобикалям
отвличам, отклонявам
divide
деля (се), подразделям (се), разклонявам (се)
разграфявам, градуирам
~ and rule - „разделяй и владей“
divine
божествен
~ right – божествено право (на власт)
~ service – богослужение
division
разделяне, делене
дивизия
отдел, направление, участък
различие, несъгласие
Africa ~ - отдел за Африка
airborne ~ – въздушно-преносима дивизия
armored ~ - бронирана дивизия
~ of labour – разделение на труда
Division Air Defence System
дивизионна противовъздушна отбранителна система
Division Air Liaison Officer
дивизионен офицер за връзка с авиацията
Division Security Officer
дивизионен офицер по сигурността
Division Special Operations
дивизионни специални операции
Division Speciale Presidentielle
специални президентски сили (Конго)
Division Support Area
дивизионна зона за поддръжка
Division Tactical Groups
дивизионни тактически групи
Division Tactical Operations Center
дивизионен център за тактически операции
Divisional functional area IMS
divorce
разтрогване на брак, развод
~d – разведен
divulge
издавам, изказвам, разкривам
dixi
химическа тоалетна
DIY
вж. do-it-yorself
DJ
вж. Djibouti (стар код)
DJFHQ
вж. Deployed Joint Force HQ
DJI
вж. Djibouti (нов код)
Djibouti
Джибути
DL
вж. Data Link
вж. Demarcation Line
вж. Directorate of Logistics
DLA
вж. Defense Logistics Agency
DLIC
вж. Detachment Left-in-Contact
DLOS
вж. Digital Line of Sight
DLRP
вж. Data Link Reference Point
DLWG
вж. Data Link Working Group
DMA
вж. Daily Meal Allowance
вж. Defense Mapping Agency
вж. Dominica (нов код)
DME
вж. Distance Measuring Equipment
DMI
вж. Directorate of Military Intelligence
DML
вж. demolition
DMO
вж. Defence Materiel Organisation
DMPI
вж. Desired Main Points of Impact
DMS
вж. Document Management System
DMTI
вж. Digital Moving Target Indicator
DMZ
вж. Demilitarized Zone
DNA
вж. Defense Nuclear Agency
DNBI
вж. Disease and Non-Battle Injury (rate)
DNBW
вж. Died of Non-Battle Wound
DNCI
вж. Disease and Non-Combat Injuries
DNK
вж. Denmark (нов код)
DNS
вж. Direct NICS Subscriber
DNSSC
вж. Deputy National Security Sector Coordination
DNVT
вж. Digital Non-secure Voice Telephone
DO
правя
върша
вж. Director of Operations
вж. Dominica (стар код)
вж. Duty Officer
Do not enter!
Влизането забранено!
Do not pass!
Преминаването забранено!
do-it-yorself
направи си сам
DOA
вж. Date of Arrival
вж. Desired Order of Arrival
вж. Direction of Arrival
вж. Director Of Administration
DOB
вж. Deployed Operating Base
вж. Dispersed Operating Base
DOCC
вж. Deep Operations Coordination Cell
DOCEX
вж. Document Exploitation
doctor
лекар, доктор
Doctors Without Borders
„Лекари без граници“
doctrinaire
доктринер
доктринерски, теоретичен, тесногръд, непрактичен
doctrine
доктрина
~ of operations – доктрина на операциите
document
документ
свидетелство
~ examination/inspection – проверка на документите
~ examiner/inspector – лице, проверяващо валидността на документите
~s – документи за самоличност
Document Exploitation
разработване на документи
Document Management System
система за управление на документи
DoD
вж. Department of Defence
DoD AAC
вж. DOD Activity Address Code
DoD Activity Address Code
компютърен адресен кон на операциите на Департамента (министерството) на отбраната (САЩ)
DoD Budget
вж. Department Of Defense Budget
DoD IIS
вж. DOD Intelligence Information System
DoD Intelligence Information System
разузнавателна информационна система на Департамента (министерството) на отбраната (САЩ)
DoE
вж. Department of Energy
dog
куче
~ handler – водач на куче
~ handlers unit – специализирано полицейско/военно подразделение, работещо с кучета („кучкари“)
~ tag – именна (военна) пластина
explosive detection ~ - куче за откриване на експлозиви
dogma
догма
DoJ
вж. Department of Justice
DOL
вж. Directorate Of Logistics
DOM
вж. Director of Operations Management
вж. Dominican Republic (нов код)
domestic
вътрешен
домашен, семеен
~ airline - вътрешна авиолиния
~ dispute – домашна, семейна кавга
~ emergency – вътрешен спешен случай
~ enemy – вътрешен враг
~ jurisdiction – вътрешно правосъдие/юрисдикция
~ situation – вътрешно положение
~ stability – вътрешна стабилност
Domestic Emergency Support Team
местна група за помощ при спешни случаи
domicile
местожителство
dominate
господствувам, властвувам, упражнявам, контрол/власт, управлявам (over)
преобладавам, доминирам, имам надмощие
издигам се/извишавам се над (over), владея, овладявам (чувства и пр.)
~ an area – владея, контролирам определен район/зона
Dominica
Доминика
Dominican Republic
Доминиканска република
DOMREP
вж. Mission of the Representative of the Secretary-General in the Dominican Republic
DON
вж. Department Of the Navy
donate
подарявам, правя дарение
donor
врата, вход
път, възможност
дарител, ктитор, донор
~ country/nation – страна (държава) дарител
Donor Assistance Database
DOO
вж. Director of Op(eration)s
вж. Duty Ops Officer
door
врата
люк
~ case/frame – каса на врата/люк
~ closer – механична заключалка, резе
~ handle – дръжка на врата/люк
~ hinge – панта на врата/люк
~ keeper – портиер
охрана на вход
~ lock – секретна ключалка, патрон
~ magnet – електромагнитна брава
~ opener – автоматично отваряща се врата
~ plate – табелка за врата
~way – входна врата, портал
open the ~ to – откривам път/възможност за (прен.)
DOP
вж. drop-off point
DOR
вж. Desired Order of Release
DOS
вж. Data Operating System
вж. Days of Supplies
вж. Democratische Oppositie van Servie
вж. Department of State
вж. Director of Operations Support
вж. Director of Staff
dot
точка
вж. Department of Transportation
~ted line – пунктирна линия
DOTS
вж. Directly Observed Therapy
double
двоен
~ broken white line – двойна прекъсната линия
~ jeopardy – двоен риск
забрана за повторно преследване за същото престъпление
doubt
съмнение
съмнявам се, колебая се
douse
захлопвам (люк, капак)
dove
гълъб
~ of Peace – Гълъб на мира
DOW
вж. Died Of (battle) Wound(s)
dowel
шпонка
дюбел
down
долу
намалявам
~ wind - попътен вятър
~ wind leg - участъкът м/у 2 и 3 завой при полет
cool ~ – охлаждам
~ time – времето от получаване на заявка до доставянето по частите
~grade – надолнище, пропадане
наклонен
разжалване, понижаване в звание и/или длъжност
~load – прехвърляне на данни от сървър към клиент
slow ~ - забавям
Downed Aviator Pickup Plan
DP
вж. Decision Point
вж. Decisive Point
вж. Designated Person
вж. Displaced Persons
вж. Distribution Point
вж. Dual Purpose
DPA
вж. Dayton Peace Agreement/Accords
вж. Defense Production Act
вж. Department of Political Affairs
вж. Democratic Party of Albanians
DPACT
вж. Defense Policy Advisory Committee on Trade
DPAPBSTOCIDTP
вж. Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
DPAPED
вж. Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disapperance
DPC
вж. Defense Planning Committee
вж. Deputy Police Commissioner
DPFA
вж. Democratic Popular Front Army
DPG
вж. Development Program Grant
DPH
вж. Department of Public Health
DPKO
вж. Department of Peace Keeping Operations 
DPM
вж. Digital Plotter Map
DPP
вж. Defense Policy and Planning (Division)
вж. Disaster Preparation Point
DPQ
вж. Defense Planning Questionnaire
DPR
вж. Displaced Persons and Refugees
DPRE
вж. Displaced Persons and Refugees
DPS
вж. Democratische Partij van Socialisten (Kosovo)
DPSS
вж. Designated Permanent Storage Site
DPT
вж. Diphtheria, Pertussis and Tetanus
DPTM
вж. Directory/Directorate of Plans, Training and Mobilization
DPWCEAC
вж. Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict
DR
вж. Dead Reckoning
вж. Disaster Relief
вж. Dominican Republic (стар код)
DRA
вж. Defense Research Agency
draft
чертеж, схема
проект, чернова
команда, военна част
правя чертеж
съставям (законо)проект
свиквам войници
~ bill – законопроект
~ee – човек, повикан на военна служба, мобилизиран
drag
влачене, изтегляне
изтеглям, издърпвам, влача
~chute - спирачен парашут на ЛА
dragon teeth
„драконови зъби“ (противотанково заграждение)
drain
отводнявам, дренирам
~age - дренаж, канализация
~ cock - изпускателен кран
~ plug – заглушка
~ the water - изливане на отстоя
draw
тегля (и пари), влача, дърпам
вдишвам, всмуквам
чертая
вадя, (при)добивам, получавам
~ (make) a conclusion – правя извод, заключение
~ a red herring – водя по грешна следа
~ near – приближавам (се)
~ rations – вземам рацион (храна)
~ the curtain over – забулвам, прикривам
~ up – проектирам
съставям, изготвям (план)
~back – възстановявам ДДС
with~ - оттеглям се, отдръпвам се
Drawing Practices
писани правила
DRB
вж. Daily Record Book
DRC
вж. Defense Review Committee
вж. Defence Reform Commision
вж. Democratic Republic of Congo
DRD
вж. Declaration of the Rights to Development
DRDP
вж. Declaration of the Rights of Disabled Persons
dress
обличам се
DRG
вж. Defense Research Group
drift
(речно, морско) течение
отнасяне, дрейф
отнасям (се), дрейфувам
бездействам, оставям се на течението
рикоширам
~ angle - ъгъл на отнасяне
drill
(практическо) упражнение, тренировка, учение
бормашина
~ ammunition – амуниции за тренировъчна стрелба
~ instructor – инструктор, треньор, ръководител на учението
drink
пия
~ dispenser – автомат за (наливни) напитки
~(ing) water – питейна вода
drive
(автомобилна) разходка
път, шосе
удар, атака
импулс, влечение
карам, шофирам, возя
~ away – прогонвам
отпътувам
~ into – връхлитам, блъскам се
~ into a corner – поставям натясно
~ out – изгонвам, прогонвам
изваждам (гвоздей)
излизам (с кола)
~ past a red light – преминавам на червена светлина
driver
шофьор
драйвър
~ accident report – доклад за ПТП
~ alcohol counceling session – консултация за шофьори, склонни към употреба на алкохол
~ first aid kit – автомобилна аптечка
~ guide – наръчник на шофьора
~ course/training – шофьорски курс/обучение
Driver Vision Enhancer
оптична система за механик-водача на танка (част от TUSK)
driving
каране, шофиране, кормуване
движещ, двигателен
~ can - конус за пътна маркировка
~ groups/classes – категории водачи на МПС
~ instructor – автоинструктор
~ license – свидетелство за правоуправление
~ skid control training – тренировка за управление на МПС на хлъзгав терен
~ skills – умения за управление на МПС
~ spring – задействаща пружина (на оръжие)
~ test – шофьорски изпит
~ under influence of drink/drugs – управление на МПС под влияние на алкохол/наркотици
drizzle
ръмеж
ръмя
DRMRP
вж. Declaration on the Rights of Mentally Retarded Persons
drop
капка, глътка
падане, спускане
падам, спускам
изпускам
изоставям, отказвам се
~/~ping zone, ~-off point – място за спускане (с хеликоптер или парашут)
~ped (false) seiling – фалшив таван (каратаван) на сграда
Dropping Zone
зона за стоварване (на десант, материали по въздуха)
DROPS
вж. Demountable Rack Offloading Platform System
drought
суша, засуха
продължителна липса, недоимък
drown
давя (се), удавям (се)
наводнявам
~ing – удавяне
DRPBNERLM
вж. Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious & Linguistic Minorities
DRPR
вж. Declaration on the Rights of Peoples to Peace
вж. Drawing Practices
DRR
вж. Defense Requirements Review
DRRIGOSPPURHRFF
вж. Declaration on the Rights and Responsibility of Individuals, Groups & Organs of Society to Promote & Protect Universally Recognized Human Rights & Fundamental Freedoms
DRRP
вж. Declaration on Race and Racial Prejudice
DRTS
вж. Detecting, Ranging and Tracking System
Drug Enforcement Administration
Федерална служба за борба с наркотиците (САЩ)
drug(s)
лекарство, билка
наркотик (дрога)
~ abuse – злоупотреба с наркотици
~ addict – наркоман
~ course – курс за отказване от наркотици
~ dealer – наркодилър
~ dependence – наркотична зависимост
~ detecting dog – куче за откриване на наркотици
~ distribution – разпространение на наркотици
~ production – производство на наркотици
~-related crime – престъпление, свързано с наркотици
~ trafficker/pusher – наркотрафикант
~ trafficking – трафик на наркотици
~ user – употребяващ наркотици
drum
барабан
~ brake – барабанни (челюстни) спирачки
~tire – масиран артилерийски обстрел
drunk
пиян, пил (алкохол)
~ard – пияница, алкохолик
~enness – пиянство
dry
сух
~ battery – суха батерия
~ estinguishing system – система за сухо гасене на пожар
~ fire practice shooting – тренировка за стрелба „на сухо“
~ lease arrangements system – договорна система за ползване на екипировка при мироопазващи мисии, като поддръжката й се поема от ООН
~ powder – прах за гасене на пожари
DS
вж. Direct Support
вж. Directing Staff
DSA
вж. Daily Subsistence Allowance
вж. Division Support Area
DSACEUR
вж. Deputy Supreme Allied Commander Europe
DSCS
вж. Defense Satellite Communications System
DSD
вж. Deployment Site Director
DSG
вж. Deputy Secretary General
DshK
руска 12.7 mm тежка картечница ДШК
DSIT
вж. Data Systems Interoperability Team
DSL
вж. Deputy Section Leader
DSM
вж. Decision Support Matrix
DSN
вж. Defense Switched Network
DSO
вж. Division Security Officer
вж. Division Special Operations
DSOT
вж. Direct Support Operations Team
DSP
вж. Division Speciale Presidentielle
DSPD
вж. Declaration on Social Progress & Development
DSRV
вж. Deep Submergence Rescue Vehicle
DSS
вж. Deployed SIGINT Sections
DSSS
вж. Defense Secure Speech System
DST
вж. Decision Support Template
DSTO
вж. Defence SERE Training Organisation
DSU
вж. Direct Support Unit
DSVD
вж. Digital Simultaneous Voice and Data
DSWA
вж. Defense Special Weapons Agency
DTED
вж. Digital Terrain Elevation Data
DTG
вж. Date Time Group
вж. Division Tactical Groups
DTM
вж. Data Transfer Module
DTOC
вж. Division Tactical Operations Center
DTRA
вж. Defense Threat Reduction Agency
DTSA
вж. Defense Technology Security Administration
dual lines of authority
двойна линия на подчинение
Dual Purpose
двойно използване
Dual-Capable Aircraft
ЛА с двойно използване (способен да носи ядрено оръжие)
dud
неизбухнал боеприпас
фалшификат
некадърник
некадърен, калпав, фалшив
~ check – чек без покритие
~ note bill – фалшива банкнота
due
дължим, платим
надлежен, подобаващ, съответен
поради, заради (to)
~ date – падежна дата
~ in – очаквана доставка
~ out – задължение за доставка
~ process – редовен съдебен процес
~s – такса, налог
членски внос
duly
съответно, надлежно, подобаващо
навреме, своевременно
dummy
манекен, макет
финтирам, лъжа
лъжлив, изкуствен, подставен
~ firm – фирма-фантом
~ gun – оръжие-имитация
dump
бунище
временен склад
изхвърлям (гориво)
~ valve – кран за аварийно изхвърляне на гориво
~ing – дъмпинг, подбиване на цена
duplicate
двоен, удвоен
дубликат/копие на нещо
резервен, запасен (за части)
правя/издавам/снимам копие, преписвам, вадя/изваждам няколко екземпляра, размножавам
in ~ - в два екземпляра
duplicity
двусмисленост
двузначност
durable
траен, здрав
продължителен, дълготраен
~ political settlement – трайно политическо решение на проблема
duration
продължителност, времетраене
срок на валидност, трайност
during
в течение на, по време на
~ the course of the negotiations – по време на преговорите
dust
прах
напрашавам
~ bin/can – кош за боклук
~ depositing – отлагане на прах
~ storm - прашна буря
~y – прашен
DUSTPIPBM
вж. Declaration on the Use of Scientific & Technological Progress in the Interests of Peace & for the Benefit of Mankind
duty
дълг
задължение
дежурство, наряд
военна служба
налог, данък, мито
be on ~ - дежуря
~ assignment – откомандироване
~/office hours – работно време
~ free – без мито
~ officer – дежурен офицер
~ room – дежурна стая
общ оперативен център за връзка на ООН с мисиите
~ to be loyal – задължение за вярност (лоялност)
~ to give evidence – задължение за даване на показания
~ to investigate – служебно задължение за разследване
guard ~ - постови
heavy ~ – служещ продължително, издръжлив
man on ~ – дежурен, постови
Duty Ops Officer
дежурен оперативен офицер
DV
вж. Distinguished Visitor
DVE
вж. Driver Vision Enhancer
DWB
вж. Doctors Without Borders
dwell
живея (at, in)
постоянно мисля за, не забравям (on), спирам, задържам (поглед)
~ing house – жилищен блок
DWG
вж. Deception Working Group
DWM
вж. Deep Water Mine
Dx
вж. Diagnosis
dye
боя, багрило
~d-in-the-wool - „чугунена глава“, твърд консерватор
Dynamic Planning and Assessment Support System
dynasty
династия
DZ
вж. Demilitarized Zone
вж. Dropping Zone
DZA
вж. Algeria (нов код)
E
вж. East
вж. Echo
E-bomb
електронна бомба
E-commerce
електронна търговия
e-mail
изпращам електронно съобщение
~ address – електронен адрес
вж. Electronic Mail
e.g.
вж. for example (example gratia)
E&E
вж. Escape & Evasion
вж. Europe and Eurasia
EA
вж. Electronic Attack
вж. Emergency Action
вж. Engagement Area
вж. Emergency Assault
EAAG
вж. Ethnic Albanian Armed Groups
EAC
вж. Echelons Above Corps
вж. Emergency Action Cell
EACIC
вж. Echelons Above Corps Intelligence Centre
EAD
вж. Electoral Assistance Division
EADRCC
вж. Euro-Atlantic Disaster Relief Coordination Centre
вж. Euro Atlantic Disaster Response Coordination Centre
EADRU
вж. Euro-Atlantic Disaster Response Unit
EAF
вж. Entity Armed Forces
вж. Evacuated to Another Facility
EAM
вж. Emergency Action Message
EAP
вж. Emergency Action Plan
вж. Experimental Aircraft Programme
EAPC
вж. Euro-Atlantic Partnership Council
EAPMC
вж. Euro-Atlantic Partnership Military Committee
EAPWP
вж. Euro-Atlantic Partnership Working Plan
ear phones
(радио)слушалки
early
рано
early action
ранни, превантивни мерки
Early Warning
ранно предупреждение
Early Warning Data Transmission
предаване на данни за ранно предупреждение
Early Warning Radar
радар за ранно предупреждение
Early Warning Reporting System
earth connection
заземяване
Earth Data & Information System
система за събиране на данни и информация за Земята
earth mound
земен насип
Earth Observing System
система за наблюдение на Земята
Earth Observing System: Data and Information System
Earth Penetration Weapon/Warhead
earthquake
земетресение
ease up the accelerator
отпускам педала на газта (на МПС)
Easily Injured
бързо производство
east
изток
~bound - в източно направление
~ern – източен
~ward - на изток
East-West Center
easy-to-service
лесен за обслужване
EAW
вж. Electronic and Acoustic Warfare
EBAO
вж. Effect Based Approach to Operations
EBRD
вж. European Bank for Reconstruction and Development
EC
вж. Ecuador (стар код)
вж. Electronic Combat
вж. EuroCorps
вж. European Commission
вж. European Community
EC 135
тип хеликоптер на Eurocopter, използван за спасителни и полицейски мисии
ECAS
вж. Emergency Close Air Support
ECB
вж. Echelons Corps and Below
ECC
вж. Engineer Coordination Centre
ecclesiastical
църковен, духовен
отнасящ се до църквата
~ court – църковен съд
~ law – църковно право
ECCM
вж. Electronic Counter-Counter Measures
ECF
програма за създаване на европейски изтребител
вж. Essential Command Functions
ECG
вж. Electronic Control Gear
вж. Exercise Control Group
echelon
ешелон
подразделение, част
командно ниво
~ of command – командна верига
Echelons Above Corps
командно ниво над корпус
Echelons Above Corps Intelligence Centre
командно ниво над корпусен разузнавателен център
Echelons Corps and Below
командно ниво корпус и по-ниско
ECHO
ехо, смущение
буква Е (при радиообмен)
radar scope ~ – радиолокационни смущения
вж. European Community Humanitarian Organization
ECHR
вж. European Convention of Human Rights
ECHRS
вж. European Commission on Human Rights in Strasbourg
ECM
вж. Electronic Counter Measures
ECMM
вж. European Community Monitoring Mission
ECMO
вж. Electronic Countermeasures Officer
ECO
вж. Economic Cooperation Organization
вж. Environmental Compliance Officer
ECOA
вж. Enemy Course Of Action
economic
икономически, стопански
~ assistance – икономическа помощ
~ compulsion – икономическа принуда
~ crime unit – стопанска полиция
~ dependence – икономическа зависимост
~ fraud – икономическа измама
~ growth – икономически ръст
~ warfare – икономическа война
Economic Community of West African States
икономически съюз на Западноафриканските държави
Economic Cooperation Organization
Организация за икономическо сътрудничество
Economic Support Fund
Фонд за икономическа помощ (САШ)
economics
икономика (наука)
economy
икономика, стопанство
икономия
ECOWAS
вж. Economic Community of West African States
ECP
вж. Emergency Connection Point
вж. Entry Control Post
ECU
вж. Ecuador (нов код)
Ecuador
Еквадор
ecumenical
вселенски, общоцърковен
ED
вж. Electronic Deception
вж. Emergency Destruction
вж. Environmental Division
вж. European Datum
EDA
вж. European Defence Agency
EDD
вж. Explosive Detection Dog
EDF
вж. European Development Fund
edge
ръб, край
edict
указ, декрет
EDIS
вж. Earth Data & Information System
edit
редактирам
~or – редактор
EDP
вж. Electronic Data Processing
EDTIB
вж. European Defence Technological & Industrial Base
Education, Training, Exercise and Evaluation
EE
вж. Emergency Establishment
EEC
вж. European Economic Community
EECF
вж. Emergency Essential Command Function
EEFI
вж. Essential Elements of Friendly Information
EEI
вж. Essential Elements of (intelligence) Information
EENT
вж. End of Evening Nautical Twilight
EESC
вж. European Economic & Social Committee
EEZ
вж. Exclusive Economic Zone
EF
вж. Enduring Freedom
EFA
вж. European Fighter Aircraft
EFDT
вж. Effective Date
Eff
вж. effective
effect
ефект, следствие, резултат
въздействие, ефект, влияние
извършвам, осъществявам
adverse ~ – вредно влияние
Doppler ~ - Доплеров ефект
~ a retreat – отстъпвам (позиция)
~ of smoke – въздействие на дима
Effect Based Approach to Operations
подход към операциите, ориентиран за постигане на желания краен резултат
effective
ефективен, резултатен
действителен, наличен
годен за военна служба
използваем
~ and durable ceasefire – ефективно и трайно прекратяване на огъня
~ immediately – с незабавно действие
със сила от момента
Effective Date
Effective Date-Time-Group
efficacy
ефикасност
полезно действие, производителност
efficiency
ефективност
effort
дейност, усилие
постижение, успех
кампания
EFIS
вж. Electronic Flight Instrumentation System
EFL
вж. Established Financial Limit
EFLT
вж. Enemy Forward Line of Troops
EFP
вж. Emergency Low Frequency
EFTG
вж. Effective Date-Time-Group
EFVS
вж. Electronic Fighting Vehicle System
EG
вж. Egypt (стар код)
egalitarianism
егалитаризъм
egress
излаз
спасителен изход (от ситуация)
излизам (напред)
изтъквам
EGSZ
вж. Extended Ground Separation Zone
EGY
вж. Egypt (нов код)
Egypt
Египет
EH
вж. Electronic Helicopter
вж. Environmental Health
EHC
вж. Evacuation Handling Center
EHF
вж. Extremely High Frequency
EHO
вж. Evacuated to Home of Origin
EHP
вж. Environmental Health Project
EHT
вж. Environmental Health Training
EI
вж. Easily Injured
вж. Electrooptical Intelligence
вж. Ireland (стар код)
EIF
вж. Entry Into Force
eight
осем
~een – осемнадесет
~eenth – осемнадесети
~h – осми
~y – осемдесет
EIW
вж. Emergency in War
EIWACTION
вж. Emergency in War Action
EIWCONSULT
вж. Emergency in War Consultation
EIWDECLARE
вж. Emergency in War Declaration
EIWRESCIND
вж. Emergency in War Rescission
EIWSUPPORT
вж. Emergency in War Support
EJ
вж. Electronic Jamming
ejaculation
еякулация
eject
изгонвам
изхвърлям
изваждам
EJWG
вж. Émigré Joint Working Group
EK
вж. Equatorial Guinea (стар код)
El Salvador
Ел Салвадор
elaborate
изработвам, разработвам, развивам
ELAD
вж. Europe and Latin America Division(s)
elder
старши
по-голям, по-възрастен
election
избори, право на глас
~ moritoring mission – мисия за наблюдение на изборите
~ obstruction – затрудняване на изборите
~ supervision – наблюдение и контрол на изборите
Election Officer
член на избирателна комисия
Election Response Group
Election Security Operations Command
Election Transport Operations Command
Election Working Group
разботна група за подготовка на избори
Electoral Assistance Division
подразделение за оказване на помощ при избори (ООН)
electoral monitor
наблюдател на избори
electoral observer
наблюдател на избори
electorate
електорат
electric
електрически
electric circuit
електрическа верига
electric current
електричество, електрически ток
electric meter
електромер
Electric Power Company
елетроснабдителна компания
electrical combustion
запалване чрез електрическа искра
electrical engineering
електротехника
electrically isolated
електрически изолиран
electricity
електричество, електрически ток
електроснабдяване
Electromagnetic
електромагнитен
~ compatibility – електромагнитна съвместимост
~ door activator – електромагнитна брава
~ interference – електромагнитна интерференция
~ pulse – електромагнитен импулс
Electromagnetic Command
Electromagnetic Control
Electromagnetic Spectrum
electron
електрон
electronic
електронен
~ attack - електронна атака
~ combat - електронна борба
Electronic and Acoustic Warfare
Electronic Control Gear
луминисцентно осветление на прибори („красный подсвет“)
Electronic Counter Measures
Electronic Counter-Counter Measures
Electronic Countermeasures
електронни контрамерки
Electronic Countermeasures Officer
служител по електронните контрамерки
Electronic Data Processing
електронна обработка на данни
Electronic Deception
електронна измама, заблуда
Electronic Fighting Vehicle System
електронно насочвана бойна машина
Electronic Flight Instrumentation System
инструментална система за електронно насочване на полетите
Electronic Helicopter
електронно насочван хеликоптер
Electronic Intelligence
радиотехническо разузнаване
Electronic Jamming
електронно заглушаване
Electronic Locking System
електронна заключваща система
Electronic Mail
електронна поща
Electronic Order of Battle
Electronic Processing and Dissemination System
система за електронна обработка и разпространение на данни
Electronic Protection
електронна защита
Electronic Protection Measure
мярка за електронна защита
Electronic Protective Measures
Electronic Security
Electronic Serial Number
Electronic Spectrum
Electronic Support
електронна подкрепа
Electronic Support Jamming
Electronic Support Measures
електронни мерки за поддръжка
Electronic Support Measures (system)
(система за) елекронно подпомагане на действията (на пилота)
Electronic Surveillance
електронни наблюдение
Electronic Surveillance Measures
електронни мерки за наблюдение
Electronic Surveillance Operation
операция по електронно подслушване
Electronic Tactical Suppression
Electronic Tracking Device
устройство за електронно проследяване
Electronic Warfare
радиоелектронна борба
Electronic Warfare Approved Message
Electronic Warfare Coordination Cell
координационно звено за електронна борба
Electronic Warfare Coordinator
координатор на електронната борба
Electronic Warfare Exercise
учение по електронна война
Electronic Warfare Mutual Support
Electronic Warfare Officer
специалист по електронна борба
Electronic Warfare Request/Tasking Message
Electronic Warfare Summary
докладот електронната борба
Electronic Warfare Support
подкрепа на електронната борба
Electronic Warfare Support Measures
мерки за подкрепа на електронната борба
Electrooptical Intelligence
електронно и оптическо разузнаване
Electrooptical/Infra-Red
електрооптичен/инфрачервен
Electrooptics
електрооптика
electrostatic charge
електростатичен заряд
elektronics
електроника
ELEM
вж. Element
element
елемент, съставна част
поделение, част от укрепление
elevate
повдигам
elevation
превишение
elevator
кормило за височина
асансьор, елеватор
eleven
единадесет
~th – единадесети
~ hour – в последния момент
ELF
вж. Extremely Low Frequency
eligible
приемлив, с необходимите качества
оправомощен
~ to vote – имащ право на глас
eliminate
елиминирам, премахвам
отстранявам, изключвам
~ suspects – елиминирам заподозрени
elimination
отстраняване, елиминиране
ELINT
вж. Electronic Intelligence
ELINT Notification
съобщение, предупреждение от електронното разузнаване
ELINT Parameters Limits
ограничителни условия на електронното разузнаване
elite
елит
отбрано общество
ellipsis
многоточие („...“)
ELNOT
вж. ELINT Notification
ELS
вж. Electronic Locking System
вж. Emission Locator System
ELSEC
вж. Electronic Security
elеctrical plug
контакт
щепсел, куплунг
EM
вж. Electromagnetic
вж. Executive Management (Division)
вж. Exploitation Management
Emanation Security
emancipate
освобождавам от зависимост, от робство
обявявам за пълнолетен
~d – еманципиран, освободен
пълнолетен, освободен от родителско попечителство
emancipation
еманципация
обявяване на пълнолетие
embargo
ембарго
~ in information – информационна забрана, цензура
embark
натоварвам (се)
качвам (се)
~ation – натоварване
embarrass
затруднявам, спъвам, преча
обърквам, смущавам
~ing – неудобен, който поставя в неудобно положение
embassy
посолство
embed
вграждам, влагам
~ded journalists – прикрепени журналисти
Embedded Training Team
прикрепени групи за тренировка (USA)
ember(s)
жарава
embezzlement
злоупотреба с парични средства, незаконно присвояване
EMCOM
вж. Electromagnetic Command
EMCON
вж. Electromagnetic Control
вж. Emission Control
EMERCOM
вж. Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters 
Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters 
спасителни действия и отстраняване на последиците от стихийни бедствия
emergency
опасност, спешен случай, критичен момент
спешен, авариен, принудителен
absolute ~ – авариен код при смъртоносни наранявания
~ brake – аварийна спирачка
~ aid – спешна помощ
~ alarm – авариен сигнал
~ battery – резервен, авариен акумулатор
~ call control unit – централа за спешни случаи
~ communication system – система за аварийна връзка
~ exit – авариен изход
~ firing – стрелба при неизбежна отбрана
~ landing – аварийно, принудително кацане
~ lane – аварийно платно
~ lighting – аварийно осветление
~ operation – спешна операция
~ organization – организация на спешна помощ
~ power/supply – аварийно захранване
~ response team – група за справяне с аварийни ситуации
~ situation – аварийна ситуация
~ stairs – аварийно стълбище
~ stand-by service – дежурна служба за спешна помощ
~ task force – сили за бързо реагиране
Emergency Action
аварийна, спасителна акция
Emergency Action Message
съобщение за авариен случай
Emergency Action Plan
Emergency Assault
Emergency Close Air Support
Emergency Connection Point
Emergency Destruction
Emergency Essential Command Function
Emergency Establishment
Emergency in War
Emergency in War Action
Emergency in War Consultation
Emergency in War Declaration
Emergency in War Rescission
Emergency in War Support
Emergency Leave
аварийно напускане (на обект, позиция)
Emergency Low Frequency
Emergency Medical Services
аварийно-спасителни работи (АСР)
Emergency Operation Center
център за спешни/аварийни операции
Emergency Operation Coordinator
координатор на спешни/аварийни операции
Emergency Support Team
Emergency Survival Area
Emergency Tactical Air Control
Emerging and Re-emerging Infectious Diseases
нововъзникнали и повторни инфекционни заболявания
Emerging Technology
нововъзникнала технология
EMI
вж. Electromagnetic Interference
EMIA
вж. Etat Major Interarmees de Planification Operationelle
emigrate
емигрирам
emigration
емиграция, емигриране, изселване в друга държава за постоянно
~ law – емиграционно право
Émigré Joint Working Group
eminent domain
право на отчуждаване
Emission Control
контрол на излъчвани сигнали или отделяни вещества
Emission Locator System
локаторна система за излъчвани сигнали
Emission Security
сигурност на предването (емисията)
emit
излъчвам, изпускам, отделям
~ gas – отделям газ
EMLV
вж. Emergency Leave
emolument
възнаграждение, доход, хонорар
EMP
вж. Electromagnetic Pulse
empathy
съпричастност
empennage
опашно оперение
emphasis
ударение, наблягане, изтъкване
emphasize
подчертавам, наблягам, изтъквам
empire
империя
emplacement
местоположение, разположение, разполагане
платформа (за оръдие), картечно гнездо
employ
давам работа, наемам, държа на служба
employee
служител, работник
employer
работодател
~ Association – Съюз на работодателите
employment
работа, занимание, занятие
наемане на работа
употреба, употребяване, развитие
~ law – трудово право
~ of force – използване на сила
Recovery and ~ Afghanistan Program – програма за възстановяване и развитие на Афганистан
Employment Planning Guide
насоки за планиране на заетостта
Employment Policy Convention, 1964 (№ 122)
Конвенция за справедлива политика при назначаване на работа от 1964 г. (№ 122)
empower
упълномощавам, овластявам, давам право на
empty
празен
EMS
вж. Electromagnetic Spectrum
вж. Emergency Medical Services
EMS Plan
план за аварийно-спасителни работи
EMSEC
вж. Emanation Security
EN
вж. Estonia (стар код)
EN GRP
вж. Engineer Group
enable
давам възможност на, позволявам на
давам право на
enabling force
приемаща организация, авангард
enactment
въвеждане в действие на закон
encipher
шифровам, кодирам
encircle
обкръжавам
обграждам, заграждам
заобикалям
enclave
анклав
enclose
заграждам, обграждам
обгръщам, обхващам
прилагам (към писмо, молба, доклад)
изолирам
~d area – затворено пространство
encode
кодирам
~d – закодирано
~d language – кодиран езикк, шифър
encoding machine
шифровъчна машина
encounter
неочаквана среща
вражески сблъсък, схватка
срещам (се) неочаквано (със), попадам на
сблъсквам се (с неприятел)
encourage
насърчавам, окуражавам, поощрявам
encroachment
навлизане, нахлуване
посегателство (върху права)
encrypt
кодирам, шифровам
~ed speech – кодиран разговор
~ion – шифриране, кодиране
end
край, завършек
смърт
цел, резултат
завършвам, слагам край на
умирам
~ in itself – самоцел
~ of file – край на документа
~ of message – край на съобщението
~ of priority road – край на пътя с предимство
~ of story – край на изложението, разказа
~-of-line resistor – крайно съпротивление
to this ~ - за тази цел
End Of Day
край на деня
End of Evening Nautical Twilight
край на сумрака (начало на нощта)
End Of File
край на документа
End of Mandate
край на мандата
End Of Message
край на съобщението
End of Mission
край на мисията
End Of Story
край на изложението
End Of Tour
End State Peacetime Establishment
endanger
застрашавам, излагам на опасност
~ed species – застрашени видове
endeavor
полагам усилия, стремя се, старая се
endorse
джиросвам
потвърждавам
вписвам нарушение (в шофьорски талон)
endurance
издържливост, устойчивост
запас от гориво (в ч. и мин.)
Enduring Freedom
операция „Трайна свобода“
enemy
враг, неприятел
to be ~ - враждувам с, противник съм на
Enemy Course Of Action
Enemy Forward Line of Troops
Enemy Prisoner of War
военнопленик (от противника)
energy
енергия
сила
~ conservation – енергоспестяване
~ supply – енергоснабдяване
enforce
подсилвам
принуждавам
прилагам строго, привеждам в сила
~ obedience – заставям (някого) да се подчини
~ peace – налагам (спазване на) мир
~ the law – прилагам закона
enforceable
приложим, изпълним, действащ
enforcement
изпълнение, прилагане
~ action – принудителни мерки
действие, акция за изпълнение
~ capabilities – способности за прокарване, налагане на принудителни мерки
~ measures – (военни) принудителни мерки
~ of peace - налагане (спазване) на мир
~ powers – право (пълномощия) за налагане на принудителни мерки
ENG
вж. engine
вж. engineer
вж. Engineers
вж. engineering
ENG CC
вж. Engineer Coordination Centre
engage
заемам
~ment – ангажимент (с военни действия)
задължения, ангажимент
уговорка
to be ~d - зает съм
Engagement Area
зона на отговорност
Engagement Zone
зона за контакт (с противника)
ENGFASS
вж. Engineer Functional Area Sub-System
engine
двигател, мотор
машина
~ failure - повреда в двигателя
~ power – мощност на двигателя
~ speed – обороти на двигателя
start up ~s – запускам двигателя
engineer
инженер, механик, машинист
пионер, сапьор
flight ~ - борден инженер
Engineer Coordination Centre
Engineer Functional Area Sub-System
Engineer Group
Engineer Regulating Point
engineering
инжинеринг
Engineering Services for Afghanistan Reconstruction
Engineers
инженерни войски
English Speaking Nations
английскиговорещи нации
ENGR
вж. Engineer
enhance
повишавам, усилвам, увеличавам, покачвам
~ the status of – повишавам, подчертавам статуса на
Enhanced Position Location Reporting System
разширена система за локализиране на местоположението (на позициите)
Enhanced Tactical Users Terminal
разширен тактически потребителски терминал
enlarge
увеличавам (се), уголемявам (се) (и фот.), разширявам (се)
спирам се, разпростирам се, впускам се в подробности (upon за, върху), дообяснявам
~d ideas - широки/либерални схващания
~ment - увеличаване, уголемяване, нарастване, разширяване
разширение, увеличение (и фот.), увеличена снимка
прибавка, пристройка
~r – увеличителен прибор
enlist
събирам, рекрутирам, постъпвам във войската/флотата
спечелвам, осигурявам (подкрепа, участие), завербувам (някого за кауза)
подкрепям, участвувам, включвам се (in в)
~d men/personnel – сержански и войнишки състав
~ment - събиране/рекрутиране на войници, постъпване на военна служба
(ам.) времетраене на военната служба
enquiry
запитване
проучване
следствие, предварително разследване
ENRD
вж. Environmental and Natural Resources Division
enrichment
обогатяване
enroll
записвам (се), включвам в списък
свиквам (набор), постъпвам в армията/флота
~ment log – регистър
протоколна книга
Enroute Holding Area
ensure
осигурявам, предпазвам
обезпечавам, гарантирам
entail
завещавам по определена линия, установявам ред на наследяване по определена линия (ограничавайки правата на завещание на наследниците)
влека след себе си, водя до
entanglement
заплитане, омотаване, объркване
затруднение
телена мрежа
entente
съглашение
enter
влизам, навлизам
постъпвам (в армията)
вписвам, въвеждам
~ a country – влизам в страната
~ into a computer – въвеждам в компютъра
~ a password – въвеждам парола
~ the traffic circuit – влизам в коробката
entice
подмамвам, примамвам
entitle
озаглавявам, наименувам (книга и пр.)
давам благородническа титла на
давам право на, упълномощавам, оторизирам
~d – оторизиран
основателен
~d person - оторизирано лице
~d to a claim – имащ право на претенция
to be ~d to something – имам право на нещо
entity
същност, обект, единица
legal ~ - юридическо лице
Entity Armed Forces
въоръжени сили на Босна и Херцеговина
entrance
вход
влизане
достъп
~ fee – входна такса
~ wound – входна огнестрелна рана
entrench
укрепявам се, окопавам се
entrepreneur
предприемач
организатор, импресарио
entrust
поверявам на
възлагам, натоварвам
~ with the responsibility – поверявам отговорността
entry
вход
влизане
проникване
запис, бележка
~ control roster – списък за контрол на достъпа
~ into private premises without consent – влизане в частно владение без разрешение
~ permit – разрешение за достъп
~ visa – входна виза
~ without breacking – безшумно проникване
Entry Control Post
КПП
Entry Into Force
влизане в сила (на закон, договор)
ENV
вж. Environmental
envelop
обвивам, загръщам
обгръщам, забулвам
обкръжавам
~ment – обход
Enviroment and Security Initiative
инициатива на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, ООН и НАТО за опазване на природната среда и унищожаване на остарели боеприпаси
environment
околна среда
обкръжение, обстановка, околност
~ danger – заплаха за околната среда
~ influence – влияние на околната среда
~ pollution – замърсяване на околната среда
~ protection conservation – опазване на природните ресурси
~al – свързан с околната среда
~alist – природозащитник
Environmental and Natural Resources Division
отдел за опазване на природата и ресурсите на околната среда
Environmental Compliance Officer
служител по опазването на околната среда
Environmental Division
отдел за опазване на околната среда
Environmental Health
Environmental Health Project
Environmental Health Training
Environmental Protection Agency
Агенция за защита на околната среда
envisage
представям си, предвиждам
envoy
(дипломатически) пратеник
ENVSEC
вж. Enviroment and Security Initiative
ENY
вж. Enemy
EO
вж. Election Officer
вж. Electro Optics
вж. Executive Order
EO/IR
вж. Electrooptical/Infra-Red
EOB
вж. Electronic Order of Battle
EOC
вж. Emergency Operation Center
вж. Emergency Operation Coordinator
EOD
вж. End Of Day
вж. Explosive Ordinance Disposal
EOF
вж. End Of File
EOM
вж. End Of Mandate
вж. End Of Message
вж. End Of Mission
EOS
вж. End Of Story
EOSDIS
вж. Earth Observing System: Data and Information System
EOT
вж. End Of Tour
EP
вж. Electronic Protection
вж. Entitled Person
вж. Evacuation Point
вж. Exchange Points
EPA
вж. Environmental Protection Agency
вж. Evasion Plans of Action
вж. Extended Planning Annex
epauletes
епулети, пагони
EPC
вж. Electric Power Company
вж. Employment Policy Convention, 1964 (№ 122)
вж. European Political Cooperation
EPDS
вж. Electronic Processing and Dissemination System
EPG
вж. Employment Planning Guide
вж. Exercise Planning Group
вж. Exercise Planning Guide
EPI
вж. Expanded Program on Immunization
epidemic
епидемия
епидемичен
EPINATO
вж. NATO Epidemiological Report
EPL
вж. ELINT Parameters Limits
EPLF
вж. Eritrean People's Liberation Front
EPLRS
вж. Enhanced Position Location Reporting System
EPM
вж. Electronic Protective Measures
EPOW
вж. Experimentation Program of Work
EPP
вж. Exercise Planning Process
EPRDF
вж. Еthiopian People's Revolutionary Democratic Front
EPW
вж. Earth Penetration Weapon/Warhead
вж. Enemy Prisoner of War
eq
вж. equal
вж. equation
вж. equivalent
eqpt
вж. equipment
equal
еднакъв
равен (на), равностоен
~ opportunity – равна възмможност
~ pay – еднакво заплащане
Equal Renumeration Convention, 1951 (№ 100)
Конвенция за еднакво заплащане от 1951 г. (№ 100)
equality
равенство
~ of races – равенство на расите
equalize
изравнявам, балансирам
equation
уравняване, изравняване
уравнение
Equatorial Guinea
Екваториална Гвинея
equilibrium
(икономическо) равновесие, стабилност
equip
екип
екипирам, снабдявам (with, for)
~ment - екипировка, инструментариум, оборудване
air cargo handling ~ment - екипировка за обработка на въздушния товар
~ment familiarization – запознаване, опознаване на екипировката
~ment for an operation – екипировка за участие в акция
~ment monitoring – наблюдение, проверка на екипировката
~ment operating/using country – държава, което е наела и използва оборудването
~ment protection – охрана на оборудването
~ment use charge(s) – разходи за ползване на екипировката
distance measuring ~ment – далекомер
oxygen ~ment - кислородно оборудване
radio ~ment – радиооборудване
~ped (with) – оборудван, снабден с
equitable
справедлив, безпристрастен, разумен
валиден по справедливост, ако не и по закон (за искане)
equitation
езда, ездаческо изкуство
equity
система от правни принципи, основани на справедливостта, като допълнение на писаните закони
чиста стойност на имуществото след удовлетворяване на кредиторите
equivalent
еквивалент, равностойност
ER
вж. Eritrea (стар код)
вж. Exploitation Requirement
вж. Extended Range
ER/MO
вж. Extended-Range/Multi Purpose
ER/MP
вж. Extended Range/Multi-Purpose
ERB
вж. Exercise Review Board
ERC
вж. Equal Renumeration Convention, 1951 (№ 100)
ERG
вж. Election Response Group
ERHA
вж. Enroute Holding Area
ERI
вж. Eritrea (нов код)
ERID
вж. Emerging and Re-emerging Infectious Diseases
Eritrea
Еритрея
Eritrean People's Liberation Front
Народен фронт за освобождение на Еритрея
ERP
вж. Engineer Regulating Point
erroneous
(по)грешен, неправилен
~ information – погрешна информация
~ operation – неправилно, погрешно действие (операция)
error
грешка
ERT
вж. Execution Reference Time
ERW
вж. Explosive Remnants of War
ES
вж. El Salvador (стар код)
вж. Electronic Spectrum
вж. Electromagnetic Spectrum
вж. Electronic Warfare Support
вж. Emission Security
ESA
вж. Emergency Survival Area
вж. European Space Agency
ESA Operations Center
оперативен център на ESA
ESAOC
вж. ESA Operations Center
ESAR
вж. Engineering Services for Afghanistan Reconstruction
escalation
(рязко) повишаване/покачване
(пол.) ескалация
~ of the situation – ескалация, повишаване на напрежението в ситуацията
escape
бягство, избягване
спасяване
избягвам, изплъзвам се
спасявам се
изтичам, излизам (газ, течност)
accessory to an ~ – съучастник в бягство
~ & evasion - „Бягай и се спасявай!“
~ ladder – спасителна стълба
~ of a prisoner – бягство на затворник
~ route
маршрут/път за бягство
~e – избягал затворник, беглец
escort
ескорт, охрана, конвой, кортеж
~ duty – служба за охрана
~ of abnormal loads – съпровождане на извънгабаритни товари
~ patrol – ескортиращ патрул
ESDC
вж. European Security & Defence College
ESDI
вж. European Security and Defense Identity
ESDP
вж. European Security and Defence Policy
ESF
вж. Economic Support Fund
ESH
вж. Western Sahara (нов код)
ESJ
вж. Electronic Support Jamming
ESM
вж. Electronic Support Measures (system)
вж. Electronic Surveillance Measure
ESN
вж. English Speaking Nations
вж. Electronic Serial Number
ESO
вж. Electronic Surveillance Operation
ESOC
вж. Election Security Operations Command
ESP
вж. Espionage
вж. Spain (нов код)
ESPE
вж. End State Peacetime Establishment
espionage
(фр.) шпионаж, шпиониране, разузнаване, секретни служби
essence
същност (на въпрос), същина
(фил.) духовна същност, субстанция
есенция, екстракт, дестилат, парфюм
~ of the plan – същината на плана
in ~ - по същество, в основата си
of the ~ - съществен, необходим
essential
основен, съществен
крайно необходим
~ command functions – основни командни функции
~ elements of (intelligence) information – най-важните елементи на (разузнавателната) информация
~ elements of friendly information - най-важните елементи на информацията, получена от приятелски (напр. партизански) структури
~s – съществен елемент, основно качество, основа
ESSS
вж. External Store Support System
EST
вж. Emergency Support Team
вж. Estonia (нов код)
establish
установявам
създавам
настанявам
доказвам, установявам, затвърждавам
administration unit – ~ed missions - администрация на изградени вече мисии
~ a command post – изграждам команден пункт
~ a fire position – заемам положение за стрелба
~ a hipothesis – правя хипотеза
~ a peacekeeping operation – вж. Peacekeeping
~ a person's identity – установявам самоличност на лице
~ an observation post – установявам/поставям наблюдателен пост
~ contact – установявам контакт
~ liaison – установявам връзка
~ the cause of an accident – установявам причините за инцидент
~ the cause of death – установявам причините за смъртта
~ed – установен, доказан
солиден
доказан
~ed financial limit – заложена финансова рамка
~ed strength – брой на служещите по щат
establishment
установяване, създаване, основаване, изграждане, въвеждане
доказване, установяване
учреждение, институт, заведение
домакинство, дом
кадри, щат, състав, численост
business ~ - търговска фирма/къща
~ of a mission – установяване, изграждане, изпращане на мисия
~ of an effective and durable ceasefire – установяване на ефективно и трайно спиране на огъня
~ of buffer zones – установяване на буферни зони
~ of liaison – установяване, прокарване на връзка
~ of peace – установяване, изграждане на мира
peace/war ~ - мирновременен/военновременен състав на войската
the ~ - (пол.) върхушката
to keep a large ~ - поддържам голям дом с много прислуга
estate
имение, имот, земя, юр. имущество
(ист.) съсловие
(ост.) ранг, обществено положение
(юр.) наследство, наследствена маса
(търг.) актив, имуществена маса (при несъстоятелност)
плантация
~ car – лекотоварен автомобил, пикап
~ duty/tax - данък върху наследството
housing/industrial ~ - жилищен/индустриален комплекс
personal/real ~ - движимо/недвижимо имущество
joint ~ - съсобствен имот
life ~ - имот за пожизнено ползуване
of high/low ~ - с високо/със скромно обществено положение
the ~'s (of the Realm) - трите съсловия
the Third ~ - третото съсловие, буржоазията
to arrive at/attain to/reach man's ~ - станал съм вече мъж, „вързвам гащи“
the holy ~ of matrimony - свещенността на брака
ESTB
вж. Established
estimate
разчет, оценка
разчитам, оценявам
~ of the situation – преценка на ситуацията, положението
~d time - разчетно време
~d time of arrival - разчетно време за пристигане
~d time of completion - разчетно време за комплектоване, завършване
~d time of departure - разчетно време за заминаване
~d time of return - разчетно време за връщане
~d time over - разчетно време за прелитане над точката
Estonia
Естония
ESV
инженерна машина (на база БТР)
ET
вж. Emerging Technology
вж. Ethiopia (стар код)
Et cetera
и така нататък
ETA
вж. Estimated Time of Arrival
ETAC
вж. Emergency Tactical Air Control
Etat Major Interarmees de Planification Operationelle
ETC
вж. Estimated Time of Completion
вж. Et cetera
ETD
вж. Electronic Tracking Device
вж. Estimated Time of Departure
ETEE
вж. Education, Training, Exercise and Evaluation
ETH
вж. Ethiopia (нов код)
ethics
етика
Ethiopia
Етиопия
Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front
Народен революционно-демократичен фронт на Eтиопия
ethnic
етнически
~ cleansing – етническо прочистване
~ group – етническа група
Ethnic Albanian Armed Groups
въоръжени групи етнически албанци (в Косово)
ethnocentrism
етноцентризъм
ethos
етос, характер, дух, нрави на дадено общество
ETO
вж. Estimated Time Over
ETOC
вж. Election Transport Operations Command
ETR
вж. Estimated Time of Return
ETS
вж. Electronic Tactical Suppression
вж. European Troops Strengh
ETT
вж. Embedded Training Team
ETUT
вж. Enhanced Tactical Users Terminal
EU
вж. European Union
EU Command Element
EUCE
вж. EU Command Element
EUCOM
вж. European Command
EUMC
вж. European Union Military Committee
Euro-Atlantic Disaster Relief Coordination Centre
Евроатлантически координационен център за бедствия и аварии
Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre
Евроатлантически координационен център за борба със стихийни бедствия
Euro-Atlantic Disaster Response Unit
Евроатлантическо подразделение за реакция на стихийни бедствия и катастрофи
Euro-Atlantic Partnership Council
Съвет за Евроатлантическо партньорство
Euro-Atlantic Partnership Military Committee
Euro-Atlantic Partnership Working Plan
евроатлантически работен план по партньорството
EuroCorps
Europe and Eurasia
Европа и Евразия
Europe and Latin America Division(s)
отдел(ите) за Европа и Латинска Америка
European Bank for Reconstruction and Development
Европейска банка за реконструкция и развитие
European Command
European Commission
Европейска комисия
European Commission on Human Rights in Strasbourg
Европейска комисия по правата на човека в Страсбург
European Community
Европейска общност
European Community Humanitarian Office
Хуманитарна служба на Европейската общност
European Community Monitoring Mission
Наблюдателна мисия на Европейската общност
European Convention of Human Rights
Европейска конвенция за правата на човека
European Datum
European Defence Agency
Европейска агенция по отбрана
European Defence Technological & Industrial Base
Европейска отбранителна технологична и индустриална база
European Development Fund
Европейски фонд за развитие
European Economic & Social Committee
European Economic Community
Европейска икономическа общност
European Fighter Aircraft
европейски изстребител
European Political Cooperation
Европейско политическо сътрудничество
European Security and Defence College
Европейски колеж по сигурността и отбраната
European Security and Defence Policy
политика на ЕС за сигурност и отбрана
European Security and Defense Identity
Европейска съставляваща в областта на сигурността и отбраната
European Space Agency
Европейска агенция по аеронавтика
European Troops Strengh
сили на Европейски въоръжени части
European Union
Европейски съюз
European Union Military Committee
Военен комитет на Европейския съюз
euthanasia
евтаназия
EVAC
вж. Evacuation
вж. Evacuation Collecting Center
evacuate
евакуирам, изпразвам (град, район, сграда)
~d – евакуиран, изпразнен
~d to another facility - евакуиран в друг лагер, на друго място
~d to home of origin – евакуиран в месторождение м
evacuation
евакуация
aeromedical ~ - на пациенти с медицински ЛА
aeromedical ~ coordination centre - координационен център за евакуация на пациенти с медицински ЛА
~ alarm – сигнал за евакуация
~ orders – заповеди за евакуация
~ handling center – център за обработка на евакуирани
~ point – сборен пункт за евакуация
~ system/chain – евакуационна система/верига
Evacuation Collecting Center
evaluate
оценявам
изчислявам
evaluation
оценка, оценяване
изчисление
преценка
evangelical
евангелски
евангелистки
evangelism
евангелизъм
evasion
избягване, отбягване, извъртане, усукване
escape & ~ - „Бягай и се спасявай!“
Evasion Plans of Action
план за действие при отстъпление
evasive driving techniques
техники за безопасно управление на МПС
even
четен
evening
вечер
event
случай, случка, събитие
основно деяние
~ually – накрая, в края на краищата, рано или късно
евентуално
EVENTREP
вж. Events Report
Events Report
доклад за обстановката
ever
винаги
~y – всеки
evict
прогонвам, изваждам (от жилище)
конфискувам
evidence
данни, факти, доказателство
свидетелски показания
служещо като доказателство
свидетелствам
admissibility of ~ – допустимост на доказателство
~ collection – събиране на доказателства
сбирка от доказателствени средства
~ crime scene technician – специалист по събиране на следи от местопрестъплението
~ in court – показания пред съда
~ of truth/truth proof – доказателство за истинност
evidentiary
основан на доказателства/показания
доказателствен, убедителен
~ item - предмет на доказателството
evil
зло, злина
evolve
развивам се, произхождам
създавам план
EW
вж. Early Warning
вж. Electronic Warfare
EWAM
вж. Electronic Warfare Approved Message
EWC
вж. East-West Center
вж. Electronic Warfare Coordinator
EWCC
вж. Electronic Warfare Coordination Cell
EWDT
вж. Early Warning Data Transmission
EWEX
вж. Electronic Warfare Exercise
EWG
вж. Election Working Group
вж. Executive Working Group
EWG(R)
изпълнителна работна група, подсилена с експерти
EWMS
вж. Electronic Warfare Mutual Support
EWO
вж. Electronic Warfare Officer
EWR
вж. Early Warning Radar
EWRS
вж. Early Warning Reporting System
EWRTM
вж. Electronic Warfare Request/Tasking Message
EWSM
вж. Electronic Warfare Support Measures
EWSUM
вж. Electronic Warfare Summary
ex gratis
(лат.) доброволен
~ payment – доброволно плащане (на обезщетение)
ex officio
(лат.) служебно, по задължение
~ decision – служебно решение, решение по (заемана) длъжност
exacerbate
изострям, усилвам, разгарям, влошавам, отежнявам
дразня, раздразвам, ожесточавам, огорчавам
~ a problem – изострям, влошавам проблема
exact
точен
~ly – точно
in ~ terms – дословно предаване на текст
exaggerate
преувеличавам
излишно подчертавам, шаржирам
влошавам, засилвам
(мед.) агравирам
examination
следствие, дознание, разпит
(мед.) преглед, изследване
examine
проучвам, изследвам, преглеждам/разглеждам (внимателно)
изпитвам, подлагам на изпит
(юр.) разпитвам, разследвам, правя следствие/дознание
(мед.) преглеждам
~ a witness – разпитвам свидетел
to have one's teeth/eyes, etc. ~d - преглеждам си зъбите/очите и пр.
example
пример, модел, образец
for ~ – например
EXCAP
вж. Expanded Capability
exceed
превишавам, надминавам, надвишавам, надхвърлям
превъзхождам, надминавам (in - в, по
by - с)
~ing the mandate – прекрачване на мандата, правомощията
to ~ the speed limit -.карам с превишена скорост
except
освен
изключвам
~ion – изключение
~ion to the rule – изключение от правилата
~ional case – изключителен случай, изключение
извънредно произшествие
excerp
откъс, извадка, извлечение
отделен отпечатък
правя извадка, изваждам, извличам, цитирам
~ from a record/file – извадка от досие
excess
излишък, по-голям размер/количество, връхнина, разлика
невъздържаност, прекаляване, прекаленост, ексцес, жестокост, зверство
свръх, над нормата, допълнителен
~ luggage - багаж над определената норма (при пътуване)
~ of enthusiasm - прекомерен ентусиазъм
~ of imports over exports - превес на вноса над износа
~ profits - свръхпечалби
~ stock – свръхзапас
in ~ of - свръх, повече от
to carry one's grief, etc. to ~ отдавам се прскомерно на скръбта си и пр.
to ~ - прекалено, прекомерно
~ive force – прекалено прилагане на сила
exchange
размяна, смяна
разговор, обмяна на мнения
валута
борса
разменям, обменям, сменям
~ of bodies – размяна на убити
~ of hostages – размяна на заложници
~ of know-how – обмяна на опит
~ of personnel – размяна на персонал
~ of prisoners – размяна на задържани/военнопленници
~ of the lock – смяна на ключалка
~ point – пункт за размяна (на военнопленници, заложници)
exclude
изключвам, не допускам
отхвърлям, изключвам
excluding
с изключение на, като изключим
exclusion
изключване, изключение
~ area – забранена зона
to the ~ of - изключвайки
Exclusive Economic Zone
изключителна (обособена) икономическа зона
exclusively
изключително
EXCO
вж. Executive Coordinator
EXCON
вж. Exercise Control
exconvict
оправдано лице
excusable
извиним, оправдаем
~ error – извинима грешка
excuse
извинение
претекст
извинявам, прощавам, освобождавам (от задължение/данъци)
EXEC
вж. execute
executable
изпълним
execute
изпълнявам, прилагам закон
регламентирам, оформям завещание
екзекутирам
~ a search – изпълнявам заповед за търсене/претърсване
~ an arrest warrant – изпълнявам заповед за арест/задържане
execution
изпълнение
екзекуция
оформяне на документ
уреждане, регламентиране
изпълнение на съдебно решение
~ of a sentence – изпълнение на присъдал ~ of the mandate – изпълнение на мандата
~ of duty – изпълнение на задълженията
Execution Reference Time
време за изпълнение (на поставена задача)
executive
изпълнителен, ръководен
административен
изпълнителен орган
~ personnel – ръководни кадри
управленски персонал
~ privilege – привилегия на изпълнителната власт
~ power – изпълнителна власт
~ ppower senior personnel – ръководни кадри на изпълнителната власт
Executive Coordinator
изпълнителен координатор
Executive Management (Division)
административен отдел
Executive Officer
изпълнителен служител
Executive Order
изпълнителен лист
Executive Working Group
изпълнителна работна група (NATO)
executor
изпълнител
~ of a will – изпълнител на завещание
exemplify
служа за пример
илюстрирам
exemption
освобождаване (от задължения)
EXER
вж. Exercise
exercise
упражнение, занимание
тренировка
упражнявам (се)
практикувам
~ flight - тренировъчен полет
~ functions – изпълнявам функции
~ of an office – упражняване на служебни задължения
~ of rights – упражняване на права
~ power – упражняване на власт
Exercise Close Air Support (Training)
Exercise Control
Exercise Control Group
контролна група за упражнение
Exercise Operation Order
Exercise Planning Group
Exercise Planning Guide
ръководство за планиране на учения
Exercise Planning Instruction
Exercise Planning Process
Exercise Review Board
Exercise Specifications
спецификации за учение
Exercise Tactical Manual
EXFIL
вж. Exfiltration
exfiltration
изнасяне, изтегляне, измъкване (обикновено с изненада или измама)
exhaus
изчерпвам, извличам, изсмуквам, изтеглям, изпразвам, изпомпвам
изпускам (пара и пр.)
изтощавам (и почва)
изразходвам, изчерпвам (тема и пр.)
ауспух, изпускателна тръба
отходни газове, отработена пара
~ pipe – тръба на ауспуха
комин на влак/параход
~ remedies – изчерпвам правните средства
exhibit
показвам, проявявам (качества)
излагам, показвам, представям (картини.)
експонат, изложен предмет, мостра
(юр.) документ, веществено доказателство (представено в съда)
to ~ a charge - (юр.) отправям обвинение
~ evidence – явни доказателства, улики
~ionism – ексхибиционизъм
~ionist – ексхибиционист
exhumation
ексхумация
exhume
ексхумирам
exile
изгнание, заточение
exist
съществувам
exit
изход (на сграда, магистрала)
излизaм, тръгвам си
emergency ~ - авариен изход
~ visa – изходна виза
EXJAM
вж. Expandable Communications Jammer
exonerate
оправдавам, реабилитирам
освобождавам (от задължение и пр.) (from)
~ the suspect – оневинявам заподозрения
exonerating
~ evidence – оневиняващи доказателства
exoneration
оправдаване, оправдание, реабилитация
освобождаване (от задължения и пр.)
EXOPORD
вж. Exercise Operation Order
expand
разширявам (се), увеличавам (се)
разпервам (крила)
разпрострирам се, говоря
Expandable Communications Jammer
разширяем комуникационен заглушител
Expanded Capability
разширена способност
Expanded Program on Immunization
разширена програма за имунизация
expansion
разширение, разширяване, разтягане, уголемяване, увеличаване
експанзия
пространство, протежение
(мат.) извеждане (на формула, уравнение)
(търг.) увеличение, разширение
~ism – експанзионизъм
expatriate
изгонен от родината, експатриран
експатрирам
~ allowance – допълнително заплащане за работа в чужбина/на мисия
expect
очаквам
разчитам
~ed time – разчетно време
expedient
целесъобразен, удачен
~ means – целесъобразни, помощни средства
expedite
ускорявам, изпълнявам бързо
expeditious
бърз, експедитивен, изпълнителен
~ handling – експедитивна обработка
expeditures
харчене, изразходване
разноски
expel
експулсирам (от страната)
изключвам членове
изпъждам, изгонвам
expenses
разходи
experimental
експериментален, пробен
Experimental Aircraft Programme
програма за създаване на европейски изтребител
Experimentation Program of Work
expert
познавач, специалист, експерт
вещо лице
експертен
~ on mission – експерт в мисията (на ООН)
~ opinion on s.o.'s lineage – експертно решение за произход
~ testimony/opinion – експертиза
експертно заключение
~ witness – вещо лице
expertise
опит, познания
EXPI
вж. Exercise Planning Instruction
expiration
изтичане (на срок)
издишане
expire
свършвам
изтичам (срок), губя валидност
издъхвам, умирам
издишвам
expiry
изтичане (на срок)
explicit
изричен, определен, категоричен, ясно формулиран
explode
експлодирам
разширявам се (рязко)
exploit
експлоатирам (хора)
използвам, разработвам, експлоатирам (находище)
внедрен компютърън код, позволяващ достъп до компютъра или/и препредаване на информация
exploitation
експлоатация (на хора)
разработка
~ of nuclear energy – използване на атомна енергия
reconnaissance ~ report - доклад от разузнаването
Exploitation Management
управление на разработката
Exploitation Requirement
изисквания на разработката
explore
проучвам, изследвам
explosion
експлозия, взрив
~ proof – взривозащитен
~ protection – взривозащита
~ risk/hazard – опасност от експлозия
explosive
експлозив, взрив, взривно вещество
избухлив, експлозивен, взривен
раздразнителен, сприхав
~ agent – взривно вещество
~ area – взривоопасен район
~ athmosphere – експлозивна атмосфера
~ charge – взривен заряд
~ device – взривно устройство, бомба
Explosive Detection Dog
куче за откриване на експлозиви
Explosive Ordinance Disposal
(група за) унищожаване на експлозиви, разминиране
Explosive Remnants of War
export
износ, експорт
exposure
излагане, оставяне (на студ, на показ и т. н.)
dead of ~ - смърт от измръзване/топлинен удар
express
бърз влак, експрес
изказвам, изразявам
точен, изричен
бърз
~ an opinion – изказвам, изразявам мнение
~ consent – давам съгласие, одобрявам
~ readiness – изказвам готовност
~ support – изказвам подкрепа
~ train – експресен влак
~ion of an opinion – изявление, изказване на мнение
~way – скоростна отсечка
expropriate
отчуждавам, изземвам, експроприирам
expropriation
експроприация, лишаване от собственост
expulsion
изпъждане, изгонване
експулсиране
EXSPEC
вж. Exercise Specifications
EXTACS
вж. Exercise Tactical Manual
extend
простирам (се), удължавам (се), разширявам
удължавам (срок)
~ validity – удължавам валидност
Extended Ground Separation Zone
Extended Planning Annex
Extended Range
разширен обхват/периметър (на действие)
Extended Range/Multi-Purpose
разширен периметър/многоцелево използване
Extended Zone of Separation
Extended-Range/Multi Purpose
многофункционален (автономен ЛА) с разширен диапазон на действие
extension
удължение, продължаване, отсрочка
протягане, разтягане
пристройка
вътрешен телефонен пост (дериват)
~ cord – удължител
~ number – вътрешен телефонен номер
~ of the mandate – удължаване на срока на мандата
extent
пространство, протежение
дължина, обхват
степен
~ of the residence permit – удължаване на срока на пребиваване
External Store Support System
система за подпомагане на външното складиране
extinction
изтриване, заличаване
extinguish
гася, потушавам (огън)
загасям (лампа, свещ)
~er, fire ~ – пожарогасител
~ing – (пожаро)гасене
~ing gas – газ за (пожаро)гасене
~ing system – (автоматична) система за (пожаро)гасене
extortion
изнудване, насилствено изтръгване
грабителство, кожодерство
~ letter – изнудваческо писмо
~ of statement – насилствено изтръгнати показания
extortioner
изнудвач
extract
екстракт, извлек, извадка
изваждам, извличам, изкарвам
добивам, измъквам
~ force – сили за евакуация или освобождаване от плен
~ zone - зона за извеждане от плен, от обкръжение или за евакуация
Extraction Zone
зона за евакуация
extraditable
подлежащ на екстрадиция
extradite
екстрадирам
~d person – екстрадирано лице
extradition
екстрадиция, екстрадиране
~ act – закон за екстрадиране
~ convention – спогодба за екстрадиране
~ of evasive criminals – екстрадиране на избягали престъпници
~ proceedings – процедури по екстрадиране
~ request – молба за екстрадиране
~ treaty – закон за екстрадиране
extreme
прекомерен, извънмерене, краен
extremely
изключително, свръх
Extremely High Frequency
свръхвисока честота
Extremely Low Frequency
свръхниска честота
extremism
екстремизъм
extremist
екстремист
extricate
освобождавам, измъквам, избавям, отървавам
extroverted
екстравертен
eyesight
зрение
зрителна способност
окомерен
eyewitness
очевидец
свидетел
~ testimony – показания на очевидец
~ testimony record – протокол от показания на очевидец
EZ
вж. Engagement Zone
вж. Extraction Zone
EZOS
вж. Extended Zone of Separation
F
вж. Fahrenheit
вж. Foxtrot
F/W
вж. Fixed Wing
FA
вж. Field Artillery
вж. Focus Area
вж. Forwarding Agency
FAA
вж. Federal Aviation Administration
вж. Foreign Assistance Act
вж. Forward Assembly Area
FAAD
вж. Forward-Area Air Defence
FAAD C2I
вж. Forward-Area Air Defence Command, Control & Intelligence
FAADEZ
вж. Forward Area Air Defense Zone
FAADS
вж. Forward-Area Air Defence System
FAARS
вж. Forward Area Alerting Radar System
FAB
вж. Forces Armees Burundaises
FAC
вж. Forward Air Controller
FACA
вж. Force Air Coordination Area
façade
(фр.) фасада
face
лице
обърнат (към)
~ to ~ - лице в лице
facilitate
улеснявам, облекчавам
спомагам, съдействам
facilitator
човек (организация, която съдейства, улеснява
посредник
facilities
благоприятни условия, улеснения, възможности, удобства, съоръжения, апаратура, помощни средства, приспособления
~s for travel - превозни средства
~s for study - библиотеки, лаборатории и пр.
radio ~ – радиосредства
sports ~s – спортни съоръжения
Facilities Electrical Team
електротехническа ремонтна група
facility
леснота, лекота
сръчност, умение, способност
гъвкавост, плавност, лекота (на стил и пр.)
податливост
съоръжения
приспособления
evacuated to another ~ - евакуиран в друг лагер, на друго място
~ security – охрана (сигурност) на обект
to have a ~ in learning languages - лесно уча/удават ми се езици
facsimile
факсимиле, точно копие
фототелеграма, факс
правя факсимиле
изпращам фототелеграма
in ~ - точно
fact
факт
~ finding mission – разузнавателна мисия за оценка на ситуацията и събиране на факти
~ finding team – група за събиране и оценка на фактите
~s – фактическо състояние, обстоятелства, факти
~ual – фактически, действителен, истински, реален
~ual account of – фактическо, реално описание (оценка)
faction
фракция, клика, крило
разногласие, разкол, разединение, партизанщина
armed ~ - въоръжена фракция
factor
пълномощник, представител, посредник, агент, комисионер
фактор, причина
коефициент
особеност
endogenous ~ – ендогенен фактор
~ of safety, safety ~ - коефициент на безопасност
~ cost – костуема цена
factory
завод, фабрика, работилница
weapon ~ - оръжейна фабрика
fade
затихвам
FAE
вж. Forward Air Element to JHQ CENT
вж. Fuel Air Explosive
FAFIO
вж. Federal Armed Forces Intelligence Office
Fahrenheit
градуси по Фаренхайт
fail
провалям се, не успявам
пренебрегвам, пропускам
фалирам, разорявам се
~ing to give passage – неспазване на предимство
~ing to obey a traffic signal – неспазване на пътен знак
failure
авария, неизправност
неуспех, провал
неизпълнение
engine ~ - повреда в двигателя
~ due to wear – повреда поради износване
~ frequency – честота на отказите
~ quota – брой на допустимите аварии
~ to report a criminal offence – недокладвано престъпление
faint
губя съзнание, припадам
заглъхвам (звук, сигнал, вибрация)
fair
панаир, изложение
хубав, прекрасен
ясен
честен
fait accompli
(фр.) свършен факт
faith
вяра
FAK
вж. First Aid Kit
fake
фалшифицирам, подправям, правя имитация на
измислям, съчинявам
преструвам се, симулирам
фалшификация, имитация, подправка
измислица
измамник, лъжец, съмнителна личност, фалшификатор
Falange Española Tradicionalista
FALD
вж. Field Administration & Logistics Division
Falkland Islands
Фолклендски острови
fall
падам
есен (ам.)
~back – връщам се (към)
~ into bad company – попадам в лоша компания
false
фалшив, неистински, подправен
~ accusation/charge – погрешно, неправилно, фалшиво обвинение
~ alarm – фалшива тревога
~ ceiling – фалшив таван, каратаван
~ identity papiers – фалшиви документи за самоличност
~ imprisonment – незаконно задържане, арест
~ message – погрешно, неправилно съобщение
~ report – погрешен доклад
~ representation – неправилно представяне
~ signature – фалшив подпис
~ testimony – фалшиви показания
~/counterfeit/forged money – фалшифицирани пари
falsification
фалшификация, подправяне (на документи, банкноти и др.)
falsifier
фалшификатор
falsify
фалшифициране, подправяне
FAM
вж. Friendly Air Movement
family
семейство
семеен
~ law – семейно право
~ support center – център за семейно подпомагане
~ support facilities – сгради на центъра за семейно подпомагане
~ support measures – мерки за семейно подпомагане
Family Health International
Family of Scatterable Mines
фамилия (моделна група) скачащи противопехотни мини
Family Planning Logistics Management
Family Planning Management Development
famine
глад, недостиг, липса, недоимък
~ prices – цени, повишени от недостига
fan
вентилатор
ventilating ~ – вентилатор, обдухвател
~ marker - МТО ръкав (за измерване скоростта на вятъра)
fanatic
фанатик
фанатичен
fanatical
фанатичен
~ racialist – фанатичен расист
FAO
вж. Food and Agricultural Organization
FAOR
вж. Fighter Area Of Responsibility
FAQ
вж. Frequently Asked Question(s)
far
далече
~-away - далечен, отдалечен, отдавнашен
how ~ - колко далече
Farabundo Marti National Liberation Front
Национален фронт за освобождение „Фарабундо Марти“ (Салвадор)
farewell
сбогуване, прощаване
прощален
~ letter – прощално писмо
Faroe Islands
Фаройски острови
FARP
вж. Forward Air Refueling Point
вж. Forward Arming and Refueling Point
вж. Forward Air Refuel and Rearm Point
FAS
вж. Federation of American Scientists
вж. Functional Area System/Service
FASCAM
вж. Family of Scatterable Mines
fascism
фашизъм
FASS
вж. Functional Area Sub-systems
FAST
бърз
вж. Functional Area System Training
Fast Patrol Boat
FAST-I
вж. Forward Area SID and TRAP Improved
Fast-Track Decision Making
fasten
завързвам, свързвам, скачвам, закрепвам, прикрепвам
заключвам (се), закопчавам (се)
втвърдявам се, стягам се
насочвам, отправям (мисли, поглед и пр.)
(прен.) лепвам се (to към)
~ off - завързвам (въже)
~ on - прикачвам, прикрепвам, приписвам (вина и пр.) на, нарочвам, вземам на прицел/мушка
залавям се за (претекст) (и to ~ upon)
~ the safety/seat belt - поставям, закопчавам предпазен колан
~ up - затварям, завързвам, закопчавам
FAT
вж. Functional Area Training
FATA
вж. Federal Administered Tribal Area
fatal
смъртоносен, фатален
~ accident – произшествие със смъртоносен изход
~ error – критична грешка
~ injury – смъртоносно нараняване
fatality
насилствена смърт
нащастие, беда
съдба, участ
fatique
умора, износване (на материал)
наряд
fault
грешка, дефект
нарушение, смущение
~ signal – сигнал за нарушение, смущение
faultiness
погрешност, неправилност
повреда
faultless
безгрешен
faulty
погрешен, неправилен
дефектен, повреден, неизправен
~ design – погрешна конструкция
favor
благосклонност
услуга
полза, интерес
благосклонен съм
одобрявам
покровителствам
in ~ of – подкрепям
в полза на
FAX
вж. facsimile
FAZ
вж. Forces Armees Zairoises
FB
вж. Fire Brigade
FBA
вж. Fighter Bomber Advanced-precision
вж. Fighter Bomber Attack
FBC
вж. Fluid Balance Chart
FBI
вж. Federal Bureau of Investigation
FBIS
вж. Foreign Broadcast Information Service
FBS
вж. Floating Base Support
FBX
FC
вж. Fire Control
вж. Force Commander
FCE
вж. Forward Command Element
FCEO
вж. Force Construction Engineering Officer
FCL
вж. Force Composition List
FCP
вж. Forward Command Post
FCR
вж. Fire Control Radar
FCS
вж. Fire Control System
вж. Future Combat System (programme)
FCX
вж. Fire Coordination Exercise
FCZ
вж. Forward Combat Zone
FD
вж. Fire Department
FDC
вж. Fire Direction Centre
FDD
вж. Forces pour la Defense de la Democratie
FDL
вж. Forward Defended Localities
FDO
вж. Force Dental Officer
вж. Foreign Disclosure Officer
FDR
вж. Flight Data Recorder
feasible
изпълним, осъществим, възможен, приложим
правдеподобен, вероятен, удобен
feather
перо, зъб, издатина, ребро, ръб (ец), фланец, шпонка, откос
~ed propeller - флюгиран винт
~ing – оперение, флюгиране
feature
черта/страна на характер, отличителен белег, свойство, признак, особеност, подробност, детайл
~ of crime – отличителна черта на деянието
FEBA
вж. Forward Edge of the Battle Area
February
февруари
FECC
вж. Fire Effect Coordination Cell
Fedayin
федаин (Ирак)
federal
федерален, федеративен, съюзен
~ armed forces – федерални въоръжени сили
~ border guard/police – федерална гранична полиция
~ court – федерален съд
Federal Administered Tribal Area
(Pakistan)
Federal Armed Forces Intelligence Office
Федерално военно разузнавателно управление (Германия)
Federal Aviation Administration
Федерална администрация на военновъздушните сили (САЩ)
Federal Bureau of Investigation
Федерално бюро за разследване (САЩ)
Federal Employment Agency
(Germany)
Federal Forest Act
Федерален закон за горите (САЩ)
Federal Health Office
Федерална служба по здравеопазването (САЩ)
Federal High Court of Justice
Върховен федерален съд (САЩ)
Federal Radionavigation Plan
Държавна програма за радионавигация (САЩ)
Federal Republic of Germany
Федерална република Германия
federation
федерация
съюз
~ statute/law – федерален закон
Federation Minister of Defense
Федерален министър на отбраната (Германия)
Federation of American Scientists
Федерация на американските учени (САЩ)
Federation of the Red Cros
Федерация на Червения кръст
Federation Swiss de Deminage
feebleminded
малоумен
~ness – слабоумие
Feed The Children International
Международен фонд „Нахрани децата“
feeder
фидер, захранваща линия/механизъм
~ road – установен маршрут на доставките
feel
усещане, осезание
усещам, чувствам
~ comfortable – чувствам се удобно (комфортно)
feet
футове (0,305 м.)
Feet per Minute
фут/мин. (скорост на издигане/спускане)
feign
представям в невярна светлина
~ing – имитация, стимулиране, представяне в невярна светлина
feint
финт, маневра
преструвка
felony
углавно престъпление
felt
филц, кече
филтрираща материя
feminism
феминизъм
feminist
феминист
fence
ограда
ограждам
парирам, защитавам
~d-in area – ограден район
fender
решетка, броня, предпазител
(ам.) калник
FEO
вж. Force Engineering Officer
вж. Forcible Entry Operations
FER
вж. Final Exercise Report
ferro-concrete
железобетон
FEST
вж. Forward Engineer Support Team
вж. Foreign Emergency Support Team
FET
вж. Facilities Electrical Team
вж. Falange Española Tradicionalista (Spanish political party)
вж. Field Engineering Team
вж. Field Engineering Training
вж. Fighter Engine Team
вж. Firewall Evaluation Team
вж. Forsvarets Efterretningstjeneste (Danish Defense Intelligence Agency)
вж. Functional Equipment Transfer
feud
(семейна) вражда
враждувам (with – със)
blood/deadly ~ - смъртна вражда, вендета
few
няколко
малко
FEZ
вж. Fighter Engagement Zone
вж. Force Enforcement Zone
FF
вж. frigate
FFA
вж. Federal Forest Act
вж. Free Fire Area
FFAR
вж. Folding Fin Aerial Rocket
FFD
вж. Food For Distribution
FFE
вж. Food For Education
FFIR
вж. Friendly Forces Information Requirements
FFLE
вж. FRY Forces Liaison Element
FFT
вж. Fact Finding Team
вж. Friendly Force Tracker
FFW
вж. Food For Work
FG
вж. Force Goal
вж. Force Guidance
FGA
вж. Fighter Ground Attack
FGC
вж. Force Generation Conference
FHCJ
вж. Federal High Court of Justice
FHI
вж. Family Health International
вж. Forward Hemisphere Intercept
FHO
вж. Federal Health Office
вж. Force Hygiene Officer
FHT
вж. Field HUMINT teams
FI
вж. Finland (стар код)
FIAS
вж. Fingerprints Identification Automated System
fiat
(лат.) декрет
fiber
влакно, нишка
fictitious
подправен, фалшифициран
привиден
~/mock marriage – фиктивен брак
~ transaction – фиктивна сделка
~ purchase – фиктивна покупка
FID
вж. Foreign Internal Defense
fiddle
(мор.) рамка на масата, за да не падат предметите при вълнение
~s – измама
FIDS
вж. Force Identification System
field
поле, ниво
находище
обсег, поле
полесражение
полеви
в реална обстановка
air ~ - летателно поле, летище
~ accomodations – полеви условия за пренощуване
~ ambulance – полева линейка
~ artillery - полева артилерия
~ dressing station – полеви превързочен пункт
~-grade officer – щабен офицер (САЩ)
~ hospital – полева болница
~ maintenance area – полева база за поддръжка
~ officer – щабен офицер във полеви филиал
~ of fire – обстрелвано поле
~ of view – полезрение
~ of vision – поле на видимост
~ operation report – доклад за проведена акция
~ operation record – дневник на акцията
~ post office system – полева пощенска система, фелдтрегерска служба
~ religious services – полеви религиозни служби
~ repair – ремонт при полеви условия
~ strip – разглобяване на оръжие за почистване
~ support – полева поддръжка
~ training exercise – полево обучение
~ training officer – полеви офицер по обучението
Field Administration & Logistics Division
полева администрация и подразделение по снабдяването
Field Engineering Team
полева сапьорна група
Field Engineering Training
полева сапьорна тренировка
Field HUMINT teams
Field Landing Strip
Field Manual
полево ръководство, наръчник
Field Missions High Commissioner for Human Rights
върховен комисар по правата на човека при полева мисия
Field Office
полева служба, офис
Field Ordering Officer
Field Security Office
Field Supply Unit
полева служба по снабдяването
Field Training Officer
fifteen
петнадесет
~th – петнадесети
fifth
пети
~ column - „пета колона“
fiftieth
петдесети
fifty
петдесет
fight
битка, сражение, схватка
боря (се), бия (се)
сражавам (се), стрелям
~ against crime – борба с престъпността
~ down – побеждавам
~ off – отблъсквам (неприятел)
~er – боец, борец
изтребител
~er for civil rights – борец за граждански права
~ing – бойни действия, битка
противодействие
Fighter
Fighter Area Of Responsibility
Fighter Bomber Advanced-precision
Fighter Bomber Attack
Fighter Engagement Zone
зона за отговорност на изтребителите
Fighter Engine Team
Fighter Ground Attack
Fighter Tactical Electronic
figure
фигура
личност
илюстрация
десен
цифра
~-head – фигурант, поставено лице
Fiji
Фиджи
file
папка, дело, архив, картотека, списък, досие
регистрирам, картотекирам, завеждам
пила
abstract of record ~ – извлечение от досие
~ a complaint – подавам оплакване, заявителски материал
~ a report – пиша доклад
прилагам доклад към архива
~ a request/an application – подавам молба, заявление
~ a suit in court – подавам иск, претенция в съда
~ documents – подшивам в папка, картотекирам
~ folder – класьор
filibuster
обструктор
fill
запълване, пълнеж
запълвам, напълвам
попълвам
~ to full capacity – напълвам догоре
~er – гърловина
~ing/petrol station – бензиностанция
~ing station attendant – служител на бензиностанция
filter
филтър
FIN
вертикален стабилизатор, кил
ребро (на радиатор или за укрепване)
вж. Finland (нов код)
вж. Finnish
final
край, финал
краен, окончателен
~ approach – последната права при заход за кацане
~ descend – снижение на финала
~ leg – последната права
call on ~ - доложете на финала
check on ~ - доложете финала
~ly – окончателно
накрая, в заключение
Final Exercise Report
окончателен разбор на учението
Final Protective Fire
finance
финанси (наука)
(ам.) набавяне на средства/капитал
финансирам, поддържам парично
((ам.) продавам на кредит
~ mamagement and support service – служба за финансово управление и подсигуряване
~ officer – финансист
financial
финансов, паричен, бюджетен
~ arrangements – финансови договорености, действия
~ controller – финансов контрольор, одитор
~ offence – финансово престъпление
~ outlays – разноски, разходи, изразходвана сума
~ statement - баланс
~ traching system – система за проследяване на финансовите транзакции
the ~ world - финансистите
Financial Management and Resource Board
Financial Rules and Procedures
финансови правила и процедури
Financial Tracking System
система за финансово проследяване
Financial Year
финансова година
FINCON
вж. Financial Controller
find
намирам, откривам
direction ~ing station – пеленгаторна станция
~ out – разбирам, разкривам
хващам (в грешка, лъжа)
~ out the truth – разкривам обективната истина
~ shelter – укривам се, намирам убежище
fine
чудесен, прекрасен
фин, тънък, нежен
глоба
глобявам, налагам (парична) глоба
~-wire fuse – предпазител за слаби токове
impose a ~ - осъждам, налагам парична глоба
finger
пръст (на ръката)
пръст (количество, мярка)
резе, мандало
стрелка (и на часовник), показател
(тех.) палец, щифт
пипам с пръсти, въртя в ръцете си, пипам, опипвам, бърникам
задигам, покрадвам, пипам
вземам подкуп, вземам/давам незаконно
a ~ of bread - резенче хляб
dip/put one's ~s in - намесвам се, пъхам си носа/гагата в
done by the ~ of God - "пръст божи"
give someone the ~ - измамвам/разочаровам някого
~-nail – нокът (на ръка)
~print – пръстов отпечатък
вземам ДНК проба
~print classification – класификация на пръстови отпечатъци
~print foil – фолио за изземване на пръстови отпечатъци
~print form – картон за пръстови отпечатъци
~print outfit – комплект за изземване на пръстови отпечатъци
~print powder – прах за изземване на пръстови отпечатъци
~print powder brush – четка за нанасяне на прах за пръстови отпечатъци
~print register/file – картотека с пръстови отпечатъци
~print trace – следа от пръстов отпечатък
have a fine ~ - бива ме за вземане на подкупи
~printing process – вземане на пръстови отпечатъци
I forbid you to lay a ~ on him - забранявам ти да го докоснеш дори с пръст/да го удариш
put/lay one's ~ on - напипвам, установявам
my little ~ told me - "едно птиче ми каза"
turn/twist/wind round one's little ~ - правя (с някого), каквото си ща, въртя (някого) на малкия си пръст
twist one's ~s чупя пръсти
Fingerprints Identification Automated System
Федерална автоматизирана система за пръстови отпечатъци (САЩ)
finish
завършвам
прекратявам
Finland
Финландия
Finnish
финландски
FIR
вж. First Impression Report
вж. Flight Information Region
вж. Forces Information Requirements
fire
огън, пламък
пожар
стрелба, огън
паля, запалвам (се)
пламвам
стрелям, гърмя, изстрелвам
уволнявам
access for ~ department – подстъп за ППО
accuracy of ~ – точност на стрелбата
aimed ~ – прицелна стрелба
~ a warning shot – изстрелвам предупредителен изстрел
~ alarm/detector – аларма, противопожарен датчик
~ arm certificate/license – разрешително за носене на (огнестрелно) оръжие
~ arm(s) – огнестрелно оръжие
~ arms check – проверка на оръжието
~ arms consultatnt – експерт по огнестрелните оръжия
~ arms instructor – инструктор по стрелба
~ arms marks – следи от използване на огнестрелно оръжие
~ arms range – стрелбище
~ arms training – стрелкова подготовка
~ at – стрелям по
~ barrier – огнева бариера
~ bombing – бомбандировка със запалителни бомби
~ brigade/department – противопожарна служба, команда
~ detection – откриване на пожар
~ detection systems – пожаросигнални инсталации
~ drill – тренировка за действия при пожар
~ engine – противопожарна кола, пожарна
~ escape – пожарникарска стълба
~ extinguisher – пожарогасител
~ fighting equipment – екипировка за гасене на пожари
~ for effect – прицелен огън, стрелба „на месо“
~ hazzard – опасност от възникване на пожар
~ hose – пожарникарски шланг
~ individual rounds – стрелям на къси редове и с единични изстрели
~ insurance – противопожарна застраховка
~ insurance premium – застрахователна премия при пожар
~ insurer – застраховател за случаи на пожар
~ investigation tasк force – комисия, разследваща причините за пожар
~ location – огнище на пожар
~ prevention – превенция на пожари
~ protection – противопожарна охрана
~ protection equipment – противопожарна екипировка
~ protection glazing – противопожарно остъкляване
~ protection structure – противопожарна конструкция
~ rate – честота на стрелбата
~ spread – разпространение на пожара
~ support – огнева поддръжка
~ symbol – знак, маркер за пожар
~ tender – водоноска, цистерна
~ warning – предупреждение за пожар
~ watch – дежурна пожарна команда
~loss assessor – експерт, оценяващ щетите от пожар
~man/fighter – пожарникар, огнеборец
~resistant – огнеупорен
~place – огнище
~proof – огнеупорен
~proof safe – огнеупорна каса
~proofing agent – противопожарно средство (вещество)
~side chat – непринуден разговор (между политици)
~wall – противопожарна преграда, защитна преграда (и комп.)
Fire Control
контрол по прекратяване на огъня
Fire Control Radar
радар за контрол на огъня
Fire Control System
система за контрол на огъня
Fire Coordination Exercise
Fire Direction Centre
Fire Effect Coordination Cell
Fire Media Affairs
Fire Release Authority
Fire Services Act
Закон за противопожарната охрана (САЩ)
Fire Support Coordination Centre
Fire Support Coordination Line
Fire Support Coordination Measures
Fire Support Coordinatior
Fire Support Element
Fire Support Vehicule
машина за огнева поддръжка (на база БТР)
Firewall Evaluation Team
firing
стрелба
~ line – стрелкова линия
~ pine – ударник (на оръжие)
~/fire position – положение за стрелба
~ test – изпит по стрелба
first
първи
отначало
~ line maintenance – полева експлоатация и ремонт на техниката
~ line scale of ammunition – основен запас от амуниции
~ line support – собствено снабдяване на бойните линии
~ offence – първо предстъпление
~-time offender – лице, което извършва престъпление за първи път
~ly – отначало
първоначално
First Aid
първа помощ
~ aid – аптечка за първа помощ
~ man/stretcher-bearer – санитар
~ post – пункт за оказване на първа помощ
~ skills – умения за оказване на първа помощ
First Hostile Act Report
FIRST HOSTILEACT
вж. First Hostile Act Report
First Impression Report
първоначален доклад (от учение, мероприятие)
First Name Unknown
лично име непознато
First United Nations Emergency Force
сили на ООН I за реагиране в спешни случаи
First United Nations Security Force
сили за сигурност на ООН I (от 11.1956 до 06.1967 г.)
FIS
вж. Foreign Intelligence Service
fiscal
финансов, фискален
~ officer – финансов, данъчен служител
~ policy – фискална политика
~ tax law – финансово право
~ year - финансова (фискална) година
Fiscal Year
финансова година
FISINT
вж. Foreign Instrumentation Signal Intelligence
fit
годен, подходящ, съответствуващ, удобен (for)
подобаващ, уместен, какъвто трябва
способен, квалифициран, компетентен, кадърен, достоен
отговарям/съответствувам на, в хармония съм с
~ for duty/service - годен за военна служба
~ to be questioned – в състояние да дава показания
~ to eat - който може да се яде
~tings – съоръжения, приспособления
the punishment ~s the crime - наказанието съответствува на престъплението
five
пет
~ year defense plan – петгодишен план по отбраната (САЩ)
fix
определяне местоположението
закрепвам, залепвам
поправям
~ed abode – постоянно местоживеене
holding ~ - контролната точка в зоната за изчакване
Fixed Target Indicator
Fixed Wing
FJ
вж. Fiji (стар код)
FJI
вж. Fiji (нов код)
FK
вж. Falkland Islands (Islas Malvinas) (стар код)
FL
вж. Flight Level
flag
плоча (за настилка)
знаме, флаг, флагче
знаме на флагман
украсявам/означавам със знамена
отпускам се, клюмвам, падам духом, намалявам, спадам, замирам
drop the ~ - давам знак за начало/край на състезание
~ of convenience - чуждо знаме, под което плува даден кораб
~ of truce – знаме на парламентьор
~ging economy - западаща икономика
~pole – флагщок, пилон
~rand violation – грубо нарушение
hoist one's/the ~ - поемам командуването
keep the ~ flying - държа високо знамето, не се предавам
lower/strike the ~ - предавам се
put the ~ out - празнувам победа
show the ~ - правя официално посещение в чуждо пристанище
flake
люспа, люспица
лющя се, беля се (на люспи), люпя се (и с away, off)
сипя (се), посипвам (се)
бояджийска люлка
~ jacket – бронежилетка
~ of paint – люспа боя
snow ~s – сняг на парцали
flame
пламък, огън (и прен.)
ярка светлина, блясък
жар, увлечение, страст, любов
пламтя, горя, обгарям, опърлям
сигнализирам чрез огън
fan the ~ - раздухвам/разпалвам страстите
~ detector – детектор за пламъци
~-resistant – огнеустойчив
~mable – леснозапалим, пожароопасен
go up in ~s – пламвам
flap
клапа, запушалка, капаче
wing ~ system – механизация на крилото
~s – задкрилки
flare
пламвам, лумвам
горя ярко, блясвам
разгарям се внезапно (за битка)
ярка блестяща светлина, пламък
припламване, проблясване
сигнална/осветителна ракета
~-path - осветена от факел/прожектор писта за кацане/излитане
~-up - внезапно пламване/избухване, разгаряне (и прен.)
внезапна схватка
~-up of violence – избухване на безредици, насилие
~ pistol – сигнален пистолет
flash
припламвам, проблясвам, блясвам, искря, светвам, светкам
осветявам внезапно, озарявам (и прен.), минавам внезапно пред погледа/през съзнанието
изваждам, измъквам изведнъж/бързо (сабя)
предавам по телеграф, радио и пр.
заливам, наводнявам
пламване, лумване, блясък, бляскане, искра, святкане, мълния, пламък
цветна ивица, отличителен знак на униформа
~ of lightning - светкавица
~ lamp - джобно фенерче
фотосветкавица
~ light - сигнален огън, светване и угасване на фар/фенер
джобно фенерче
~ point - точка на запалване/възпламеняване
~er - източник на мигаща светлина, маяк, фар, мигач
~ing - мигане (на сигнал)
~ing light unit - сигнално отделение
~over - прехвърляне на огън през преграда
~y - фалшив, подправен (за банкноти, монети)
отнасящ се до крадци
flat
плосък, равен
~ tyre – спукана гума
flaw
пукнатина, цепнатина, цепка, пролука
недостатък, повреда, дефект, петно, кусур
(юр.) пропуск, грешка (в документа и пр.)
внезапен вятър, шквал, краткотрайна буря, вихрушка
пуквам (се), цепвам (се), повреждам (се), развалям (се)
(юр.) правя недействителен/невалиден
~ed - дефектен, напукан, счупен
FLB
вж. Forward Logistics Base
FLC
вж. Forced Labour Convention, 1930 (№ 29)
вж. FriesLand Corps
FLCF
вж. Forward Lines of the Contending Forces
FLE
вж. Forward Logistic Element
flee
бягам, побягвам, избягвам, бягам от
FLET
вж. Forward Line of Enemy Troops
flexible
гъвкав (и прен.)
податлив, отстъпчив
подвижен
съобразителен, приспособим, който се приспособява/нагажда лесно
~ linking cable - гъвкава кабелна връзка
flier
специална ракета, изстрелвана от ЛА за отклоняване на вражеските ракети, „ловушка“
flight
ято, орляк, рояк
самолетна ескадрила
полет
exercise ~ - тренировъчен полет
~ desk – борд на самолет
~ engineer - борден инженер
~ experience – летателен опит
~ path – трасе на полета
~ recorder - „черна кутия“ (която обикновено е оранжева) на ЛА
~ rules - правила за визуални полети
scheduled ~ – полет по разписание
training ~ – тренировъчен полет
Flight Data Recorder
записващо устройство на полетните данни, „черна кутия“
Flight Information Center
център за полетна информация
Flight Information Region
район за полетна информация
Flight Level
ешелон
Flight Plan
полетен план
Flight Safety
безопастност на полетите
Flight Safety Officer
служител по безопастността на полетите
Flight Schedule
график на полетите
Flight Time Table
график на полетите
flight-lieutenant
капитан от авиацията (Великобритания)
flip
кратък полет с ЛА
FLIR
вж. Forward Looking Infrared
FLK
вж. Falkland Islands (Islas Malvinas) (нов код)
FLM
вж. French Liaison Mission
FLO
вж. Force Legal Officer
float
нещо, което плува/се носи на повърхността на водата, плавей, плаващ дървен материал (по река), плаваща маса лед
сал, плаваща скеля, плавник, шамандура
спасителен пояс
поплавък (на резервоар)
нося (за вода), понасям, поемам (заседнал кораб - за вода)
плувам, плавам, държа се на повърхността (и за чoвек), не потъвам, нося се (и във въздуха), понасям се (във водата-за заседнал кораб)
(прен.) нося се, блуждая, мяркам се (в съзнанието)
пускам (нещо да плува) във вода, сплавям (дървен материал)
наводнявам, заливам
пускам, разпространявам (слух)
пускам в обръщение, лансирам, основавам, създавам (предприятие и пр.)
~ a loan - откривам подписка за заем
~ off - отплувам, понасям, поемам (заседнал кораб)
~ing base support - доставки, снабдяване по вода
flock
ято
flood
наводнение, потоп
прилив
~ing – наводняване, заливане с вода, наводнение
~light - прожектор
FLOT
вж. Forward Line of Own Troops
flow
течение, поток
изтичане
тека, прииждам
~ chart – блоксхема
~ of information – информационен поток
~ of refugeers – поток от бежанци
traffic ~ - поток на движението, пътникопоток
FLPT
вж. Forward Liaison and Planning Team
FLR
вж. Forces at Lower Readiness
FLRT
вж. Forward Liaison and Reconnaissance Team
FLS
вж. Forward Logistics Sites
вж. Field Landing Strip
FLSG
вж. Force Logistic Support Group
FLU
вж. Flashing Light Unit
flue
димоотвод
~ pipe – димоотводна тръба, комин, ауспух
Fluid Balance Chart
fly
летя
~ing squad – щурмова команда, подразделение за бързо реагиране
група за аварийно-спасителни работи, „летящ“ отряд
FM
вж. Field Manual
вж. Frequency Management
вж. Frequency Modulated
вж. Frequency Modulation
вж. Fund Manager
вж. Micronesia, Federated States of (стар код)
FMA
вж. Fire Media Affairs
FMB
вж. Forward Mounting Base
FMC
вж. Fully Mission Capable
FMedO
вж. Force Medical Officer
FMHCHR
вж. Field Missions High Commissioner for Human Rights
FMM
вж. French Military Mission
FMNLF
вж. Farabundo Marti National Liberation Front
FMO
вж. Force Medical Officer
FMoD
вж. Federation Minister of Defense
FMR
вж. Force Mobile Reserve
FMRB
вж. Financial Management and Resource Board
FMSC
вж. Frequency Management Sub Committee
вж. Future Municipality Sub-Commission
FMSO
вж. Force Medical Supply Officer
FMSS
вж. Finance Management and Support Service
FMT
вж. Forward Medical Team
FMV
вж. Full Motion Video
FN
вж. Framework Nation
FNL/RWASA
вж. Forces Nationales de Liberation
FNS
вж. Foreign Nation Support
FNU
вж. First Name Unknown
FO
вж. Faroe Islands (стар код)
вж. Field Office
вж. Finance Officer
вж. Forward Observer
вж. Frame Optional
вж. From the Outset
foam
(пожарогасителна) пяна
порест материал
FOB
вж. Forward Operating Base
FOC
вж. Freedom Of Communications
вж. Full Operational Capability
focus
фокус, фокусно разстояние
огнище, център
~ area – зона на съсредоточаване
~ on – съсредоточавам се върху
in ~ - на фокус, ясен, отчетлив
out ~ - неясен, размит
FOD
вж. Foreign Object Damage
foe
враг, неприятел
FOF
вж. Follow on Force
fog
мъгла
~ in patches - разкъсана мъгла
~ lamps – фарове за мъгла
shallow ~ – рехава мъгла
thin ~ – рядка мъгла
thick ~ – гъста мъгла
foil
фолио, станиол
осуетявам, обърквам
отблъсквам (нападение)
FOL
вж. follow, following
вж. Forward Operating Location
fold
сгъвам, нагъвам, скръствам (ръце)
низина, падина
~-down seat – сгъваема седалка (в десантен ЛА или МПС)
~ing bipod/tripod – сгъваема двунога/тринога
~ fin aerial rocket – въздушноизстрелвана ракета със сгъваеми стабилизатори
folder
папка
диплянка
forecast ~ – МТО бюлетин
follow
следвам, движа се след
проследявам
~ a track – вървя по следа
~ up – последващо разследване, проверка
~-me-car – водеща кола
~ing – следващ, последващ
описан (споменат) по-долу
Follow on Force
FoM
вж. Freedom of Movement
FOMUC-EUR
вж. Multinational Force in Central African Republic
FOO
вж. Field Ordering Officer
food
храна
contaminated ~, spoiled ~ - развалена, замърсена храна
~ distribution – разпределение на продоволствие
~ machine – автомат за сандвичи
~ point – място за разпределение на продоволствие
Food and Agriculture Organization
Организация за прехрана и земеделие към ООН (ФАО)
Food For Asset Creation
Food For Distribution
Food For Education
Food For Work
Food Release Note
Food Standard Agency
Агенция по безопастността на храните
FOODAC
вж. Food For Asset Creation
foot
фут (0,3048 м.)
стъпало, крак (от глезена надолу)
пехота
~ patrol – пеши патрул
патрулиране, обиколка
~bridge – надлез
~er – долен колонтитул (на документ)
~mark/print – стъпка, следа от стъпка
~note – бележка под линия
~path – тротоар
алея за пешеходци
foothold
стъпало, стъпенка
(прен.) затвърдено положение, постигнат успех
for
за
в продължение на...
~ official use only - само за служебно ползване
~ reference – за сведение
~ the commander – по нареждане на командира
~ your information – за ваша информация, на вашето внимание
look ~ – търся
For What It's Worth
да послужи където (за каквото) е необходимо
For Your Eyes Only
само за вашите очи (лично)
For Your Information
за ваше сведение
FORACS
вж. NATO Naval Forces Sensors and Weapons Accuracy Check Sites
forbear
праотец
предшественик
forbid
забранявам
възпрепятствам, правя невъзможно
forbidden
забранен
~ access – забранен достъп
~ by law – забранен от закона
~ items – забранени артикули
force
сила, мощ, енергие
сили, войска, части
принуждавам, насилвам
форсирам
air assault task ~ - въздушнодесантни войски
air ~ - военновъздушни сили
Air ~ Commercial Activities Program - програма за търговски дейности на ВВС (САЩ)
Allied Air ~s North - Обединени военновъздушни сили „Север“
arbitrary use of ~ – произволно използване на сила
armed ~s - въоръжени сили
armed ~ reserve - резерв на въоръжените сили
~ a way into – влизане с взлом
~ back – отблъсквам (неприятел)
спирам, задържам (течност, газ)
~ commander – командир на въоръжените сили
~ construction engineering officer – строителен инженер на въоръжените сили
~ dental officer – зъболекар на ВС
~ engineer officer – инженер от ВС
~ headquaters – главна квартира на ВС
~ hygiene officer – хигиенист от ВС
~ legal officer – юрист на ВС
~ level – количество на ВС
~ logistics support group – войскова група за снабдяване
~ medical officer – главен военен лекар
~ medical supply officer – служител по медицинските доставки на ВС
~ mobile reserve – мобилен войскови резерв
~ of gravity – сила на притегляне, гравитация
~ of law – силата на закона
~ off – изтласквам, принуждавам някого да се махне
~ projection capability – способност за предислоциране на ВС
~ protection – защита, охрана на собствените ВС
защитни, охранителни мерки
~ reduction – намаляване на ВС
~ signals officer – полеви свързочен офицер
~ & firearms – правило за неизползване на сила и оръжие, освен ако не е застрашен живота на служителя или трети лица
Force Air Coordination Area
Force Commander
командир
Force Composition List
Force Enforcement Zone
Force Generation Conference
Force Goal
цел на силите
Force Guidance
Force Identification System
система за идентифициране на войските
Force Planning Group
Force Planning Process
Force Preparation Order
Force Prepare Message
Force Protection Condition
Force Protection Working Group
Force Structure, Resurce and Assessment Directorate
Force Tracking System
система за проследяване местоположението на войските в местността
forced
счупен, разбит
принудителен
~ entry – принудително влизане, въвеждане
~ eviction – насилствено прогонване
~ expulsion – насилствено експулсиране
~ labor – принудителен труд
~ landing – принудително кацане
~ resettlement – насилствено прогонване, интерниране
Forced Labour Convention, 1930 (№ 29)
Конвенция за принудителния труд от 1930 г. (№ 29)
forceful
силен, мощен, твърд, енергичен (за характер, човек)
убедителен (за довод, реч и пр.)
~ entry – насилствено влизане, нахлуване
FORCEPREP
вж. Force Preparation Order
вж. Force Prepare Message
Forces Armees Burundaises
Въоръжени сили на Бурунди
Forces Armees Zairoises
Въоръжени сили на Заир
Forces at Lower Readiness
войски и сили с ниска степен на готовност
Forces Information Requirements
Forces Nationales de Liberation
Forces pour la Defense de la Democratie
(Burundi)
forcible
насилствен, принудителен
силен, енергичен, убедителен, завладяващ (за стил, израз, оратор)
~ entry – проникване със сила
Forcible Entry Operations
операции със силово проникване
forearm
ръка (от лакътя до китката)
въоръжавам се предварително, предварително взимам предохранителни мерки
forebear
вж. (ам.) forbear
forecast
(МТО) прогноза
~er – метеоролог
~ folder – МТО бюлетин
landing ~ – МТО прогноза за кацане
foreground
преден план, предна позиция
foreign
чуждестранен, външен, чужд
~ aid – чуждестранна помощ
~ enemy – външен враг
~/~er subject – чужденец
~ policy – външна политика
~ worker – гастарбайтер
Foreign Assistance Act
Закон за чуждестранната помощ от 1961 г.(САЩ)
Foreign Broadcast Information Service
Foreign Disclosure Officer
Foreign Emergency Support Team
Foreign Instrumentation Signal Intelligence
електронно-инструментално разузнаване
Foreign Intelligence Service
Foreign Internal Defense
Foreign Nation Support
Foreign Object Damage
Foreign Service National
Foreign Terrorist Organization
forensic
съдебен, юридически
~ artist – криминален художник
~ medecine – съдебна медицина
~ science – криминалистика
~ science equipment – криминологична техника
~ science laboratory – криминологична лаборатория
~ science technical examination – техническо криминалогично изследване
~ scientist – криминалист
foresee
предвиждам, предугаждам
foresight
предсказване, предвиждане
предвидливост
мушка (на оръжие)
forest
гора
горски
~ fire – горски пожар
forestall
изпреварвам, предварям, предугаждам (събитие)
попречвам, предотвратявам
~ an aggression – попречвам, предотвратявам агресия
forge
подправям, фалшифицирам (подпис, чек и пр.), върша фалшификации
~d check/cheque – подправен чек
~d signature – подправен подпис
~ry – фалшификация, подправяне
~ry squad – група за борба с фалшификациите
forget
забравям
form
форма, очертание
формат
формуляр
образувам, формирам, тренирам, обучавам, създавам (армия), съставям (правителство), установявам (власт)
~ation – формация, образувание
~ provided – задължителен формуляр
formal
формален
официален
~ hearing – официално изслушване
~ witnessing of a signature – (нотариална) заверка на подпис, спесимент
Former Republic of Yougoslavia
Бивша република Югославия
Former Soviet Union
Бивш Съветски съюз
Former Warring Factions
предишни воюващи фракции
Former Yugoslav Republic
Бивша Югославска република
Former Yugoslav Republic of Macedonia
Бивша Югославска република Македония
Formerly Restricted Data
по-рано секретни данни
FORMEX
вж. Forms for Data Gathering for subsequent Analysis
Forms for Data Gathering for subsequent Analysis
formulate
формулирам, съставям
formulation
формулировка
формулиране, съставяне
~ of a question – формулиране, задаване на въпрос
Forsvarets Efterretningstjeneste
вж. Danish Defense Intelligence Agency
fortieth
четиридесети
fortification
укрепление, фортификация
fortified
укрепен, защитен
~ position – укрепена позиция
forty
четиридесет
Forward
преден
напредничав, прогресивен
изнесен
Forward Air Controller
преден авионасочвач
Forward Air Element to JHQ CENT
Forward Air Refuel and Rearm Point
Forward Air Refueling Point
Forward Area Air Defence
въздушна защита на предните позиции
Forward Area Air Defence Command, Control & Intelligence
командване, контрол и разузнаване на въздушната защита на предните позиции
Forward Area Air Defence System
система за въздушна защита на предните позиции
Forward Area Air Defense Zone
зона за въздушна защита на предните позиции
Forward Area Alerting Radar System
радарна предупредителна система за предните линии
Forward Area SID and TRAP Improved
Forward Arming & Refueling Point
изнесен пункт за превъоръжаване и презареждане
Forward Assembly Area
преден сборен район
Forward Combat Zone
Forward Command Element
Forward Command Post
изнесен команден пост
Forward Defended Localities
предни отбранителни позиции
Forward Edge of the Battle Area
преден край на района на бойни действия
Forward Engineer Support Team
Forward Hemisphere Intercept
Forward Liaison and Planning Team
Forward Liaison and Reconnaissance Team
Forward Line of Enemy Troops
предна линия на вражеските части
Forward Line of Own Troops
предна линия на собствените части
Forward Lines of the Contending Forces
предни отбранителни позиции на враждуващите сили
Forward Logistic Element
Forward Logistics Base
изнесена логистична база
Forward Logistics Sites
Forward Looking Infrared
Forward Medical Team
изнесена медицинска група (на предната линия)
Forward Mounting Base
изнесена ремонтна база
Forward Observer
изнесен наблюдател
Forward Operating Base
изнесена оперативна база
Forward Operating Location
изнесен оперативен пункт
Forward Passage Of Line
Forward Staging Base
Forward Storage Site
Forward Supply Point
Forward Support Area
преден поддържащ район
Forward Support Base
предна поддържаща база
Forward Support Group
Forward Surgical Teams
Forwarding Agency
транспортна (спедиторска) агенция
foster
насърчавам, поощрявам
подпомагам, благоприятствам
foundation
основа, фундамент
основаване, създаване, учредяване
основание
фондация, благотворителен фонд
FOUO
вж. For Official Use Only
four
четири
~-speed transmission gearbox – четиристепенна скоростна кутия
~teen – четиринадесет
~teenth – четиринадесети
~th – четвърти
~th estate – „четвъртата власт“ (медиите)
Foxtrot
буква F (при радиообмен)
FP
вж. Force Protection
вж. Flight Plan
FPB
вж. Fast Patrol Boat
FPCON
вж. Force Protection Condition
FPF
вж. Final Protective Fire
FPG
вж. Force Planning Group
вж. Functional Planning Guide
FPLM
вж. Family Planning Logistics Management
FPM
вж. Feet per Minute
FPMD
вж. Family Planning Management Development
FPOL
вж. Forward Passage Of Line
FPP
вж. Force Planning Process
FPWG
вж. Force Protection Working Group
FR
вж. France (стар код)
вж. French
FR-A
вж. French Army
FRA
вж. Fire Release Authority
вж. France (нов код)
fracture
фрактура
счупване
счупвам (се), строшавам (се), чупя (се)
~ analysis – анализ на фрактурата
~ of the skull – фрактура на черепа
FRAG
вж. Fragment
вж. Fragmentation
fragile
чуплив, крехък, трошлив
деликатен, нежен
несигурен
Fragment
фрагмент
къс, част
разделям (се), разпадам (се) на части
Fragmentary Order
частична, непълна заповед, нареждане
Fragmentation
разпръскване на парчета, раздробяване
бризантен
~ jacket – бронирана жилетка
~ protection foil – фолио за защита от осколки
FRAGO
вж. Fragmentary Order
frailty
слабост, деликатност
слабохарактерност
грешка, грях
frame
рамка
рама
Frame Optional
framework
рамка
скелет, структура
шаси
кофраж
~ agreement – рамково споразумение
within the ~ - в рамките на
Framework Nation
определяща, водеща, основна нация
France
Франция
franchise
избирателно право
франчайзинг, право на пласиране на стоки в определен район
fratricide
братоубийство
братоубийствен
fraud
измама
измамник, мошенник
~ department – отдел за борба с измамите
~ in goods – стокова измама
~ squad – група за разследване на измамите
~ulent – измамнически
~ulent bankruptcy – фалшив банкрут
FRC
вж. Federation of the Red Cros
FRD
вж. Formerly Restricted Data
FRE
вж. Future Regional Engagement
FRE Steering Group
помощна (подсилваща) група на FRE
free
свободен, независим, чист (от примеси)
безплатен
освобождавам, пускам на свобода
~ access – свободен достъп
~ and democratic constitutional order – свободен и демократичен обществено-политически строй
~ enterprise – свободно предприемачество, свободна инициатива
~-lance – на свободна практика (журналист, адвокат, наемен войник)
~/leisure time – свободно време
~ market – свободен пазар
~ rocket over ground – съветска ракета тип „земя-земя“
~ trade – свободна търговия
be ~ to – имам право да, мога да
Free Fire Area
freebie (?freeby)
freedom
свобода
волност
свободен достъп
academic ~ - академична свобода
~ of action – свобода на действие
~ of assembly – свобода на събиранията
~ of assotiation – свобода на сдружаване
~ of belief/religion – свобода на вероизповеданията
~ of communications – свобода на изразяване
~ of movement – свобода на придвижването
~ of speech – свобода на словото
Freedom of Assotiation and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (№ 87)
Конвенция за правото за съюзяване и защита на правото на организиране от 1948 г. (№ 87)
Freedom of Movement
свобода на движение
Freedom Support Act
Закон за подкрепа на свободата (1992 г., САЩ)
freeze
измръзвам, премръзвам, замръзвам
~ing level – нулева изотерма
~ing rain – дъжд със сняг
freight
товар
FRELIMO
вж. Frente de Libertaçao de Moçambique
French
френски
French Army
Френска армия
French Liaison Mission
Френска мисия за връзка
French Military Mission
Френска военна мисия
Frente de Libertaçao de Moçambique
Фронт за освобождение на Мозамбик
freq
вж. frequency
frequency
честота
alternate ~, secondary ~ - допълнителна (запасна) честота
audio ~ - звукова честота
~ demodulator – честотен демодулатор
~ modulated – честотномодулиран
~ modulation – честотна модулация
~ modulator – честотен модулатор
~ shift key – ключ за донастройване на честотата
low ~ - дълги вълни
medium ~ - средни вълни
primary ~ - основна честота
very high ~ – ултракъси вълни
very high ~ omnidirectional radiorange - всенасочен радиомаяк (ВОР)
Frequency Management
Frequency Management Sub Committee
frequent
чест
многократен
~ly - често
многократно
Frequently Asked Question(s)
често задавани въпроси
FRESG
вж. FRE Steering Group
fresh
пресен, свеж
нов, новопоявил се
неопитен, „зелен“
~ air supply – приток на чист въздух
~ evidence – нов доказателствен материал
FRG
вж. Federal Republic of Germany
friction
триене
Friday
петък
friend
приятел
~ly – приятелски
~ly witness – собствен свидетел
Friendly Air Movement
Friendly Force Tracker
устройство за проследяване на собствените войски
Friendly Forces Information Requirements
FriesLand
FriesLand Corps
frigate
фрегата
fringe
ръб, край
покрайнина, най-отдалечена част
~ group – отцепническа група
fritter
къс, парче
раздробявам, разтрошавам
~ away – пропилявам, прахосвам
FRL
вж. FriesLand
FRN
вж. Food Release Note
FRO
вж. Faroe Islands (нов код)
FRODEBU
вж. Front pour la Democratie au Burundi
FROG
жаба
(презр.) французин, „жабар“
украса от шнур на униформа
вж. Free Rocket Over Ground
~man – леководолаз
подводен разузнавач
from
от
From the Outset
от самото начало
front
фронт, бойна линия, предна позиция
ръководство
фасада
обърнат съм към
ръководя
преден, лицев
~ beam – насочена антена
~ bumper – предна броня
~ line trace – предни отбранителни позиции на враждуващите страни
~ organizations – фасадни, подставени организации
~ panel – преден, лицев панел
~ wheel - предно колело, колесник
cold/warm ~ - студен/топъл фронт
in ~ of – пред, отпред
Front pour la Democratie au Burundi
Фронт за демокрация на Бурунди
frontier
граница
предел, граница, лимит
непроучени области
~ area – граничен район
~ barrier – гранична бариера
frost
мраз, скреж, слана
FRP
вж. Federal Radionavigation Plan
вж. Financial Rules and Procedures
FRTG
вж. Functional Review Task Group
FRTM
вж. Functional Review Task Matrix
frustrate
осуетявам, разстройвам
осуетявам (планове)
FRWG
вж. Functional Review Working Group
FRY
вж. Former Republic of Yougoslavia
FRY Forces Liaison Element
FS
вж. Field Support
вж. Fire Support
вж. Flight Safety
вж. Flight Schedule
FSA
вж. Fire Services Act
вж. Food Standard Agency
вж. Forward Support Area
вж. Freedom Support Act
FSB
вж. Forward Staging Base
вж. Forward Support Base
FSCC
вж. Fire Support Coordination Centre
FSCL
вж. Fire Support Coordination Line
FSCM
вж. Fire Support Coordination Measures
FSCOORD
вж. Fire Support Coordinatior
FSD
вж. Federation Swiss de Deminage
FSE
вж. Fire Support Element
FSG
вж. Forward Support Group
FSK
вж. Frequency Shift Key
FSM
вж. Micronesia, Federated States of (нов код)
FSN
вж. Foreign Service National
FSO
вж. Field Security Office
вж. Flight Safety Officer
вж. Force Signals Officer
FSP
вж. Forward Supply Point
FSS
вж. Forward Storage Site
FST
вж. Forward Surgical Teams
FSTA
вж. Future Strategic Tanker Aircraft (programme)
FStS
вж. Forward Storage Sites
FSU
вж. Field Supply Unit
вж. Former Soviet Union
FSV
вж. Fire Support Vehicule
Ft
вж. Foot/Feet
FTCI
вж. Feed The Children International
FTDM
вж. Fast-Track Decision Making
FTE
вж. Fighter Tactical Electronic
FTF
вж. Face to Face
FTI
вж. Fixed Target Indicator
FTO
вж. Field Training Officer
вж. Foreign Terrorist Organization
Ftr
вж. Fighter
FTS
вж. Financial Tracking System
вж. Force Tracking System
FTT
вж. Flight Time Table
FTX
вж. Field Training Exercise
fuel
гориво
снабдявам (се) с гориво, зареждам
подгрявам, поддържам
bulk ~ installation – ГСМ
~ air mixture – въздушно-горивна смес
~ consumption – разход на гориво
~ farm – склад за гориво
~ gauge – датчик за горивото
~ quantity gauge – горивомер
~ tank – цистерна
резервоар
Fuel Air Explosive
fugitive
беглец
бежанец, дезертьор
fulfillment
изпълнение, осъществяване
~ of a mission – изпълнение на мисия, задача
~ of obligations – изпълнение на задължения, дълг
~ of the mandate – изпълнение на мандата
full
пълен, цял
fill to ~ capacity – напълвам догоре
~ alert – всеобща тревога
~ call sigh - пълна позивна
~ confession – пълно самопризнание
~ consert – пълно съгласие
~-fledged war – бойни действия от по-голям мащаб
~ implementation of the agreement – пълно, точно изпълнение на споразуменията
~ motion video - (въздушно) видеонаблюдение в реално време на движението в местността
~ operational capability – пълна оперативна способност
~y electronic – напълно електронен
Full Operational Capability
пълни оперативни способности
Fully Mission Capable
function
функция
abuse of official ~s – злоупотреба със служебното положение
delegated ~s - делегирани функции
~ key – функционален ключ
~al control – функционален, специализиран контрол
~al development assistance – функционална помощ за развитието на земеделието, здравеопазването, човешките ресурси, наука и технология и др.
~s and powers – задачи и пълномощия
~s of judical nature – съдебни функции
Functional Area Sub-systems
Functional Area System Training
обучение в сферата на конкретните фунционални задължения по използване на IT и конкретен софтуер
Functional Area System/Service
Functional Area Training
обучение в сферата на конкретните фунционални задължения
Functional Equipment Transfer
Functional Planning Guide
Ръководство за функционално планиране на НАТО по CIMIC
Functional Review Task Group
Functional Review Task Matrix
Functional Review Working Group
fund
фонд
капитал
финансирам
~s – (парични) средства
~-raising – (кампания за) набиране на средства
~ manager – мениджър, директор на фонд
fundamental
основен, съществен
основа, основно правило
~ attitude – становище, отношение
начин на мислене, манталитет
~ duty – основни задължения
~ freedoms – основни права и свободи
~ human rights – основни човешки права
~ right – основно право
fundamentalism
фундаментализъм
FUNEF
вж. First United Nations Emergency Force
FUNSF
вж. First United Nations Security Force
further
по-нататъшен
по-отдалечен
furthest
най-отдалечен
fuse
възпламенител, детонатор, фитил
бушон, предпазител
топя (се), стопявам (се), възпламенявам
~ a bomb – активирам бомба
~ blok – предпазител
fuselage
фюзелаж
fusion
стопяване, разтопяване
сливане
съединяване
разтопена маса, смес, сплав
(полит.) коалиция
futile
безполезен, напразен, безплоден
Future Combat System (program)
(програма за развитие на) перспективна бойна система (САЩ)
Future Combat System (programme)
(програма за) развитие на въоръженията (САЩ)
Future Municipality Sub-Commission
Future Regional Engagement
Future Strategic Tanker Aircraft (programme)
програма за създаване на стратегически авиотанкер от ново поколение
FWD
вж. Forward
FWF
вж. Former Warring Factions
FWIW
вж. For What It's Worth
FY
вж. Financial Year
вж. Fiscal Year
вж. Macedonia (временен стар код)
FYDP
вж. Five Year Defence Plan
FYEO
вж. For Your Eyes Only
FYI
вж. For Your Information
FYR
вж. Former Yugoslav Republic
вж. Macedonia (временен нов код)
FYROM
вж. Former Yugoslav Republic of Macedonia
G
вж. Golf
G9
Г9
GA
вж. Gambia (стар код)
вж. General Alert
вж. Ground Attack
GAA
вж. German Agro Action
GAAC
вж. German Aid for Afghan Children
GAB
вж. Gabon (нов код)
gabble
говоря неясно и бързо
ломотя
Gabon
Габон
GAC
вж. Ground Air Controller
вж. Ground Assault Convoy
GAFCOM – LwFüKdo
вж. German Air Force Command - Luftwaffenführungskommando
GAIR
вж. Ground to Air Interrogator Responder
galley
кухня
gallon
галон (USA 3,78 lt.
Br 4,546 lt.)
imperial ~ – английски галон (4,546 lt)
Gambia
Гамбия
GARFCOM
вж. German Army Forces Command
GARFCOM – HFüKdo
вж. German Army Forces Command - Heeresführungskommando
gas
газ
бензин
~oline – бензин
~ mask – противогаз
GAT
вж. Ground Attack Training
gate
стоянка
врата
Gated Laser Intensifier
gauge
мярка, размер, мащаб, калибър
уред за измерване, индикатор
fuel quantity ~ – горивомер
pressure ~ - манометър
rain-~ – дъждомер
gaunlet
(ист.) рицарска ръкавица („хвърлям ръкавица“)
GAVI
вж. Global Alliance for Vaccines and Immunization
GB
вж. Gabon (стар код)
GBAD
вж. Ground Based Air Defense
GBCS
вж. Ground Based Common Center
GBR
вж. Great-Britain
вж. United Kingdom of Great Britain and Northen Ireland (нов код)
GCA
вж. General Contract Air
вж. Ground Controlled Approach
GCCS
вж. Global Command and Control System
GCI
вж. Ground Control Intercept
GCM
вж. Graphic Control Measures
GCTF
вж. Global Counter Terrorism Forces
GCU
вж. Guidance and Control Unit
GDP
вж. General Defense Plan
вж. Gross Domestic Product
GDS
вж. Guardians
GDT
вж. Ground Data Terminal
GE
вж. Germany (стар код)
вж. German
gear
механизъм
колесник
landing ~ – колесник
nose ~ – носов колесник
retractable landing ~ – прибираем колесник
GEM Implementation FORCE
GEM Regional and Security Cooperation Organization
general
генерал
главен
основен
общ
in ~ - въобще
~ly – въобще, обикновено
General Alert
обща тревога
General Contract Air
General Defense Plan
General Framework Agreement for Peace
General Officer
General Purpose Forces
General Purpose Ground Mine
General Purpose Vehicle
автомобил с общо предназначение
General Staff
ГЩ
General Support
generator
генератор
GENIC
вж. German National Intelligence Centre
GEO
вж. Geographic
вж. Georgia (нов код)
Geo & TA
вж. Geographical and Terrain Analysis
Geographic
географски
Geographic Field Survey Teams
Geographic Information System
Geographic Introduction List
Geographic Situation Report
Geographic Status Report A
Geographic Status Report B
Geographic Support Element
Geographical and Terrain Analysis
GEOLIST
вж. Geographic Introduction List
Georgia
Грузия
GEOSITREP
вж. Geographic Situation Report
GEOSTAR-A
вж. Geographic Status Report A
GEOSTAR-B
вж. Geographic Status Report B
German
немски
German Agro Action
German Aid for Afghan Children
German Air Force Command - Luftwaffenführungskommando
German Army Forces Command
German Army Forces Command - Heeresführungskommando
German Development Service
(Germany)
German Federal Agency for Technical Relief
German Medical Services
German National Intelligence Centre
German Police Project Team
проект за обучение на афганистански полицаи от германски специалисти
German/Netherlands Corps
Germany
Германия
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
вж. Society for Technical Cooperation
get
вземам, придобивам
разбирам
купувам
доставям
ставам (някакъв)
~ in – влизам
~ off - излизам
GFA
вж. Gunfire Area
GFAP
вж. General Framework Agreement for Peace
GFC
вж. Ground Force Commander
GFD
вж. Guided Firing Development (launch)
GFMO
вж. Group Flight Medical Office
GFOR
вж. GEM Implementation FORCE
GFST
вж. Geographic Field Survey Teams
GFW
вж. Ground Forces Weapons and Equipment
GG
вж. Georgia (стар код)
GH
вж. Ghana (стар код)
GHA
вж. Ghana (нов код)
Ghana
Гана
GHT
вж. Government Health Team
GI
вж. Gibraltar (стар код)
GIA
GIB
вж. Gibraltar (нов код)
Gibraltar
Гибралтар
GIN
вж. Guinea (нов код)
GIRoA
вж. Government of the Islamic Republic of Afghanistan
GIS
вж. Geographic Information System
вж. Guidance for Intelligence Support
give
давам
GJ
вж. Grenada (стар код)
GL
вж. Greenland (стар код)
glass
стъкло
чаша
GLCM
вж. Ground Launched Cruise Missile
glide
летя без мотор
~ path – глисада
~ path transmitter – глисаден маяк на системата ILS
~ slope – глисада
~r – планер
GLINT
вж. Gated Laser Intensifier
GLO
вж. Ground Liaison Officer
Global Alliance for Vaccines and Immunization
Global Command and Control System
Global Counter Terrorism Forces
Global Navigation Satellite System
глобална позиционираща система (Русия)
Global Positioning System
глобална позиционираща система
Global War on Terrorism
GLOC
вж. Ground Line of Communication
GLONASS
вж. Global Navigation Satellite System
GLT
вж. Ground Liaison Team
GMB
вж. Gambia (нов код)
GMS
вж. German Medical Services
GMT
вж. Greenwich Mean Time
вж. Greenwich Meridian Time
GMTI
вж. Ground Moving Target Indicator
GNB
вж. Guinea-Bissau (нов код)
GNC
вж. German/Netherlands Corps
GNQ
вж. Equatorial Guinea (нов код)
GNSS
вж. Global Navigation Satellite System
GNW
вж. Group on Nuclear Weapons
GO
отивам, вървя, изминавам
вж. General Officer
вж. Governmental Organization
~ ahead! - продължавам
продължавай!, давай!
~ on – продължавам
~ round again - минавам на втори кръг при заход на ЛА
~ne - мин.прич. на go
GOA
вж. Government of Afghanistan
GOB
вж. Government of Blueland
вж. Ground Order of Battle
GOF
вж. Government Ordnance Factories
Golf
буква G (при радиообмен)
good
хубав, добър
~ luck – приятен път, успех
~ morning - добро утро
~-bye – довиждане
gooseneck
осветлението на ПИК
GOP
вж. Guidelines for Operational Planning
GoS
вж. Government of Sudan
GOTS
вж. Government Off-The-Shelf
Government Health Team
Government of Afghanistan
Government of Blueland
Government of Islamic Republic of Afghanistan
правителство на Ислямска република Афганистан
Government of Sudan
правителство на Судан
Government of the Islamic Republic of Afghanistan
правителство на Ислямска република Афганистан
Government Off-The-Shelf
Government Ordnance Factories
Government Performance and Results Act
Government Transport Department
Governmental Organization
правителствена организация
Gp
вж. Group
GPF
вж. General Purpose Forces
GPGM
вж. General Purpose Ground Mine
GPPT
вж. German Police Project Team
GPRA
вж. Government Performance and Results Act
GPS
вж. Global Positioning System
GPU
вж. Ground Power Unit
GPV
вж. General Purpose Vehicle
GQ
вж. Guam (стар код)
GR
вж. Greece (стар код)
grade
сорт, качество
gradually
постепенно
последователно
Graduated Readiness Forces
Graphic Control Measures
Graphical Situation Display
grass
трева
grass fire
подпалена трева и др. растителност в околност на ПИК
gravel
чакъл, посипвам с чакъл
gravity
тегло
сила на тежестта
specific ~ - относително тегло
GRC
вж. Greece (нов код)
GRC-A
GRCS
вж. Guardrail Common Sensor
GRD
вж. Grenada (нов код)
grease
грес, смазка
смазвам
great
голям
Great-Britain
Великобритания
Greece
Гърция
green
зелен
Greenland
Гренландия
Greenwich Mean Time
време по Гринуич
Greenwich Meridian Time
време по Гринуич
Grenada
Гренада
GRESCO
вж. GEM Regional and Security Cooperation Organization
grey
сив
GRF
вж. Graduated Readiness Forces
Grid Reference Unit
GRL
вж. Greenland (нов код)
Gross Domestic Product
брутен вътрешен продукт
Gross Vehicle Weight
обща маса на превозното средство
ground
земя, грунд
наземен
above ~ level - над земното равнище
~ speed – наземна скорост
on the ~ at - кацане в...мин.
Ground Air Controller
Ground Assault Convoy
Ground Attack
наземна атака
Ground Attack Training
Ground Based Air Defense
Ground Based Common Center
Ground Control Intercept
Ground Control Station
наземна станция за управление (на разузнавателни апарати)
Ground Controlled Approach
радиолокатор за управление на подхода и кацането
Ground Data Terminal
Ground Force Commander
Ground Forces Weapons and Equipment
Ground Launched Cruise Missile
крилата ракета с наземно базиране
Ground Liaison Officer
наземен офицер за връзка
Ground Liaison Team
наземна група за връзка
Ground Line of Communication
наземна комуникационна линия
Ground Moving Target Indicator
наземен индикатор за движение
Ground Order of Battle
Ground Power Unit
наземен захранващ агрегат (АПА)
Ground Safety Zone
наземна зона за безопасност
Ground Separation Zone
Ground Station Module
Ground Surveillance Radar
Ground Terminal Stations
Ground to Air Interrogator Responder
Ground Zero
Groundcrew Train Aid
тренировъчна програма за наземен персонал
group
група
групирам
age ~ – възрастова група, набор
Group Flight Medical Office
Group on Nuclear Weapons
група по ядреното въоръжение
GRU
вж. Grid Reference Unit
GRV
вж. Guardrail V
GS
вж. General Support
вж. General Staff
GSA
вж. Service Support Group
GSC
вж. Ground Control Station
GSD
вж. Graphical Situation Display
GSE
вж. Geographic Support Element
GSM
вж. Ground Station Module
GSR
вж. Ground Surveillance Radar
GSW
вж. Gun Shot Wound
GSZ
вж. Ground Safety Zone
вж. Ground Separation Zone
GT
вж. Guatemala (стар код)
GTA
вж. Groundcrew Train Aid
GTD
вж. Government Transport Department
вж. Guard Tank Division
GTM
вж. Guatemala (нов код)
GTMO
вж. Guantanamo Bay
GTS
вж. Ground Terminal Stations
GTZ
вж. Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
Guam
Гуам
Guantanamo Bay
залив Гуантанамо
guarantee
гаранция
гарантирам
guard
пазя, охранявам, карауля, защитавам
~ duty – постови
Guard Tank Division
гвардейска танкова дивизия (Russia)
Guardians
Guardrail Common Sensor
Guardrail V
Guatemala
Гватемала
guidance
ръководство
Guidance and Control Unit
Guidance for Intelligence Support
guide
пътеводител
гид
наръчник
ръководя
насочвам
Guided Firing Development (launch)
(запуск за подпомагане на) разработката на управляеми оръжия (ракети)
Guidelines for Operational Planning
Guinea
Гвинея
Guinea-Bissau
Гвинея Бисау
GUM
вж. Guam (нов код)
Gun Shot Wound
огнестрелна рана
Gunfire Area
gunner
мерач (на оръдие)
gust
порив
~y – поривист
~y wind - поривист вятър
GUY
вж. Guyana (нов код)
Guyana
Гвиана
GV
вж. Guinea (стар код)
GVW
вж. Gross Vehicle Weight
GWOT
вж. Global War on Terrorism
GY
вж. Guyana (стар код)
gyro
вж. gyro-compass
вж. gyroscope
вж. gyro-pilot
gyro-compass
жирокомпас
gyro-pilot
автопилот
gyroscope
жироскоп
GZ
вж. Ground Zero
H
вж. High
вж. Hotel
H/MAD
вж. High/Medium Altitude Air Defense
HA
вж. Haiti (стар код)
вж. Holding Area
вж. Humanitarian Assistance
HAA
вж. High Altitude Airship
HACC
вж. Humanitarian Assistance Coordination Center
HACV
вж. Heavy Armament Combat Vehicle
HAFO
вж. Helping Afghan Farmers Organization
HAHO
вж. High Altitude High Opening
hail
градушка
Haiti
Хаити
Hajj
хадж, поклонение на гроба на Мохамед
HALE
вж. High Altitude Long Endurance
half
половина
HALL
голяма зала, хол
вж. High Altitude Long Loiter
hallo
ало
здравейте
ореол около слънцето
HALO
вж. High Altitude Low Opening
Halo Trust
Hamas
вж. Palestinian Islamic Resistance Movement
hammer
чук
hand
ръка
стрелка (на часовник)
ръчен
портативен
вж. Humanitarian Assistance Network and Development
~cuffs – белезници
~ line – малка (пожарникарска) линия
~ over – предавам
~le - ръкохватка
държа в ръце
отнасям се към (предмет)
~ling - обработка
обработвам
air cargo ~ling equipment - екипировка за обработка на въздушния товар
left ~ turn - ляв завой
right ~ turn – десен завой
handling
evacuation ~ center – център за обработка на евакуирани
hangar
хангар
HAO
вж. Humanitarian Assistance Operation
HAPA
вж. Humanitarian Action for People of Afghanistan
HAPS
вж. High Altitude Platform Station
Harakat ul-Mujahidin
hard
твърд
Hardened Aircraft Shelter
HARM
вж. High-speed Anti-Radiation (Anti-Radar) Missile
HARP
вж. High Altitude Release Point
HAS
вж. Hardened Aircraft Shelter
вж. Holding Area Strength
HASC
вж. House Armed Services Committee
Hasty Landing Zone
hatch
люк
HATR
have
имам
haversack
военна раница, мешка
сухарна торба
HAWG
вж. Humanitarian Assistance Working Group
hazard
опасност
риск
collision ~ - опасност от сблъскване
~ beacon – светлинен маяк за ограждане на препятствия
~ condition – опасни МТО явления
~ous - опасен, рискован
Hazard Prediction Capability
Hazardous Material
горива, взривни вещества, химикали и др. опасни вещества
haze
димка
HAZMAT
вж. Hazardous Material
HC
вж. Helicopter Corridor
HCI
вж. Human Computer Interface
вж. Human Concern International
HCU
вж. Helicopter Control Unit
HDR
вж. Humanitarian Daily Range
HDU
вж. Hose Drum Unit
HDZ
HDZ-BiH
he
той
HE/frag
вж. high-explosive/defragmentation
head
глава
главен
вървя към...
~ wind – насрещен вятър
~ing - курс, направление
~phones - слушалки
Head of Contracts
Head Of Delegation
ръководител на делегация
Head Of Mission
ръководител на мисия
headline
главна (пожарникарска) линия
Headquarter
главна квартира, щаб
Headquarter ad Headquarters Detachment
Headquarters Allied Forces, North West Europe
Headquarters Allied Forces, Southern Europe
Headquarters In Command
Heads of State and Governments
ръководители на държавата и правителството
Health & Safety Branch
Health Maintenance Organization
Health Management Information System
Health Policy Support Program
Health Risk Assessment
heap clouds
купести облаци, развити вертикално
hear
чувам
Hear Island and McDonald Islands
HEAT
вж. high-explosive/anti-tank
горещина, топлина
загрявам
~er – нагревател, отоплител
HEAT-MP
вж. High-Explosive Anti-Tank – Multi Purpose
heavy
тежък
силен
~ icing – силно обледенение
~ turbulence - силна турбулентност
~ duty – служещ продължително, издръжлив
Heavy Armament Combat Vehicle
Heavy Equipment Transporter
трейлер за транспортиране на тежки (обикновено верижни) машини
Heavy Fuel Engine
двигател с твърдо гориво
Heavy Machine Gun
тежка картечница
height
относителна височина (по QFE)
HEL
вж. Helicopter Landing Point
HELCOR
вж. Helicopter Corridor
Helen Keller International
helicopter
вертолет
хеликоптер
Helicopter Control Unit
група за управление на хеликоптери
Helicopter Corridor
Helicopter Landing Point
Helicopter Landing Site
Helicopter Landing Zone
зона за кацане на хеликоптери
Helicopter Navigation Point
Helicopter Operations Summary
сводка от операциите с използване на хеликоптери
Helicopter Request
Helicopter Tasking Message
Helicopter Underslung Load Equipment
helipad
хеликоптерна площадка, „джоб“
HELIPT
вж. Helicopter Navigation Point
HELOPSUM
вж. Helicopter Operations Summary
help
помощ
помагам
Helping Afghan Farmers Organization
Организация за подпомагане на афганското фермерство
HELQUEST
вж. Helicopter Request
HELTASK
вж. Helicopter Tasking Message
HEP
вж. High Explosive Plastic (round)
her
на нея, й
herd
стадо
тълпа, маса
here
тук
hesco
вид укритие от земна маса
HESH
вж. High Explosive Squash Head (round)
hesitant
колеблив, нерешителен
HET
вж. Heavy Equipment Transporter
Hezb-e-Islami Gulbuddin
HF
вж. High Frequency
HFAC
вж. Human Factors
HFE
вж. Heavy Fuel Engine
HG
вж. Host Government
HHD
вж. Headquarter ad Headquarters Detachment
HHOC
вж. HQ, HQ and Operations Company
HHQ
вж. Higher Headquarter
HIA
вж. Hungarian International Agency
HIC
вж. Headquarters In Command
HICFA
вж. Humanitarian Information Center for Afghanistan
HICOM
вж. High Command
HICON
вж. Higher Control
HIDACZ
вж. High Density Airspace Control Zone
HIG
вж. Hezb-e-Islami Gulbuddin
high
висок
високо
голям
зона с високо налягане, баричен гребен
~ clouds - висока облачност
~ frequency - къси вълни
~ intensity lights - осветление с голяма интензивност
~er layer - горния облачен слой
very ~ frequency – ултракъси вълни
very ~ frequency omnidirectional radiorange - всенасочен радиомаяк (ВОР)
High Altitude Airship
въздушен апарат за висока орбита
High Altitude High Opening
High Altitude Long Endurance
(разузнавателен апарат с) голяма височина на полета и голям периметър на действие
High Altitude Long Loiter
(разузнавателен апарат с) голяма височина на полета и голямо време на действие
High Altitude Low Opening
High Altitude Missile Air Defense
High Altitude Platform Station
комуникационна платформа на висока орбита
High Altitude Release Point
High Altitude Surface-to-Air Missile
High Command
High Density Airspace Control Zone
High Explosive Plastic (round)
High Explosive Squash Head (round)
High Frequency
високочестотен
къси вълни
High Intensity Lights
осветление с голяма интензивност
High Intensity Strobe Light
High Intensity War Fighting
High Intensity Warfare
High Level Exercise
High Level Group
група от високо ниво
High Level Task Force
целева група от високо ниво
High Level Working Group
работна група от високо ниво
High Mobile Multipurpose Wheeled Vehicle
High Payoff Target List
High Priority Target
High Readiness Forces
High Readiness Forces (Land)
High Representative
върховен представител
High Risk of Capture
High Speed Run
High Value Air Asset
High Value Detainee
High Value Subject
High Value Target
High Value Target List
High Value Units
High Visibility Events
мероприятия с широк обществен отзвук
High-Explosive Anti-Tank – Multi Purpose
high-explosive/anti-tank
високоексплозивна/противотанкова (бойна глава)
high-explosive/defragmentation
високоексплозивна/дефрагментираща се (бойна глава)
High-speed Anti-Radiation (Anti-Radar) Missile
High/Medium Altitude Air Defense
Higher Control
Higher Headquarter
Higher Representative
HIL
вж. High Intensity Lights
HILEX
вж. High Level Exercise
him
на него, му
HIMAD
вж. High Altitude Missile Air Defense
his
негов
неговия
вж. Hostile Intelligence Service
HISAM
вж. High Altitude Surface-to-Air Missile
HISL
вж. High Intensity Strobe Light
HIV
вж. Human Immunodeficiency Virus
HIW
вж. High Intensity Warfare
HIWF
вж. High Intensity War Fighting
HK
вж. Hong Kong (стар код)
HKG
вж. Hong Kong (нов код)
HKI
вж. Helen Keller International
HL
вж. Holding Line
HLD
вж. Homeland Defense
HLG
вж. High Level Group
HLS
вж. Helicopter Landing Site
HLTF
вж. High Level Task Force
HLWG
вж. High Level Working Group
HLZ
вж. Hasty Landing Zone
вж. Helicopter Landing Zone
HM
вж. Hear Island and McDonald Islands (стар код)
HMD
вж. Hear Island and McDonald Islands (нов код)
HMG
вж. Heavy Machine Gun
HMIS
вж. Health Management Information System
HMMWV
вж. High Mobile Multipurpose Wheeled Vehicle
HMO
вж. Health Maintenance Organization
HN
вж. Host Nation
HND
вж. Honduras (нов код)
HNG
вж. Hostage-Negotiating Team
HNMCC
вж. Host Nation Movement Control Centre
HNS
вж. Host Nation Support
HNSA
вж. Host Nation Support Agreement
вж. Host Nation Support Arrangement
HO
вж. Honduras (нов код)
вж. Humanitarian Ops
HOA
вж. Horn of Africa
HOC
вж. Head of Contracts
вж. Humanitarian Operations Center
HOD
вж. Head Of Delegation
hold
държа, поддържам, задържам, удържам
baggage ~ - багажник
cargo ~ - багажен отсек
~ your position - останете на тази позиция
~ing fix - контролната точка в зоната за изчакване
~ing stack - зона за изчакване
Holding Area
Holding Area Strength
Holding Line
holdover
(прен.) остатък, спомен (от миналото)
(ам.) човек, който остава на служба след срока/края на раб. време
hole
отвор, дупка
lubrication ~ - отвор за смазване, гресьорка
holiday
празник
Holy See
Ватикана
HOM
вж. Head Of Mission
home
дом
Homeland Defense
homer
радиопеленгаторна станция
Honduras
Хондурас
Hong Kong
Хонг Конг
HOPE
Hope World Wide
horizon
хоризонт
~tal – хоризонтален
~tal separation – хоризонтална сепарация
~tal visibility – хоризонтална видимост
artificial ~ - авиохоризонт
Horn of Africa
hose
маркуч
шланг
Hose Drum Unit
система за подаване на шлангове на въздушните танкери
HOSG
вж. Heads of State and Governments
hospital
болница
admission to ~ - приемане в болница
Host Government
Host Nation
Host Nation Movement Control Centre
Host Nation Support
поддръжка от приемащата страна
Host Nation Support Agreement
Host Nation Support Arrangement
Hostage Rescue Team
Hostage-Negotiating Team
група от преговарящи за освобождаване на заложници
hostess
air ~ - стюардеса
Hostile Taliban
hot
горещ
топъл
hot landing gear
кацане на ЛА с прегрели спирачки
hotel
хотел
буква H (при радиообмен)
hour
час
per ~ – за час
House Armed Services Committee
Комитет за Гражданска гвардия (САЩ)
housing
battery ~ - гнездо, кутия на батерия или акумулатор
hover
зависвам (вертолет)
hovercraft
превозно средство на въздушна възглавница, ховър
how
как
~ come - как така
~ far - колко далече
~ long - колко дълго (време)
~ many – колко
~ much - колко
howitzer
гаубица
Howland Island
HPAC
вж. Hazard Prediction Capability
HPSP
вж. Health Policy Support Program
HPT
вж. High Priority Target
HPTL
вж. High Payoff Target List
HQ
вж. Headquarters
вж. Howland Island (стар код)
HQ AFNW
вж. Headquarters Allied Forces, North West Europe
HQ AFSOUTH
вж. Headquarters Allied Forces, Southern Europe
HQ Support Group
HQ, HQ and Operations Company
HQI
вж. Howland Island (нов код)
HQSO
вж. Headquarters Security Officer
HR
вж. Croatia (Hrvatska) (стар код)
вж. Higher Representative
HRA
вж. Health Risk Assessment
HRC
вж. High Risk of Capture
HRCC
вж. Human Rights Coordination Centre
HRF
вж. High Readiness Forces
HRF(L)
вж. High Readiness Forces (Land)
HRT
вж. Hostage Rescue Team
HRTF
вж. Human Rights Task Force
HRV
вж. Croatia (Hrvatska) (нов код)
Hrvatska
Хърватска
HRW
вж. Human Rights Watch
HSB
вж. Health & Safety Branch
HSG
вж. HQ Support Group
HSR
вж. High Speed Run
HT
вж. Halo Trust
вж. Hostile Taliban
HTB
вж. Hostile Taliban
HTI
вж. Haiti (нов код)
HTPB
вж. Composite Solid Propellant
HU
вж. Hungary (стар код)
вж. Hungarian
huge
грамаден, огромен, гигантски
HUM
вж. Harakat ul-Mujahidin
Human Computer Interface
Human Concern International
Human Factors
Human Immunodeficiency Virus
Human Inteligence
разузнаване с използване на човешки фактор
Human Intelligence Report
доклад от разузнаване с използване на човешки фактор
Human Intelligence Summary
сводка от разузнаване с използване на човешки фактор
Human Rights Coordination Centre
Human Rights Task Force
Human Rights Watch
Humanitarian Action for People of Afghanistan
Humanitarian Assistance
Humanitarian Assistance Coordination Center
Humanitarian Assistance Network and Development
Humanitarian Assistance Operation
Humanitarian Assistance Working Group
Humanitarian Daily Range
Humanitarian Information Center for Afghanistan
Humanitarian Operations Center
Humanitarian Ops
Humanitarian Relief Operation
Humans Rights Watch
humidity
влажност
relative ~ - относителна влажност
HUMINT
вж. Human Inteligence
HUMINTREP
вж. Human Intelligence Report
HUMINTSUM
вж. Human Intelligence Summary
HUMRO
вж. Humanitarian Relief Operation
HUN
вж. Hungary (нов код)
hundred
сто
Hungarian
унгарски
Hungarian International Agency
Унгарска агенция за международно сътрудничество
Hungary
Унгария
hurricane
ураган
HUSLE
вж. Helicopter Underslung Load Equipment
HVAA
вж. High Value Air Asset
HVD
вж. High Value Detainee
HVE
вж. High Visibility Events
HVS
вж. High Value Subject
HVT
вж. High Value Target
HVTL
вж. High Value Target List
HVU
вж. High Value Units
HWR
вж. Humans Rights Watch
HWW
вж. Hope World Wide
hydraulic
хидравличен
~ally - хидравлично
I
аз
вж. India
I Will Attend
ще се присъединя, ще участвам (в съвещание, прием, церемония)
I-PMR
вж. ISAF-Periodic Mission Review
i.e.
вж. that is (id est)
I&R
вж. Interment & Resettlement
I&S
вж. Intelligence & Surveillance
I&W
вж. Indications & Warning
I3
вж. Ingestion, Inhalation, Immersion
IA
вж. Interim Agreement
вж. Interim Authority
IAA
вж. Inter-Agency Agreement
IAB
вж. Incirlik Aribase
IAD
вж. Integrated Air Defense
IADS
вж. Integrated Air Defense System
IAEA
вж. International Atomic Energy Agency
IAF
вж. Indian Air Force
вж. Israel Air Force
IALCE
вж. International Air Lift Control Element
IAM
вж. International Assistance Mission
IAoP
вж. Intelligence Assessment on Proliferation
IAoT
вж. Intelligence Assessment on Terrorism
IAR
вж. Intelligence Area of Responsibility
IASC
вж. Inter-Agency Standing Committee
IAT
вж. Independent Advisory Team
вж. Intelligence Acquisition Task
IATA
вж. International Air Transport Assotiation
IAU
вж. Infrastructure Accounting Unit
IAW
вж. In Accordance With
IB IMS
вж. In Barracks Information Management System
IBA
вж. Interceptor Body Armor
IBCT
вж. Infantry Brigade Combat Team
IC
вж. Iceland (стар код)
вж. Information Campaign
вж. Infrastructure Committee
вж. Intelligence Center
вж. Intelligence Collection
вж. International Community
вж. Invited Countries
ICAO
вж. International Civil Aviation Organization
ICAOC
вж. Interim Combined Air Operations Center
ICARDA
вж. International Center for Agriculture Research in the Dry Areas
ICB
вж. International Competitive Bidding
ICBM
вж. Intercontinental Ballistic Missile
ICC
вж. IFOR Coordination Cell
вж. Information Coordination Centre
вж. Information Coordination Committee
вж. Initial Closing Capability
вж. Inner Command Circle
вж. Integrated Command and Control
вж. International Coordination Centre
вж. International Civilian Consultants
вж. Islamic Coordination Council
ICC Standard Interface
ICDDR/B
вж. International Center for Diarrhea Disease Research/Bangladesh
ice
лед
~ pellets – градушка
~-crusted - заледен
поледица
Iceland
Исландия
ICG
вж. International Crisis Group
ICH
вж. International Civilian Hires
ICI
вж. Istanbul Cooperation Iniciative
icing
обледенение
heavy ~, severe ~ – силно обледенение
light ~ - слабо обледенение
medium ~, moderate ~ – умерено обледенение
ICJ
вж. International Court of Justice
ICL
вж. Initial Cost Line
ICP
вж. Intelligence Collection Plan
ICPD
вж. International Conference on Population and Development
ICR
вж. In-Country Resources
ICRC
вж. International Committee of the Red Cross
ICS
вж. Immunochromatographic Strip
ICT
вж. Information & Communication Technology
вж. Integrated Concept Team
ICTG
вж. Information Coordination Tasking Group
ICTM
вж. Information Communication Technology Management
ICTY
вж. International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia
ICU
вж. Intensive Care Unit
ICV
вж. Infantry Carrier Vehicle
вж. Infantry Combat Vehicle
ICW
вж. In Conjunction With
вж. In Cooperation With
вж. In Coordination With
ID
вж. Identification
вж. Indonesia (стар код)
вж. Infectious Disease
вж. Initiating Directive
IDAD
вж. Internal Defense and Development
IDB
вж. Initial Deployment Brigade
вж. Installation Database
вж. Inter-American Development Bank
IDC
вж. Intelligence Directors Conclave
вж. Interagency Defector Committee
IDCAOC
вж. Interim Deployable Combined Air Operations Center
identification
опознаване, идентификация
air defense ~ zone - отбранителна противовъздушна зона за идентификация
combat ~ system - бойна идентификационна система
~ Friend or Foe - опознаване „свой/чужд“
Identification Friend or Foe
идентификация „свой – чужд“
identify
опознавам, идентифицирам
IDF
вж. Indirect Fire Attack
вж. Interceptor Day Fighter
вж. International Dining Facility
вж. Israel Defence Force
IDLG
вж. Independent Directorate of Local Governance
IDLI
вж. International Development Law Institute
IDNX
вж. Integrated Data Network Exchange
вж. Integrated Digital Network Exchange
IDP
вж. Indigenous Displaced Persons
вж. Internally Displaced Persons
вж. Intrusion Detectiion & Prevention
IDRO
вж. International Disaster Relief Operation
IDS
вж. Infrared Detection Set
IEC
вж. Information, Education & Communication
вж. Initial Entry Capability
вж. Interim Election Commission
вж. Interstate Electronic Corporation
IED
вж. Improvised Explosive Device
IEDD
вж. Improvised Explosive Device Disposal
IEF
вж. Initial Entry Forces
IEPR
вж. Initial Exercise Press Release
IER
вж. Information Exchange Requirements
вж. International Evaluation Reports
IES
вж. Imagery Exploitation System
IEW
вж. Intelligence and Electronic Warfare
if
ако
IFASS
вж. Intelligence Functional Area Sub System
IFC
вж. Intelligence Fusion Centre
IFF
вж. Identification Friend or Foe
IFOR
вж. Implementation Force
IFOR Coordination Cell
Координационна клетка на IFOR
IFPS
вж. Innovations in Family Planning Services
IFR
вж. In-Flight Refuelling
вж. In Flight Routes
вж. Instrument Flight Rules
IFRC
вж. International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies
IFTS
вж. Interim Force Tracking System
IFV
вж. Infantry Fighting Vehicle
IG
вж. Implementation Group
вж. Inspector General
IGC
вж. Inter-Governmental Conference
IGFC
вж. Iraqi Ground Force Command
ignition
запалване
IGRV
вж. Improved Guardrail V
IGS
вж. Information-Gathering Satelite
IHSAN
вж. Independent Humanitarian Service Association
IIRO
вж. International Islamic Relief Organization
IIS
вж. Independent Islamic State
IISS
вж. International Institute for Strategic Studies
IJMS
вж. Interim JTIDS Message Standard
illness
болест, заболяване, боледуване
Illuminator
люк, илюминатор
ILO
вж. In Lieu Of
вж. International Labor Office
вж. Integrated Liaison Officers
ILPC
вж. Initial Logistics Planning Conference
ILS
вж. Instrument Landing System
ILSP
вж. Integrated Logistic Support Plan
ILU
вж. Intelligence Liaison Unit
IM
вж. Illuminator
вж. Information Management
Image Quality
Imagery Data
Imagery Exploitation System
Imagery Intelligence
разузнаване с използване на видеонаблюдение
Imagery Processing and Dissemination System
Imagery Satellite
Imagery Server
IMAR
вж. Iraqi Military Academi – Ar Rustamiyah
IMC
вж. Instrument Meteorological Conditions
вж. International Medical Corps
IMCI
вж. Integrated Management of Childhood Illness
IMDATA
вж. Imagery Data
IMEA
вж. Integrated Munitions Effect Assessment
IMG
вж. Infrastructure Management Group
вж. International Management Group
вж. International Monetary Group
IMH
вж. International Military Headquarters
IMINT
вж. Imagery Intelligence
immediate
незабавен
~ly – незабавно
Immediate and Transitional Assistance Program for the Afghan People
Immediate Reaction Forces (Air, Land)
Сили за бързо реагиране
Immediate Response (Ambulance) Team
imminent
неизбежен
надвиснал
предстоящ
Immunochromatographic Strip
IMO
вж. International Maritime Organization
IMP
вж. Information Management Plan
вж. International Military Police
impact
удар
стълкновение, сблъскване
влияние, въздействие
закрепявам, стягам
удрям (се), сблъсквам (се)
imperial
имперски
~ gallon – английски галон (4,546 lt)
Implementation Force
сили по изпълнение на мирното съглашение (Босна-Херцеговина))
Implementation Group
Implementation Request
Implementing Partner
IMPLEREQ
вж. Implementation Request
implode
свивам се (рязко)
Import Export Interface
important
важен
значителен
very ~ person - особено важни лица
impose
налагам
impossible
невъзможен
improve
подобрявам
Improved Guardrail V
Improvised Explosive Device
импровизирано взривно устройство
Improvised Explosive Device Disposal
унищожаване на импровизирано взривно устройство
IMQ
вж. Image Quality
IMR
вж. Infant Mortality Rate
IMS
вж. International Military Secretariat
вж. International Military Staff
IMSAT
вж. Imagery Satellite
IMSCOM
вж. International Military Staff Communique
IMSD
вж. ISAF Military Security Directive
IMSLC
вж. Intermediate Standards and Licensing Commission
IMSM
вж. International Military Secretariat Memorandum
IMSR
вж. Intelligence gathering, Monitoring, Surveillance and Reconnaissance
IMSWM
вж. International Military Secretariat Working Memorandum
IMTF
вж. Integrated Management Task Force
IMU
вж. Islamic Movement of Uzbekistan
IN
в
след (за време)
вж. India (стар код)
with~ - вътре, в рамките на
~ operation - работещ
In Accordance With
в съответствие с
In Barracks Information Management System
In conjunction with
във връзка с
In cooperation with
съвместно с
In Coordination With
In Flight Report
In Flight Routes
in good faith
добросъвестно, с грижата на добър стопанин (юр.)
~ owner, ~ possesor – добросъвестен собственик
In Lieu Of
In order to
In Support Of
In the Spirit Of
In Vicinity Of
In-Country Resources
In-Flight Refuelling
зареждане във въздуха
In-Place Training
полева тренировка
In-Service Date
дата на въвеждане в експлоатация
In-Theatre-Training
inboard
вътрешен
~ flaps - вътрешни задкрилки
inbound
пристигащ към
inch
инч (2,54 сm.)
Incident Report System
Incident Spot Report
Incirlik Aribase
INCLEN
вж. International Clinical Epidemiology Network
include
включвам
съдържам
including
включително
income
доход, приход
increase
увеличавам
нараствам
INCSPOTREP
вж. Incident Spot Report
IND
вж. India (нов код)
вж. Indonesia (нов код)
вж. Investigational New Drug
indefinite
неопределен
Indefinite Quantity Contract
Independent Advisory Team
Independent Directorate of Local Governance
Министерство на местното самоуправление (Афганистан)
Independent Humanitarian Service Association
Independent Islamic State
Independent Student Union
India
Индия
буква I (при радиообмен)
Indian Air Force
ВВС (Индия)
indicate
показвам, указвам
~d speed - приборна скорост
Indications and Warning
indicator
индикатор, указател
air speed ~ – указател на въздушната скорост
turn and bank ~ – указател на завоя и крена
wind ~ – указател за посоката на вятъра
Indidual Partnership Action Plan
двустранен договор за партньорство между НАТО и дадена страна (не членка)
Indigenous Displaced Persons
Indirect Fire Attack
индиректно (флангово) нападение
Indirect NICS Subscriber
Individual Partnership Action Plan
План за индивидуално партньорство на страна-нечленка с НАТО
Individual Partnership Program
индивидуална програма за партньорство
Individual Protection Equipment
индивидуално защитно оборудване
Indonesia
Индонезия
Industrial Operations Command
INF
вж. Intermediate Nuclear Forces (treaty)
Infant Mortality Rate
infantry
пехота
Infantry Brigade Combat Team
артилерийска група за поддръжка (към пехотна бригада) (САЩ)
Infantry Carrier Vehicle
транспортно средство за пехотата (БМП)
Infantry Combat Vehicle
бойна машина на пехотата
Infantry Fighting Vehicle
БМП
Infectious Disease
инфекционно заболяване
INFIL
вж. Infiltration
infiltration
процеждане, просмукване, проникване, инфилтрация (into, through)
(мед.) инфилтрат
проникване в тила на противника
проникване, подривна дейност (в организация и пр.)
нещо, което прониква/се просмуква
INFLIGHTREP
вж. In Flight Report
INFO OPS
вж. Information Operations
inform
информирам, съобщавам
~ation - информация, съобщение, сведение
flight ~ation center - център за полетна информация
for your ~ - за ваша информация, на вашето внимание
information
air defense command ~ system - командно-информационна система на противовъздушната отбрана
Information & Communication Technology
информационна и комуникационна технология
Information & System Management Service
Information Campaign
Information Communication Technology
Information Communication Technology Management
управление на информационните и комуникационни технологии
Information Coordination Centre
Information Coordination Committee
Information Coordination Tasking Group
Information Exchange Requirement
Information Exchange Requirements
изисквания по отношение обмяната на информация
Information Management
Information Management Plan
Information Objective
Information Operations
Information Operations Steering Committee
Information Operations Working Group
Работна група по информационните операции (NATO HQ)
Information Requirements
Information Security Branch
служба по информационна безопасност
Information Standards and Technology
Information System
информационна система
Information System Branch
Information System Section
Information Systems and Technology Branch
служба за информационните системи и техника
Information Systems Security Manager
Information Technology
Information Warfare
Information Warfare Working Group
Information Work Space
( , used for meetings on SIPERNET
Information-Gathering Satelite
информационен (шпионски) сателит
INFOSEC
вж. Information Security Branch
INFRA
вж. Infrastructure
Infra Red
Infra-Red Counter-Measures
контрамерки срещу оръжията с инфрачервена глава за насочване
Infrared Detection Set
Infrastructure
инфраструктура
Infrastructure Accounting Unit
Infrastructure Committee
Infrastructure Management Group
Infrastructure Requirements Review Board
Ingestion, Inhalation, Immersion
атака с „мръсна“ бомба (поглъщане, вдишване, обливане)
initial
първоначален
~ly – първоначално
~ approach – първоначален заход
Initial Closing Capability
Initial Cost Line
Initial Deployment Brigade
Initial Entry Capability
Initial Entry Forces
Initial Exercise Press Release
първоначално съобщение за медиите (за учение)
Initial Logistics Planning Conference
Initial Operational Capability
начална оперативна способност
частична (начална) работоспособност (на система)
Initial Photographic Interpretation Report
Initial Planning Conference
начална планираща конференция
Initial Point
Initial Voice Switched Network
вътрешна телефонна мрежа
Initial Zone of Separation
initiate
започвам, слагам начало
Initiating Directive
инициираща директива
injure
повреждам
наранявам
Inlet Cone
носов конус при някои видове реактивни двигатели (напр. при МИГ-21)
INMARSAT
вж. International Maritime Satellite
inner
вътрешен
~ marker - близкия маркер
Inner Command Circle
вътрешна командна линия
innocent
невинен
acquit ~ - оправдателна присъда
Innovations in Family Planning Services
inoperative
недействащ
неефикасен
INRUD
вж. International Network for the Rational Use of Drugs
INS
вж. Indirect NICS Subscriber
Insecticide Treated Nets
insert
плочка на бронежилетка
inside
вътрешен
вътре, отвътре
~ temperature - вътрешна температура
inspect
оглеждам, инспектирам
~ion - оглед, инспекция
Inspector General
INST
вж. Information Standards and Technology
installation
устройство
инсталация
bulk fuel ~ – ГСМ
Installation Database
instead of
вместо
instruct
инструктирам
~ion – указание, инструкция
instruction
инструкция, указание
landing ~s – указания за кацане
till further ~s - до по-нататъшни указания
instrument
прибор
инструмент
~ landing - кацане по прибори
Instrument Flight Rules
правила и процедури за управление на ЛА по прибори
Instrument Landing System
система за кацане по прибори
Instrument Meteorological Conditions
инструментални МТО условия
instrumentation
air combat maneuvering instrumentation - инструментариум за маневриране при въздушен бой
INT
вж. Intelligence
INTAF
вж. International Affairs Advisor
integral
пълен
цял
wing ~ tank – бак-отсек
Integrated Air Defense
Integrated Air Defense System
интегрирана система за ПВО
Integrated Command and Control
Integrated Concept Team
Integrated Data Network Exchange
Integrated Digital Network Exchange
Integrated Liaison Officers
Integrated Logistic Support Plan
Integrated Management of Childhood Illness
Integrated Management Task Force
Integrated Munitions Effect Assessment
Integrated Peace Support Network
Integrated Project Team
Integrated Regional Information Network
Integrated Sensor Is Structure (programme)
(програма за създаване на) стратосферен разузнавателен апарат с интегрирани сензори (САЩ)
Integrated Services Digital Network
Integration Software Support Centre
INTEL
вж. Intelligence
intelligence
разузнаване
acoustic ~ - звуково (акустично) разузнаване
armored ~ combat vehicle – БМП
military ~ – военно разузнаване
Intelligence Acquisition Task
Intelligence and Electronic Warfare
Intelligence and Surveillance
Intelligence Area of Responsibility
зона за отговорност на разузнаването
Intelligence Assessment on Proliferation
Разузнавателна оценка (на НАТО) по разпространението на ОМУ
Intelligence Assessment on Terrorism
Разузнавателна оценка (на НАТО) по тероризма
Intelligence Center
Intelligence Collection
Intelligence Collection Plan
Intelligence Directorate
Управление „Разузнавателно“
Intelligence Directors Conclave
Съвет на директорите по разузнаването (на ЕС)
Intelligence Functional Area Sub System
Intelligence Fusion Centre
център за обединяване на разузнавателна информация
Intelligence gathering, Monitoring, Surveillance and Reconnaissance
Intelligence Liaison Unit
разузнавателно звено за връзка с партньорите (NATO HQ)
Intelligence Policy ACE
Intelligence Preparation of the Battlefield
подготовка на бойното поле в разузнавателно отношение
Intelligence Priorities for Strategic Planning
Intelligence Processing Facility
Intelligence Report
Intelligence Request
искане за разузнавателна информация
Intelligence Requirement
Intelligence Spot Report
Intelligence Summary
Intelligence Support Element
Intelligence Synchronization Matrix
Intelligence System of Systems
Intelligence Warning System
Разузнавателна система (на НАТО) за предупреждение
Intelligence, Special Recon, and Weather
Intelligence, Surveillance and Reconnaissance
Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance
Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance (project)
(проект за система за) комплексно многокомпонентно разузнаване
intend
възнамерявам
планирам
intensity
интензивност
напрегнатост
high ~ lights - осветление с голяма интензивност
low ~ lights – осветление с малка интензивност
intensive
интензивен
напрегнат
Intensive Care Unit
лечебница за интензивни медицински грижи
intention
намерение
цел
Inter-Agency Agreement
Inter-Agency Standing Committee
Inter-American Development Bank
Inter-Governmental Conference
междуправителствена конференция
Inter-Services Intelligence Directorate
Inter-State Intelligence Directorate
Interagency Defector Committee
intercept
прехващам
прекъсвам, преча
~ion - прехват
преграда
interceptor
прехващач
Interceptor Body Armor
Interceptor Day Fighter
Intercontinental Ballistic Missile
междуконтинентална балистична ракета
intercooler
междинен охладител
cabin ~ - система за кондициониране на въздуха
interfere
намесвам се
преча
~nce - смущение, вмешателство
Intergovernmental Organization
Interim Agreement
Interim Authority
Interim Combined Air Operations Center
Interim Deployable Combined Air Operations Center
Interim Election Commission
Interim Force Tracking System
Interim JTIDS Message Standard
Interim Operational Capability
частични оперативни способности
intermediate
междинен
Intermediate Nuclear Forces (treaty)
(договор) за ракетите с малък и среден обхват (1987)
Intermediate Range Ballistic Missile
балистична ракета със среден обсег
Intermediate Results
Intermediate Staging Base
Intermediate Standards and Licensing Commission
Interment & Resettlement
intermittent
неравномерен, пулсиращ
~ wind – променлив вятър
internal
вътрешен
Internal Defense and Development
Internal Security Vehicle
транспортно средство за патрулиране (във вътрешния периметър)
Internal Transport Network
Internally Displaced Persons
international
международен, интернационален
agency for ~ development - агенция за международно развитие (САЩ)
~ airline – международна авиолиния
International Affairs Advisor
International Air Lift Control Element
International Air Transport Assotiation
Международна асоциация за въздушен транспорт
International Airline Transport Association
International Assistance Mission
International Atomic Energy Agency
Международна агенция за атомна енергия
International Atomic Energy Agency
International Center for Agriculture Research in the Dry Areas
International Center for Diarrhea Disease Research/Bangladesh
International Civil Aviation Organization
Международна организация за гражданско въздухоплаване
International Civilian Consultants
International Civilian Hires
цивилни служители на KAIA
International Clinical Epidemiology Network
International Committee of the Red Cross
Международен комитет на Червения кръст
International Community
International Competitive Bidding
международни търгове на конкурсна основа
International Conference on Population and Development
International Coordination Centre
International Court of Justice
(Serbia)
International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia
Международен криминален трибунал за бивша Югославия
International Crisis Group
International Development Law Institute
International Dining Facility
International Disaster Relief Operation
International Evaluation Reports
International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies
Международна федерация на Червения кръст и Червеният полумесец
International Institute for Strategic Studies
Международен институт за стратегически изследвания
International Islamic Relief Organization
International Labor Office
International Management Group
International Maritime Organization
International Maritime Satellite
International Medical Corps
International Military Headquarters
International Military Police
Многонационална военна полиция
International Military Secretariat
Международен военен секретариат (NATO HQ)
International Military Secretariat Memorandum
Меморандум на Международният военен секретариат
International Military Secretariat Working Memorandum
Работен меморандум на Международния военен секретариат
International Military Staff
международен военен щаб
International Military Staff Communique
International Monetary Group
International Network for the Rational Use of Drugs
International Organization
международна организация
International Organization for Migration
Международна организация за миграцията (ООН)
International Police Task Force
специални международни полицейски сили (ООН)
International Recognized Border
International Red Cross
Международен Червен кръст
International Rescue Committee
International Sciences and Technology Institute
International Security
международна сигурност
International Security Assistance Force
международни сили за подпомагане на сигурността (Афганистан)
International Staff
Международен секретариат
International Terrorists Organization
International Volunteer Coordinating Agency
International Weapon System Support System
Международно обединение за военна техника (произвеждащо EuroFighter)
Internet Protocol
Interoperability Objectives
цели на оперативната съвместимост
Interoperability Operations
Interrogation Prisoner of War, Military Intelligence Interrogation
interrupt
прекъсвам, възпрепятствам
~ion - прекъсване
препятствие
intersect
пресичам, кръстосвам (се)
~ion - пресечка
кръстовище
Interstate Electronic Corporation
interval
пауза
прекъсване
into
в
Intra-Theatre Air Transport System
Intrauterine Device
INTREP
вж. Intelligence Report
INTREQ
вж. Intelligence Request
Intrusion Detectiion & Prevention
установяване и превенция на вмъкване (в комп. мрежа)
INTSPOTREP
вж. Intelligence Spot Report
INTSUM
вж. Intelligence Summary
Investigational New Drug
Invited Countries
IO
вж. British Indian Ocean Territory (стар код)
вж. Information Objective
вж. Information Operations
вж. Intergovernmental Organization
вж. International Organization
вж. Interoperability Objectives
IOB
вж. Interoperability Operations
IOC
вж. Industrial Operations Command
вж. Initial Operating Capability
вж. Initial Operational Capability
вж. Interim Operational Capability
IOCC
вж. ISAF Operation Coordination Cell
вж. ISAF Operation Coordination Center
IOM
вж. International Organization for Migration
IOSC
вж. Information Operations Steering Committee
IOT
вж. British Indian Ocean Territory (нов код)
вж. In order to
IOWG
вж. Information Operations Working Group
IP
вж. Implementing Partner
вж. Initial Point
вж. Internet Protocol
IPACE
вж. Intelligence Policy ACE
IPAP
вж. Individual Partnership Action Plan
IPB
вж. Intelligence Preparation of the Battlefield
IPC
вж. Initial Planning Conference
IPDS
вж. Imagery Processing and Dissemination System
IPE
вж. Individual Protection Equipment
IPF
вж. Intelligence Processing Facility
IPIR
вж. Initial Photographic Interpretation Report
вж. Intelligence Priorities for Strategic Planning
IPN
вж. Integrated Peace Support Network
IPP
вж. Individual Partnership Program
IPT
вж. In-Place Training
вж. Integrated Project Team
IPTF
вж. International Police Task Force
IPW
вж. Interrogation Prisoner of War, Military Intelligence Interrogation
IQ
вж. U.S. Minor Outlying Islands (стар код)
IQAF
вж. Iraqi Air Force
IQC
вж. Indefinite Quantity Contract
IR
вж. Information Requirements
вж. Infra Red
вж. Intelligence Requirement
вж. Intermediate Results
вж. Iran, Islamic Republic of (стар код)
Iran, Islamic Republic of
Ислямска република Иран
ирански
Iraq
Ирак
иракски
Iraq Study Group
Специална комисия за Ирак (US)
Iraqi Air Force
ВВС (Ирак)
Iraqi Ground Force Command
Iraqi Military Academi – Ar Rustamiyah
Iraqi Training and Doctrine Command
Иракски център за доктрини и подготовка
IRB
вж. International Recognized Border
IRBM
вж. Intermediate Range Ballistic Missile
IRC
вж. International Red Cross
вж. International Rescue Committee
IRCM
вж. Infra-Red Counter-Measures
Ireland
Ирландия
IRF
вж. Immediate Reaction Forces
IRIN
вж. Integrated Regional Information Network
IRL
вж. Ireland (нов код)
IRN
вж. Iran, Islamic Republic of (нов код)
IRNA
вж. Islamic Republic News Agency
IroA
вж. Islamic Republic of Afghanistan
iron
желязо
IRQ
вж. Iraq (нов код)
IRRB
вж. Infrastructure Requirements Review Board
IRS
вж. Incident Report System
IRST
система за откриване на въоръжени цели с пасивен режим на работа
IRT
вж. Immediate Response (Ambulance) Team
IS
вж. Imagery Server
вж. Information System
вж. International Security
вж. International Staff
вж. Israel (стар код)
IS/DI ARM
Дирекция по въоръженията на Международния секретариат на НАТО
ISAF
вж. International Security Assistance Force
ISAF Military Security Directive
ISAF Mirror
www.nato.int/isaf
ISAF Operation Coordination Cell
ISAF Operation Coordination Center
ISAF-Periodic Mission Review
ISB
вж. Information System Branch
вж. Intermediate Staging Base
ISD
вж. In-Service Date
ISDN
вж. Integrated Services Digital Network
ISE
вж. Intelligence Support Element
ISG
вж. Iraq Study Group
ISI
вж. ICC Standard Interface
вж. Inter-State Intelligence Directorate
ISID
вж. Inter-Services Intelligence Directorate
ISIG
вж. Istanbul Cooperation Initiative Group
ISIS
вж. Integrated Sensor Is Structure
ISL
вж. Iceland (нов код)
Islamic Coordination Council
Islamic Movement of Uzbekistan
Islamic Relief Agency
Islamic Republic News Agency
Islamic Republic of Afghanistan
Ислямска република Афганистан
Islamic Transitional Government of Afghanistan
island
остров
Islas Malvinas
Фолклендски острови
ISM
вж. Intelligence Synchronization Matrix
ISMS
вж. Information & System Management Service
ISO
вж. In Support Of
вж. In the Spirit Of
isobar
изобара
Isolated Personnel Report
isolation
изолация
aeromedical ~ team - въздушнопреносим медицински екип за
ISOPREP
вж. Isolated Personnel Report
ISOS
вж. Intelligence System of Systems
isotherm
изотерма
ISR
вж. Intelligence, Surveillance and Reconnaissance
вж. Israel (нов код)
ISRA
вж. Islamic Relief Agency
Israel
Израел
Israel Air Force
Израелски ВВС
Israel Defence Force
израелски сили за отбрана
Israel Security Agency
Израелска агенция за сигурност
ISRW
вж. Intelligence, Special Recon, and Weather
ISS
вж. Information System Section
ISSC
вж. Integration Software Support Centre
ISSM
вж. Information Systems Security Manager
issue
издание
изход
издавам
Istanbul Cooperation Iniciative
Инициатива за коопериране със страните извън „Средиземноморски диалог“ (2004)
Istanbul Cooperation Initiative Group
група по Истамбулската инициатива за сътрудничество
ISTAR
вж. Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance (project)
ISTB
вж. Information Systems and Technology Branch
ISTI
вж. International Sciences and Technology Institute
ISV
вж. Internal Security Vehicle
IT
то
го
~s – негово
вж. Information Technology
вж. Italy (стар код)
вж. Italian
ITA
вж. Italy (нов код)
ITALFOR
Italian
италиански
Italy
Италия
ITAP
вж. Immediate and Transitional Assistance Program for the Afghan People
ITAS
вж. Intra-Theatre Air Transport System
ITDC
вж. Iraqi Training and Doctrine Command
ITGA
вж. Islamic Transitional Government of Afghanistan
ITN
вж. Insecticide Treated Nets
вж. Internal Transport Network
ITO
вж. International Terrorists Organization
ITT
вж. In-Theatre-Training
IUD
вж. Intrauterine Device
IV
вж. Ivory Coast (Cote d'Ivoire) (стар код)
IVCA
вж. International Volunteer Coordinating Agency
IVO
вж. In Vicinity Of
Ivory Coast
Бряг на слоновата кост
IVSN
вж. Initial Voice Switched Network
IW
вж. Information Warfare
IWA
вж. I Will Attend
IWS
вж. Information Work Space
вж. Intelligence Warning System
IWSSS
вж. International Weapon System Support System
IWWG
вж. Information Warfare Working Group
IXI
вж. Import Export Interface
IZ
вж. Iraq (стар код)
IZOS
вж. Initial Zone of Separation
J
вж. Juliet
J-TENS
вж. Joint Service Tactical Exploitation of National Systems
J-UCAS
вж. Joint-Unmanned Combat Air Vehicle
J1
Manpower and Personnel Directorate
J2
Intelligence Directorate
J3
Operations Directorate
J4
Logistics Directorate
J5
Strategic Plans and Policy Directorate
J6
Command, Control and Communications Directorate
J7
Operational Plans and Interoperability Directorate
J8
вж. Force Structure, Resurce and Assessment Directorate
JA
вж. Japan (стар код)
JAARSO
вж. Joint After Action Review Support Office
JAASM
вж. Joint Advanced Air to Air Missile (programme)
JAAT
вж. Joint Air Attack Team
JAC
вж. Joint Analysis Centre
JACC
вж. Joint Airspace Coordination Center
jack
крик
screw ~ - винтов крик
JAFSCC
вж. Joint Analysis and Fire Support Coordination Centre
JAG
вж. Judge Advocate General
JAGM
вж. Joint Air-to-Ground Missile
Jaish-e-Mohammed
вж. The Army of Mohammad
JALLC
вж. Joint Analysis and Lessons Learned Centre
JAM
вж. Jamaica (нов код)
Jamaica
Ямайка
Jamiat-е-Islami
„Ислямско братство (дари)“ - най-старата партия в Афганистан, съставена главно от етн. таджики, от която се създава първата муджахединска бойна група начело с Ахмед Шах Масуд
jamming
заглушаване (на радиопредаване)
Jamming Control Authority
Jan Mayen
Jane's Defence Weekly
jdw.janes.com
January
януари
JAOC
вж. Joint Air Operations Centre
Japan
Япония
Japan Emergency NGO
Japan Ground Self-Defence Force
Японски сухопътни сили за отбрана
Japan Self-Defence Force
Сили за самоотбрана (Япония)
Japanese International Cooperation Agency
JARIC
вж. Joint Air Recognition Interpretation Center
JAT
вж. Joint Action Team
вж. Joint Analysis Team
JBS
вж. Joint Broadcast Service
вж. Joint Broadcast System
JC
вж. Joint Commission
JC3MT
вж. Joint Command Control Communication Management
JCA
вж. Jamming Control Authority
вж. Joint Cargo Aircraft (programme)
JCB
вж. Joint Coordination Board
JCB Working Group
работна група на JCB
JCBWG
вж. JCB Working Group
JCC
вж. Joint Civil(ian) Commission
вж. Joint Command Centre
вж. Joint Consultative Commission
JCCI
вж. Joint Contracting Command Iraq
JCCIC
вж. JHQ Centre Intelligence Center
JCCMC
вж. JHQ Centre Crisis Management Centre
JCCNBC
вж. JHQ Centre NBC Cell
JCCSOC
вж. JHQ Centre Support Operation Center
JCCTL
вж. Joint Combat Camera Team Chief
JCET
вж. Joint/Combined Exchange Training
JCMIC
вж. Joint Civil Military Information Center
JCMO
вж. Joint Collection Management Office
JCMOC
вж. Joint Civil Military Operations Center
JCO
вж. Joint Commission Observers
вж. Joint Commission Operations
вж. Joint Coordination Order
JCOC
вж. JHQ Centre Operations Center
JCP
вж. Joint Committee on Proliferation
JCS
вж. Joint Chiefs Of Staff
JCTL
вж. Joint Coordination Target List
JD
вж. Job Descriptions
JDM
вж. Joint Donor Mission
JEC
вж. Joint Exercise Centre
JECO
вж. Joint Election Coordination Office
Jefferson Gold Augmentation Team
JEM
вж. Jaish-e-Mohammed
JEN
вж. Japan Emergency NGO
JEOC
вж. Joint Election Operation Center
jeopardy
опасност, риск
double ~ – двоен риск
забрана за повторно преследване за същото престъпление
to put in ~ - излагам на риск/опасност, рискувам
jerrycan
туба, бидон
jet
реактивен
вж. Joint Evaluation Team
вж. Joint Exploration Team
A-~ - керосин
~ stream – струйно течение
jettison
изхвърлям (гориво)
JEWCA
вж. Joint Electronic Warfare Coordination Authority
JEWCC
вж. Joint Electronic Warfare Coordination Cell
JF
вж. Joint Force
JFACC
вж. Joint Force Air Component Command
вж. Joint Force Air Component Commander
вж. Joint Force Air Component Commander
вж. Joint Force Air Component Commander's Course
вж. Joint Forces Air Control Center
JFC
вж. Joint Force Command
вж. Joint Force Commander
JFC Brunssum
вж. Joint Force Command Brunssum
JFCBS
вж. Joint Force Command Brunssum
JFHQ
вж. Joint Force Headquarters
JFLCC
вж. Joint Force Land Component Commander
JFMCC
вж. Joint Force Maritime Component Commander
JFSOCC
вж. Joint Force Special Operations Component Commander
JFTC
вж. Joint Force Training Centre
JFTL
вж. Joint Future Theatre Lift (aircraft)
JGAT
вж. Jefferson Gold Augmentation Team
JGSDF
вж. Japan Ground Self-Defence Force
JHAT
вж. Joint Hazard Assessment Team
JHQ
вж. Joint Headquarters
JHQ Centre Crisis Management Centre
JHQ Centre Intelligence Center
JHQ Centre NBC Cell
JHQ Centre Operations Center
JHQ Centre Support Operation Center
JHUCCP
вж. John Hopkins University Center for Communications Programs
JI
вж. Jamiat-i-Islami
JIATF
вж. Joint Intelligence and Tactical Fusion
JIC
вж. Joint Implementation Commission
вж. Joint Intelligence Centre
JICA
вж. Japanese International Cooperation Agency
JICC
вж. Joint Information Coordination Committee
Jihad
джихад, „свещена война“
JIMC
вж. Joint Information Management Center
JINT
вж. Joint Intelligence
JINTACCS
вж. Joint Interoperability of Tactical Command and Control Systems
JIOC
вж. Joint Information Operations Center
JIOC-A
вж. Joint Intelligence Operations Centre
JIP
вж. Joint Investment Plan
JIPTC
вж. Jordan International Police Training Centre
JIPTL
вж. Joint Integrated Prioritized Target List
JISE
вж. Joint Intelligence Support Element
JISR
вж. Joint Intelligence Surveillance & Reconnaissance
JITL
вж. Joint Integrated Target List
JITP
вж. Joint Integrated Targeting Process
JIVE
вж. JUMP Integration Validation Experiment
JJJ
Работна програма за осигуряване на колективна подготовка
JLC
вж. Joint Logistic Center
вж. Joint Logistic Command
JLENS
вж. Joint Land Attack Elevated Netted Sensor
JLMC
вж. Joint Logistics and Movement Control
JLOC
вж. Joint Logistic Operations Centre
JLSA
вж. Joint Logistic Support Area
JLSG
вж. Joint Logistic Warfare Group
JM
вж. Jamaica (стар код)
JM Forces
вж. John Mohammed Forces
JMAP
вж. Joint Master Attack Plan
JMAU
вж. Joint Medical Augmentation Unit
JMC
вж. Joint Military Commission
вж. Joint Medical Committee
JMCC
вж. Joint Movement Control Centre
вж. Joint Movement Coordination Centre
JMD
вж. Joint Manning Document
JMEX
вж. Joint Movement Exercise
JMO
вж. Joint Meteorological and Oceanographic Officer
JMP
вж. Joint Movement Plan
JMRC
вж. Joint Multinational Readiness Centre
JMRO
вж. Joint Medical Regulating Office
JMRR
вж. Joint Monthly Readiness Review
JMTL
вж. Joint Mobile Target List
JN
вж. Jan Mayen (стар код)
JNACC
вж. Joint Nuclear Accident Coordinating Center
JNCO
вж. Junior Non Commissioned Officer
JNM
вж. Jan Mayen (нов код)
JO
вж. Jordan (стар код)
JOA
вж. Joint Operations Area
Job Descriptions
длъжностна характеристика
JOC
вж. Joint Operations Center
вж. Joint Operations Command
JOG
вж. Joint Operations Graphic
John Hopkins University Center for Communications Programs
John Mohammed Forces
John Snow Inc.
Johnston Atol
Атол Джонстън
JOIIS
вж. Joint Operations and Intelligence Information System
join
обединен, общ
присъединявам се
Join Operation Map
оперативна обща карта (1:50000)
Joint Action Team
Joint Advanced Air to Air Missile (programme)
(САЩ)
Joint After Action Review Support Office
Joint Air Attack Team
Joint Air Operations Centre
Joint Air Recognition Interpretation Center
Joint Air-to-Ground Missile
съвместна ракета „въздух-земя“
Joint Airspace Coordination Center
Joint Analyses and Lessons Learned Centre
Съвместен център за анализи и обучение на НАТО (Португалия)
Joint Analysis and Fire Support Coordination Centre
Joint Analysis and Lessons Learned Centre
Съвместен център за анализи и поуки
Joint Analysis Centre
Joint Analysis Team
Joint Broadcast Service
Joint Broadcast System
Joint Cargo Aircraft (programme)
съвместна (програма за) товарен ЛА
Joint Chiefs Of Staff
Joint Civil Military Information Center
Joint Civil Military Operations Center
Joint Civil(ian) Commission
Joint Collection Management Office
Joint Combat Camera Team Chief
Joint Command Centre
Joint Command Control Communication Management
Joint Commission
Joint Commission Observers
Joint Commission Operations
Joint Committee on Proliferation
съвместен комитет по въпросите на разпространението на оръжия за масово унищожение
Joint Consultative Commission
Joint Contracting Command Iraq
съвместно управление за контрагентите в Ирак
Joint Coordination Board
Joint Coordination Order
Joint Coordination Target List
Joint Donor Mission
Joint Election Coordination Office
Joint Election Operation Center
Joint Electronic Warfare Coordination Authority
Joint Electronic Warfare Coordination Cell
Joint Evaluation Team
Joint Exercise Centre
Joint Exploration Team
Joint Force
Joint Force Air Component Command
Joint Force Air Component Commander
Joint Force Air Component Commander's Course
Joint Force Command
Съвместно командване на силите
Joint Force Command Brunssum
командване на Съвместните сили на НАТО в Брунсум, Холандия, отговорно за окомплектоването, развръщането и поддръжката на мисиите
Joint Force Commander
командващ на Съвместните сили
Joint Force Headquarters
Joint Force Land Component Commander
Joint Force Maritime Component Commander
Joint Force Special Operations Component Commander
Joint Force Training Centre
Съвместен тренировъчен център на НАТО (Полша)
Joint Forces Air Control Center
Joint Future Theatre Lift (aircraft)
(програма за създаване) на бъдещ съвместен транспортен (ЛА) за театъра на бойните действия
Joint Hazard Assessment Team
Joint Headquarters
Joint Implementation Commission
Joint Information Coordination Committee
Joint Information Management Center
Joint Information Operations Center
Joint Integrated Prioritized Target List
Съвместен приоретизиран списък с целите
Joint Integrated Target List
Joint Integrated Targeting Process
Joint Intelligence
Joint Intelligence and Tactical Fusion
Joint Intelligence Centre
Joint Intelligence Operations Centre
Съвместен разузнавателен оперативен център в Афганистан
Joint Intelligence Support Element
Joint Intelligence Surveillance & Reconnaissance
Обединена система за разузнаване, техническо и визуално наблюдение
Joint Interoperability of Tactical Command and Control Systems
Joint Investment Plan
Общ инвестиционен план (на EDA)
Joint Land Attack Elevated Netted Sensor (programme)
(програма за създаване на) мрежовосвързани балонни сензори за предотвратяване на наземни атаки
Joint Logistic Center
Joint Logistic Command
Joint Logistic Operations Centre
Joint Logistic Support Area
Joint Logistic Warfare Group
Joint Logistics and Movement Control
Joint Manning Document
Joint Master Attack Plan
Joint Medical Augmentation Unit
Joint Medical Committee
общ медицински комитет
Joint Medical Regulating Office
Joint Meteorological and Oceanographic Officer
Joint Military Commission
съвместна медицинска комисия
Joint Mobile Target List
Joint Monthly Readiness Review
Joint Movement Control Centre
Joint Movement Coordination Centre
Joint Movement Exercise
Joint Movement Plan
Joint Multinational Readiness Centre
(Honefeld DEU – за подготовка на OMLT)
Joint Nuclear Accident Coordinating Center
Joint Operational Readiness Training System
Joint Operations and Intelligence Information System
Joint Operations Area
Joint Operations Center
Joint Operations Centre
Joint Operations Command
Съвместно оперативно командване
Joint Operations Graphic
Joint Operations Intelligence Information System
Joint Operations Planning Group
Joint Operations Working Group
Joint Ops Planning and Execution System
Joint Personnel Recovery Agency
Joint Petroleum Coordination Center
Joint Planning Group
Joint Precision Interdiction
Joint Prioritized Mobile target List
Joint Prioritized Target List
Joint Psychological Operations Task Force
Joint Rear Area
Joint Rear Area Component Commander
Joint Reconnaissance Center
Joint Regional Air Commander
Joint Regional Team
Joint Remote Sensor Report
Joint Rescue Control Center
Joint Rescue Coordination Center
Съвместен център за търсене и спасяване
Joint Response Team
Joint Restricted Frequency List
Joint Search and Rescue Center
Joint Security Commission
Joint Security Coordination Centre
Joint Security Council
Joint Security Mission
Joint Service Board
Joint Service Tactical Exploitation of National Systems
Joint Special Handling and Evaluation Detachment
Joint Special Operations Air Component
Joint Special Operations Area
Joint Special Operations Liaison Element
Joint Special Operations Task Force
Joint Special Ops Air Component Cdr
Joint Staff Message Center
Joint Staff Officer
офицер (служител) на обединеното командване
Joint Steering Committee
Съвместен направляващ комитет
Joint Strike Fighter
ударен многоцелеви изтребител
Joint Sub Regional Command
Joint Suppression of Enemy Air Defenses
Joint Surveillance and Target Attack Radar System
Joint Surveillance System
Joint Surveillance Target Attack Radar System
съвместна радарна система за наблюдение на целите (САЩ, използвана на Балканите около 1990)
Joint Surveillance Target Attack Radar Systems
Joint Table of Distributions
Joint Tactical Air Reconnaissance
Joint Tactical Information Distribution System
Joint Tactical Missile Defense Cell
Joint Target List
Joint Target Nomination List
Joint Targeting Cell
Joint Targeting Coordination Board
Joint Targeting Coordination Board Working Group
Joint Targeting System
Joint Targeting Working Group
Joint Task Force
Joint Task Force Command Post
Joint Task Force Training Exercise
Joint Technical Operations Team
Joint Terminal Attack Controller
Joint Theater Level Simulation
симулационна система
Joint Theatre Movement Staff
Joint Theatre-Level Simulation
Joint Traffic Coordination Center
Joint Traffic Coordination Centre
Съвместен център за координиране на придвижването
Joint Transport Coordination Cell
Joint Vehicle Control Points
Joint Visitors Bureau
Joint Warfare Centre
Съвместен център за военни разработки на НАТО (Норвегия)
Joint Warfighting Centre
Joint Warrior Interoperability Demo
Joint Working Group on Defence Reform
съвместна работна група по военната реформа (НАТО-Украйна)
Joint-Unmanned Combat Air Vehicle
автономен летателен апарат с бойно използване
Joint/Combined Exchange Training
JOM
вж. Join Operation Map
JOPES
вж. Joint Ops Planning and Execution System
JOPG
вж. Joint Operations Planning Group
JOR
вж. Jordan (нов код)
Jordan
Йордания
Jordan International Police Training Centre
Международен център за трениране на полицейски сили (Йордания)
JORTS
вж. Joint Operational Readiness Training System
JOS
вж. Joint Operations Centre
JOWG
вж. Joint Operations Working Group
JPCC
вж. Joint Petroleum Coordination Center
JPG
вж. Joint Planning Group
JPI
вж. Joint Precision Interdiction
JPMTL
вж. Joint Prioritized Mobile target List
JPN
вж. Japan (нов код)
JPOTF
вж. Joint Psychological Operations Task Force
JPRA
вж. Joint Personnel Recovery Agency
JPTL
вж. Joint Prioritized Target List
JQ
вж. Johnston Atol (стар код)
JQA
вж. Johnston Atol (нов код)
JRA
вж. Joint Rear Area
JRAC
вж. Joint Regional Air Commander
JRACC
вж. Joint Rear Area Component Commander
JRC
вж. Joint Reconnaissance Center
JRCC
вж. Joint Rescue Coordination Center
вж. Joint Rescue Control Center
JRFL
вж. Joint Restricted Frequency List
JRSRR
вж. Joint Remote Sensor Report
JRT
вж. Joint Regional Team
вж. Joint Response Team
JSB
вж. Joint Service Board
JSC
вж. Joint Security Commission
вж. Joint Security Council
вж. Joint Steering Committee
JSCC
вж. Joint Security Coordination Centre
JSDF
вж. Japan Self-Defence Force
JSEAD
вж. Joint Suppression of Enemy Air Defenses
JSF
вж. Joint Strike Fighter
JSHED
вж. Joint Special Handling and Evaluation Detachment
JSI
вж. John Snow Inc.
JSM
вж. Joint Security Mission
JSMC
вж. Joint Staff Message Center
JSO
вж. Joint Staff Officer
JSOA
вж. Joint Special Operations Area
JSOAC
вж. Joint Special Operations Air Component
JSOCACC
вж. Joint Special Ops Air Component Cdr
JSOLE
вж. Joint Special Operations Liaison Element
JSOTF
вж. Joint Special Operations Task Force
JSRC
вж. Joint Search and Rescue Center
вж. Joint Sub Regional Command
JSS
вж. Joint Surveillance System
JSTARS
вж. Joint Surveillance and Target Attack Radar System
JTAC
вж. Joint Terminal Attack Controller
JTAR
вж. Joint Tactical Air Reconnaissance
JTC
вж. Joint Targeting Cell
JTCB
вж. Joint Targeting Coordination Board
JTCBWG
вж. Joint Targeting Coordination Board Working Group
JTCC
вж. Joint Traffic Coordination Center
вж. Joint Traffic Coordination Centre
вж. Joint Transport Coordination Cell
JTD
вж. Joint Table of Distributions
JTF
вж. Joint Task Force
JTFCP
вж. Joint Task Force Command Post
JTFEX
вж. Joint Task Force Training Exercise
JTIDS
вж. Joint Tactical Information Distribution System
JTL
вж. Joint Target List
JTLS
вж. Joint Theater Level Simulation
JTMDC
вж. Joint Tactical Missile Defense Cell
JTMS
вж. Joint Theatre Movement Staff
JTNL
вж. Joint Target Nomination List
JTOT
вж. Joint Technical Operations Team
JTS
вж. Joint Targeting System
JTWG
вж. Joint Targeting Working Group
judge
съдия, арбитър, жури
съдя, отсъждам, оценявам
ability to ~ – оторизация за решения и присъди
Judge Advocate General
военна прокуратура
Juliet
буква J (при радиообмен)
July
юли
JUMP Integration Validation Experiment
June
юни
Junior Non Commissioned Officer
jurisdiction
власт, пълномощия, юрисдикция, подсъдност, компетентност, компетенция, подведомствена област, сфера на пълномощия
administrative ~ – административен съд
juror
(съдебен) заседател
just
току-що
~ a moment – веднага, един момент
justice
правосъдие
administer ~ – раздавам правосъдие
JVB
вж. Joint Visitors Bureau
JVCP
вж. Joint Vehicle Control Points
JWC
вж. Joint Warfare Centre
вж. Joint Warfighting Centre
JWGDR
вж. Joint Working Group on Defence Reform
JWID
вж. Joint Warrior Interoperability Demo
K
вж. Kabul
вж. Kilo
K-2
вж. KARSHI KAHNABAD- UZBEKISTAN
K&L number
Kabul
Кабул
Kabul City Police
Kabul Entry Points
Kabul Garrison
Kabul International Airport
Kabul Medical Institute
KABUL Military Training Centre
Kabul Military Training Center
Кабулски военен тренировъчен център (за ANA)
Kabul Multinational Brigade
Kabul Orthopaedic Organization
Kabul Province Reconstruction Organization
KAF
вж. Kandahar Air Field
Kamal Khan Zadran
командир на местни бойни групи в провинция Хост, Афганистан, сътрудничещ си с ISAF
Kandahar Air Field
летище Кандахар
KARSHI KAHNABAD- UZBEKISTAN
KAZ
вж. Kazakhstan (нов код)
Kazakh Battalion
батальон от Казахстан в подкрепа на силите на НАТО
Kazakh Brigade
бригада от Казахстан в подкрепа на силите на НАТО
Kazakhstan
Казахстан
KAZBAT
вж. Kazakh Battalion
KAZBRIG
вж. Kazakh Brigade
KC-135 Stratotanker
тип самолет на Boeing, използван за презареждане на самолети във въздуха
KCP
вж. Kabul City Police
KCT
KE
вж. Kenya (стар код)
keep
държа
запазвам, съхранявам
~ in sight - запазвам в полезрението си
KEK
вж. Key Encryption Key
KEN
вж. Kenya (нов код)
Kenya
Кения
KEP
вж. Kabul Entry Points
kerosine
керосин
Key Encryption Key
Key Leader Training
обучение на основния команден състав
Key Military Task
Key Nucleus Staff
Key Personnel
Key Point
Key Support(ing) Task
Key Supporting Task
Key Task Accomplishment
KFOR
вж. Kosovo Force
KG
вж. Kabul Garrison
вж. Kyrgyzstan (стар код)
KGB
вж. Committee of State Security
KGZ
вж. Kyrgyzstan (нов код)
KHM
вж. Cambodia (нов код)
KHW
вж. Kinderhilfswerk Afghanistan e.v.
KIA
вж. Kabul International Airport
вж. Killed in Action
KIAS
вж. Knots Indicated Air Speed
Killed in Action
убит (загинал) при акция (бойни действия)
Kilo
буква K (при радиообмен)
kilocycle
килохерц
kilogram(me)
килограм
kilometer
километър
kind
вид, сорт
мил, любезен
Kinderhilfswerk Afghanistan e.v.
KIR
вж. Kiribati (нов код)
Kiribati
Кирибати
kit
комплект (инструменти)
first aid ~ – аптечка
KJRC
вж. Kuwait Joint Relief Committee
KKZ
вж. Kamal Khan Zadran
KLA
вж. Kosovo Liberation Army
KLT
вж. Key Leader Training
KM
вж. Knowledge Management
KMI
вж. Kabul Medical Institute
KMNB
вж. Kabul Multinational Brigade
KMT
вж. Key Military Task
KMTC
вж. Kabul Military Training Center
KMWG
вж. Knowledge Management Working Group
KN
вж. Korea, Democratic People's Republic of (стар код)
KNA
вж. Saint Kitts and Nevis (нов код)
knife
нож
knot
възел (nm/h)
Knots Indicated Air Speed
Knots True Air Speed
know
знам
Knowledge Management
Knowledge Management Working Group
KNS
вж. Key Nucleus Staff
KOO
вж. Kabul Orthopaedic Organization
KOR
вж. Korea, Republic of (нов код)
Korea, Democratic People's Republic of
Демократична народна република Корея (Северна Корея)
Korea, Republic of
(Южна) Корея
Kosovo Force
Сили за Косово
Kosovo Liberation Army
Освободителна армия на Косово
Kosovo Police Service
полиция на Косово
Kosovo Protection Corps
Корпус за защита на Косово
Kosovo Security Force
сили за сигурност на Косово
Kosovo Verification Mission
контролна мисия в Косово
KP
вж. Key Personnel
вж. Key Point
KPC
вж. Kosovo Protection Corps
KPRO
вж. Kabul Province Reconstruction Organization
KPS
вж. Kosovo Police Service
KR
вж. Kiribati (стар код)
KS
вж. Korea, Republic of (стар код)
KSF
вж. Kosovo Security Force
KST
вж. Key Support(ing) Task
KT
вж. Christmas Island (стар код)
KTA
вж. Key Task Accomplishment
KTAS
вж. Knots True Air Speed
KTS
вж. Knots
KU
вж. Kuwait (стар код)
Kuwait
Кувейт
Kuwait Joint Relief Committee
съвместен комитет за възстановяване на Кувейт
KVM
вж. Kosovo Verification Mission
KWT
вж. Kuwait (нов код)
Kyrgyzstan
Киргистан
KZ
вж. Kazakhstan (стар код)
L
вж. Lima
вж. Local Time
вж. Low
L&O
вж. Law & Order
LA
вж. Lao, People's Democratic Republic (стар код)
LA
вж. Legal Advisor
LAB
вж. Logistics Assault Base
вж. Low-Altitude Bombing
Labor Intensive Public Works
LAC
вж. Latin America and the Caribbean
LACV
вж. Light Armoured Combat Vehicle
LAD
вж. Legal Adviser
ladder
подвижна стълба, трап
LAFD
вж. Los Angelos Fire Department
LAM
вж. Larg Area Maintenance
lamp
лампа
LAN
вж. Local Area Network
LAN Workstation
мрежова работна станция
LAN/WAN
вж. Local Area Network / Wide Area Network
land
земя
приземявам, кацам
Land Component Commander
Land Component Targeting Conference
Land Integration Working Groups
Land Line TY
Land Situation Report
Land Surveillance Vehicles
landing
кацане, приземяване
belly ~ - кацане по корем
emergency ~ - аварийно кацане
forced ~ – принудително кацане
instrument ~ - кацане по прибори
~ conditions – условия за кацане
~ forecast – МТО прогноза за кацане
~ gear – колесник
~ instructions – указания за кацане
~ lights – фарове за кацане
~ surface – полоса
number for ~ - поредност за кацане
prior ~, priority for ~ - предимство за кацане
retractable ~ gear – прибираем колесник
take over for ~ – кацане по ваш разчет
Landing Platform Dock
десантен кораб
Landing Platform Helicopter
Landing Point
Landing Ship Dock
Landing Site
Landing Zone
LANDSITREP
вж. Land Situation Report
LAO
вж. Lao, People's Democratic Republic (нов код)
Lao, People's Democratic Republic
Народна демократична република Лаос
LAPES
вж. Low‑Altitude Parachute Extraction System
LARB
вж. Logistic Action Review Board
Larg Area Maintenance
Large Communication Configured Package
Large Force Enforcement Zone
Laser Target Designation
Lashkar-e-Tayyiba
last
последен
минал
at ~ накрая
Last Name Unknown
Last Time Information Of Value
LATD
вж. Latest Acceptable Time/Date
late
късен
късно
закъснял
~st weather – актуална МТО информация
Latecomers Training
lateral
страничен
~ separation - странично ешелониране
Latest Acceptable Time/Date
Latest Time Information Of Value
Latin America and the Caribbean
latitude
географска ширина
Latvia
Латвия
LAV
вж. Light Armoured Vehicle
law
закон
according ~ – според закона
administrative ~ – административно право
against the ~ – противоправен
draconian ~s - „драконовски“ закони
Law & Order
закон и ред
Law Enforcement Agency
Law of Armed Conflict
lay
полагам, поставям
насочвам (оръжие)
определям, чертая (курс)
~ out – разгъвам (шланг)
layer
слой, пласт
between ~s - между облачните слоеве
higher ~ - горния облачен слой
lowermost ~ - най-ниския облачен слой
layout
компоновка
общ вид
LBD
LBN
вж. Lebanon (нов код)
LBR
вж. Liberia (нов код)
LBY
вж. Libyan Arab Jamahiriya (нов код)
LC
вж. Line of Contact
LCA
вж. Light Combat Aircraft
вж. Saint Lucia (нов код)
LCC
вж. Land Component Commander
вж. Logistic Coordination Centrе
LCCP
вж. Large Communication Configured Package
LCE
вж. Liaison and Coordination Element
LCH
вж. Local Civilian Hire
LCIC
вж. Logistics Coordination Center
LCMG
вж. Life Cycle Management Group
LCS
вж. Littoral Combat Ship
LCTC
вж. Land Component Targeting Conference
LD
вж. Line of Departure
LDK
вж. Lidhja Demokratike e Kosoves
LE
вж. Lebanon (стар код)
LEA
вж. Law Enforcement Agency
lead
водя
ръководство
олово
~er - водач, лидер
началник, ръководител
~er van - водеща кола
shift ~er - началник смяна
Lead Federal Agency
Lead Nation
Leadership & Investment in Fighting an Epidemic
leaflet
позив, брошура, листовка
League of Arab States
leak
изтичане
~age - теч, утечка
least
най-малък
at ~ - поне
leave
изоставям
напускам
absence without ~ - отсъствие без разрешение
Lebanon
Ливан
LEC
вж. Local Election Commission
вж. Local Election Committee
led
воден, ръководен
BU-led – воден от България
left
ляв
~ hand turn - ляв завой
~ turn out - ляв завой
left-over
останал, излишен
leg
крак
отсечка от пътя
base ~ - участъкът между 3 и 4 завой по каробката
cross wind ~ – участъка м / у 1 и 2 завой по каробката
down wind ~ – участъкът м/у 2 и 3 завой по каробката
final ~ – последната права по каробката
LEGAD
вж. Legal Adviser
legal
administrative and ~ affairs – управление и право
Legal Adviser
юрист-консулт
Legal Advisor
юрист-консулт
length
дължина
lengthen
удължавам
LEP
Locally Employed Personnel
Lesotho
Лесото
less
под, по-малко от
wire~ - безжичен
Lessons Learned Branch
Lessons Learned Data Base
let
позволявам, разрешавам
вж. Light Equipment Transporter
Letter of Assistance
Letter Of Intent
Писмо за намерения
Letter Of Understanding
level
ниво
above ground ~ - над земното равнище
above mean sea ~ - над средното морско равнище
cruising ~ – крейсерски ешелон
flight ~ - ешелон
freezing ~ – нулева изотерма
~ off – хоризонтиране
изравняване
transition ~ - преходен ешелон
Level of Ambition
ниво на амбиция
LF
вж. Low Frequency
LFA
вж. Local Flight Activity
вж. Lead Federal Agency
LFEZ
вж. Large Force Enforcement Zone
LG
вж. Latvia (стар код)
LH
вж. Lithuania (стар код)
LI
вж. Liberia (стар код)
Liaison & Moritoring Team
екип (група) за връзка и наблюдение
Liaison and Coordination Element
Liaison Committee of Social Military Organization
Асоциация на социалните организации на страните-членки на НАТО
Liaison Element
Liaison Officer
Liaison Team
Liason Observation Team
група за връзки и наблюдение
Liberation Tigers of Tamil Eelam
Освободително движение „Тамилски тигри“ (Шри Ланка)
Liberia
Либерия
Libyan Arab Jamahiriya
Либийска арабска джамахирия (Либия)
licence
бревет, свидетелство
Lidhja Demokratike e Kosoves
LIE
вж. Liechtenstein (нов код)
Liechtenstein
Лихтенщайн
Lieutenant-Colonel
подполковник
LIFE
вж. Leadership & Investment in Fighting an Epidemic
Life Cycle Management Group
група за управление чрез жизнения цикъл
light
светлина
осветление, фар, сигнализация
слаб
светъл
осветявам, сигнализирам
approach ~s - подходни светлини
high intensity ~s - осветление с голяма интензивност
landing ~s – фарове за кацане
~ icing - слабо обледенение
~ turbulence – слаба турбулентност
~ing – осветление
low intensity ~s – осветление с малка интензивност
navigational ~s – навигационни светлини
obstruction ~s – заграждащо осветление
runway ~s - светлини на полосата
taxiway ~s – рульожно осветление
threshold ~s - светлините на прага на полосата
Light Armoured Combat Vehicle
лекобронирана бойна машина
Light Armoured Vehicle
леко брониран автомобил
Light Combat Aircraft
лек боен ЛА
Light Equipment Transporter
Lighter-Than-Air
по-лек от въздуха (въздушен апарат)
lightning
мълния, светкавица
Lightweight Multirole Missile
лека многоцелева ракета
like
подобен
харесвам
желая
Lima
буква L (при радиообмен)
LIMDIS
вж. Limited Distribution
limit
граница
предел
лимит
age ~ – пределна възраст
obstacle clearance ~ – минимална безопасна височина над летището
Limit of Advance
Limited Distribution
Limited Operational Capability, Europe
Limited Test Ban Treaty
Договор за забрана на ядрени опити в атмосферата и космоса
Limited User Test
ограничен потребителски тест
line
линия
~ squall - фронтална буря
~ up - рулирам на изпълнителен старт
~backer - кабелно/шлангово мостче
~r – лайнер
main/hand ~ - главна/малка (пожарникарска) линия
threshold ~ - линията на прага на полосата
Line of Bearing
Line of Communication
Line of Contact
Line of Departure
Line of Sight
Line Search
Lines of Communications
Linked Operations and Intelligence Centers, Europe
Linkup Point
LIPW
вж. Labor Intensive Public Works
liquid
течност
de-icing ~ – антиобледенителна течност
Liquid Oxygen
течен кислород
listen
слушам
liter
per ~ - за литър
Lithuania
Литва
litre
литър
little
малък
Littoral Combat Ship
крайбрежен боен кораб
Live Exercise
полево учение
LIVEX
вж. Live Exercise
LIWG
вж. Land Integration Working Groups
LJ
вж. Loya Jirga
LKA
вж. Sri Lanka (нов код)
LLB
вж. Lessons Learned Branch
LLDB
вж. Lessons Learned Data Base
LLLTV
вж. Low-Light Level Television
LLSO
вж. Long Range Surveillance Operation
LLTR
вж. Low-Level Transit Route
LLTY
вж. Land Line TY
LLVI
вж. Low Level Voice Intercept
Lmar Rehabilitation Organization for Afghanistan
LMM
вж. Lightweight Multirole Missile
LMT
вж. Liaison & Moritoring Team
LN
вж. Lead Nation
вж. Local Nationals
LNE
вж. Liaison Element
LNO
вж. Liaison Officer
LNU
вж. Last Name Unknown
LO
вж. Liaison Officer
вж. Slovakia (стар код)
LoA
вж. Letter of Assistance
вж. Level of Ambition
вж. Limit of Advance
LoAC
вж. Law of Armed Conflict
load
товар, зарядка
натоварвам, зареждам
~ splitting - разпределяне на товара на няколко пункта за разтоварване
~-sheet – съпроводителна ведомост за товара
~ing – товарене
~ing ramp – товарна стоянка
LoB
вж. Line of Bearing
LoC
вж. Line of Communication
LOCAAS
вж. Low-Cost Autonomous Attack System
local
местен
Local Area Network
Local Area Network / Wide Area Network
Local Civilian Hire
Local Election Commission
Local Election Committee
Local Flight Activity
Local Nationals
Local Police
местна полиция
Local Time
местно време (час)
Local Wage Rate
localizer
курсов маяк на системата ILS
locate
определям местонахождение
location
разположение
местонахождение
locator
приводна радиостанция за кацане
LOCE
вж. Limited Operational Capability, Europe
вж. Linked Operations and Intelligence Centers, Europe
lock
ключалка
заключвам
lock washer
законтряща шайба
LOFAR
вж. Low Frequency Analysis and Recording
LOG
вж. Logistics
Log Run
LOGASRESP
вж. Logistics Assistance Report
LOGASSESSREP
вж. Logistic Assessment Report
logbook
борден журнал
LOGCAP
вж. Logistic Civilian Augmentation Program
LOGCC
вж. Logistic Coordination Cell
LOGDEFREP
вж. Logistics Deficiency Report
LOGDET
вж. Logistics Detachment
LOGEX
вж. Logistics Exercise
Logistic Action Review Board
Logistic and Manpower
Logistic Assessment Report
Logistic Civilian Augmentation Program
Logistic Coordination Cell
Logistic Coordination Centre
координационен център на материално-техническо осигуряване
Logistic Reporting
Logistic Support Area
Logistic Support Base
Logistic Support Detachment
Logistic Support Element
Logistic Support Site
Logistic Update
Logistics
логистично осигуряване (МТО)
Logistics Assault Base
Logistics Assistance Report
Logistics Coordination Center
Logistics Deficiency Report
Logistics Detachment
Logistics Directorate
Управление „Логистика“
Logistics Exercise
Logistics Over-The-Shore
Logistics Release Point
Logistics Supplies, Support and Services
Logistics Support Operations Center
Logistics Transport Committee
LOGMAN
вж. Logistic and Manpower
LOGREP
вж. Logistic Reporting
LOGUPDATE
вж. Logistic Update
LOI
вж. Letter Of Intent
long
дълъг
how ~ - колко дълго (време)
~ approach - дълъг подход
so ~ - довиждане
Long Range Ballistic Missile
балистична ракета с голям радиус на действие
Long Range Reconnaissance Patrol
Long Range Surveillance
Long Range Surveillance Detachment
Long Range Surveillance Operation
Long Range Surveillance Unit
Long Term Capability Requirements
Long Term Force Generation
процес на дългосрочно генериране на силите (NRF)
Long Term Force Planning
Long Term Holding Facility
Long Term Requirements Study
изследване на дългосрочните изисквания
Long Term Study
дългосрочно изследване (NATO)
Long Term Support
дългосрочна поддръжка
Long-Range Strike (aircraft)
боен (летателен апарат) с голям периметър на действие
Long-Term Defence Programme
дългосрочна отбранителна програма
longitude
географска дължина
longitudinal separation
хоризонтална сепарация
look
гледам
~ for – търся
~ through - преглеждам (документи)
LOS
вж. Line of Sight
Los Angelos Fire Department
Противопожарна служба – Лос Анжелос
lose
губя
~ bearing - губя ориентировка
loss
загуба
LOT
вж. Liason Observation Team
LOTS
вж. Logistics Over-The-Shore
LOU
вж. Letter Of Understanding
loud
силен, висок, гръмък
силно, гръмко (за звук)
reading you ~ and clear - чувам ви високо и ясно
low
нисък
ниско
зона с ниско налягане, барична долина
~ frequency - дълги вълни
~ intensity lights – осветление с малка интензивност
Low Frequency
Low Frequency Analysis and Recording
Low Level Voice Intercept
Low Probability of Detection
Low Probability of Intercept
Low-Altitude Bombing
бомбандиране от пределно малка височина
Low-Cost Autonomous Attack System
Low-Level Transit Route
Low-Light Level Television
Low‑Altitude Parachute Extraction System
система за автоматично отваряне на парашути при достигане на определена (ниска) височина
lower
по-нисък, по-долен
спускам
~most – най-нисък, най-долен
~most layer - най-ниския облачен слой
LOX
вж. Liquid Oxygen
Loya Jirga
Народно събрание в Афганистан
LP
вж. Landing Point
вж. Linkup Point
вж. Local Police
LPD
вж. Landing Platform Dock
вж. Low Probability of Detection
LPH
вж. Landing Platform Helicopter
LPI
вж. Low Probability of Intercept
LRBM
вж. Long Range Ballistic Missile
LROA
вж. Lmar Rehabilitation Organization for Afghanistan
LRP
вж. Logistics Release Point
LRRP
вж. Long Range Reconnaissance Patrol
LRS
вж. Long Range Strike
вж. Long Range Surveillance
LRSD
вж. Long Range Surveillance Detachment
LRSU
вж. Long Range Surveillance Unit
LS
вж. Landing Site
вж. Liechtenstein (стар код)
вж. Line Search
LSA
вж. Logistic Support Area
LSB
вж. Logistic Support Base
LSD
вж. Landing Ship Dock
вж. Logistic Support Detachment
LSE
вж. Logistic Support Element
LSO
вж. Lesotho (нов код)
LSOC
вж. Logistics Support Operations Center
LSS
вж. Logistic Support Site
LSSS
вж. Logistics Supplies, Support and Services
LSV
вж. Land Surveillance Vehicles
LT
вж. Lashkar-e-Tayyiba
вж. Latecomers Training
вж. Lesotho (стар код)
вж. Liaison Team
LTA
вж. Lighter-Than-Air
LTBT
вж. Limited Test Ban Treaty
LTC
вж. Lieutenant-Colonel (Army)
вж. Logistics Transport Committee
LtCol
вж. Lieutenant-Colonel (AF)
LTCR
вж. Long Term Capability Requirements
LTD
вж. Laser Target Designation
LTDP
вж. Long-Term Defence Programme
LTFG
вж. Long Term Force Generation
LTFP
вж. Long Term Force Planning
LTHF
вж. Long Term Holding Facility
LTIOV
вж. Last Time Information Of Value
вж. Latest Time Information Of Value
LTRS
вж. Long Term Requirements Study
LTS
вж. Long Term Study
вж. Long Term Support
LTTE
вж. Liberation Tigers of Tamil Eelam
LTU
вж. Lithuania (нов код)
LU
вж. Luxemburg (стар код)
lubricant
смазка
lubricate
смазвам
lubrication
смазване
~ hole - отвор за смазване
lubricator
масльонка
luck
щастие, късмет
good ~ – приятен път, успех
luggage
багаж
LUT
вж. Limited User Test
LUX
вж. Luxemburg (нов код)
Luxemburg
Люксембург
LVA
вж. Latvia (нов код)
LWR
вж. Local Wage Rate
LWS
вж. LAN Workstation
LY
вж. Libyan Arab Jamahiriya (стар код)
LZ
вж. Landing Zone
M
вж. Mike
M&E
вж. Monitoring & Evaluation
M&S
вж. Maintenance & Services
вж. Maintenance & Support
вж. Materiаl & Services
вж. Materials & Structures
вж. Methods & Structures
вж. Modeling & Simulations
M&T
вж. Movement and Transportation
M&TG
вж. Movement and Transportation Group
MA
вж. Madagascar (стар код)
вж. Marshalling Area
вж. Military Assistant
вж. Mortuary Affairs
вж. Mutual Assistance
MAAH
вж. Ministry of Agriculture and Animal Husbandry
MAB
вж. Mission Analysis Brief
MAC
вж. Macao (Macau) (нов код)
вж. Metal Augmented Charge
вж. Mine Action Center
вж. Mine Awareness Centre
MACA
вж. Mine Action Clearance for Afghanistan
Macao
Макао
Macau
Макао
MACC
вж. Maritime Air Coordination Centre
вж. Media Advisory Coordinating Committee
вж. Mine Action Coordination Centre
MACE
вж. Mobile Assessment and Coordination Element
Macedonia, The Former Yugoslav Republic of
Бивша югославска република Македония
mach number
число “М”
machmeter
махметър
MACI
вж. MCCIS Architecture Convergence Initiative
MACO
вж. Mobile Allied Contracting Office
MACR
вж. Military Airlift Command Regulation
Madagascar
Мадагаскар
MADERA
вж. Mission d' Aide au Developpement des Economies Rurales Program Afghanistan
MAGEN
Генерално териториално командване с щаб в Мадрид (SP)
magnetic
магнитен
MAGs
вж. Main Armament Groups
MAGTF
вж. Marine Air-Ground Task Force
mail
поща
main
главен
основен
~ line – главна (пожарникарска) линия
~ wheel - основен колесник
Main Armament Groups
Main Battle Area
основна бойна зона
Main Battle Tank
основен боен танк
Main Defense Force
основни отбранителни сили
Main Effort
Main Essential Equipment
Main Event List
(Exercises)
Main Incidents List
(Exercises)
Main Logistics Planning Conference
Main Operating Base
главна оперативна база
Main Planning Conference
Main Point of Impact
Main Supply Route
основен път за снабдяване
Main War Headquarters
maintain
поддържам
съхранявам
maintenance
обслужване
(техническа) поддръжка
~ work - ремонтни операции
Maintenance & Services
(материали и структури)
Maintenance & Support
(материали и структури)
Maintenance Capability Level
Maintenance Contact Team
MajGen
вж. Major General
major
майор
brigade-~ - началник-щаб на бригада
sergeant ~ - старшина
Major Blue Alliance Commanders
Major General
генерал-майор
Major Incident List
Major Joint Operation
Major NATO Command
главно командване на силите на НАТО (преименувано в NATO Strategic Command)
Major NATO Commander
главнокомандващ на силите на НАТО (преименуван в NATO Strategic Commander)
Major Press Conference
главна пресконференция
Major Subordinate Command/Commander
главно подчинено командване/командващ на главно подчинено командване
Major Subordinate Unit
главно подчинено подразделение
Major Theater War
главен театър на бойните действия
make
правя
изработвам
Malaria Vaccine Development Program
Malaria Vaccine Initiative
Malawi
Малави
Malaysia
Малайзия
Maldives
Малдиви
MALE
вж. Medium-Altitude Long-Endurance (aircraft)
мъж (пол)
Mali
Мали
malpractice
злоупотреба със служебното положение
MALS
вж. Multinational Air Logistic Study
MALT
вж. Military Advisory and Liaison Team
Malta
Малта
man
мъж
човек
~ on duty – дежурен
Man Transportable Radio Direction Finding System
Man-Portable Air Defense System
преносим зенитно-ракетен комплекс
management
управление, ръководство
Data Base ~ System - система за управление на база данни
Management Sciences for Health
manager
управител
ръководител
mandatory
мандатен
задължителен
Maneuver and Mobility Support
maneuvering
air combat ~ - маньовър от въздушен бой
air combat ~ instrumentation - инструментариум за маневриране при въздушен бой
air combat ~ range - обхват на маневриране при въздушен бой
manifest
декларация
cargo ~ - ведомост за товара
manned
manoeuvre
маневра
маневрирам
manometer
манометър
MANPADs
вж. Man-Portable Air Defense System
Manpower & Organizational Review
Manpower and Personnel Directorate
Управление „Личен състав“
Manpower Coordination Conference
many
много (броими обекти)
how ~ - колко
MAP
карта
вж. Master Attack Plan
вж. Membership Action Plan
вж. Medical Augmentation Package
Map Exercise
Map Supply Teams
MAPA
вж. Mine Action Program for Afghanistan
MAPE
вж. Multinational Advisory Police Element
MAPEX
вж. Map Exercise
Mapping, Charting, and Geodesy
MAPX
вж. Map Exercise
MAQ
вж. Maximizing Access and Quality
MAR
вж. Morocco (нов код)
MARAIRMED
вж. Maritime Air Forces Mediterranean
March
март
MAREQ
вж. Military Assistance Requirement
MARFOR
вж. Marine Corps Forces
marginal
страничен
краен